Mark 2

1A hənə hənə kuji laki, kəlavə Yesəwə da Kaperənahuma. Ba menə tsənasə ndi akə ba à ce Yesəwə laki, 2ŋə ndi jehi da sa məna ba kuda. A təma vaga ba wele wele ma ba duda hawə vəŋu kayə akə məndə kəla jehaha ndi la. Ŋə Yesəwə welətə gwaɗi Zəta. 3Kuɗa Yesəwə welətə gwaɗi Zətə laki, akə ce ndá ŋgɨɗə ndá məndə à ŋgɨɗə məndə dəra. A kɨshece ndá məndə ufaɗə a həlawə məna. 4À usala usalə ta akə tɨvə tá kɨshɨləkwa vala da sa Yesəwə kəni, a dzəgwa ta akə məndə la. Mazlaməna du məta da zəgurə zlərəɓə zlərəɓa mudarə məna à rəɓɨsle. Zləlada məta vɨgə harə Yesəwa, telədɨləkwa məta məndalə ŋa hənə həna a həlawə məna ŋgwaɗə ŋgwaɗa à saka. 5A tsamə Yesəwə ba akə fətarə fə ta à ina. Ndekə «Udzərə maya, a pɨzhaha pɨzhə hayəpə maka,» ŋə́ kənə taka dərə kəŋa. 6- 7Ndá bata jekətə kwari Zətə akə ndá məndə kəni, a ndzawə ndzawa ta hekəŋa. Ba menə tsənasə məta akə gwaɗi Yesəwə laki, «A ɗaba tawə welə umalə nəŋa gwaɗi ndekəŋa na? A nda ndə na məndə kurə pɨzhəla hayəpə akə məndə ba ju jə məna akə Zətə kutərə na? Ndekə ‹Zətə ya waya,› ŋə́ kənə má, à ŋgɨrewə Zətə kiya la?» ŋə́ ŋgita də mudarə məta. 8A tsamə Yesəwə ba watsə watsə menə tekweshə cɨku məta də mudarə məta: «A ɗaba tawə menə cɨku ku gwaɗi kəŋa də mudarə maku na? 9Mətsa buti mawə ma ga? ‹A pɨzhaha pɨzhə hayəpə maka,› ŋə́ ŋgayə na má na? Mbavu mbava, kɨshəlu kɨshə həlawə maka, ŋə́ ka dəda ŋa à shɨgə maka,› ŋə́ ŋgayə la. 10À həŋa menə ɓekə mayə ŋə́ ku tsaməla ŋa ba akə nda ndə ya wayə Udzərə Məndə à haməkwa henə də hala tá pɨzhəla hayəpə mənda,» ŋə́ kənə tekita. Ndekə ŋə́ kənə taka dərə kəŋa laki, 11«Mbavu mbava, kɨshəlu kɨshə həlawə maka, ŋə́ ka da ce maka, à walakada waya,» ŋə́ kəna. 12Ba menə walaləda Yesəwə meka gwaɗi laki, vərətə! ŋə́ kənə mbavu ŋa. Kɨshəlu ŋa həlawə məna, kənə sa uda a di ndá məndə betete. Ba kəla ndá məndinə ŋa heka laki, a jə nejipəwə məna ta, ŋgita gelə Zəta: «A nda tekweshə naka mananə ma ba shɨgə kutərə səka menə ba wele wele la,» ŋə́ ŋgita. 13Guhu məna zla laki, kəlavə Yesəwə da hawə dərəvə Galile. Jehə ndá məndə ba kudə sa məna kənə welətə gwaɗi Zəta. 14Harə tɨvə Yesəwə də guhu menə mbavu ŋa hekəŋa laki, gwatsarə ŋa akə ŋgɨɗə məndə jehə hadama, Levi ɓawi məna, udzərə Aləfa. A ndzə ndza dayə də vaga jehə səli hadama. «Ce ce, ŋə́ ka ɗebi ŋa,» ŋə́ Yesəwə tekina. «Aya,» ŋə́ kəna. Mbavu ŋa kənə ɗebə ŋa. 15Mazlaməna ŋə ndá Yesəwə narə pukaraki daŋa da uzhə tamayə da Levi. Kwete ndá bata jehə hadama narə ndá ŋgɨɗə ndá məndə hayəpə ɗebə vala. Uzhəlu məta tamayə betete məta narə ndá Yesəwa. 16A nda ndə ndá ŋgɨɗə ndá bata jekətə kwari Zətə akə ndá məndə ndzawə ndzawa hekəŋa ɓawatə ndi à Farisaka. Naka məta Yesəwə də uzi tamayə tɨte tɨte à ndá bata jehə hadama narə ndá məndə hayəpa. «Tá tawə menə uzhə ŋa tamayə akə məndə kutərə à ndá bata jehə hadama narə ndá ŋgɨɗə ndá məndə hayəpə na? À tsəwi na na?» ŋə́ ŋgita taka pukaraki da Yesəwa. 17Ba menə tsənasə Yesəwə akə gwaɗi kəŋa məta laki, «Ndá məndinə lapiya menə tá da sa dakutarə la. Sayə ba ndá məndinə kwa dzatə nava. Wayə laki, a taka yə saha ŋa sa ushelə ndá məndinə wele vala laki, ‹Ndá məndə zlayə nana,› ŋə́ ŋgita la, ama a saha sa ushelə ndá məndə hayəpə ya,» ŋə́ Yesəwə tekita. 18Də ŋgɨɗə sarətə laki, kwala pukaraki da Zhaŋə narə Farisaki tamayə səka menə də laɗa məta. Ndekə ce ndá ŋgɨɗə ndá məndə sa sa Yesəwa: «A ɗaba tawə menə kwalə pukaraki da Zhaŋə akə tepə tamayə narə pukaraki da Farisaki ama pukaraki datəkə waka laki, a zlavə ta la na?» ŋə́ ŋgita taka Yesəwa. 19«A dzəgwa ndalə kwelə tamayə la, a ɗaba ba səka də umbərə kəsi məndəwi ta. À kwelə kwelə na garaki da nəwaləŋa məndəwi tamayə ba nda məta akə məndə kutərə də umbərə na? A dzəgwa ta kwala tamayə banda ba hekəŋa nəwaləŋa məndəwi la. 20Ama à da nda ndə ŋgɨɗə sarətə ŋə́ ndi da kəsatadasə nəwaləŋa məndəwa. À da kwala də meka ta tamayə kəla menə da dzatə ŋa a rəva. 21Ba səka mudə səɗava à ɓiwa məna. A cɨ ndi səɗava ɓiwa da hawə mudəŋa la. A ɗaba banda tsalu ndi akə mudəŋa laki, à da tɨɗə mudə səɗava, ndekə à da mata. À da ju jə mati məna harə menə sa ndziŋa. 22Həŋa gwaɗi da pɨhi zlaɓa: a tsamə ku laki, à tɨɗə ba da kwiha kəɗafə nawə ndi səɗəla ndi à səɗa. Banda zlaɓa akə tawə ŋa laki, a tɨɗə ndi da mudə kwiha la. Banda tɨɗɨləkwa ndi da mudəŋa laki, à da məta, a ɗaba a tawə tawa. Ndekə a ɓəzaha ɓəzə kwiha. Pɨhi kəni, a padava pa. Ndekə banda zlaɓa pɨhi akə tawə ŋa laki, à tɨɗə ba da kwiha ɓiwa nda,» ŋə́ Yesəwə tekita. 23Patsa vaki pi rəwi laki, dəda ndá Yesəwə dadə vəhwa. Kalada pukaraki daŋa hiyə harə tɨve. 24A nakatə nakə Farisaki də kali hiyə kəŋa. «Jɨrəla jɨrə menə sləri ɓekə pukaraki datəkə patsa vaki pi rəwi cɨɗe. A ɗaba tawə ɓekə məta menə tekweshə ŋgəlalu kwari akə ndá məndə patsa vaki pi rəwi na?» ŋə́ ŋgita taka Yesəwa. 25Ŋə́ kənə tekita laki, «A taka ku ndahəla ŋa də wakita Zətə menə tekweshə sa ɓakəla Davidə də menə sarətə sa dzatə mayə narə ndaŋa akə nda tamayə la na na? 26Də meka zamanə laki, Abiyatarə menə mətsəhatata ndá bata ɓekə udəra da sa Zəta. Dəkwa Davidə da kayə da Zəta, pada ŋa tamayə ŋa sa ɓekədə udəra ndi da sa Zəta. Ndekə uzhəlu ŋa. Gezlətə ŋa akə ndaŋa zlaɓa. Mbəra sayə ba ndá bata ɓekə udəra da sa Zətə kwa menə vatə Zətə kwari tá uzhə vala. 27Ndekə laki, a taka Zətə ndarəla məndə tá ɗebə kwari vaki pi rəwi kaləla la. Ama menə fəla ŋa vaki kəŋa laki, ba tá məlalu akə mənda. 28Ndekə ba wayə Udzərə Məndə menə kwerə ma ba vaki pi rəwa,» ŋə́ Yesəwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\