1 Corintios 15

1Yojopʉre yʉhʉ acaye, quehnoañe buheyere mʉsare yʉhʉ yahurire mʉsare wacũgʉ̃ ye duaja. Ti buheyere quehnoano cahmene mʉsa. Sa cahmena ti buheyere ne cohãedare mʉsa. 2Mʉsa sa cahmegʉ̃ tire mʉsa cohãedagʉ̃ Cristo mʉsare pecapʉ wahaborinare yʉhdʉo tuhasari. Mʉsa sa tʉhori bato Cristo yere mʉsa duhu cãgʉ̃ ti mʉsa tʉhori dʉhseati ijierare. 3Ohõ saha ni yahu mʉhtaʉtja mʉsare. Ahri ihyo waro ijierare. Mʉsare buhegʉ yʉhʉre Cristo tiquiro yahurire mʉsare ohõ saha ni yahuu: Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoariro sahata mari ñañe buhirire Cristo yariahye. 4Sa yero Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoariro sahata Cristo tiquiro yariari bato apequina tiquirore tiquina yagʉ̃ ihtia deco wahaboro tiquiro pehe masa wijiahye. 5Tiquiro sa masa wijiari bato Pedrore bajuahye. Tiquiro sa bajuari bato apequinare tiquiro buheyequinare bajuahye tja. 6Tiquiro sa bajuari bato ihcã tahata quinientos bui ijiyequinare tiquiro yequinare bajuahye tja. Ihquẽquina tiquirore ihñariquina mʉna yojopʉre yariariquina mʉna ijire. Tiquina sa ijiepegʉ̃ta peyequina tiquina mehna cjẽna yojopʉre ijinine. 7Came Cristo Santiagore bajuahye tja. Sa tiquiro bajuari bato ijipihtiyequina buhe duti tiquiro cũriquinare bajuahye tja. 8Ijipihtiyequina apequinare tiquiro bajuari bato yʉhʉ gʉ̃hʉre bajuari tja. Nijinogã queoro masa bajueriquirogã tiquiro masa bajua nʉnʉ tãriro saha yʉhʉ gʉ̃hʉ Jesure wacũ tutua nʉnʉ tãrigʉ ijiaja. Yʉhʉ sa ijirigʉ ijigʉ̃ tiquina batopʉ bajuari Jesu yʉhʉ gʉ̃hʉre tja. Yʉhʉreta tiquiro bajua bato tiri. 9Panopʉre Jesu yequinare ñano yemi. Sa yerigʉ ijigʉ apequina Jesu cũriquina ijipihtiyequina tiquina docapʉ waro ijiaja yʉhʉ. Sa yegʉ yojopʉ gʉ̃hʉre Jesu buhe duti tiquiro cũnohborigʉ ijierami yʉhʉ. 10Sa ijiepegʉta Cohãcjʉ̃ yʉhʉre cahĩgʉ̃ yojopʉre Jesu cũrigʉ ijiaja yʉhʉ. Sa yegʉ yʉhʉre tiquiro cahĩgʉ̃ yojopʉre tiquiro cahmeñene ye pehoaja. Sa yegʉ yʉhʉre cahĩgʉ̃ tiquiro yaquiro sa iji cãgʉ niedaja. Ijipihtiyequina apequina tiquiro cũriquina yʉhdʉoro yʉhʉ pehe tutuaro buhei. Sa buhegʉ yʉhʉ esa tuharo buherʉ. Cohãcjʉ̃ yʉhʉre cahĩno yʉhʉre yedohori. 11Ʉsã buheye pehe ihyo waro ijierare. Yʉhʉ mʉsare quehnoañe buheyere buherigʉ yʉhʉ ijigʉ̃ apequina yʉhdʉoro yʉhʉre mʉsa ño peogʉ̃ ihyo waro ijiro nine. Tiquina gʉ̃hʉ mʉsare buheyequina ijigʉ̃ apequina yʉhdʉoro tiquina gʉ̃hʉre mʉsa ño peogʉ̃ ihyo waro ijiro nine. Ʉsã pehe ahrire buhena ijiepenata ihyo ijina ijiaja. Ʉsã buheye pehe ihyo waro ijierare. Sa yena mʉsa pehe ahri buheyere quehnoano tʉhore. 12Cristo yariari bato tiquiro masa wijiarire ʉsã buhepegʉ̃ta “Yariariquina mʉna ne masa wijiaerare”, nine mʉsa mehna cjẽna ihquẽquina. ¿Dʉhse ijiro boro sa niajari tiquina tire? 13Sa yero yariariquina mʉna masa wijiaeragʉ̃ Cristo gʉ̃hʉ ne masa wijiaeraboya. 14Sa ye Cristo masa wijiaeragʉ̃ quehnoañe buheyere ʉsã yahuri ne dʉhseati ijieraboya. Tiquiro masa wijiaeragʉ̃ tiquirore mʉsa wacũ tutuaye gʉ̃hʉ dʉhseati ijieraboya. 15Masa wijiaro mariedagʉ̃ ʉsã pehe Cohãcjʉ̃ yere ni mehona niboya. Yariariquina mʉna tiquina masa wijiaeragʉ̃ Cohãcjʉ̃ pehe Cristore masa wijiagʉ̃ yeraboya. Tiquiro sa yeragʉ̃ “Cohãcjʉ̃ Cristore masa wijiagʉ̃ yeahye”, nina ni mehona ijiboaga ʉsã. 16Yariariquina mʉnare Cohãcjʉ̃ masoedaro, Cristo gʉ̃hʉre tiquiro masoedaboya. 17Sa yero Cristo masa wijiaeragʉ̃ tiquirore mʉsa wacũ tutuaye dʉhseati ijieraboaga. Sa yena mʉsa ñañe buhiri, buhiri tiboaga mʉsa. 18Masa wijiaro mariedagʉ̃ Cristo yequina mʉna yaria mʉhtariquina pecapʉ waha tuhasaboya. 19Cristore mari wacũ tutuari bato mari yariana masa wijia masiedana ijipihtiyequina apequina masa yʉhdʉoro pejecʉona ijiboaga mari pehe. Sa yena tiquirore ihyo warota wacũ tutuana niboaga mari. 20Potota Cohãcjʉ̃ Cristore masa wijiagʉ̃ yeahye. Cristo masa wijiari bato mari gʉ̃hʉ yarianapʉ masa wijianata ijiaja. Tiquiro sa masa wijiaro, marine siho masa wijia mʉhtariquiro ijire. 21Ohõ saha ijire ahri: Adán mehna masa yaria dʉcahye. Ohõ saha apequiro mehna yariariquina mʉna masa wijiaeta. 22Adán yequina iji nʉnʉ tãnapʉ mari ijipihtina yarianata. Sata Cristo yequina mari ijigʉ̃ mari yariari bato marine masa wijiagʉ̃ yerota Cohãcjʉ̃. 23Ihquẽ cururi masare tiquina queori pje ijigʉ̃ masa wijiaeta. Cristo marine iji mʉhtariquiro masa wijia mʉhtahye. Came ahri yehpapʉ tiquiro tojoa tagʉ̃ tiquiro yequina gʉ̃hʉ masa wijiaeta. 24Ti pjeta pihtiri deco ijirota. Sa yero ijipihtiyequina watĩare, watĩa pʉhtoare, tutuayequinare cohãno, Cristo yʉhdʉdʉcarota. Tiquiro sa yeri bato ijipihtiyequina pʉhtoro tiquiro ijirire Cristo wijiaro, Cohãcjʉ̃re mari Pacʉre camesarota. 25Tiquiro wijiato pano mari Pacʉ Cristore ihña tuhtiyequinare tiquiro yʉhdʉdʉca pehoato pano Cristo pũrita ijipihtiyequina pʉhtoro ijirota. Sa ijiriquirota ijiro cahmene tiquirore. 26Tiquirore ihña tuhtiyequinare tiquiro yʉhdʉdʉcari bato, yariamedi gʉ̃hʉre cohã cãnota. Yariaye pihtia waharota. 27Ijipihtiyequina bui dutiatiquirore cũahye Cohãcjʉ̃ Cristore. Ijipihtiyere cʉoriquiro gʉ̃hʉre cũahye tiquirore. Sata nine Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoari pũpʉ. Cohãcjʉ̃ pehe tiquirore cũriquiro ijire. Sa yero “Ijipihtiyequina bui dutiatiquirore cũahye tiquirore”, nino, “Cohãcjʉ̃ bui dutiriquiro ijire tiquiro”, nino niedahye tiquiro yere tiquina ojoari pũpʉ. 28Ijipihtiyequina bui dutiriquiro Cristo Cohãcjʉ̃ macʉno ijigʉ̃ Cohãcjʉ̃ tiquirore cũriquiro pehe tiquiro macʉno bui dutiriquiro ijirota. Sa yero Cohãcjʉ̃ pehe ijipihtiyequina pʉhtoro waro ijire. Ijipihtiyere cʉoriquiro gʉ̃hʉ ijire. 29¿Masa wijiaro mariedagʉ̃ dʉhse ye apequina masa yariariquina mʉna ye ijiatire tiquina wame yenohriquina ijiajari? Yariariquina mʉna masa wijiaeragʉ̃ tiquina ye ijiatire apequina wame yegʉ̃ ihyo warota wame yenohriquina ijiboaya. 30Ʉsã pehe ʉsã buheri buhiri decoripe apequina ʉsãre tiquina ñano ye duagʉ̃ cuarĩne ʉsã gʉ̃hʉre. Ʉsãre sa cuaepegʉ̃ta masa wijiaro ijigʉ̃ masina sa buheducuaja ʉsã. 31Mari pʉhtoro Jesucristo yequina mʉsa ijigʉ̃ tiquirore wacũ tutua nemona mʉsa wahagʉ̃ yʉhʉ pehe tutuaro bucueaja yʉhʉ mʉsa mehna. Ti ijirota ijire. Sa yero “Dʉhse ijiri decopʉ yʉhʉre yariaro cuarĩne”, yʉhʉ nigʉ̃ ti gʉ̃hʉ ijirota ijire. 32Efeso cjẽna usuayequina quehnoañe buheyere yʉhʉ buheri buhiri yʉhʉre quẽdi. Masa wijiaro mariedagʉ̃ Jesu yaquiro yʉhʉ ijieragʉ̃, yʉhʉ sa ñano yʉhdʉri dʉhseati ijieraboya. Ihyo waro ñano yʉhdʉgʉ niboya yʉhʉ. Yariariquina mʉna tiquina masa wijiaeragʉ̃ ohõ saha niboaga mari: “Came cjũnogã yarianata. Dʉhse wahasi mari. Sa yena ihya sihniihna. Mari esa tuharo yeihna”, niboaga mari. 33Ni mehoñene tʉhotueracãhña mʉsa. “Ñañequinare piti tina, quehnoañe mʉsa yerire bonata mʉsa”, nine masa. Ti ijirota ijire. 34Quehnoañene tʉhotuna ijiya mʉsa. Sa yena quehnoañene yena ijiya tja. Sa yena ñañene ye nemoedacãhña tja. Ihquẽquina mʉsa mehna cjẽna ne Cohãcjʉ̃re masiedare. Mʉsa bʉoro wahati pehere mʉsare sa niaja. 35Sa ye mʉsa mehna cjʉ̃no ohõ saha ni sinituboaga yʉhʉre: ¿Dʉhse yariariquina mʉna masa wijiaetari? ¿Dʉhse ijiye pagʉri masa wijiaetari? ni sinituboaga. 36Sa sinituriquiro tʉho masieniquiro ijire. Oteri pjere mari oteri bato ti pje ahbagʉ̃ waro pihnine. Ahbaeraro ne pihnisi. Tire masine mʉsa. 37Bʉjʉye cjʉpʉre oteraja mari. Ti pjeri dihitare oteaja mari. Ti pjeri trigo pjeri ijiro ijiboaga. O apee boro pjeri ijiro ijiboaga. 38Ti pjerire mari oteri bato Cohãcjʉ̃ tiquiro cahmediro saha ti pjerire bʉcʉa mʉjagʉ̃ yere. Sa yero oteye pjerire bʉjʉye pihnigʉ̃ yere tiquiro. Sata pihni dutire Cohãcjʉ̃. 39Ijipihtiyequina pagʉri ihcãno saha bajuerare. Masa pagʉri pehe ihcãno saha ijire. Wahiquina pagʉri gʉ̃hʉ sijoro saha bajure. Minicjʉa pagʉri gʉ̃hʉ sijoro saha bajure. Sa yeye wahi gʉ̃hʉ sijoro saha pagʉ tire. 40Sa ye ʉhmʉse cjẽ gʉ̃hʉ sijoro saha bajure. Sa yeye ahri yehpa cjẽna gʉ̃hʉ sijoro saha pagʉ tire. Sa yeye ʉhmʉse cjẽna pagʉri gʉ̃hʉ sijoro saha bajure. Sa yeye ahri yehpa cjẽ ʉhmʉse cjẽ yero saha ijierare. 41Ohõ saha ijire. Asʉ̃ deco cjʉ̃no asi sitere. Sa ye ñami cjʉ̃no gʉ̃hʉ sijoro saha ijire tiquiro gʉ̃hʉ. Ihyo buhriore. Sa yeye ñahpicoha gʉ̃hʉ sijoro saha asi paare. Ñahpicoha pari gʉ̃hʉre mari ihñagʉ̃ ihquẽ paca mehenogã asiye paca bajure. Sa yeye apeye paca tutuaro asiye paca bajure. 42Ohõ saha ijire yariariquina mʉna tiquina masa wijiagʉ̃. Masʉno tiquiro pagʉre mari yari bato tiquiro pagʉ ahbaa waharota. Sa yero ape pagʉ sijoro saha ijiri pagʉ ijipihtiye decori catiati pagʉ masa wijiarota. 43Ti pagʉre mari yagʉ̃ yariariquiro mʉnano pejecʉo nine. Cohãcjʉ̃ tiquirore masogʉ̃ tiquiro pagʉ quehnoa yʉhdʉari pagʉ ijire. Sa yero tiquiro pagʉ mari yari pagʉ tutuaye mariedi pagʉ ijire. Sa yero Cohãcjʉ̃ tiquirore masogʉ̃ tiquiro pagʉ tutua yʉhdʉare. 44Ahri yehpa cjã pagʉre mari yagʉ̃ yariariquiro mʉnano tiquiro masa wijiagʉ̃ tiquiro pagʉ ʉhmʉse cjã pagʉ ijirota. Ahri yehpa cjã pagʉre mari cʉona, ʉhmʉse cjã pagʉ gʉ̃hʉre cʉonata, masa wijiana. 45Sata ni yahure Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoari pũpʉ: “Ahri yehpapʉ iji mʉhtariquiro Adán wame tiriquiro catiriquiro wahahye”, ni ojoahye. Ti sa ijiepegʉ̃ta Adán yero saha ijiriquiro bato tiriquiro Cristo pehe catiyere ohoro ahtahye. 46Ahri yehpa cjã pagʉ iji mʉhtari pagʉ ijire. Camepʉ ʉhmʉse cjã pagʉ ijirota. 47Ohõ saha ijire: Iji mʉhtariquiro Adán pehe ahri yehpa cjʉ̃no dihta mehna tiquiro yeri pagʉre pagʉ tiahye. Tiquiro bato ahtariquiro, Cristo pehe ʉhmʉsepʉ ahtahye. 48Dihta mehna tiquiro yeri pagʉre pagʉ ti mʉhtariquiro tiquiro ijiriro saha ijipihtina apequina dihta mehna tiquiro yeri pagʉre pagʉ tina ijiaja mari. Sa yena ʉhmʉsepʉ ahtariquiro yero saha tiquiro yequina ijipihtina tiquiro yero saha pagʉ tina ijinata mari. 49Dihta mehna tiquiro yeri pagʉre pagʉ tiriquiro yero saha bajuaja mari. Tiquiro yero saha mari ijiriro saha ʉhmʉse cjʉ̃no yero saha bajunata mari. 50Yʉhʉ acaye, mʉsare ahrire yahu duaja: Ahri yehpa cjã pagʉ dii mehna, dihi mehna ijiri pagʉ Cohãcjʉ̃ pʉhtoro ijiropʉre ʉhmʉsepʉre ne wahasi. Mari pagʉ ahbati pagʉ ijire. Sa ye ʉhmʉsepʉ ijipihtiye decori mari ijiatopʉre ahri pagʉ wahasi. 51Panopʉre masa tiquina masiedarire yojopʉre mʉsare yahu duaja: Mari mehna cjẽna ihquẽquina yariasi. Sa ye duita, tiquina pagʉrire camesayequina ijieta. Cornetare tiquiro puti, bato tiri decopʉ sata waharota marine. Ohõ saha waharota. Corneta bisiri bato yariariquina mʉnare Cohãcjʉ̃ masonota ijipihtiye decori tiquina ijiatire. Sa yena pagʉrire camesarina ijinata mari gʉ̃hʉ. 53Mari pagʉrire tiquiro camesagʉ̃ to pano mari ahbati pagʉri ijiepegʉ̃ta mari camesari bato ne ahbasi. Sa ye mari pagʉri camesagʉ̃ to pano mari yariati pagʉri ijiepegʉ̃ta ne yariasi. 54Mari ahbati pagʉri ne ahbaerati pagʉrire camesarota. Sa ye mari yariati pagʉri sa ijiducuati pagʉrire camesarota. Sa marine camesagʉ̃ panopʉ tiquiro ojoariro sahata sa waharota: “Cohãcjʉ̃ yariayere cohã cãri. 55Yojopʉre ne pari turi mari yariasi. Sa yena yariaro mehna pari turi ñano yʉhdʉsi mari”, ni ojoahye panopʉre. 56Mari ñañe buhiri ijigʉ̃ pũrita yariaro mehna ñano yʉhdʉnata. Sa ye Cohãcjʉ̃ dutiye Moisere tiquiro cũrire mari masidi bato, buhiri tiaja mari. Sa yero marine pecapʉ waha dutire Cohãcjʉ̃ dutiye. 57Tiquiro sa dutiepegʉ̃ta mari pʉhtoro Jesucristo pehe marine pecapʉ wahaeragʉ̃ yere. Tiquiro sa yeriquiro ijigʉ̃ masina Cohãcjʉ̃ mehna bucue, “Quehnoare”, niaja mari. 58Sa yena yʉhʉ acaye, yʉhʉ cahĩna, Cristore wacũ tutua duhueracãhña. Sa yena apequina mʉsare quehnoañe buheyere tiquina cohã dutigʉ̃, ne cohãedacãhña tire. Sa yena decoripe mari pʉhtoro Jesucristo tiquiro ye dutiyere quehnoano yeducuya mʉsa. Mari pʉhtoro Jesucristo yere mari yegʉ̃, ahri ihyo waro ijierare. Ahrire masina tiquiro ye dutiyere quehnoano yeducuya mʉsa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\