2 Timoteo 1

1Yʉhʉ Pablo, ahrire mʉhʉre Timoteore ojoa ohoaja. “Ijipihtiyequina Jesucristore wacũ tutuayequina ʉhmʉsepʉ sa ijiducueta”, ni, cũri marine Cohãcjʉ̃. Tiquiro sa ni cũrire yahuacjʉre yʉhʉre bese cũri Jesu. Sa cũno Cohãcjʉ̃ tiquiro cahmeno sahata yero nidi yʉhʉre. 2Mʉhʉ Timoteo yʉhʉ cahĩgʉ ijire. Mʉhʉre Jesu yere yʉhʉ buhegʉ̃ tʉhogʉ tiquirore quehnoano wacũ tutua dʉcari mʉhʉ. Sa yegʉ yʉhʉ macʉ yero saha ijire mʉhʉ. Sa yegʉ Cohãcjʉ̃ mari Pacʉ, mari pʉhtoro Jesucristo mehna mʉhʉre quehnoa dutiaja. Sa yeye mʉhʉre paja ihña, tiquina yedohoye mehna quehnoano ijiya mʉhʉ. 3Ñamipʉ, decopʉ gʉ̃hʉre Cohãcjʉ̃ mehna yahuducugʉ mʉhʉ ye ijiatire sini basagʉ mʉhʉ mehna bucueaja. Sa bucuegʉ Cohãcjʉ̃re “Quehnoare”, niaja yʉhʉ. Panopʉ cjẽna yʉhʉ acaye ñañe buhiri marieno Cohãcjʉ̃ yere tiquina yeriro sahata yʉhʉ gʉ̃hʉ yojopʉre tiquiro yere yeaja. 4Sohõ ijiri pjere yʉhʉ wahagʉ̃ mʉhʉ uti nʉnʉ tãe tirire wacũgʉ mʉhʉre tutuaro ihña duaja, mʉhʉ mehna quehnoano bucue duagʉ. 5Sa yegʉ Jesure potota mʉhʉ wacũ tutuarire wacũaja yʉhʉ. Mʉhʉ ñeco, Loida, mʉhʉ paco Eunice gʉ̃hʉ mʉhʉ yero sahata Jesure wacũ tutua mʉhtari mʉhʉ pano. Sa yegʉ yojopʉre mʉhʉ gʉ̃hʉ tiquirore mʉhʉ wacũ tutuagʉ̃ quehnoano masiaja yʉhʉ. 6Sa yegʉ ahrire mʉhʉre wacũgʉ̃ ye duaja. Mʉhʉ bui yʉhʉ omocarine yʉhʉ duhu peogʉ̃ Cohãcjʉ̃ yere mʉhʉ yeatire tutuayere ohori mʉhʉre. Ti tutuaye mehna ye nemoña mʉhʉ. 7Cohãcjʉ̃ marine tiquiro yaquiro Espíritu Santore ohori. Sa yero masare marine cueragʉ̃ yere Espíritu Santo. Sa yero tutuana, masare cahĩna, tʉho masina marine ijigʉ̃ yere tiquiro. 8Sa yegʉ mari pʉhtoro ye ijiatire apequinare yahugʉ, bʉe tieracãhña mʉhʉ. Yʉhʉ tiquiro yere yʉhʉ yeri buhiri peresupʉ ijigʉ niaja. Peresupʉ yʉhʉ ijigʉ̃ yʉhʉre bʉe tisãedacãhña mʉhʉ. Sa yegʉ quehnoañe buheyere mʉhʉ buheri buhiri ñano yʉhdʉgʉ “Quehnoanota”, niña mʉhʉ gʉ̃hʉ. Mʉhʉ sa ñano yʉhdʉgʉ̃ Cohãcjʉ̃ mʉhʉre yedohorota. 9Cohãcjʉ̃ pehe marine pecapʉ wahaborinare yʉhdʉori. Sa yero quehnoana, tiquiro yequina ijianare tiquiro beseahye marine. Mari quehnoano yeye mehna tiquirore marine besegʉ̃ yerʉ. Tiquiro esa tuharo tiquiro cahmediro sahata yero ahri yehpare tiquiro bajumehneato pano marine cahĩno, tiquiro marine beseahye. Marine sa cahĩno marine yʉhdʉoatiquirore Jesucristore ohoahye Cohãcjʉ̃. 10Yojopʉre Jesucristore marine yʉhdʉoatiquirore ohoro, marine potota tiquiro cahĩñene masigʉ̃ yero niahye Cohãcjʉ̃. Jesu marine tiquiro yequinare pecapʉ wahaeragʉ̃ yeri. Sa yero “Yʉhʉre wacũ tutuana Cohãcjʉ̃ mehna sa ijiducunata”, nino, quehnoañe buheyere marine yahuro ahtahye tiquiro. 11Ti buheyere quehnoañe buheyere yahuacjʉre tiquiro cũacjʉre beseri yʉhʉre. 12Sa tiquiro beserigʉ ijigʉ yojopʉre ñano yʉhdʉaja yʉhʉ. Ohõ saha ñano yʉhdʉepegʉta yʉhʉ bʉe tieraja. Yʉhʉ wacũ tutuariquirore Jesure masiaja yʉhʉ. Tutuariquiro ijire tiquiro. Sa yero yʉhʉre tiquiro yere buhe duti cũno quehnoano yedohorota. Sa yero ahri yehpapʉ tiquiro tojoa tato pano, “Mʉhʉre yʉhdʉogʉtja”, tiquiro nidiro sahata sohtori tirota yʉhʉre. Yʉhʉre yʉhdʉorota tiquiro. Tire quehnoano masiaja. 13Mʉhʉre quehnoano yʉhʉ yahurire ye pehoya. Cristo Jesu yequina ijina tiquirore quehnoano wacũ tutuaja mari. Sa yena apequinare quehnoano cahĩaja. Sa yegʉ tiquirore sa wacũ tutuaducuya mʉhʉ. Apequinare quehnoano cahĩducuya. 14Sa yegʉ Espíritu Santo mari mehna ijiriquiro tiquiro yedohoro mehna quehnoañe buheyere quehnoano yeya. Queoro buheya. 15Ijipihtiyequina Asia yehpa cjẽna Jesu yequina yʉhʉre yedoho dueraye, cohã cãa wahari. Tiquina mehna cjẽna pʉaro Figelo, Hermógene sata yeri tiquina gʉ̃hʉ. Tiquina sa cohã cãrire masi tuhasare mʉhʉ. 16Tiquina sa cohãepegʉ̃ta Onesíforo pehe peye tahari yʉhʉre yedohoro quehnoano jeri sajãgʉ̃ yeri. Sa yero yʉhʉ peresupʉ ijigʉ̃ tiquiro yʉhʉre bʉe tisãedari. Sa yero yʉhʉ Romapʉ ijigʉ̃ sa macaducuri jiri yʉhʉre. Sa macaducuro yʉhʉre bocari. Sa yero tiquiro pohnene, tiquina pacoro gʉ̃hʉre paja ihñanota Jesu mari pʉhtoro. Tiquirore sa paja ihña dutigʉ tiquirore sini basaja. 18Sa yero ahri yehpapʉ Jesu mari pʉhtoro tiquiro tojoa tati deco tiquirore paja ihñanota. Tiquirore sa paja ihña dutigʉ tiquirore sini basaja. Efesopʉ marine Onesíforo tiquiro yedohorire quehnoano masine mʉhʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\