Hechos 7

1Sa ye pahia pʉhtoro sinituahye Estebãre. —¿Ahriquina niñe potota ijiajari? ni, sinituahye tiquiro Estebãre. 2Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhoro, Estebã pehe tiquinare ohõ saha ni yahuahye: —Yʉhʉ acaye, bʉcʉna, ʉsã pacʉsʉmʉa tʉhoya. Abrahã mari ñecʉ mʉnano panopʉ cjʉ̃no Mesopotamiapʉ tiquiro ijigʉ̃, Harãpʉ tiquiro ijiato pano, Cohãcjʉ̃ tutuariquiro asi siteriquiro pehe tiquirore Abrahãre bajuahye. 3Sa bajuaro Cohãcjʉ̃ yahuahye tiquirore. “Mʉhʉ ya yehpare mʉhʉ acaye mehna ijieracãhña. Sa yegʉ ape yehpapʉ wahaya. Mʉhʉ sa wahagʉ̃ mʉhʉre ti yehpare ihñogʉtja yʉhʉ”, niahye Cohãcjʉ̃ Abrahãre. 4Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhoye, Abrahã gʉ̃hʉ Caldea yehpa cjẽna ya yehpapʉ ijiriquina wahahye. Sa yero Harãpʉ esahye. Topʉ esa, ijiahye. Sa yero tiquiro pacʉro yariari bato ahri yehpa yojopʉ mʉsa ijiri yehpapʉ Cohãcjʉ̃ ahta dutiahye Abrahãre. 5Cohãcjʉ̃ Abrahã tiquiro ijiri yehpare quehnoano waro cũedarĩahye tiquirore. Ne mehenogã cũedarĩahye. Sa yero Abrahã pohna marieniquiro ijiepegʉ̃ta Cohãcjʉ̃ pehe tiquirore ohõ saha ni yahuahye. “Mʉhʉre, mʉhʉ panamena ape tjuro cjẽnapʉre ahri yehpare ohogʉtja”, niahye Cohãcjʉ̃ Abrahãre. 6Sa ninota ohõ saha ni yahu nemoahye Cohãcjʉ̃. “Mʉhʉ panamena ape tjuro cjẽna ape yehpapʉ wahaye, topʉ apequina cahapʉ ijiye, tiquina cahacjẽna ijieta tiquina. Sa ye cuatro cientos cʉhmari waro to cjẽna ñano yeeta mʉhʉ panamena iji turiayequinare. 7Sa yegʉ to cjẽnare tiquina sa yeri buhiri buhiri dahregʉtja yʉhʉ. Yʉhʉ sa yeri bato mʉhʉ panamena iji turiayequina ahri yehpapʉ wihieta tja. Sa ye ahri yehpapʉ yʉhʉ cahacjẽna ijieta tiquina”, niahye Cohãcjʉ̃ Abrahãre. 8Sa nino Cohãcjʉ̃ “Yʉhʉ nidiro sahata yegʉtja”, nino Abrahã tiquiro wacũatire ohõ saha cũahye tiquirore. Cuhnucunʉ sohtoa cahserogãre yʉhre ne dutiahye tiquirore, tiquiro ni yahuripʉre wacũ dutiro. Sa ye Abrahã Isaare pohna tiahye. Ocho decori bato cuhnucunʉ sohtoa cahserogãre yʉhre neahye Isaare. Came Isaac Jacore pohna tiahye. Sa yero Jacob doce waro pohna tiahye. Tiquina doce pehe mari ye cururipe mari dahpoto cjẽna ijiatiquina ijiahye. 9’Sa ye tiquina mari ñecʉsʉmʉa mʉna panopʉ cjẽna Josére cooye ihña tuhtiye, tiquirore dua cãhye Egiptopʉ wahayequinare. Sa yero Josére Cohãcjʉ̃ yedohoahye. 10Tiquiro ñano yʉhdʉgʉ̃ ihñano Cohãcjʉ̃ tiquirore yedohoahye. Tiquiro sa yedohogʉ̃ José pehe quehnoano tʉho masiniquiro wahahye. Sa yero faraõ Egipto cjʉ̃no pʉhtoro pehe Josére cahmeahye. Tiquirore cahmegʉ̃ yeahye Cohãcjʉ̃ pehe. Tiquiro sa yegʉ̃ faraõ pehe Josére pʉhtoro sõahye tiquiro yequina masare dutiatiquirore. Tiquiro faraõ ya wʉhʉ gʉ̃hʉre pʉhtoro ijiahye. 11’Sa ye ti pjere Egiptopʉ, Canaapʉ ne acoro ahtaerahye. Sa ye ñano yʉhdʉahye to cjẽna. Sa ye mari ñecʉsʉmʉa mʉna panopʉ cjẽna ihyayere bocaerahye. 12Sa bocaeraro Egiptopʉ trigo ijigʉ̃ tʉhoro, Jacob tiquiro pohnene mari ñecʉsʉmʉa mʉnare topʉ coã ohoro niahye. 13Came Egiptopʉ tiquina esagʉ̃ José tiquiro wahmisʉmʉare yahuahye. “Mʉsa bahʉta ijiaja yʉhʉ”, niahye tiquinare. Sa yero José acayere coã ihñano niahye pʉhtoro faraõ. 14Came José tiquiro wahmisʉmʉare tiquiro pacʉro Jacore piji dutiro ohoahye. Tiquiro acaye setenta y cinco masa ijiahye. 15Tiquiro macʉno pijiogʉ̃ tʉhoro Jacob wahahye Egiptopʉ tiquiro macʉno cahapʉ. Tiquiro macʉno cahapʉ ijiro, came yariaa wahahye. Sa ye mari ñecʉsʉmʉa mʉna gʉ̃hʉ topʉ yaria pihtia wahahye. 16Sa ye Siquẽ wame tiropʉ tiquina pagʉrire nea, masa coperire sehe tuhasa cohãhye tiquina pagʉrire. Abrahã tiquiro dúri yehpa ijiahye ti yehpa. Panopʉ Abrahã ti yehpare Hamor pohnene dúahye niñeru mehna. 17’Sa yero Cohãcjʉ̃ Abrahãre “Ahri yehpare ohogʉtja mʉhʉre”, niahye. Ti yehpare “Ohogʉtja”, tiquiro nidi pje ʉmʉ sagʉ̃ tiquiro acaye Israe masa peyequina masa wahahye. 18Egiptopʉ tiquina ijinigʉ̃, apequiro pʉhtoro sajãhye. Sa yero tiquiro pʉhtoro pehe Josére masiedahye. 19Tiquiro mari acayere ñano ye dua, tiquina pohnene wejẽ dua, cohã dutiahye tiquinare. Sa yero mari ñecʉsʉmʉa mʉna iji turiayequinare ñano yeahye pʉhtoro faraõ pehe. 20Tiquiro sa yeri watoa Moise mʉnano pehe masa bajuahye. Tiquiro quehnoariquiro, Cohãcjʉ̃ tiquiro quehnoano ihña coariquiro ijiahye. Sa ye ihtia asʉ̃ waro quehnoano ihboahye tiquirogãre tiquiro pacʉsʉmʉa. 21Sa yero Moisere tiquina nʉo nemoedagʉ̃ faraõ macono tiquirogãre ihña boca, ne maja, ticoro macʉnore yero saha cʉoahye tiquirogãre. 22Sa ye Egipto cjẽna quehnoano masiñequina yere buheahye Moisere. Sa yero cuero marieno yahuducuriquiro pʉhtoro yero saha yeriquiro ijiahye Moise. 23’Sa ijieperota tiquiro cuarenta cʉhmari cʉoro tiquiro acayere Israe masare ihña duaro tiquina cahapʉ tinino wahahye. 24Sa tinino esaro Egipto cjʉ̃no Moise acayʉrore tiquiro ñano yegʉ̃ Moise ihñahye. Sa ihñano tiquiro acayʉrore yedohoahye Moise. Tiquiro acayʉrore yedohoro, Egipto cjʉ̃no pehere wejẽahye tiquiro. 25Sa yero Moise ohõ saha ni tʉhotumahye. “Yʉhʉ acaye tiquina acayʉrore yʉhʉ yedohogʉ̃ ihñañe ‘Cohãcjʉ̃ marine quehnoano yedohogʉ̃ ye dutiro ohori ahriquirore’, ni tʉhotueta yʉhʉ acaye”, ni tʉhotumahye Moise. Tiquiro sa ni tʉhotuepegʉ̃ta tiquina pehe ne sa ni tʉhotuerahye. 26Ape decopʉ Moise tiquiro acayere pʉaro tiquina basi cahmequeñequinare ihñahye. Sa yero tiquiro tiquinare yahumahye. “¿Mʉsa basi ijiepenata cahmequeajari mʉsa?” nimahye Moise tiquinare. 27Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhoro ihcãquiro tiquiro acayʉrore ñano yeriquiro Moisere tudoqueoahye. “Mʉhʉ ʉsã pʉhto ijierare. Ʉsãre dutigʉ ijierare mʉhʉ. 28¿Canʉre Egipto cjʉ̃nore mʉhʉ wejẽdiro sahata yʉhʉre wejẽ duagʉ niajari mʉhʉ?” niahye tiquiro Moisere. 29Tiquiro sa nigʉ̃ tʉho maria waha, Moise oma duhti cãa wahahye. Madiã yehpapʉ wahaa wahahye. Topʉre numino boca pʉaro pohna tiahye. 30’Sa ye Moise cuarenta cʉhmari waro topʉ tiquiro ijiri bato Sinaí wame tidʉ cʉnʉ caha masa marienopʉ tiquiro ijigʉ̃ angel tiquirore bajuahye. Angel pehe yucʉgʉ mehenʉgã ʉjʉ̃ri peca pohnapʉ bajuahye. 31Tʉ sa ʉjʉ̃gʉ̃ ihñano Moise ihña maria wahahye. Ti pecare cahagã quehnoano tiquiro ihñano wahagʉ̃ waro Cohãcjʉ̃ tiquirore yahuahye. 32“Cohãcjʉ̃ ijiaja yʉhʉ. Mʉhʉ ñecʉsʉmʉa Abrahã, Isaac, Jacob tiquina ño peorigʉ ijiaja”, niahye Cohãcjʉ̃ Moisere. Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhoro Moise pehe nanarea wahahye. Ne ihña wahcõedahye. 33Sa yero Cohãcjʉ̃ yahuahye tiquirore. “Mianogãta yʉhʉ cahapʉ ducugʉ nine mʉhʉ. Sa yegʉ cua pesaro mehna mʉhʉ dahpo suhtire tu weya. 34Yeequina masa Egiptopʉ tiquina ñano yʉhdʉgʉ̃ ihñaʉ. Tiquina utiyere tʉhou. Sa yegʉ tiquinare yedohogʉ ahtaʉ. Tiquina sa wahagʉ̃ ihñagʉ wahaya mʉhʉ gʉ̃hʉ. Egiptopʉ mʉhʉre ohogʉtja tiquinare yedoho dutigʉ”, niahye Cohãcjʉ̃ Moisere. 35’Tiquina pehe mari acaye Israe masa Moisere cahmedahye. “Mʉhʉ ʉsã pʉhto ijierare. Mʉhʉ ʉsãre dutigʉ ijierare”, Moisere sa niñe cahmedaye niahye tiquina. Tiquina sa cahmedapegʉ̃ta Cohãcjʉ̃ tiquirore Egiptopʉ ohoahye, mari acayere Israe masare yedohoatiquirore, pʉhtoro ijiatiquirore. Angel tiquirore yucʉgʉpʉ bajuariquiro pehe oho basahye tiquirore. 36Moise mari acayere Israe masare Egiptopʉ ijiyequinare wioahye. Sa yero Egiptopʉ ahriquiro Moise Cohãcjʉ̃ tutuaye mehna ye ihño dʉcahye. Sa yero pajiri ma sohãri mapʉ sa yeahye tja. Camepʉ masa marienopʉ gʉ̃hʉre cuarenta cʉhmari waro Cohãcjʉ̃ tutuaye mehna ye ihñoahye tiquiro. 37Ahriquiro Moise pehe mari acayere Israe masare yahuahye. “Yʉhʉ yero saha ijiriquirore Cohãcjʉ̃ yere yahu mʉhtariquirore Cohãcjʉ̃ ohorota. Sa yero tiquiro mʉsa mehna cjʉ̃no mʉsa acayʉro ijirota”, niahye Moise tiquinare. 38Moise masa marienopʉ mari acaye Israe masa mehna ijiahye. Sa yero Sinaí wame tidʉ cʉnʉpʉ tiquirore yahuriquiro angel mehna ijiahye. Sa yero mari ñecʉsʉmʉa panopʉ cjẽna mehna ijiahye tiquiro. Cohãcjʉ̃ tiquiro dutiyere cũriquiro ijiahye Moise. 39’Sa ye ti dutiyere cʉnʉpʉ Moisere tiquiro cũri watoa mari ñecʉsʉmʉa panopʉ cjẽna Egiptopʉ tojoaa duahye, Moisere yʉhdʉdʉcaye. Tiquina tiquirore cahmedahye. Sa cahmedaye, tiquina Moise bahʉro Aarõre ohõ saha niahye: “Cohãmana queoyere yeya mari yequina ijiatiquinare. Sa ye tiquina mʉhʉ yeriquina marine dutiye mari waha duari mahapʉ marine neaeta. ¿Tiquiro Egiptopʉ ijiyequinare marine ne cãhtariquiro Moise dʉhse wahayari tiquiro? Masiedaja ʉsã”, niahye tiquina. 41Sa ye ti decorire tiquina wecʉ queoyere uru mehna yeahye. Sa ye tuhasa, tiquina wahiquinare wejẽ, tiquina yeriquiro cahapʉ ne cãhta, ño peoahye tiquirore. Sa ye tiquina yeriquiro wecʉre ihña, bucue, bose deco yeahye. 42Cohãcjʉ̃ wecʉre tiquina ño peogʉ̃ ihñano tiquinare cohã cãa wahamahye. “Yʉhʉre cohã, ñahpicoha pehere ño peocũnahdo”, nino cohã cãa wahamahye. Cohãcjʉ̃ yere yahu mʉhtariquina sa ni, ojoahye. Mʉsa yʉhʉre ña yʉhdʉaro yeri. Israe masa masa marienopʉ cuarenta cʉhmari waro ijina, wahiquinare mʉsa wejẽñequinare mʉsa ʉjʉ̃añequinare ohona, yʉhʉre mʉsa ño peoboriro sahata yemedi mʉsa. Sa yepenata yʉhʉ pehere mʉsa ño peoerari. 43Sa yena mʉsa Molo wame tiriquirore ño peona ijina, tiquirore ño peori wʉhʉre cʉori mʉsa. Ñahpicoha apequiro cohãcjʉ̃ Rejã wame tiria queoyere mʉsa yeriare mʉsa ño peori tja. Ti queoyere mʉsa yeriquinare mʉsa ño peori. Mʉsa sa yeri buhiri mʉsare Babilonia ape sie pahrẽpʉ cohãgʉtja yʉhʉ, ni, yahu ojoahye Cohãcjʉ̃ yere yahu mʉhtariquina. 44’Sa ye masa marienopʉ Cohãcjʉ̃ masa mehna tiquiro ijiri wʉhʉre wahiquina cahseri wʉhʉre cʉoahye mari ñecʉsʉmʉa panopʉ cjẽna. Ti wʉhʉ Cohãcjʉ̃ masa mehna tiquiro yahuducuri wʉhʉ ijiahye. Ti wʉhʉpʉ Cohãcjʉ̃ dutiye tiquiro ojoari pjĩni ʉtã pjĩni ijiahye. Ti wʉhʉre Cohãcjʉ̃ tiquiro yahuriro sahata Moisere tiquiro ihñoriro sahata dahre dutiahye Cohãcjʉ̃ Moisere. 45Sa ye mari ñecʉsʉmʉa panopʉ cjẽna Josué mehna ti wʉhʉre wahiquina cahseri mehna tiquina yeri wʉhʉre ne cãhtahye ahri yehpapʉ mari ijiri yehpapʉ. Tiquinare mari acaye Israe masare Cohãcjʉ̃ tiquiro cũati yehpapʉre ahri yehpapʉre tiquina wihiato pano ahri yehpapʉ iji mʉhtariquina Canaa cjẽna mʉnare Cohãcjʉ̃ cohã cãhye. Ti pjere Cohãcjʉ̃re ño peori wʉhʉre wahiquina cahseri wʉhʉre cʉoahye mari ñecʉsʉmʉa. Tee Davi mʉnano tiquiro ijigʉ̃pʉ cʉo bato tiahye ti wʉhʉre. 46Sa yero Davi mʉnano Cohãcjʉ̃re bucuegʉ̃ yeahye. Sa yero Cohãcjʉ̃ ya wʉhʉ ijiatire Davi pehe ye duaro, sinimahye Cohãcjʉ̃re. 47Tiquiro sa siniepegʉ̃ta Salomo pehe Cohãcjʉ̃ ya wʉhʉre yeahye. 48Tiquiro sa yepegʉ̃ta Cohãcjʉ̃ pehe masa tiquina yeri wʉhʉpʉre ijierare. Ohõ saha niahye Cohãcjʉ̃ yere yahu mʉhtariquiro. 49“Ʉhmʉse yʉhʉ dujiro ijire. Topʉ dujigʉ dutiaja yʉhʉ. Sa yero yehpa pehe yʉhʉ dahpocãrine duhu peoro yero saha ijire. Yʉhʉ tutua yʉhdʉagʉ ijiaja. Ya wʉhʉ ijiatore ye masiedare mʉsa. Cohãcjʉ̃ yʉhʉ ijigʉ̃ yʉhʉ ijiati wʉhʉre mʉsa ye masiedare. 50Yʉhʉ basi ahri yehpare ijipihtiro yei yʉhʉ”, niahye Cohãcjʉ̃, ni ojoahye Cohãcjʉ̃ yere yahu mʉhtariquiro. 51’Mʉsa ne yʉhti duena ijire. Cohãcjʉ̃ yere tʉhoepenata, tiquirore yʉhti duerare. Espíritu Santore yʉhdʉdʉca yʉhdʉare mʉsa. Mʉsa ñecʉsʉmʉa tiquina yeriro sahata yere mʉsa. 52Mʉsa ñecʉsʉmʉa ijipihtiyequina Cohãcjʉ̃ yere yahu mʉhtariquinare ñano yeahye. Tiquina Cohãcjʉ̃ yere yahu mʉhtariquina pehe “Came quehnoariquiro Cohãcjʉ̃ yere yahu mʉhtariquiro ahtarota”, tiquina ni yahuyequina ijigʉ̃ tʉhoye mʉsa ñecʉsʉmʉa mʉna sa ni yahuriquinare wejẽe tiahye. Sa yena “Quehnoariquiro”, tiquina nidiquirore mʉsa gʉ̃hʉ yojopʉre tiquiro ya curua cjãna ijiepenata tiquirore wejẽdi. 53Cohãcjʉ̃ dutiyere angele pehe yahumahye mʉsare. Sa yena mʉsa ti dutiyere cʉomahye. Sa yena ti dutiyere yʉhdʉdʉcari mʉsa, niahye Estebã. 54Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhoye tiquina pehe tutuaro usuahye. Sa tutuaro usuaye, cuayequina wahahye. 55Tiquina sa usuepegʉ̃ta tiquiro Espíritu Santo dutiriro sahata ye pehoriquiro ijiro, tiquiro tutuayere quehnoano cʉoriquiro ijiro, ʉhmʉsepʉ ihñadoque mʉo, Cohãcjʉ̃ asi siteyere ihñahye Estebã. Jesu Cohãcjʉ̃ poto pehepʉ ducugʉ̃ ihñahye tiquiro. 56Sa ihñano ohõ saha niahye: —Ʉhmʉsepʉ mehenogã parĩ we maagʉ̃ Jesu Cohãcjʉ̃ ohoriquiro Cohãcjʉ̃ poto pehepʉ tiquiro ducugʉ̃ ihñaja yʉhʉ, niahye Estebã. 57Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhoye tiquina tutuaro sañuducu, tiquina cahmo coperire biha cã, ihcãno mehna tiquiro cahapʉ oma maa cã, tiquirore ñeheahye. 58Ñehe tuhasa, tiquirore ne cã, ti maca dʉhtʉ cahapʉ cohãhye tiquirore. Sa ye ʉtã paca mehna doque wejẽahye tiquirore. Tiquina sa wejẽato pano tiquirore yahusãriquina tiquirore ʉtã paca mehna doqueatiquina tiquina suhtire tu we, wahmʉnore Saulo wame tiriquirore tiquina suhtire cʉo basa dutiahye. 59Sa yero Estebãre tiquina wejẽato pano ohõ saha niahye tiquiro: —Jesu yʉhʉ pʉhto, yʉhʉ jeripohnare neña, niahye tiquiro. Tiquiro sa nino watoa tiquina pehe ʉtã paca mehna doqueye niahye tiquirore. 60Sa yero tiquiro dʉsepe curi mehna quehe sa, ohõ saha niahye: —Pʉhto Jesu, ahriquina yojopʉ ñano yʉhʉre tiquina yeyere tiquinare buhiri dahreracãhña mʉhʉ, niahye Estebã. Sa nidi bato tiquiro yariaa wahahye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\