San Juan 11

1Sa ye Betania wame tiri maca cjʉ̃no Lázaro wame tiriquiro dohatiro niahye. Ti macapʉ tiquiro wahmiosãnumia gʉ̃hʉ María, Marta mehna ijiri. 2María pehe Jesure ehme sitiye pio wisõaticoro, ticoro poari mehna tiquirore tu coseaticoro ijire. Ticoro bahʉro Lázaro pehe dohatiro niahye. 3Sa ye tiquina numia apequinare Jesure yahu dutiye ohoahye. —Pʉhto, mʉhʉ cahĩniquiro dohatiro nine, ni yahu dutiye ohoahye Lázaro wahmiosãnumia. 4Ti quitire tʉhoro ohõ saha nidi Jesu: —Yojopʉre Lázaro tiquiro dohatiye tiquiro yariati ijierare. Cohãcjʉ̃ tutuayere masare ihñoatire yojopʉre tiquiro dohatire. Sa ye yʉhʉ tutuagʉ yʉhʉ ijigʉ̃ gʉ̃hʉre masa ihñaeta, nidi Jesu. 5Jesu Martare, ticoro bahoro gʉ̃hʉre, Lázaro gʉ̃hʉre tutuaro cahĩdi. 6Sa nino Lázaro tiquiro dohatigʉ̃ tʉhoeperota topʉ Jesu pʉa deco tojoari. 7Pʉa deco bato Jesu ohõ saha nidi ʉsãre tiquiro buhenare: —Pari turi Judea yehpapʉ tojoa wahaʉhna tja, nidi ʉsãre. 8—Buhegʉ, canʉagãta judio masa mʉhʉre ʉtã paca mehna doque wejẽ duamedi. ¿Dʉhsegʉ pari turi tojoaa waha duajari mʉhʉ? nii ʉsã pehe. 9Ʉsã sa nigʉ̃ tʉhoro tiquirore tiquina wejẽ masiedarĩne yahuro, queoye mehna buhero ohõ saha nidi ʉsãre: —Pajiro tʉhotueracãhña. Ihcã decore doce horari waro ijire. Asʉ̃ deco cjʉ̃no ijigʉ̃ quehnoano ihñaja mari. Sa yena decore tinina, ne pʉha boraeraja mari. 10Nahitianopʉ tiniñequina pʉha boraa wahare. Asʉ̃ deco cjʉ̃no mariedagʉ̃ quehnoano ihñedare tiquina, nidi Jesu. (Sa nino ohõ saha nino niahye: “Yojopʉre yʉhʉ Pacʉ yere yʉhʉ yahu pehoato dʉhsarĩne. Sa ye yʉhʉre wejẽ masiedarĩne”, nino niahye.) 11Sa nino ʉsãre yahu nemori tja: —Mari mehna cjʉ̃no Lázaro, carĩno niaga. Tiquiro sa carĩepegʉ̃ta yʉhʉ tiquirore wahcõgʉ wahaʉtja, nidi ʉsãre. 12—Pʉhto, Lázaro carĩniquiro ijiro, yʉhdʉrota, nii ʉsã. 13Ʉsã sa niepegʉ̃ta Jesu “Carĩno niaga”, nino “Yariaa wahare”, nino nidi jimedi. Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhona “Lázaro soro niaga”, ni tʉhotumi ʉsã pehe. 14Ʉsã sa ni tʉhotugʉ̃ masino Jesu poto yahuri ʉsãre: —Lázaro yariaa wahaga. 15Yʉhʉ marieno tiquiro yariagʉ̃ quehnoarĩne. Sa yena mʉsa yʉhʉre wacũ tutua nemonata. Isa mari ihñana wahaʉhna tiquiro cahapʉ, nidi Jesu. 16Tomasu sʉhdʉariquiro tiquina ni pisuriquiro ohõ saha nidi ʉsãre: —Mari gʉ̃hʉ Jesu mehna wahaʉhna. Tiquirore wejẽñe, mari gʉ̃hʉre wejẽahdo, nidi Tomasu. 17Sa ye topʉre ʉsã esari bato to cjẽna ohõ saha ni yahuri Jesure: —Pititia deco wahare Lázaro mʉnanore masa copepʉ tiquina cũri bato, ni yahuri tiquirore. 18Betania pehe Jerusalẽ cahapʉ ihtia kilómetro yoaro ijiri. 19Sa ye ʉsã acaye judio masa peyequina Martare, María gʉ̃hʉre ñehe quea utiye ahtahye Lázaro yariari bato. 20Sa yero Jesu mehna ʉsã esana tana yegʉ̃ tʉhoro Marta pehe ʉsãre piti caro ahtari jiri. Ticoro sa piti caro wahagʉ̃ María pehe tiquina ya wʉhʉpʉ tojoahye. 21Sa piti caro Marta ohõ saha nidi Jesure: —Pʉhto, yʉhʉ bahʉ tiquiro yariato pano mʉhʉ ohõpʉ ijigʉ̃ tiquiro yarieraboaya. 22Yojopʉ gʉ̃hʉre Cohãcjʉ̃re mʉhʉ sini basagʉ̃ tiquiro mʉhʉ sinino sahata yerota, nidi Marta Jesure. 23—Mʉhʉ bahʉ masa wijiarota, nidi Jesu ticorore. 24—Ahri yehpa pihtiati deco tiquiro masa wijiatore masiaja yʉhʉ, nidi ticoro. 25Ticoro sa nigʉ̃ Jesu yahuri tja: —Yʉhʉ masa wijiagʉ̃ yegʉ tjiaja. Yʉhʉ sa ijiducugʉ̃ yegʉ tjiaja. Yʉhʉre wacũ tutuariquiro yarieperota sa ijiducurota. 26Sa ye ijipihtiyequina Cohãcjʉ̃ mehna ijiducuyequina yʉhʉre wacũ tutuayequina ne pecapʉ wahasi. ¿Ahrire masiajari mʉhʉ? nidi Jesu ticorore. 27—Pʉhto, masiaja yʉhʉ. Cristo Cohãcjʉ̃ macʉ, “Ahri yehpapʉ ahtarota”, tiquina nidigʉ mʉhʉ ijigʉ̃ masiaja yʉhʉ, nidi Marta Jesure. 28Marta sa ni tuhasa ticoro bahoro Maríare pijiro wahari. —Marine buheriquiro mari ya macapʉre wihiri. Mʉhʉre pijire, derogã ni yahuahye Maríare. 29Ticoro sa nigʉ̃ tʉhoro María sojaro mehna wahcãdʉca, ʉsã cahapʉ ahtahye Jesure ihñano taro. 30Tiquina ya macapʉ esera nii ʉsã. Marta ticoro piti cariropʉ ijinii ʉsã. 31Judio masa ti wʉhʉpʉ Maríare ñehe quea utiye niahye. Sa ye ticoro wahagʉ̃ ihñañe, tiquina ticorore nʉnʉ tã cãhye. “Ticoro bahʉro mʉnanore tiquina cũri copepʉ utiro waharo nine ticoro”, ni tʉhotumahye tiquina. Sa ni tʉhotuye ticorore nʉnʉ tã cãhye. 32Sa yero María ʉsã cahapʉ wihiro, Jesure ihña, tiquiro dahpocãri cahapʉ dʉsepe curi mehna quehe sari. —Pʉhto, yʉhʉ bahʉ tiquiro yariato pano mʉhʉ ohõpʉ ijigʉ̃ tiquiro yarieraboaya, nidi ticoro Jesure. 33Sa yero judio masa ticoro mehna ahtariquina gʉ̃hʉ tiquina utigʉ̃ ihñano Jesu pehe tutuaro bʉjʉa witi ñano jeripohna tiri. 34—¿Lázaro mʉnanore nohopʉ cohãri mʉsa? ni sinituri Jesu. —Ihñaʉ taya, ni piji cãri tiquina. 35Tiquina sa nigʉ̃ tʉhoro Jesu utiri. 36—Lázaro mʉnanore Jesu tutuaro cahĩmeyari, nidi judio masa tiquina basi. 37Apequina pehe ohõ saha nidi: —Caperi bajueriquirore ihñagʉ̃ yeriquiro ijire ahriquiro Jesu. ¿Sa yero Lázaro tiquiro yariato pano tiquirore yʉhdʉoeraboayari? nidi tiquina. 38Sa yero Jesu pari turi tutuaro bʉjʉa witiri. Sa yena ʉsã ijipihtina Lázaro masa copepʉ esaʉ. Ʉtãpʉ tiquina seheri cope ijiri. Sa yero tiquiro pagʉre tiquina siõ sãa cũri cope ijiri. Sa yero ti cope pajiria ʉtã mehna tiquina bihari cope ijiri. 39—Ʉtã bihariare neña, nidi Jesu. Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhoro Marta yariariquiro mʉnano wahmiono ohõ saha nidi: —Pʉhto, yojopʉ pititia deco waha tuhasare tiquiro yariari bato. Sa yero tiquiro pagʉ ijiriro ʉrĩ yʉhdʉaga, nidi Jesure. 40—“Yʉhʉre wacũ tutuago Cohãcjʉ̃ tutuayere ihñagota”, mʉhʉre nimigʉ, nidi Jesu Martare. 41Tiquiro sa nidi bato tiquina ʉtã bihariare ne wiori. Tiquina sa nedi bato Jesu pehe ʉhmʉsepʉ ihña mʉo, Cohãcjʉ̃re ohõ saha nidi: —Mai, yʉhʉre mʉhʉ tʉho tuhasari. Tire mʉhʉ yegʉ̃ masigʉ bucueaja mʉhʉre. 42Yʉhʉre mʉhʉ decoripe tʉhoducure. Tire masiaja. Sa masiepegʉta yʉhʉ mʉhʉ ohorigʉ yʉhʉ ijigʉ̃ ohõre ducuyequina tiquina masiatire mʉhʉre sa niaja. Tire “Potota ijire”, tiquina nino quehnoano sa nigʉ niaja, nidi Jesu tiquiro Pacʉrore. 43Sa ni tuhasa Jesu tutuaro sañuducuri: —Lázaro ahtaya, ni sañuducuri tiquiro. 44Tiquiro sa nigʉ̃ yariariquiro mʉnano omocarine tiquiro dahpocãri gʉ̃hʉre suhti cahseri mehna tiquina dʉhtemediquiro, tiquiro dapure suhtiro mehna tiquina wahmemediquiro, masa copepʉ wijia tari. —Tiquina dʉhterire pãña tiquirore, nidi Jesu. 45Tiquiro sa masogʉ̃ ihñañe peyequina judio masa mehna cjẽna María mehna ahtariquina Jesure wacũ tutua, cahmedi. 46Apequina tiquina mehna cjẽna pehe fariseo masa cahapʉ esaye, Jesu yerire yahuahye tiquinare. 47Sa ye pahia pʉhtoa, fariseo masa pʉhtoa gʉ̃hʉ cahmecoa, tiquina basi ohõ saha ni yahuducuahye: —Jesu peye tahari Cohãcjʉ̃ tutuaye mehna ye ihñore. Tiquiro sa ye ihñogʉ̃ “Tire yeracãhña”, mari niedagʉ̃ ijipihtiyequina masa tiquirore cahmeñe, tiquiro mehna wahaboaga. Sa ye Roma cjẽna pʉhtoa Cohãcjʉ̃ wʉhʉre cohã dutiye ohoeta tiquina yequina surarare. Mari ya dihta gʉ̃hʉre ehmaeta tiquina. (Mari ya dihta cjẽna Jesure tiquina pʉhtoro cũgʉ̃ ihñañe Roma cjẽna pʉhtoa “Marine cohãñe nine”, ni usua ñano yeeta marine.) ¿Sa yena dʉhse yenatari yojopʉre? ni yahuducuahye tiquina basi. 49Tiquina sa niepegʉ̃ta apequiro Caifa wame tiriquiro ti cʉhmare pahia pʉhtoro ijiro, tiquinare yahuahye: —Mʉsa pehe ne masiedare. 50Judio masa ijipihtina mari ye ijiatire ihcãquiro masʉno tiquiro yariagʉ̃ quehnoare. Tiquiro yarieragʉ̃ marine ijipihtina judio masare cohã peho cãboaga. Tire mʉsa masiedare, niahye Caifa tiquinare. 51Sa nino tiquiro esa tuharo sa nino niedahye. Pahia pʉhtoro tiquiro ijigʉ̃ judio masa ye ijiatire Jesu yariatire mari Pacʉ pehe Caifare sa ni yahu dutiahye. 52Jesu yariaro judio masa dihitare yʉhdʉoro taro niedare. Sa yariaro ijipihtiyequina Cohãcjʉ̃ pohnene ahri yehpapʉ iji siteyequina gʉ̃hʉre ihcã curuata ijigʉ̃ yeatire yariatiquiro ijiri Jesu. 53Sa ye ti decota tiquina “¿Jesure dʉhse ye wejẽnatari mari?” ni yahuducuye, tiquirore wejẽñe tee niahye. 54Tiquina sa wejẽ duagʉ̃ masino Jesu peyequina judio masa watoa pari turi tinino wahaerari. Sa yero masa marieno cahagã Efraĩ wame tiri macapʉ ʉsãre siho wahari. Ʉsãre ti maca siho tojoarĩdi Jesu. 55Ti pjere pascua bose decori ʉsã judio masa ʉsã bose decori ijiato mehenogã dʉhsatjiãri. Sa ye bose deco panogã masa peyequina apeye macari cjẽna Jerusalẽpʉ cahmecoari. Pascua cjẽne tiquina ihyato pano Cohãcjʉ̃ yere yeye tehe, tiquina cahmomohnore cohsoro saha tiquina ñañene cosee tee nidi. 56Sa ye tiquina Jesure macañe niahye. Sa ye Cohãcjʉ̃ wʉhʉpʉ ijiyequina ohõ saha ni yahuducuahye: —¿Bose decore ihñano ahtaeraboari Jesu, mʉsa tʉhotugʉ̃? niahye tiquina basi. 57Sa ye pahia pʉhtoa, fariseo masa gʉ̃hʉ ohõ saha ni yahu dutiahye masare: —Jesu wihigʉ̃ ihñana, yahuya ʉsãre. Tiquirore ñehena tana niaja, niahye pʉhtoa masare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\