San Juan 18

1Tiquiro sa nidi bato Jesu, ʉsã gʉ̃hʉ tiquiro buhena Cedrõ wame tiri mare pehã, olivo wame tiye cjʉ wesepʉ esaʉ. 2Peye tahari ti wesepʉ Jesu mehna cahmecoae tii. Sa yero Juda Jesure ihña tuhtiyequinare ihñoatiquiro ti wesere masidi. 3Sa masino pʉa curua surarare ʉhmʉ tã cãhtari ti wesepʉ Jesure ihñono taro. Ihcã curua surara waro ijiri. Ape curua surara Cohãcjʉ̃ wʉhʉre cohteyequina ijiri. Tiquina pahia pʉhtoa, fariseo masa tiquina ohoriquina ijiri surara, Cohãcjʉ̃ wʉhʉre cohteyequina mehna. Sa ahtaye sihãñe pacare, sihãñe cjʉ gʉ̃hʉre sihã cãhtari. Tiquina wamoa gʉ̃hʉre ne cãhtari tiquina. 4Ti wesepʉ tiquina wihiri bato Jesu tiquiro ñano yʉhdʉatire masino, tiquinare piti ca, sinituri: —¿Noare macana niajari mʉsa? nidi Jesu. 5—Jesu Nazare cjʉ̃nore macaja ʉsã, ni yʉhtiri tiquina. —Tiquiro tjiaja yʉhʉ, nidi Jesu. Juda pehe Jesure ñehe dutiro ihñoriquiro tiquina mehna ijiri. 6Sa ye “Tiquiro tjiaja yʉhʉ”, Jesu nigʉ̃ta tiquina pehe tʉho maria waha, du siti maa, yehpapʉ bora quehe sari. 7Tiquina sa wahagʉ̃ ihñano pari turi sinituri tiquinare Jesu: —¿Noare macana niajari mʉsa? nidi. —Jesu Nazare cjʉ̃nore macana niaja ʉsã, ni yʉhtiri tiquina tja. 8—“Yʉhʉ tjiaja”, ni tuhasamigʉ yʉhʉ mʉsare. Sa yena yʉhʉre ñehena ahriquinare yʉhʉ mehna cjẽnare peresu yeracãhña mʉsa, nidi Jesu. 9Sa ʉsãre cahĩno ne ihcãquirore butigʉ̃ yerari. Sa yero to pano Cohãcjʉ̃re tiquiro nidiro sahata yero nidi tiquiro. “Yʉhʉre mʉhʉ ohoriquinare ne ihcãquiro boerʉ”, tiquiro nidiro sahata yero nidi Jesu. 10Sa ye Simo Pedro ñoseni pjĩne cʉoro, ti pjĩne tʉã we nedoqueo, pahia pʉhtoro cahacjʉ̃no Malco wame tiriquiro cahmonore dʉte pahrẽ cãri. Poto pehe cjã cahmonore dʉte pahrẽ cãri. 11Tiquiro sa dʉte pahrẽgʉ̃ ihñano Jesu tiquirore ohõ saha nidi: —Mʉhʉ ñoseni pjĩne ihboya. Yʉhʉ Pacʉ yʉhʉre tiquiro ñano yʉhdʉ dutiriro sahata ñano yʉhdʉtja yʉhʉ, nidi Jesu Pedrore. 12Tiquiro sa ni tuhasagʉ̃ta surara, tiquina pʉhtoro mehna, Cohãcjʉ̃ wʉhʉre cohteyequina surara gʉ̃hʉ Jesure ñehe, tiquirore dʉhteri. 13Dʉhte tuhasa Anás cahapʉ nea mʉhtari tiquina. Anás pehe Caifa mareino ijiri. Caifa pehe ti cʉhmare pahia pʉhtoro ijiri. 14“Judio masa ye ijiatire ihcãquiro masʉno yariagʉ̃ quehnoanota”, nidiquiro boro ijiri Caifa pehe. 15Sa yena yʉhʉ Simo Pedro mehna Jesure yoa cjũnopʉ ihña nʉnʉ tãʉ. Caifa ya wʉhʉpʉ neañe nidi Jesure. Yʉhʉ pehe pahia pʉhtoro tiquiro ihña masinohgʉ ijigʉ Jesu bato pʉhtoro ya wʉhʉ ijiri sahrĩnopʉ sajã wahaʉ. 16Yʉhʉ sa sajãgʉ̃ Pedro pehe sahrĩno sopecahapʉ tojoadʉca sari. Sa yegʉ majare wijia ta, sopecahare cohtericorore sinituu. Yʉhʉ sa sinitu tuhasagʉ̃ ticoro Pedrore sajã ta dutiri. Ticoro sajã ta dutiri bato yʉhʉ Pedrore ne sajãa wahaʉ. 17Yʉhʉ sa ne sajãgʉ̃ ihñano sopecahare cohtericoro pehe Pedrore sinituri: —¿Jesu buheyequina mehna cjʉ̃ ijierajari mʉhʉ? nidi ticoro Pedrore. —Ijieraja yʉhʉ, ni yʉhtiri Pedro pehe. 18Ʉsã esato pano to cjẽna pʉhtoa cahacjẽna, surara mehna tiquina sohmati pecare wijiã tuhasari jiri. Yʉsʉarĩdi. Sa ye tiquina ti peca dʉhtʉ caha ducuye, sohmañe nidi. Tiquina sa sohmagʉ̃ ihñano Pedro gʉ̃hʉ ahta, sohmari. 19Sa ye pahia pʉhtoro Jesu buherire, ʉsã tiquiro buhena gʉ̃hʉre sinituahye Jesure. 20Tiquiro sa sinitugʉ̃ Jesu pehe yʉhtiahye tiquirore: —Ijipihtiyequinare buhegʉ tiquina ihñono ducuu. Sa buhegʉ judio masa mari buheye wʉhʉsepʉ Cohãcjʉ̃ wʉhʉpʉ gʉ̃hʉre sa buheducuu yʉhʉ. Duhtitjiãgʉ buherʉ yʉhʉ. 21¿Dʉhsegʉ yʉhʉre sinituajari mʉhʉ? Sinitu duagʉ yʉhʉ buheyequinare sinituya. Yʉhʉ buherire tiquina masine, ni yʉhtiahye Jesu. 22Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhoro topʉ ducuriquiro surara pehe tiquiro omoca mehna Jesure quẽahye. —Sa niedacãhña pahia pʉhtorore, niahye surara pehe Jesure. 23Tiquiro sa nigʉ̃ta Jesu ohõ saha niahye: —Ñano yʉhʉ ni yahuducurire yahuya yʉhʉre. ¿Poto mʉsare yʉhʉ yahuepegʉ̃ta, dʉhsegʉ tagʉ yʉhʉre quẽajari mʉhʉ? niahye Jesu surarare. 24Came Anás Jesure tiquina dʉhteriquirore Caifa pahia pʉhtoro cahapʉ ohoahye. 25Sa ye Simo Pedro peca dʉhtʉ cahapʉ ducuro, sohmano nidi. Tiquiro sa sohmaducugʉ̃ ihñañe to cjẽna tiquirore sinituri: —¿Mʉhʉ gʉ̃hʉ Jesu buheyequina mehna cjʉ̃ mʉhʉ ijierajari? nidi tiquina Pedrore. —Ijieraja yʉhʉ, ni yʉhtiri Pedro. 26Sa yero pahia pʉhtoro cahacjẽna mehna cjʉ̃no Pedro tiquiro cahmono dʉte pahrẽdiquiro acayʉro pehe Pedrore sinituri: —¿Jesure tiquina ñehedi wesepʉ yʉhʉ ijigʉ̃ mʉhʉ gʉ̃hʉ tiquiro mehna ijieracoahte? ni sinituri tiquiro Pedrore. 27—Yʉhʉ tiquiro mehna ijierʉ, nidi Pedro. Tiquiro sa nigʉ̃ta canaca yahuri. 28Ñami cjũno ijigʉ̃ Caifa ya wʉhʉpʉ ijiriquina Jesure ne wijia, Roma cjẽna pʉhtoro Pilato ya wʉhʉpʉ nea wahari tiquina. Sa wahaepeta tiquiro ya wʉhʉpʉ sajãedari. Pascua deco ijigʉ̃ tiquina ihyatiquina ijiye, ohõ saha nidi: “Judio masʉno ijierare Pilato. Tiquiro sa ijiriquiro ijigʉ̃ tiquiro ya wʉhʉre sajãna, mari dutiyere yʉhdʉdʉcana niboaga. Sa yena mari sajãgʉ̃ marine bose deco cjẽ ihyayere ihya dutieraboaga”, nidi. Sa niñe pʉhtoro Pilato ya wʉhʉre sajãedari Jesure neariquina pehe. 29Tiquina sa sajãedagʉ̃ ihñano Pilato tiquina cahapʉ wʉhʉ sopecahapʉ esadʉcaro, tiquinare sinituri: —¿Yabe buhirire ahriquirore yahusã duajari mʉsa? nidi Pilato tiquinare. 30—Ahriquiro quehnoariquiro ijigʉ̃ mʉhʉre ʉsã ohoeraboaya. Ñariquiro ijire tiquiro, ni yʉhtiri tiquina. 31Tiquina sa nigʉ̃ Pilato ohõ saha nidi: —Mʉsa basita tiquirore neaña. Sa yena mʉsa ye dutiye ti nidiro sahata tiquirore buhiri dahreya, nidi Pilato tiquinare. —Mʉsa ye dutiye pehe ʉsãre masʉnore wejẽ dutierare, nidi tiquina Pilatore. Sa niñe Jesure wejẽ dutiye tee nidi. 32Tiquina sa wejẽ dutigʉ̃ Jesu pehe curusapʉ tiquiro yariatire to pano tiquiro yahuriro sahata wahari. 33Tiquina sa nidi bato, Pilato pehe wʉhʉpʉ majare sajã, Jesure pijioahye. Pijio tuhasa, tiquirore sinituahye: —¿Judio masa tiquina pʉhto tjiajari mʉhʉ? ni sinituahye Pilato. 34—¿Mʉhʉ esa tuharota sa ni sinituajari mʉhʉ yʉhʉre? ¿O apequina pehe yʉhʉre tiquina yahusãri bato tire sinituajari mʉhʉ? niahye Jesu Pilatore. 35—Judio masʉ ijieraja yʉhʉ. Mʉhʉ ya yehpa cjẽna, pahia pʉhtoa gʉ̃hʉ mʉhʉre ohori ʉsãre. ¿Yabere ñano yeari mʉhʉ tiquina sa buhiri dahre duagʉ̃? niahye Pilato. 36—Ahri yehpa cjʉ̃ pʉhto ijieraja yʉhʉ. Ahri yehpa cjʉ̃ pʉhto yʉhʉ ijigʉ̃, yʉhʉ buheyequina yʉhʉre yedohoboaya. Judio masare ñehe dutieraboaya. Yʉhʉ pʉhto ijiye ahri yehpa cjẽ ijierare, niahye Jesu Pilatore. 37—¿Sa yegʉ pʉhto ijiajari mʉhʉ sa nigʉ? niahye Pilato. —Mʉhʉ nino sahata pʉhto ijiaja. Masa tiquina pʉhto ijigʉ tagʉ masa bajuʉ yʉhʉ. Sa yegʉ ahri yehpapʉ ahtaʉ tiquina pʉhto ijii tʉhʉ, poto ijiyere yahugʉ tʉhʉ. Ijipihtiyequina poto ijiyere tʉho duayequina, yʉhʉ yahuyere tʉhore, niahye Jesu. 38—¿Yabe boro ijiajari poto ijiye? niahye Pilato. Sa ni tuhasa Pilato judio masa caha majare tojoa tiquinare yahuri: —Ahriquiro Jesure ne buhiri mariedare. 39Cʉhmaripe pascua ijigʉ̃ ihcãquiro peresu ijiriquirore mʉsa wio dutiducure. ¿Sa yegʉ ahriquiro Jesureta mʉsa pʉhtoro ijiatiquiro mʉsare wio basagari yʉhʉ? nidi Pilato judio masare. 40Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhoye judio masa ohõ saha ni sañuducuri: —Tiquirore wioeracãhña. Barrabá pehere ʉsãre wio basaya, ni sañuducuri judio masa Pilatore. Barrabá pehe yaque bʉcʉro ijiri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\