San Lucas 7

1Ti quitire masare yahu tuhasa Jesu gʉ̃hʉ Capernaupʉ esahye. 2Topʉ ijiriquiro cien surara pʉhtoro tiquiro cahacjʉ̃nore tutuaro cahĩahye. Tiquiro cahacjʉ̃no pehe tutuaro dohatiro, yariaropʉ niahye. 3Sa yero Jesu yeyere tʉhoro, judio masa bʉcʉnare Jesu cahapʉ ohoahye pʉhtoro pehe. —Dohatiriquirore yʉhdʉogʉ ahtaya, ni, yahu dutiro bʉcʉnare ohoahye pʉhtoro. 4Tiquina Jesu cahapʉ esa, ohõ saha ni tutuaro mehna yahuahye tiquirore: —Surara pʉhtoro ʉsãre ohori. Tiquiro cahacjʉ̃nore dohatiriquirore yʉhdʉgʉ̃ cahmedi tiquiro. Tiquiro pʉhtoro pehe quehnoariquiro ijire. Tiquiro sa ijigʉ̃ yedohoya tiquirore. 5Mari ya maca cjẽnare tiquiro cahĩne. Sa yero tiquiro ʉsã buheri wʉhʉre tiquina yeri wapare wapa yere, niahye bʉcʉna Jesure. 6Tiquina sa ni yahugʉ̃ tʉhoro Jesu pehe tiquina mehna wahahye. Surara pʉhtoro ya wʉhʉ cahagãpʉ tiquiro esagʉ̃ pʉhtoro pehe tiquiro mehna cjẽnare Jesure ohõ saha ni yahu dutiro ohoahye: —Pʉhto, quehnoanota. Ahtaeracãhña. Quehnoagʉ ijieraja yʉhʉ. Ya wʉhʉpʉ mʉhʉre sajã ta dutibogʉ ijieraja yʉhʉ. 7Sa yegʉ mʉhʉ cahapʉ wahaeraja. Yʉhʉ sa ijiepegʉ̃ta mʉhʉ masiñe mehna yʉhdʉ dutiya mʉhʉ tiquirore. Mʉhʉ sa yegʉ̃ yʉhʉ cahacjʉ̃no quehnoanota. 8Yʉhʉre yʉhʉ bui ijiyequina apequina pʉhtoa dutire. Sa yegʉ yʉhʉ gʉ̃hʉ surarare dutiaja. Ihcãquirore “Wahaya”, yʉhʉ nigʉ̃ tiquiro wahare. Apequirore “Ahtaya”, yʉhʉ nigʉ̃ tiquiro ahtare. Yʉhʉ cahacjʉ̃nore “Ahrire yeya”, yʉhʉ nigʉ̃ tire tiquiro yere. Mʉhʉ gʉ̃hʉ dutigʉta ijire. Sa yero mʉhʉ dutiro saha tiquiro dohatiriquiro yʉhdʉrota, ni yahu dutiahye surara pʉhtoro. 9Tiquiro sa nigʉ̃ tʉho maria waharo, peyequina masa tiquiro mehna ijiyequinare majaredʉca sa, yahuahye: —Mʉsare niita niaja. Tiquiro surara pʉhtoro Israe masʉno ijieriquiro Cohãcjʉ̃re tutuaro wacũ tutuare. Tiquiro cahacjʉ̃nore yʉhʉ yʉhdʉgʉ̃ yeatire masi tuhasare. Israe masare ne ahriquiro yero saha ijiyequinare ihñeda tirʉ yʉhʉ, niahye Jesu. 10Tiquiro sa nidi bato surara pʉhtoro Jesu cahapʉ tiquiro ohoriquina tiquina pʉhtoro ya wʉhʉpʉ tojoaa wahahye. Tojoa sa dohatiriquiro yʉhdʉriquiropʉre ihñahye tiquina. 11Came cjũnogã Nai wame tiri macapʉ Jesu tiquiro buheyequina mehna peyequina masa mehna wahahye. 12Ti macare sajãri sopecaha cahapʉ tiquiro esagʉ̃ yariariquirore masa ne wijia taye niahye. Yariariquiro pacoro wape wihoro ijiahye. Ihcãquirota ijiriquiro yariahye. Sa ye to cjẽna masa peyequina ticoro mehna wahahye. 13Tiquina sa wahagʉ̃ ihñano Jesu ticorore paja ihñahye. —Utieracãhña, niahye Jesu ticorore. 14Sa nino yariariquiro tiquiro masa putire ña peoahye. Tiquiro sa ña peogʉ̃ ihñañe ti putire wʉayequina pehe esadʉcahye. —Macʉ, yʉhʉ mʉhʉre ohõ saha niaja. Wahcã nujuña, niahye Jesu. 15Tiquiro sa nidi bato yariariquiro mʉnano wahcã nuju, yahuducuahye. Sa yero Jesu tiquirore tiquiro pacorore wiahye. 16Tiquiro sa yegʉ̃ ihñañe tiquina ijipihtiyequina cuea wahahye. Sa yeye tiquina Cohãcjʉ̃re ño peo, ohõ saha niahye: —Cohãcjʉ̃ yere yahu mʉhtariquiro masi yʉhdʉariquiro yojopʉ pũritare mari watoa ijire, niahye tiquina. —Cohãcjʉ̃ marine tiquiro yequinare yedohoro wihi tuhasare, niahye apequina. 17Sa yeye ijipihtiyequina Judea yehpa cjẽnare ti yehpa dʉhtʉ cahapʉ ijiye macari cjẽnare Jesu yerire masa yahu site pehoahye. 18Sa ye Jesu yerire ihñañe Ñure yahuahye tiquiro buheyequina. Sa tiquina yahugʉ̃ tʉhoro pʉarore tiquiro cahapʉ pijio, 19Jesure sinitu dutiro ohoahye Ñu. Ohõ saha ni sinitu dutiahye: —¿Ñu “Yʉhʉ bato apequiro ahtarota”, tiquiro nidigʉta ijiajari mʉhʉ? ¿Tiquiro nidigʉ mʉhʉ ijieragʉ̃ apequirore cohtenatari ʉsã? ni sinitu dutiahye Ñu pʉaro tiquiro buheyequinare. 20Sa ye tiquina Jesu cahapʉ esa, sinituahye tiquirore: —Ñu wame yeriquiro mʉhʉre sinitu dutiro ohori ʉsãre. ¿Ñu “Yʉhʉ bato apequiro ahtarota”, tiquiro nidigʉta ijiajari mʉhʉ? ¿Tiquiro nidigʉ mʉhʉ ijieragʉ̃ apequirore cohtenatari ʉsã? ni sinituahye tiquina Jesure. 21Ti pjeta peyequina dohatiyequinare, watĩa cʉoyequinare, caperi bajueyequinare yʉhdʉgʉ̃ yeahye Jesu. 22Sa yero Ñu ohoriquinare Jesu yʉhtiahye: —Yojopʉre mʉsa ihñarire mʉsa tʉhorire Ñure yahuna wahaya: Ohõ saha niña: “Caperi bajueyequina ihñare. Tini masieñequina tinine. Cami ahbariquina quehnoa wahare. Tʉhoerariquina tʉhoa wahare. Yariariquina masaa wahare. Tiquina ijipihtiyequinare quehnoa wahagʉ̃ yei yʉhʉ. Sa yegʉ pejecʉoyequinare quehnoañe buheyere yahuaja. 23Yʉhʉre tʉhoriquiro ‘Poto ijire’, nidiquiro tiquiro bucueriquiro ijire”, Ñure ni yahuna wahaya, niahye Jesu. 24Ñu buheyequina tiquina wahari bato Jesu pehe Ñu tiquiro ijiye tiyere yahu dʉcahye peyequina masare: —Masa marienopʉ esana, taare wihnono wẽdoqueo mʉjagʉ̃ ihñana eserari mʉsa. 25“Quehnoañe suhti sañariquirore ihñana wahaʉhna”, niedari mʉsa masa marienopʉ wahana. Quehnoañe suhti sañañequina wapa bʉjʉyere cʉoyequina pʉhtoa ye wʉhʉsepʉ ijire. Masa marienopʉ ijierare. 26Masa marienopʉ esana Cohãcjʉ̃ yere yahu mʉhtariquirore ihñana esari mʉsa. Ijirota ijire. Ñu Cohãcjʉ̃ yere yahu mʉhtariquiro ijire. Apequina Cohãcjʉ̃ yere yahu mʉhtariquina yʉhdʉoro ijiriquiro ijire tiquiro pehe. 27Panopʉ Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoari pũpʉ Ñure ohõ saha ni yahuahye: Mari Pacʉ tiquiro macʉnore ohõ saha niahye: “Mʉhʉ pano mʉhʉre yahuyuatiquirore ohogʉtja. Mʉhʉ wihiatore quehnoyurota tiquiro”, niahye Cohãcjʉ̃, ni ojoahye panopʉre Ñure. 28’Mʉsare poto niita niaja. Apequina masa ijipihtiyequina bui ijire Ñu. Ahri decoripʉre tiquiro sa ijiepegʉ̃ta Cohãcjʉ̃ tiquiro pʉhtoro ijiropʉre ijipihtiyequina docapʉ ijiriquiro pũrita Ñu bui ijire, niahye Jesu masare. 29Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhoye ijipihtiyequina masa, wapa ne cohteyequina mehna Ñu tiquiro wame yenohriquina ijiye ohõ saha ni tʉhotuahye Cohãcjʉ̃re. “Cohãcjʉ̃ poto yeriquiro ijire”, ni tʉhotuahye tiquina. 30Fariseo masa pehe, judio masare buheyequina gʉ̃hʉ Ñu wame yenohriquina iji duerahye. Sa ye tiquinare Cohãcjʉ̃ yequina tiquiro ye duagʉ̃ cahmedahye tiquina. 31Sa yero Jesu pari turi yahuahye: —¿Yojopʉ cjẽna masa disequina yero saha ijiajari tiquina, mʉsa tʉhotugʉ̃? 32Tiquina macanagã yero saha ijire. Apequina tiquina cahmeno saha yeragʉ̃ bucuerare tiquinagã. Doeri cjẽ duaropʉ apepe dujiye, ohõ saha ni pisuducure tiquinagã basi: “Mʉsa basatire ʉsã putipemi. ¿Dʉhsena mʉsa basaerari ʉsã putipegʉ̃? Ʉsã tutuaro ñehe quea utipe, sañuducumi. ¿Mʉsa pehe dʉhsena ʉsã mehna utiperari?” niducuyequina yero sahata ijire yojopʉ cjẽna gʉ̃hʉ. Yojopʉ cjẽna tiquina cahmeno saha ʉsã yeragʉ̃ ihñañe bucuerare tiquina gʉ̃hʉ. 33Ñu wame yeriquiro Cohãcjʉ̃re ño peoro taro sijiro, vinore sihniedare. Tiquiro sa sihniedagʉ̃ ihñana, “Watĩnore cʉore. Sa yero tʉho masieniquiro ijire”, nimedi mʉsa tiquirore. 34Yʉhʉ masʉ Cohãcjʉ̃ ohorigʉ ijigʉ, yʉhʉ ihya sihniaja. Yʉhʉ sa yegʉ̃ ihñana ohõ saha nine mʉsa yʉhʉ pehere. “Ihñaña. Ahriquiro pajiro ihyariquiro, queheriquiro ijire. Wapa ne cohteyequina, ñano yeyequina gʉ̃hʉ tiquina mehna piti tiriquiro ijire tiquiro”, nine mʉsa yʉhʉre. Sa nina macanagã yero saha yahuducuna ijire mʉsa. Mʉsa cahmeno saha ʉsã yeragʉ̃ bucuerare mʉsa. 35Sa masiedapenata ʉsã ye ihñorire ihñana, Cohãcjʉ̃ yere ʉsã masigʉ̃ masinata mʉsa, ni yahuahye Jesu. 36Fariseo masʉno tiquiro ya wʉhʉpʉ ihya dutiro pijiahye Jesure. Tiquiro sa pijigʉ̃ Jesu tiquiro ya wʉhʉpʉ esa, tiquina ihyari mesa cahapʉ nuju sahye. 37Ti macapʉre ñañe yericoro ijiahye. Jesu fariseo masʉno ya wʉhʉpʉ tiquiro dujigʉ̃ ticoro tʉhoahye. Sa tʉhoro alabastro mehna yeriare ehme sitiye pose tiriare ne cãhta, Jesu behero pehepʉ wihidʉca, utiahye. Sa utiro, Jesu dahpocãrine ticoro yahco co mehna weo, ticoro poari mehna wʉoahye. Tiquiro dahpocãri wʉagʉ̃ ihñano ticoro tiquiro dahpocãrine ihmi, ehme sitiye mehna pio peoahye. 39Ticoro sa yegʉ̃ ihñano fariseo masʉno Jesure pijiriquiro tiquiro basi ohõ saha ni tʉhotumahye: “Ahricoro tiquirore ñehe tuhuricoro ñañe yericoro ijire. Ahriquiro Jesu Cohãcjʉ̃ yere yahu mʉhtariquiro ijiro tire masiboaga”, ni, tʉhotumahye. 40Tiquiro sa ni tʉhotuyere masino Jesu yahuahye tiquirore: —Simo, yojopʉ pũritare mʉhʉre yahu duaja, niahye Jesu. —¿Buhegʉ, yʉhʉre dʉhse ni yahu duajari mʉhʉ? niahye Simo. 41Tiquiro sa nigʉ̃ Jesu ohõ saha ni queoye mehna buhe yahuahye: —Pʉhtorore pʉaro wapamoñequina ijiahye. Ihcãquiro wapamoriquiro quinientos niñeru cjoerire wapamoahye. Apequiro pehe cincuenta niñeru cjoerire wapamoahye. 42Sa ye tire tiquina wapa ye masiedagʉ̃ ihñano tiquiro tiquina wapamoñene wapa ye dutierahye. ¿Yojopʉ pũritare diquiro pehe wapamoriquiro tiquiro pʉhtorore cahĩ yʉhdʉrotari? ni sinituahye Jesu. 43Simo yʉhtiahye: —Õbah, pajiro wapamoriquiro mehenogã wapamoriquiro yʉhdʉoro tiquiro pʉhtorore cahĩboaga, niahye Simo. —Poto yʉhtiri mʉhʉ yʉhʉre, niahye Jesu. 44Sa ni tuhasa tiquirore pio peoricorore majare ihña, Jesu Simore yahu nemoahye: —Ahricorore ihñaña mʉhʉ. Mʉhʉ ya wʉhʉpʉ yʉhʉ sajã wihiri bato yʉhʉ dahpocãrine coseati acore yʉhʉre ohoerari mʉhʉ. Ahricoro pehe ticoro yahco co mehna yʉhʉ dahpocãrine weo, ticoro poari mehna wʉori yʉhʉre. 45Mʉhʉ pehe yʉhʉre piti ca ihmiedari. Ahricoro pehe ohõpʉ yʉhʉ dujiro puno yʉhʉ dahpocãrine ihmidi. 46Mʉhʉ pehe yʉhʉ dapure ʉhse mehna pio peoerari. Ticoro pehe yʉhʉ dahpocãrine ehme sitiye mehna pio peori. 47Sa nigʉ mʉhʉreta yahugʉta niaja. Ahricoro ticoro ñañe yeye pe yʉhdʉaye ijire. Sa ijieperota ticoro tutuaro cahĩne yʉhʉre. Sa yegʉ ticoro ñañene bou. Sa yeye tiquina ñañene mehenogã yʉhʉ bonohriquina mehenogã cahĩne yʉhʉre, niahye Jesu Simore. 48Sa ni tuhasa tiquiro ticorore yahuahye: —Yojopʉ pũritare mʉhʉ ñañe yeyere bou, niahye Jesu. 49Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhoye Jesu mehna dujiyequina tiquina basi ohõ saha ni yahuducuahye: —Ahriquiro potota ñañe yeyere boriquiro ijire. ¿Dʉhse ijiriquiro boro ijiajari ahriquiro ñañene boriquiro? niahye tiquina basi. 50Sa yero Jesu numinore ohõ saha ni yahuahye: —Yʉhʉre mʉhʉ wacũ tutuagʉ̃ mʉhʉre pecapʉ wahaborigore yʉhdʉoaja. Cuero marieno mʉhʉ ya wʉhʉpʉ tojoaa wahaya, niahye Jesu ticorore.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\