San Mateo 18

1Ti pjere ʉsã tiquiro buhena Jesu cahapʉ esa, sinituu tiquirore: —¿Ʉhmʉse cjʉ̃no pʉhtoro ijiropʉre ʉsã mehna cjʉ̃no noa wahaboagari pʉhtoro? ni sinituu ʉsã. 2Ʉsã sa nigʉ̃ Jesu nijinogãre pijio, tiquirogãre ʉsã caha duhu docori. Duhu doco tuhasa, ʉsãre nidi: 3—Poto mʉsare yahugʉtja. Ahriquina macanagã Cohãcjʉ̃re tiquina pʉhtoro waro tʉhoture. Sa yena mʉsa gʉ̃hʉ tiquina yero saha tʉhotuna, quehnoañene camesana, ʉhmʉse cjʉ̃no pʉhtoro ijiropʉre wahanata. Tiquina yero saha tʉhotuerana pʉhtoro tiquiro ijiropʉ wahasi mʉsa. 4Sa yero ʉhmʉse cjʉ̃no pʉhtoro ijiropʉre sa tʉhotu cãriquiro ahriquiro nijinogã yero saha tʉhoturiquirota apequina bui pʉhtoro wahare. 5Sa yena yeere yena tana ohõ saha ijiyequinagãre cahmena, yʉhʉ gʉ̃hʉre cahmene mʉsa, ni yahuri Jesu. 6Sa yero tiquinare yahu nemori: —Ahriquirogã yero saha ijiriquiro yʉhʉre wacũ tutuariquirogãre yahutja mʉsare. Apequiro ahriquirogã yero saha ijiriquirore ñañene ye dutiro tiquiro ña yʉhdʉaro yʉhdʉrota. Tiquiro wamʉare pajiria ʉtãre dʉhte yo, pajiri mapʉ tiquirore cohãgʉ̃ ñano wahaboaga tiquiro. Sa ijiepegʉ̃ta ahriquirogã yero saha ijiriquirore ñañene ye dutiriquiro tiquiro pehe pajiri mapʉ tiquina cohãriquiro yʉhdʉoro ñano yʉhdʉrota. 7Masare ñañene yegʉ̃ yeye ijire. Tire yeye ahri yehpa cjẽna ñano yʉhdʉre. Ñañene yeducure masa. Tiquina sa yegʉ̃ tiquinare ñañene yegʉ̃ yeyequina pehe ña yʉhdʉaro yʉhdʉeta. 8’Mʉhʉ omoca mehna ñano yegʉ ti omocare mʉhʉ dʉte cohãboro saha ti ñañene duhuya. Tire duhueragʉ pecapʉ wahagʉta. Topʉre ne peca yatierare. Mʉhʉ omocare mʉhʉ cohãgʉ̃ ti si dihita butiboaga. Sa yegʉ mʉhʉ pehe sa bajuri turu ijiepegʉta came Cohãcjʉ̃ mehna ijigʉta. Pʉa omoca mehna pecapʉ wahagʉ mʉhʉ sa wahagʉ̃ ña yʉhdʉaboaga. Sa yegʉ ti ñañene duhuya. Mʉhʉ dahpocã mehna ñano yegʉ ti dahpocã gʉ̃hʉre mʉhʉ dʉte cohãboro saha ti ñañene duhuya. Tire duhueragʉ pecapʉ wahagʉta. Topʉre ne peca yatierare. Mʉhʉ dahpocãre mʉhʉ cohãgʉ̃ ti si dihita butiboaga. Sa yegʉ sa bajuri turu ijiepegʉta came Cohãcjʉ̃ mehna ijigʉta. Pʉa dahpocã mehna pecapʉ wahagʉ mʉhʉ sa wahagʉ̃ ña yʉhdʉaboaga. Sa yegʉ ti ñañene duhuya. 9Mʉhʉ capea mehna ñano yegʉ tiare ore we mʉhʉ cohãboro saha ti ñañene duhuya. Tire duhueragʉ pecapʉ wahagʉta. Topʉre ne peca yatierare. Tiare mʉhʉ cohãgʉ tia dihita butiboaga. Ihcã pehe capea mariedapegʉta came Cohãcjʉ̃ mehna ijigʉta. Pʉa capea mehna pecapʉ wahagʉ mʉhʉ sa wahagʉ̃ ña yʉhdʉaboaga. Sa yegʉ ti ñañene duhuya, ni yahuri Jesu. 10Sa ni tuhasa ohõ saha ni yahu nemori: —Ne, ahriquinagãre macanagãre ihña tuhtieracãhña. Mʉsare niita niaja yʉhʉ. Tiquinagã yeequina angele tiquinagãre cohteyequina ʉhmʉsepʉ ijiyequina pehe yʉhʉ Pacʉ cahapʉ sa ijiducure. [ 11Yʉhʉ masʉ Cohãcjʉ̃ ohorigʉ ahri yehpapʉ pecapʉ wahaboriquinare yʉhdʉogʉ tʉʉ nii yʉhʉ,] ni yahuri Jesu. 12Sa ni tuhasa tiquiro tʉhotuye mehna ohõ saha ni queoye mehna buheri ʉsãre. —Ovejare cohteriquiro cien ovejare cʉoriquiro ihcãquiro oveja butia wahagʉ̃ ohõ saha yerota tiquinare cohteriquiro pehe. Apequina ovejare noventa y nueve ovejare tiquina ihyaropʉ duhu doco, butiriquirore macano waharota. 13Ijirota nii niaja mʉsare. Tiquirore bocaro bucuerota tiquiro. Apequina noventa y nueve dʉhsayequina mehna bucueri tiquiro. Tiquinare tiquiro bucueriro yʉhdʉoro butiriquiro pehere bocaro tutuaro bucuerota. 14Sata mari Pacʉ ʉhmʉse cjʉ̃no ahriquina ihyo ijiyequina gʉ̃hʉre pecapʉ tiquina wahagʉ̃ cahmedare, ni yahuri Jesu. 15Sa ni tuhasa ohõ saha ni yahu nemori: —Mʉhʉ acayʉro mʉhʉre ñano tiquiro yegʉ̃ tiquiro mehna yahugʉ wahaya. Mʉsa sehsaro tire yahuya. Mʉhʉ sa yegʉ̃ tiquiro mʉhʉre tʉhoboaga. Tiquiro tʉhogʉ̃ “Mʉhʉre ne pari turi ohõ saha yesi yʉhʉ”, tiquiro nigʉ̃ mʉhʉ acayʉrore pari turi piti tigʉ niaga mʉhʉ. 16Mʉhʉre tiquiro tʉho dueragʉ̃ pũrita ihcãquiro mehna waha duagʉ o pʉaro mehna waha duagʉ tiquinare piti ti cã, pari turi tiquirore yahuna wahaya. Mʉsa sa yena pʉana o ihtiana tiquirore mʉsa yahusãgʉ̃, “Poto tjire”, ni masieta apequina. 17Sa yena mʉhʉ mehna cjẽna gʉ̃hʉre tiquiro tʉho dueragʉ̃ ijipihtiyequina Jesu yequina cahmecoañequinare yahusãna wahaya. Sa yena Jesu yequina cahmecoañequinare tiquiro tʉho dueragʉ̃ ihñana Cohãcjʉ̃re ño peo dueriquiro tiquiro ijiro saha yeya tiquirore. Wapa ne cohteriquiro tiquiro ijiro saha yeya tiquirore. 18’Ijirota mʉsare niita niaja. Ahri yehpapʉ mʉsa Jesu yequina ñañene mʉsa ye dutieragʉ̃ ʉhmʉsepʉ gʉ̃hʉre ye dutisi. Ahri yehpapʉ mʉsa quehnoañene ye dutigʉ̃ ʉhmʉsepʉ gʉ̃hʉre ye dutiye ijirota. 19’Pari turi mʉsare yahutja ahrire: Mʉsa pʉana Cohãcjʉ̃re sinigʉ̃, mʉsa pʉana mʉsa sinidire ihcãno saha mʉsa tʉhotugʉ̃ yʉhʉ Pacʉ ʉhmʉse cjʉ̃no tire yerota. 20Pʉaro o ihtiaro yeequina, yeere yeatiquina tiquina cahmecoagʉ̃ yʉhʉ tiquina mehna ijiaja, ni yahuri Jesu. 21Came Pedro Jesu cahapʉ esa, sinituri: —¿Pʉhto, yʉhʉ acayʉro mʉhʉ yaquiro peye tahari yʉhʉre ñano tiquiro yegʉ̃ ihñagʉ nohope tahari tire bogʉtari yʉhʉ? ¿Siete tahari bogʉtari yʉhʉ? ni sinituri Pedro. 22Jesu yʉhtiri: —Siete taharita mʉhʉre apequiro ñano yerire mʉhʉ bogʉ̃ to wahaerare. Peye tahari mʉhʉre ñano tiquiro yegʉ̃ gʉ̃hʉre boya. 23’Ʉhmʉse cjʉ̃no masa pʉhtoro tiquiro ijiye ahri queoye yero saha ijire. Ijipihtiyequina masa pʉhtoro tiquiro cahacjẽnare tiquirore wapamoñequinare wapa ye peho duti duamahye. 24Tiquina wapamorire tiquiro queo dʉcagʉ̃, tiquirore dahra cohteyequina pehe pajiro wapamoriquirore tiquiro cahapʉ ne cãhtahye. Wapamoriquiro paji yʉhdʉaro wapamoahye tiquiro pʉhtorore. 25Sa yero tiquiro wapa ye masiedagʉ̃ tiquiro pʉhtoro tiquirore, tiquiro namonore, tiquiro pohnene cahacjẽna sõ, tiquinare apequinare dua dutimahye. Sa ye ijipihtiye tiquiro cʉoye gʉ̃hʉre dua dutimahye, tiquiro wapamonore wapa ye peho dutiro. 26Tiquiro sa dua dutigʉ̃ pajiro wapamoriquiro pehe dʉsepe curi mehna quehe sa, tiquiro pʉhtorore tutuaro siniahye: “Pʉhto, yʉhʉre paja ihñagʉ cohteniña. Mʉhʉre wapa ye pehoutja”, niahye tiquiro pʉhtorore. 27Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhoro, tiquirore paja ihñano tiquiro wapamonore sata bo cãhye. 28Tiquiro sa yeri bato wapamoriquiro pehe waha, apequiro cahacjʉ̃nore tiquirore mehenogã wapamoriquirore boca sahye. Sa boca saro wamʉa ñeheahye tiquirore. “Yʉhʉre mʉhʉ wapamonore wapa ye pehoya”, niahye tiquiro mehna cjʉ̃nore tiquiro yero saha ijiriquirore cahacjʉ̃nore. 29Tiquiro sa nigʉ̃ apequiro cahacjʉ̃no pehe dʉsepe curi mehna quehe sa, tiquirore tutuaro sinimahye. “Yʉhʉre paja ihñagʉ mehenogã cohteniña. Mʉhʉre wapa ye pehoutja”, nimahye apequiro cahacjʉ̃no tiquirore. 30Tiquiro sa ni siniepegʉ̃ta yʉhtierahye. Sa yero tiquiro apequiro cahacjʉ̃nore peresu ye dutiahye. Tee tiquiro wapa ye pehogʉ̃pʉ wioro taro niahye tiquirore. 31Pajiro wapamoriquiro mehenogã wapamoriquirore tiquiro sa yegʉ̃ ihña, usua, apequina cahacjẽna pehe tiquina pʉhtorore yahusãñe wahahye. 32Tiquina sa ni yahusãgʉ̃ tʉhoro tiquina pʉhtoro tiquina yahusãriquirore pijio, ohõ saha niahye: “Mʉhʉ ña yʉhdʉagʉ ijire. Mʉhʉ yʉhʉre tutuaro sinigʉ̃ mʉhʉ wapamonore bo pehomi yʉhʉ. 33Mʉhʉre yʉhʉ sa yepegʉ̃ta mʉhʉ pehe mʉhʉre wapamoriquirore boerañohti. Mʉhʉ wapamono pehere yʉhʉ boriro sahata tiquiro mʉhʉre wapamono gʉ̃hʉre mʉhʉ bogʉ̃ quehnoa yʉhdʉaboaga. ¿Dʉhsegʉ tiquirore paja ihñedari mʉhʉ, sa yegʉ?” niahye pʉhtoro tiquirore. 34Sa nino tutuaro usua, peresu yeahye tiquiro cahacjʉ̃nore. Tee tiquiro wapa ye pehogʉ̃pʉ wioro taro niahye, ni yahuri Jesu. 35Sa yero ohõ saha ni ahri quitire yahu bato tiri: —Sata yerota yʉhʉ Pacʉ ʉhmʉse cjʉ̃no mʉsare. Mʉsa ijipihtina mʉsa acaye mʉsare tiquina ñano yerire quehnoano mʉsa bo pehoeragʉ̃ tiquiro mʉsare buhiri dahrerota, nidi Jesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\