San Mateo 4

1Sa ye Espíritu Santo pehe Jesure masa marienopʉ neahye, topʉ watĩno tiquirore ñañene ye dutiato saha. 2Topʉ esaro cuarenta decori waro ihyaro marieno ijiahye Jesu. Sa yero ʉjʉa ahbahye. 3Ʉjʉa tiquirore ahbagʉ̃ ihñano watĩno pehe tiquiro cahapʉ esaro, ohõ saha niahye: —Mʉhʉ Cohãcjʉ̃ macʉ ijigʉ, ahria ʉtãre ihyaye dojomehneña, nimahye tiquiro Jesure. 4Jesu ohõ saha ni yʉhtiahye: —Yeraja. Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoari pũpʉ ohõ saha nine: “Masare ihyaye mehna dihita catieraro cahmene. Ijipihtiye Cohãcjʉ̃ tiquiro ye yahuye mehna ijiro cahmene”, nine Cohãcjʉ̃, ni yʉhtiahye Jesu watĩnore. 5Tiquiro sa ni yʉhtiri bato watĩno pehe Jerusalẽpʉ “Cohãcjʉ̃ ya maca” tiquina nidi macapʉ Jesure neahye. Topʉ esa, Cohãcjʉ̃ ya wʉhʉ bui Jesure ne sahye tiquiro. 6Ne sa tuhasa, tiquirore ohõ saha nimahye: —Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoari pũ ohõ saha nine: “Cohãcjʉ̃ tiquiro yequina angelere mʉhʉre ihña ihbo dutirota. Sa yeye tiquina pehe mʉhʉre ihña ihboeta ‘Ʉtãpʉ pʉha tu maari,’ niñe”, nine tiquiro ojoari pũ. Tiquiro sa nidi poto ijigʉ̃ mʉhʉ Cohãcjʉ̃ macʉ ijigʉ yehpapʉ uhpu dijia ihñoña yʉhʉre. Mʉhʉre tiquina yedohogʉ̃ ihñoña yʉhʉre, nimahye watĩno. 7Jesu uhpu dijia ihño dueraro ohõ saha ni yʉhtiahye: —Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoari pũ ohõ saha nine: “Mʉsa pʉhtoro Cohãcjʉ̃ tiquiro nidire ‘¿Poto ijiajari?’ ni masi duana Cohãcjʉ̃re ye ihño duti tuhueracãhña”, nine Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoari pũ, niahye Jesu. 8Tiquiro sa ni yʉhtiri bato ʉhmʉa yʉhdʉdʉ cʉnʉpʉ Jesure ne mʉjahye watĩno tja. Tʉ buipʉ ne mʉja sa pje, ijipihtiye macarine ihñodoque dijioahye Jesure. Tiquina cʉoye gʉ̃hʉre ihñoahye. 9Sa ihñono Jesure ohõ saha nimahye: —Yʉhʉre dʉsepe curi mehna quehe sa, ño peoya mʉhʉ. Mʉhʉ sa yegʉ̃ ijipihtiye ahri macarine mʉhʉre ohoutja, ni yahumahye watĩno. 10Tiquiro sa nigʉ̃ Jesu ohõ saha ni yʉhtiahye: —Satana, wahaya mʉhʉ. Ohõ saha nine Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoari pũ: “Mʉhʉ pʉhtoro Cohãcjʉ̃ dihitare ño peoya. Tiquiro ye dutiye dihitare yeya”, nine Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoari pũ, niahye Jesu watĩnore. 11Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhoro watĩno wahaa wahahye. Tiquiro wahari bato angele pehe wihi, Jesure yedohoye ihyayere ohoahye angele. 12Sa ye Ñure peresupʉ tiquina yegʉ̃ tʉhoro, wahaa wahahye Jesu. Waha, Galilea yehpapʉ esahye. 13Topʉ ijiri macapʉ Nazarepʉ waha, yʉhdʉ cã, Capernau wame tiri macapʉ esahye. Galilea wame tiri ditara dʉhtʉ cahapʉ ijiri Capernau. Ti maca Zebulón yehpa cahapʉ, Neftalí yehpa cahapʉ ijiri Capernau. Topʉ esa, ijiahye Jesu. 14Sata yeahye Jesu panopʉ cjʉ̃no Cohãcjʉ̃ yere yahu mʉhtariquiro Isaia tiquiro ni ojoariro sahata. Ohõ saha ni ojoahye: 15Zebulón yehpa cahapʉ, Neftalí yehpa cahapʉ, ditarapʉ wahari mahapʉ, Jordã wame tiri ma ape sie pahrẽpʉ Galilea yehpa ijire. Ti yehpa judio masa ijieyequina ya yehpa ijire. 16To cjẽna Cohãcjʉ̃ yere quehnoano masiedare. Sa masiedapeta quehnoariquirore ihñañepʉ masieta. Tiquina pehe Cohãcjʉ̃re ne masiedare. Sa yeye pecapʉ wahaboriquina ijimahye. Sa yero ihcãquiro tiquinare Cohãcjʉ̃ yere masigʉ̃ yerota, ni ojoahye Isaia. 17Topʉ ijiro, Cohãcjʉ̃ yere yahu dʉcahye Jesu: —Mʉsa ñañe yerire bʉjʉa witiya. Sa yena quehnoañene camesaya. Ʉhmʉse cjʉ̃no Cohãcjʉ̃ ijipihtiyequina pʉhtoro tiquiro ijiato mehenogã dʉhsare, ni yahu dʉcahye tiquiro. 18Sa ye Galilea wame tiri ditara dʉhtʉ cahapʉ esaro, Simore, tiquiro bahʉro Andre mehna boca sahye Jesu. Simo tiquina Pedro ni pisuriquiro ijiahye. Tiquina pehe wahi wejẽñequina ijiye, tiquina wẽñecjʉre doque ñoñe niahye ditarapʉ. 19—Yʉhʉ mehna cjãna ijianaja ahtaya mʉsa. Yʉhʉ mehna mʉsa ahtagʉ̃ mʉsa wahire ñehe cahmecoana mʉsa ijiro saha, Cohãcjʉ̃ yequina ijiatiquinare masare piji cahmecoana ijigʉ̃ yeitja mʉsare. Yʉhʉ mehna mʉsa ahtagʉ̃ sa yeanajare cũtja mʉsare, niahye tiquiro tiquinare. 20Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhoyeta tiquina wẽñecjʉre cũ cã, tiquiro mehna wahahye. 21Sa ye Jesu tiquina mehna yʉhdʉ cã, Santiagore tiquiro bahʉro Ñu gʉ̃hʉre boca sahye tja. Tiquina Zebedeo pohne ijiri. Tiquina yaria yucʉsapʉ tiquina pacʉro mehna tiquina wẽñecjʉre quehnoñe niahye. Tiquina pʉarore tiquiro pijioahye. 22Tiquiro sa pijiogʉ̃ tʉhoye, tiquina pehe duita tiquina pacʉrore, yucʉsa gʉ̃hʉre cũ, Jesu mehna wahahye. 23Sa ye ijipihtiropʉ Galilea yehpare Jesu buhe tinidi. Judio masa mari buheye wʉhʉsepʉ quehnoañe buheyere, ʉhmʉse cjʉ̃no tiquiro pʉhtoro ijiye tiyere buheri. Tiquinare buhe, dohatiyequinare quehnoa wahagʉ̃ yero, ijipihtiye dohatiyere yʉhdʉori tiquiro. 24Tiquiro sa yegʉ̃ tʉhoye Siria yehpa cjẽna ijipihtiropʉ ti yehpapʉ ijiyequina tiquirore masi dʉcari. Sa masiñe, sijoro saha ijiye dohatiye cʉoyequinare, watĩare cʉoyequinare, ñama yariaye cʉoyequinare, tini masieñequina gʉ̃hʉre ne sari. Sa yero ijipihtiyequina tiquinare yʉhdʉgʉ̃ yeri Jesu. 25Tiquiro sa yegʉ̃ ihñañe, Galilea yehpa cjẽna, Decapoli cjẽna, Jerusalẽ cjẽna, Judea yehpa cjẽna, Jordã ape sie pahrẽ cjẽna peyequina masa tiquiro mehna wahari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\