Apocalipsis 12

1Came ahri yehpa dʉhse wahatire ʉhmʉsepʉ ihñori. Tiquiro sa ihñori ihyo waro ijierari. Ohõ saha ihña mʉhtaʉ: Ʉhmʉsepʉ numinore ihñaʉ. Ticoro suhtiro asʉ̃ deco cjʉ̃no yero saha asi siteri. Sa yero asʉ̃ ñami cjʉ̃no bui ducuri. Pʉhtoro pesari behto borore doce ñahpicoha paca cʉori behtore pesaricoro ducuri. 2Sa yero mehenogã dʉhsari ticoro pohna tiato. Sa yero ticoro sañuducuri. 3Came pari turi ihñaʉ ʉhmʉsepʉ tja: Pajiriquiro pinonore sohãriquirore ihñaʉ. Siete dapu paca tiriquiro ijiri. Ijipihtiye tiquiro dapu paca pʉhtoa pesaye behtori borore pesaye dapu paca ijiri. Sa yero diez waro sahari tiriquiro ijiri tiquiro. 4Tiquiro picõno mehna ñahpicoha pacare wahba sitedoque dijiori yehpapʉ. Ijipihtiye ñahpicohare deco esaboro caha wahba sitedoque dijiori. Sa yero numino pohna tiaticoro poto ducuri pinono. Ticoro macʉnogã bajuagʉ̃ tiquirogãre ihyaro taro nimedi. 5Camegãta cʉo tuhasari nijinogãre. Ijipihtiye yehpari cjẽna pʉhtoro ijiatiquiro ijiri tiquirogã. Tiquiro sa pʉhtoro tutuariquiro ijigʉ̃, masa tiquirore yʉhdʉdʉcaye ihcãno sahasi. Tiquiro sa masa bajuagʉ̃ta Cohãcjʉ̃ tiquiro dujiro cahapʉ tiquirogãre ne cãa wahari. 6Tiquiro sa yegʉ̃ numino pehe masa marienopʉ duhti cãa wahari. Cohãcjʉ̃ tiquiro quehnoyuriropʉ duhti cãa wahari ticoro. Topʉre mil doscientos sesenta decori waro Cohãcjʉ̃ ticorore ihña ihbori. 7Coã waropʉre ʉhmʉsepʉ cahme wejẽ dʉcahye. Miguel wame tiriquiro angel tiquiro yequina angele gʉ̃hʉ pinono mehna cahmequeahye. Tiquina sa cahmequegʉ̃ pinono tiquiro yequina angele mehna Miguel gʉ̃hʉ mehna cahmequeahye. 8Sa ye Miguel gʉ̃hʉ pinonore yʉhdʉdʉcahye. Sa yero pinono yequina angele gʉ̃hʉre ʉhmʉsepʉ iji nemo dutierahye. 9Sa yero pajiriquiro pinonore cohã cãhye Cohãcjʉ̃. Tiquiro pinono watĩnota ijiro nidi. Satana wame tiriquiro ijiri. Panopʉ tiquiro pinono pagʉ saha bajuriquiro ijiahye. Sa yero ijipihtiri yehpa cjẽnare ni mehoriquiro ijire. Tiquirore tiquiro yequina angele mehna yehpapʉ cohã dijioahye. 10Came ʉhmʉsepʉ sañuducuro ca tagʉ̃ tʉhou: Yojopʉre mari Pacʉ masare yʉhdʉori. Yojopʉ pũritare mari Pacʉ mari pʉhtoro ijiro ahtari tiquiro tutuayere ihñono taro. Sa yero tiquiro ohoriquiro Cristo gʉ̃hʉ tiquiro pʉhtoro ijiyere tiquiro tutuayere ihñori ijipihtiyequinare. Watĩnore ʉhmʉsepʉ ijiriquirore yehpapʉ cohã dijiori. Sa yero tiquiro tutuayere ihñori mari Pacʉ. Tiquiro watĩno pehe decoripe, ñaminipe Jesu yequinare “Ahriquina ñañequina ijire”, ni yahusãno niahye mari Pacʉre. Sa yero mari acayere Jesu yequinare yahusãriquiro ijiahye. 11Cristo Cordero wame tiriquiro tiquiro dii cohãri mehna mari acaye Jesu yequina tiquirore wacũ tutuayequina tiquina ñano yerire tiquiro cohãnohriquina ijire. Sa wacũ tutuayequina ijiye, watĩnore yʉhdʉdʉcari. Sa ye quehnoañe buheyere buheye, watĩnore yʉhdʉdʉcari. Tiquiro yere buheye apequina tiquinare wejẽ duepegʉ̃ta, Cristo yere duhuerari. 12Sa yena mʉsa ʉhmʉse cjãna bucueya. Watĩnore yehpapʉ tiquiro cohã dijiogʉ̃ ihñana bucueya. Sa yepegʉ̃ta ahri yehpa cjãna, pajiri ma cjãna gʉ̃hʉ pejecʉona wahanata mʉsa pehe. Mʉsa cahapʉ dijiari watĩno. Tiquirore buhiri dahreato mehenogã dʉhsare. Sa yero usua yʉhdʉare tiquiro. Mʉsa cahapʉ tiquiro esagʉ̃ pejecʉona mʉsare tojoagʉ̃ yerota tiquiro, ni sañuducugʉ̃ tʉhou. 13Sa yero pinono tiquiro cohã dijioriquiro numinore, nijinogã pacorore nʉnʉ tã cãri. 14Sa yero ticorore pajiriquiro cacʉ tiquiro wʉye dʉpʉrire ohori Cohãcjʉ̃, masa marienopʉ ticoro wʉ duhti cãtore. Topʉ ticoro esari bato ihtia cʉhma quehnoano ape cʉhma deco waro ticorore ihña ihbori Cohãcjʉ̃. Tiquiro sa ihña ihbogʉ̃ pinono ticorore ñano ye masiedari. 15Topʉ ticoro ijigʉ̃ ihñano pinono acore pajiro puti sitedoqueori ticorore miono taro. 16Tiquiro sa yegʉ̃ yehpa pehe ticorore yedohori. Pinono dʉseropʉ wijiaye acore yehpa pehe aco ihmi peho cãri. 17Sa wahagʉ̃ ihñano pinono numino mehna usua yʉhdʉari. Sa usuaro ihquẽquina ticoro panamena iji turiayequina mehna cahmequeno wahari. Tiquina pehe Cohãcjʉ̃ dutiyere yeyequina ijiye, Jesu ye buheyere quehnoañe buheyere ne duhueyequina ijiri. 18Sa yero pinono pajiri ma dʉhtʉ cahapʉ ducuri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\