Romanos 11

1¿Sa yero Israe masare Cohãcjʉ̃ tiquiro beseriquinare yojopʉre cohãyari tiquiro, mʉsa tʉhotugʉ̃? Ijierare. Tiquinare cohãedari tiquiro. Yʉhʉ gʉ̃hʉ Israe masʉ, Abrahã panami iji turiagʉpʉ ijiaja. Sa yegʉ Benjami ya curua cjʉ̃ ijiaja yʉhʉ. 2Panopʉ Israe masare Cohãcjʉ̃ besee tiahye. Tiquiro sa beseriquinare cohãedari. Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoari pũpʉ Elia mʉnano tiquiro yerire yahure. ¿Ti pũpʉ Israe masare Elia Cohãcjʉ̃re tiquiro yahusãrire masiedajari mʉsa? Ohõ saha ni yahusãhye tiquiro: 3“Pʉhto Cohãcjʉ̃, tiquina Israe masa mʉhʉ yere yahu mʉhtariquinare wejẽdi. Sa ye tiquina mʉhʉre wacũ ʉsã ño peoye altarire cohãri. Sa yegʉ yʉhʉ dihita mʉhʉ yaquiro dʉhsaja yojopʉre. Yʉhʉ sa ijigʉ̃ tʉhoye yʉhʉ gʉ̃hʉre wejẽ duare tja, yojopʉre”, niahye Elia Cohãcjʉ̃re. 4Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhoro Cohãcjʉ̃ pehe ohõ saha ni yʉhtiahye Eliare: “Siete mil ʉmʉa yeequina ijire yojopʉre. Tiquinare ihbou yʉhʉ. Baal wame tiriquiro queoyere ne ño peoera tiri tiquina, yeequina”, niahye Cohãcjʉ̃ Eliare panopʉre cue dutieraro. 5Ti pjere Elia tiquiro ijiri pjere tiquiro yequina masare beseriro sahata yojopʉ gʉ̃hʉre meheñequinagã Israe masare tiquiro yequina ijiatiquinare beseri jiri Cohãcjʉ̃. Cohãcjʉ̃ tiquinare paja ihñano beseri jiri. 6Quehnoañene tiquina yeri wapa tiquinare beserari jiri. Tiquinare paja ihñano beseri jiri. “Quehnoañene mʉsa yeri wapa mʉsare beseitja”, nino, tiquiro tiquinare potota paja ihñano niedaboya. 7Sa ye ohõ saha ijire. Israe masa Cohãcjʉ̃ tiquinare “Quehnoañequina ijire”, tiquiro ni ihñagʉ̃ cahmepeta tiquina ihcãno sahaerari. Cohãcjʉ̃ tiquiro basi tiquiro beseriquina pehe quehnoañequina tiquiro yequina wahari jiri. Apequina pehe tiquirore ihcãno sahaeraye, tiquina pehe tiquiro yere tʉho duerari. 8Sata niahye Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoari pũpʉ: “Cohãcjʉ̃ tiquirore cahmeeñequinare tiquiro yere tʉhoeyequina ijigʉ̃ yeri. Sa yero potota ijiyere tiquina tʉhoepegʉ̃ta tiquinare quehnoano tʉhogʉ̃ yerari Cohãcjʉ̃. Sata ijiducure tiquina yojopʉ gʉ̃hʉre”, ni ojoahye panopʉre. 9Sa yero ohõ saha niahye Davi panopʉ cjʉ̃no Cohãcjʉ̃re: Tiquina Israe masa tiquina bose decori tiquina bucueye decori yeye, ñano yere tiquina. Tiquina sa yegʉ̃ ihñagʉ buhiri dahreya mʉhʉ. 10Tiquinare quehnoano tʉhoeragʉ̃ yeya mʉhʉ. Sa ye sa buhiri tiducuyequina ijiahro tiquina. Sa ye sa bʉjʉa witiducueta, niahye Davi Cohãcjʉ̃re. 11¿Judio masare Cristore tiquina cahmedagʉ̃ ihñano Cohãcjʉ̃ tiquinare cohãno, cohã bo cãno niboari, mʉsa tʉhotugʉ̃? Cohã bosi tiquinare. Sa cohãedaperota tiquina Cristore tiquina cahmedagʉ̃ yojopʉre judio masa ijieyequina pehere Cohãcjʉ̃ yʉhdʉorota. Yojopʉre tiquinare tiquiro yequina wahagʉ̃ yeri Cohãcjʉ̃. Tiquiro sa yegʉ̃ ihñañe ihquẽquina judio masa pehe tiquinare ihña cooboa. 12Judio masa tiquina yʉhdʉdʉcagʉ̃ tiquina quehnoano yeragʉ̃ apequina pehere ahri yehpa cjẽnare ihquẽquinare Cohãcjʉ̃ yʉhdʉori. Tiquiro sa yʉhdʉogʉ̃ tiquina pehere quehnoano wahari. Tiquiro sa yeriro yʉhdʉoro, came judio masa pehe Cristore tiquina quehnoano wacũ tutua dʉcagʉ̃ pũritare ahri yehpa cjẽnare quehnoa yʉhdʉaro waharota. 13Yojopʉre mʉsare judio masa ijienare yahugʉ tʉʉ niaja. Cristo cũri yʉhʉre judio masa ijieyequinare buheacjʉre. Sa buhegʉ ihyo waro yei niedaja. 14Sa niaja yʉhʉ acayere judio masare mʉsare tiquina ihña coogʉ̃ ye duagʉ. Cohãcjʉ̃ yʉhdʉorina mʉsa ijigʉ̃ ihñañe tiquina gʉ̃hʉ Cristore cahme, tiquiro yʉhdʉoriquina wahaboa. 15Judio masare mehenogã cohãbo curero, judio masa ijieyequina pehere quehnoañe buheyere Cohãcjʉ̃ yahu dutiri. Ti buheyere tiquina tʉhori bato Jesure tiquina wacũ tutuari bato ihquẽquina ahri yehpa cjẽna Cohãcjʉ̃ yequina wahari. Sa ye judio masare mehenogã tiquiro cohãbo curegʉ̃ quehnoano wahari ahri yehpa cjẽnare. Tiquiro sa yeriro yʉhdʉoro judio masare tiquiro yequina ijiatiquina tiquiro yegʉ̃ pũrita quehnoa yʉhdʉaro waharota ahri yehpa cjẽnare. Tiquiro yequina tiquina wahagʉ̃ peyequina masa Jesure wacũ tutuayequinare pecapʉ wahaboriquinare yʉhdʉorota. 16Ohõ saha ijire: Mehenogã trigo yʉbʉ Cohãcjʉ̃re ño peo tiquina duhu peori yʉbʉ quehnoari yʉbʉ Cohãcjʉ̃ tiquiro yegʉ̃, dʉhsari yʉbʉ gʉ̃hʉ quehnoari yʉbʉta ijire. Sa yero yucʉgʉ nʉhcori quehnoagʉ̃, tʉ dʉpʉri gʉ̃hʉ quehnoañe dʉpʉri ijire. (Ohõ saha mari ni queoye mehna buhegʉ̃ Abrahã ʉsã ñecʉ mʉnano quehnoariquiro tiquiro ijiriro sahata tiquiro panamena iji turiayequinapʉ gʉ̃hʉ quehnoañequina ijieta Cristore wacũ tutuayequina ijiye.) 17Ihquẽquina sa ijiatiquina tiquina ijiepegʉ̃ta apequina tiquina acaye pehere judio masare Cohãcjʉ̃ meheno cohãbo cureri. Olivo wame tidʉ dʉpʉrire ihquẽ dʉpʉrire tiquiro dʉte cohãboriro saha apequina judio masa pehere Cohãcjʉ̃ meheno cohãbo cureri. Sa yucʉgʉ dʉpʉrire cohãno tiquiro cohãri dʉpʉri ijiriropʉ apeye dʉpʉrire nʉcʉ cjãnʉ olivogʉ dʉpʉrire camesa doho ohõri. Sata Cohãcjʉ̃ mʉsare judio masa ijienare Abrahã panamena iji turianare camesari mʉsare, mʉsa gʉ̃hʉre yʉhdʉoro taro. 18Mʉsare tiquiro sa cũgʉ̃ “Judio masa yʉhdʉoro quehnoana ijiaja ʉsã”, ni tʉhotueracãhña. Ahrire yʉhʉ yahuatire wacũña mʉsa: Judio masa pehere bese mʉhtahye Cohãcjʉ̃. Sa besero tiquina acayʉro ijiatiquirore cũahye Cristore, marine yʉhdʉoro taro. Sa yena “Judio masa yʉhdʉoro quehnoana ijiaja”, ni tʉhotueracãhña mʉsa. 19Mʉsa judio masa ijiena pehe ohõ saha niboa: “Ihquẽ ñañe dʉpʉrire tiquiro cohãboriro saha Cohãcjʉ̃ judio masare cohãbo cureri ihquẽquinare. Sa cohãbo cureri tiquiro apeye dʉpʉrire camesa tiquiro doho ohõno saha tiquiro yequina marine cũno taro”, niboa mʉsa judio masare yʉhdʉdʉca duana. 20Ti mʉsa niñe ijirota ijire. Sa ijiepegʉ̃ta tiquina Jesure tiquina wacũ tutuerari buhiri Cohãcjʉ̃ cohãbo cureri tiquinare. Sa yero mʉsa gʉ̃hʉre Jesure mʉsa wacũ tutueragʉ̃ tiquiro yequina ijianaja mʉsare cũedaboaya. Sa yena “Judio masa yʉhdʉoro quehnoana ijiaja ʉsã”, niedacãhña mʉsa. Sa niedana Cohãcjʉ̃re quehnoano ño peoya. 21Ʉhmʉ tãñe dʉpʉri yero saha judio masa pehe Cohãcjʉ̃ yequina iji mʉhtahye. Tiquiro camesari dʉpʉrire tiquiro doho ohõboriro saha camepʉ Cohãcjʉ̃ tiquiro yequina mʉsa pehere cũahye. Sa yero tiquiro yequina iji mʉhtariquina judio masa tiquirore tiquina wacũ tutueragʉ̃, tiquinare cohãbo cureri. Tiquinare tiquiro cohãriro saha mʉsa gʉ̃hʉre cohãnota, tiquirore mʉsa wacũ tutueragʉ̃. Sa yena Cohãcjʉ̃re quehnoano ño peoya mʉsa. 22Cohãcjʉ̃ mʉsare quehnoano yeriquiro tiquiro ijigʉ̃ masiña mʉsa. Sa yena cua pesaro mehna buhiri dahreriquiro tiquiro ijigʉ̃ gʉ̃hʉre masiña mʉsa. Tiquirore ño peoeyequinare tiquiro buhiri dahrerota. Sa mʉsa tiquirore ño peoducugʉ̃ pũrita mʉsare quehnoano yerota tiquiro. Ño peoerana ñañe dʉpʉrire tiquiro cohãboriro saha mʉsa gʉ̃hʉre cohãnota Cohãcjʉ̃. 23Sa yero judio masa tiquiro cohãbo cureriquina Cristore tiquina wacũ tua dʉcagʉ̃, yucʉgʉ dʉpʉrire masa tiquina doho ohõno saha Cohãcjʉ̃ tiquiro yequina ijigʉ̃ yerota tiquinare. Cohãcjʉ̃ tiquiro sa yeati tutuayere cʉori. Sa yero tiquiro tiquinare ihquẽquinare tiquiro yequina wahagʉ̃ yerota. 24Mʉsa judio masa ijiena ijina, nʉcʉ cjãnʉ olivogʉ dʉpʉri yero saha ijire mʉsa. Sa ijina mʉsa ijiepegʉ̃ olivogʉ otedʉpʉ nʉcʉ cjẽ dʉpʉrire masa tiquina ohõno saha Cohãcjʉ̃ mʉsare tiquiro yequina ijigʉ̃ yerota. Judio masa Cohãcjʉ̃ tiquiro bese mʉhtariquina ijire. Sa yero tiquiro bese mʉhtarina mʉsa ijierapegʉ̃ta tiquiro yequina mʉsare ijigʉ̃ yeri tiquiro. Judio masare tiquiro bese mʉhtariquina pehere tiquiro yequina ijigʉ̃ ye duare. Tire tiquiro yegʉ̃ mʉsare yero yʉhdʉoro mijoeda cjũre. 25Yʉhʉ acaye, ahrire masa tiquina masiedarire mʉsare yahutja. “Yojopʉre ʉsã dihitare besere Cohãcjʉ̃. Ʉsã pehe masi peho cjã”, mʉsa ni tʉhotuerato saha ahrire yahutja. Ohõ saha ijire: Yojopʉre peyequina judio masa Cohãcjʉ̃re tʉho duasi. Sa ye peyequina judio masa ijieyequinare Cohãcjʉ̃ tiquiro queoriro puno tiquiro yequina tiquiro yeri bato judio masa pehe tiquirore cahmeeta. 26Tiquina sa cahmegʉ̃ ijipihtiyequina tiquirore cahmeñequinare judio masa pecapʉ wahaboriquinare Cohãcjʉ̃ yʉhdʉorota. Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoari pũpʉ sata ni ojoahye: Jerusalẽ wame tiri macapʉ judio masa ya macapʉ tiquinare yʉhdʉoatiquiro ahtarota. Sa yero Jacob panamena iji turiayequinare tiquina ñañe yerire tiquiro cohãnota. 27Sa yegʉ tiquinare yʉhdʉogʉ panopʉ tiquinare yʉhʉ ni cũriro sahata yei niaja, nidi Cohãcjʉ̃, ni ojoahye Cohãcjʉ̃ yere tiquina ojoari pũpʉ. 28Yojopʉre tiquina judio masa Cristo yere ño peoeyequina Cohãcjʉ̃re ihña tuhtire. Tiquina sa yegʉ̃ yojopʉre mʉsa pehe judio masa ijiena Cristore wacũ tutua dʉcari. Judio masa pehere Cohãcjʉ̃ bese mʉhtahye. Sa yero judio masa ñecʉsʉmʉa mʉna panopʉ cjẽna tiquiro beseriquina tiquina ijigʉ̃ yojopʉ ijiyequina judio masa gʉ̃hʉre tiquiro cahĩne. 29Cohãcjʉ̃ tiquiro ni cũriro sahata masare tiquiro beseriro sahata potota yerota tiquiro. Tiquiro nidire bosi tiquiro. 30Panopʉre mʉsa gʉ̃hʉ Cohãcjʉ̃re yʉhdʉdʉcari jiri. Yojopʉre judio masa Cohãcjʉ̃re tiquina yʉhdʉdʉcagʉ̃ ihñano tiquiro mʉsa pehere paja ihñano yʉhdʉori. 31Yojopʉre judio masa tiquirore yʉhdʉdʉcari. Tiquina sa yepegʉ̃ta Cohãcjʉ̃ mʉsare tiquiro paja ihñariro sahata tiquina gʉ̃hʉre camepʉre paja ihñanota. 32Ohõ saha ijire: Ijipihtiyequina masare “Buhiri tiyequina ijire”, nine Cohãcjʉ̃. Sa yero ijipihtiyequina buhiri tiyequina tiquina ijigʉ̃ ihñano ijipihtiyequinare paja ihña masine tiquiro. 33Yohou. Cohãcjʉ̃ tutua yʉhdʉariquiro ijiajari. Quehnoano masi pehoriquiro ijire tiquiro. Sa yero tiquiro tʉhotuyere, tiquiro yerire marine quehnoano masino basioerare. 34Ohõ saha ni ojoahye Cohãcjʉ̃ yere: “Cohãcjʉ̃ mari pʉhtoro tiquiro tʉhotuyere ne masa quehnoano masiedare. Sa ye masa tiquirore ‘Ohõ saha yeya’, ni masiedare. 35Sa ye masa Cohãcjʉ̃re apee borore tiquina ohori bato ‘Tiquiro marine wapamore’, ni masiedare masa”, ni ojoahye panopʉre. 36Cohãcjʉ̃ ijipihtiyere yeahye. Sa yero tiquiro tutuaye mehna ijipihtiyere ijigʉ̃ yere tiquiro. Sa ye ijipihtiye tiquiro ye ijire. Tiquiro sa ijiriquiro ijigʉ̃ ijipihtiye decori tiquirore ño peouhna mari. Sata yeducuuhna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\