Romanos 5

1Jesucristore mari wacũ tutuagʉ̃ ihñano “Quehnoana ijire”, ni ihñare marine Cohãcjʉ̃. Tiquiro sa ni ihñagʉ̃ Cohãcjʉ̃ mehna cjãna marine ijigʉ̃ yere mari pʉhtoro Jesucristo. 2Sa yena mari tiquirore wacũ tutuagʉ̃ ihñano Cohãcjʉ̃ marine cahĩno, pecapʉ wahaborinare yʉhdʉori tiquiro mehna mari ijiato saha. Cohãcjʉ̃ pũrita quehnoa yʉhdʉariquiro ijire. Sa yero tiquiro yero saha ijigʉ̃ yerota marine tiquiro. Tiquiro sa yeatire quehnoano masiaja mari. Sa yena bucueaja. 3Mari ñano yʉhdʉna gʉ̃hʉ bucueaja mari. Ñano yʉhdʉna, tire dʉca cjã mari. Sa dʉca cãna, ñano yʉhdʉepenata quehnoano Cohãcjʉ̃re wacũ tutuana wahaja mari. Sa yena Cohãcjʉ̃ yere duhueraja mari. 4Mari sa yegʉ̃ ihñano “Quehnoare”, ninota Cohãcjʉ̃ marine. Tiquiro sa nigʉ̃ marine tiquiro yʉhdʉoatire quehnoano masiaja mari. 5Sa yero Cohãcjʉ̃ marine tiquiro yaquiro Espíritu Santore ohori mari mehna ijiatiquirore. Sa yero Espíritu Santo pehe mari mehna ijiro Cohãcjʉ̃ marine tiquiro sa cahĩducuyere masigʉ̃ yere. Tiquiro sa masigʉ̃ yegʉ̃ marine tiquiro yʉhdʉoati quehnoano waro ijiro nine. Potota yʉhdʉnata mari. 6Sa yero mari ñañe yerire mari basi mari yʉhdʉo masiedagʉ̃ tiquiro queoriro esagʉ̃ mari ñañe buhirire Cristo yariahye. 7Quehnoañe dihitare yeriquirore yʉhdʉoro taro apequiro yariaboaga ape taha yero. 8Mari pehe ñana mari ijiniepegʉ̃ta marine yʉhdʉoro taro Cristo yariahye. Tiquiro sa yegʉ̃ Cohãcjʉ̃ marine tiquiro tutuaro cahĩñene masiaja mari. 9Mari ye buhirire tiquiro sa yariagʉ̃ tiquiro dii wijiagʉ̃ Cohãcjʉ̃ pehe marine “Quehnoana ijire”, ni ihñare. Tiquiro sa ni ihñari bato yojopʉ pehere marine pecapʉ wahaborinare yʉhdʉorota Jesu. “Quehnoana ijire”, tiquiro niato pano marine yʉhdʉoeranidi. Yojopʉ pehere marine Cohãcjʉ̃ yequina tiquiro yeri bato marine buhiri dahresi pecapʉ Cohãcjʉ̃. 10Sa yena Cohãcjʉ̃re ihña tuhtina mari ijiniepegʉ̃ta tiquiro macʉno yariaro, mari ñañe yerire cohãri. Sa cohãno Cohãcjʉ̃re mari mehna usueragʉ̃ yeri tiquiro. Sa yena tiquiro yequina wahaja mari. Yojopʉ pũritare ti yʉhdʉo cjũno yerota marine. Tiquiro yequina mari ijigʉ̃ Jesu tiquiro masa mʉjari mehna, marine pecapʉ wahaborinare quehnoano yʉhdʉorota tiquiro. 11Camepʉ mari yʉhdʉatire bucueaja. Yojopʉre ahri gʉ̃hʉre bucueaja. Mari pʉhtoro Jesucristo mari ñañe buhirire tiquiro yariari bato Cohãcjʉ̃ yequina ijiaja mari. Sa yena bucueaja. 12Adán tiquiro ñañene yeri bato ahri yehpare ñañe iji dʉcahye. Ñañe iji dʉcagʉ̃ masa yaria dʉcahye. Ijipihtina mari ñañene yeaja. Sa yena ijipihtina ñana mari ijiri buhiri yariaja. 13Cohãcjʉ̃ tiquiro dutiyere Moisere tiquiro cũato pano potota ahri yehpa cjẽna ñañene yee tiahye. Tiquina sa yepegʉ̃ta ti dutiye mariedagʉ̃ ti dutiyere tiquina yʉhdʉdʉcari buhiri buhiri dahre masiedahye. 14Tiquiro sa buhiri dahre masiedapegʉ̃ta Adán gʉ̃hʉ tiquiro bato ijiyequina gʉ̃hʉ dutiye mariedapegʉ̃ta yarie tiahye. Moise tiquiro ijiato pano dutiye mariedapegʉ̃ta masa yarie tiahye. Apequina ñañe yeye Adán tiquiro ñano yeriro saha waro yera timahye. Sa ijiepeta tiquina gʉ̃hʉ yarie tiahye. Sa yero Adán ñañene tiquiro ye dʉcariro saha yoari batopʉ ahri yehpapʉ ahtariquiro quehnoañene ye dʉcari jiri. 15Adán tiquiro yʉhdʉdʉcari Cohãcjʉ̃ masare tiquiro paja ihñañe yero saha ijierare. Cohãcjʉ̃ tiquiro paja ihñañe pehe quehnoa yʉhdʉare. Adán ihcãquirota ijieperota ñañene tiquiro ye dʉcari buhiri peyequina masa yarie tiahye. Cohãcjʉ̃ pehe marine paja ihñano, Jesucristore ohori jiri. Sa yero tiquiro ihcãquirota ijiriquiro pecapʉ wahaboriquinare masare peyequinare yʉhdʉore. 16Sa yero Cohãcjʉ̃ masare tiquiro paja ihñañe Adán tiquiro yʉhdʉdʉcari yero saha ijierare. Adán pehe ihcãquirota ijiriquiro ñañene tiquiro yeri buhiri ijipihtiyequina masa buhiri tiyequina ijire. Sa tiquina buhiri tiyequina ijiepegʉ̃ta masa pajiro ñañene tiquina yepegʉ̃ta yojopʉre masare paja ihñano Cohãcjʉ̃ tiquina ñañene bore. Sa boro “Quehnoañequina ijire”, ni ihñare tiquiro tiquinare. 17Adán ihcãquirota ijiriquiro ñañene ye dʉcagʉ̃ ijipihtiyequina masa yariaducure. Ti poto tjire. Sa ijiepegʉ̃ta ahri pehere bucuenata mari. Yojopʉre Cohãcjʉ̃ masare paja ihñano Jesucristo ihcãquirota ijiriquiro tiquiro yariari mehna tiquina ñañene boro, tiquinare “Quehnoañequina ijire”, ni ihñare. Sa ye ijipihtiyequina tiquiro sa ni ihñañequina ʉhmʉsepʉ Cristo mehna pʉhtoa ijieta. 18Ihcãquirota Adán ñañene ye dʉcagʉ̃ ijipihtiyequina ñañene ye dʉcahye. Tiquina sa yegʉ̃ Cohãcjʉ̃ buhiri dahrerota tiquinare. Apequiro Jesu pehe quehnoañene tiquiro yegʉ̃ ijipihtiyequina tiquina ñañene bonohriquina iji masine. Ñañene tiquiro bonohriquina tiquina ijigʉ̃ “Quehnoañequina ijire”, ni ihñanota tiquinare Cohãcjʉ̃. Sa ye ijipihtiye decori tiquiro mehna ijiducueta tiquina. 19Ihcãquirota Adán Cohãcjʉ̃re yʉhdʉdʉcahye. Tiquiro sa yegʉ̃ peyequina masa ñano yeyequina iji dʉcahye. Sa yero apequiro Jesu pehe Cohãcjʉ̃re yʉhtiahye. Tiquiro sa yegʉ̃ peyequina masa tiquina ñañe yerire bonohriquina wahahye. Tiquina sa wahagʉ̃ “Quehnoañequina ijire”, ni ihñahye Cohãcjʉ̃ tiquinare. 20Cohãcjʉ̃ dutiyere Moisere cũahye ijipihtiyequina masa tiquina ñañene tiquina quehnoano masiatire. Sa ye masa tiquina ñañene masiñe, ti yʉhdʉoro Cohãcjʉ̃ tiquinare tutuaro tiquiro cahĩñene masieta. Tiquiro marine cahĩ yʉhdʉare. 21Tiquina ñañene tiquina yeri buhirire masa yariatiquina ijire. Sa ye pecapʉ wahaeta. Cohãcjʉ̃ mari Pacʉ pehe masare cahĩ yʉhdʉare. Tiquiro sa tutuaro cahĩgʉ̃ mari pʉhtoro Jesucristore tiquiro ohogʉ̃ tiquiro pehe masare quehnoañequina wahagʉ̃ yere. Sa ye tiquinare “Quehnoañequina ijire”, Cohãcjʉ̃ tiquiro ni ihñagʉ̃ tiquina ijipihtiye decori tiquiro mehna sa ijiducueta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\