LUCAS 3

1Eh ho'lajuuj chik haab' rokiik chi ajaab'esil i Tiberio ar Roma, noq re' i Poncio Pilato wilik chi q'ataj q'orik ar Judea, noq re' Herodes wilik chi q'ataj q'orik ar Galilea, eh re' Felipe, ruchaaq' i Herodes, wilik chi q'ataj q'orik ar Iturea, eh ar Traconite, eh re' noq wilik i Lisanias chi q'ataj q'orik ar Abilinia. 2Eh re' noq re' i Anas, i Caifas wilkeeb' chi kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, re' Dios xuq'oreej chupaam i ye'aab' chiq yuuq' i Juan aj qasan ha', i rak'uun i Zacarías. 3Re' Juan xub'ehuj paam chu'nchel i ye'aab' ma' najt ta ruuk' i nim ha' Jordán. Xuq'or keh i tinamit chi kiyot' kik'ux chi riij i kimahk, eh xuq'or keh chi naa ruqasam kihaa', reh chi naa rukuyariik i kimahk. 4Je' rukab' i ruq'orom chaloq i Dios, re' rutz'ihb'aam chaloq i Isaías, jalal ruq'oral i Dios chi je' wili: Jinaj i k'erik chii' chuq'orariik chi je' wili chupaam i ye'aab' chiq yuuq': Chayejaa' taq chi korik awánima chuk'ulariik i QaJaaw Dios, je' rukab' noq inyejeb'jik rub'eeh i wilik chi ajaab'esil. 5Chu'nchel i ye'aab' juulaq paam, taqe inajt naah yuuq', naa rub'anam k'ixkaab' reh. Re' taqe b'eeh yok yok wach, naakiye'ariik chi korik. Eh re' taqe b'eeh b'uuk'laq paam, naa rub'aan jiik wach keh. 6Eh chu'nchel i tinamit wach ak'al naa kilwiik wach i Ko'len keh xutaq'aaj chaloq i Dios, inki. 7Eh noq kiooj k'oloq i ma' k'isa tinamit ruuk' i Juan chuqahteesjiik naq kihaa', je' wili i ruq'or keh: Re' taq i hat, je' taq akab' i aaq' ¿Awach taq xq'orik aweh chi naa taq ako'leem awiib' chuwach i ti' k'axik chalik reh? 8Chak'uhtaaj la' pee taq chi ayot'om taq chik ak'ux chi riij amahk. Maacapaaj taq i hat chi nee taq tiko'ljik chuwach i ti' k'axik xa ruum chi nee taq inaq'or chi hat taq riih rumaam i Abraham. Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi re' Dios ma' xtaj i k'ayeew chuwach wi ta raaj i reh, nee naq i ruyejaa' taqe ab'aj wili chi riih rumaam i Abraham. 9Re' taq i hat korjinaq chik wach i ti' k'axik naa taq ak'ulum. Je' rukab' i rub'an i winaq ruyejaam chik i rikeej chuyok'ariik taqe chee'. Eh chu'nchel i chee' ma' kiwachinik taj, i ruyok' eh i ruk'at wach q'aaq', inki. 10Eh re' i tinamit, xkipahqaaj reh i Juan chi je' wili: ¿Chib'ih i ruk'ul chi naaqa'nam? inki taqe. 11Eh re' Juan je' wili xuq'or keh: Awach i wilik ka'k'uhl-oq ruso', chuyeew junk'uhl-oq reh i ma' xta ruso'. Eh awach i wilik ruwa' ruhaa', chunej i ma' xta reh, inki. 12Wilik wo' taqe i aj pahqan tooj xiooj k'oloq ruuk' i Juan, chuqahteesjiik kihaa', xkipahqaaj reh chi je' wili: Aj Tijineel, raaj i hoj, ¿chib'ih i ruk'ul chi naaqa'nam? inki taqe. 13Re' taq i naa a'nam i hat, re' chi ma' naa ta taq awik'sam naah jarub' i tooj taq naa apahqaam xa re' wo' taq i q'orooj aweh naa taq apahqaam, ki uchjik. 14Eh wilik wo' taqe i soldado xkipahqaaj reh i Juan chi je' wili: Eh raaj i hoj, ¿chib'ih i ruk'ul chi naaqa'nam? inki taqe. Re' Juan aj qasan ha' je' wili xuq'or keh: Ma' awach taq aq'uch chib'ih reh. Eh maakoj taq ru mahk i ma' xta ru mahk manlik-oq taq aweh atojb'aal inye'arik inki. 15Re' taqe i tinamit wilkeeb' i koq ruuk' i Juan, je' wili i xkiq'or pankik'ux: Re' wili, re' ta b'ila' i Cristo q'orooj chaloq chi naa ruk'uliik, inki taqe. 16Eh re' Juan je' wili i xuq'or keh i tinamit: Korik, re' hin inuqasaj taq ahaa' xa ruuk' ha'. Re' i k'ulik iloq reh chi wiij, ruuk' i Santolaj Uxlab'al, eh ruuk' q'aaq' naa ruqasam taq ahaa'. Eh q'e' nim rajaawriik chi nuwach i hin, ni xata ruk'ul chi hin chejel reh i ruxijab' chi rooq. 17Re' reh wilik chik cho pan q'ab' i chahchb'al wach i trigo, ehteesb'al iloq reh inaq'wach chi xilak i rusohk'iil. Eh naa rumolom inaq'wach pan i ye'aab' reh, eh re' rusohk'iil, naa ruk'atam wach q'aaq' ma' jaruuj naa ruchuhpiik, inki Juan. 18Ruuk' taqe i q'orik wili xuk'uhb'alej i tinamit i Juan. Eh xanik' chik wach ruch'ob'ariik rub'ehel i ak' k'uhb'aal reh i ko'lemb'al iib' xub'an keh. 19Re' Juan xuq'il i Herodes, re' i q'atal q'orik, ruum xuchop naah chi rixoqil, Herodías, re' naq i rehk'een i ruchaaq', Felipe rub'ihnaal. Eh xuq'il wo' chi riij chu'nchel i yiib' wach na'ojb'al rub'anam chaloq. 20Eh re' Herodes xama' xunimaj ta wo' hoq i ruq'ilariik xb'aan, ruman la' chik i ru mahk xukoj, ruum xuyeew pantz'ilom i Juan aj qasan haa'. 21Eh noq re' Juan, xuqasaj kihaa' i ruk'ihaal tinamit, xuqasaj wo' ruhaa' i Jesús. Noq k'ahchi' chi rutiij i Jesús, xteh i chii' taxaaj. 22Eh xqajik cho chinaah i Santolaj Uxlab'al chi je' ruwii' paloma. Eh jinaj q'orik xb'aan cho pan taxaaj, je' wili i xuq'or cho reh i Jesús: Re' hat i Wak'uun q'e' ti nuk'ax, eh q'e' suq nuk'ux chawiij, inki. 23Re' Jesús wilik naa reh i lajeeb' ru ka'winaq haab' noq xutoq'aa' i rukamaj, eh chu'nchel i tinamit kikapeb'inik reh chi rak'uun i José. Eh re' José rak'uun i Elí. 24Re' Elí rak'uun i Matat, re' Matat rak'uun i Leví, re' Leví rak'uun i Melqui, re' Melqui rak'uun i Jana, re' Jana rak'uun i José. 25Re' José rak'uun i Matatías, re' Matatías rak'uun i Amós, re' Amós rak'uun i Nahúm, re' Nahúm rak'uun i Esli, re' Esli rak'uun i Nagai. 26Re' Nagai rak'uun i Maat, re' Maat rak'uun i Matatías, re' Matatías rak'uun i Semei, re' Semei rak'uun i José, re' José rak'uun i Judá. 27Re' Judá rak'uun i Joana, re' Joana rak'uun i Resa, re' Resa rak'uun i Zorobabel, re' Zorobabel rak'uun i Salatiel, re' Salatiel rak'uun i Neri. 28Re' Neri rak'uun i Melqui, re' Melqui rak'uun i Adi, re' Adi rak'uun i Cosam, re' Cosam rak'uun i Elmodam, re' Elmodam rak'uun i Er. 29Re' Er rak'uun i Josué, re' Josué rak'uun i Eliezer, re' Eliezer rak'uun i Jorim, re' Jorim rak'uun i Matat. 30Re' Matat rak'uun i Leví, re' Leví rak'uun i Simeón, re' Simeón rak'uun i Judá, re' Judá rak'uun i José, re' José rak'uun i Jonán, re' Jonán rak'uun i Eliaquim. 31Re' Eliaquim rak'uun i Melea, re' Melea rak'uun i Mainán, re' Mainán rak'uun i Matatá, re' Matatá rak'uun i Natán. 32Re' Natán rak'uun i David, re' David rak'uun i Isaí, re' Isaí rak'uun i Obed, re' Obed rak'uun i Booz, re' Booz rak'uun i Salmón, re' Salmón rak'uun i Naasón. 33Re' Naasón rak'uun i Aminadab, re' Aminadab rak'uun i Aram, re' Aram rak'uun i Esrom, re' Esrom rak'uun i Fares, re' Fares rak'uun i Judá. 34Re' Judá rak'uun i Jacob, re' Jacob rak'uun i Isaac, re' Isaac rak'uun i Abraham, re' Abraham rak'uun i Taré, re' Taré rak'uun i Nacor. 35Re' Nacor rak'uun i Serug re' Serug rak'uun i Ragau, re' Ragau rak'uun i Peleg, re' Peleg rak'uun i Heber, re' Heber rak'uun i Sala. 36Re' Sala rak'uun i Cainán, re' Cainán rak'uun i Arfaxad, re' Arfaxad rak'uun i Sem, re' Sem rak'uun i Noé, re' Noé rak'uun i Lamec. 37Re' Lamec rak'uun i Matusalén, re' Matusalén rak'uun i Enoc, re' Enoc rak'uun i Jared, re' Jared rak'uun i Mahalaleel, re' Mahalaleel rak'uun i Cainán. 38Re' Cainán rak'uun i Enós, re' Enós rak'uun i Set re' Set rak'uun i Adán re' Adán rak'uun i Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\