ROMANOS 16

1Re' hin, hermano, inwoqxa'neej taq aweh i qahermana, Febe, re' k'ahchi' chub'aan i rukamaj Dios kuuk' taqe i aj nimaneel wilkeeb' Cencrea. 2Chak'ul taq cho panotob'il i qahermana re' re' parub'ihnaal i QaJaaw, je' rukab' i ruk'ul chi b'anarik chi kixilak i santo laj aj nimaneel. Chatoob'eej taq ruuk' i ajwaal wach chi reh, ruum re' reh ma' k'isiin taqe i rutoob'eem chaloq, eh hin wo' rutoob'eem haa' i hin. 3Eh chayeew taq rusuqkiil ruk'ux weh i qahermana Priscila ruch'ihil i rub'ahiil Aquila rub'ihnaal, re' taqe wuch kamanoom chuq'orariik i ruq'oral i Jesucristo. 4Re' keh xkiyeew kiib' pankimik ruum i nuko'ljiik i hin. Inut'iosej keh i xkian weh re' re'. Eh ma' xata re' hin kint'iosinik reh, int'ioosjik la' wo' keh kuum taqe aj nimaneel ma' re' ta taqe aj judío. 5Eh chayeew taq rusuqkiil kik'ux weh taqe i hermano inkimol kiib' chulooq'jiik i Dios parupaat i Aquila i Priscila. Chayeew taq rusuqkiil ruk'ux weh i Epeneto, re' i naah wamigo. Re' reh i peet xnimanik reh i Jesucristo ar Acaya. 6Chayeew wo' taq rusuqkiil ruk'ux weh i hermana María, re' reh xiik' naah i kamanik rub'anam taq chaxilak. 7Eh Chayeew taq rusuqkiil ruk'ux weh i qahermano Andrónico, i qahermano Junias, wuch aj Judío taqe, hoj junwihiik chi prexohjik kuuk', eht'alimaj kiwach chi raj tahqaneel i Jesucristo taqe. Eh peet xkinimaj i Jesucristo chi nuwach i hin. 8Chayeew wo' taq rusuqkiil ruk'ux weh i qahermano Amplias, re' i naah wamigo parub'ihnaal i QaJaaw. 9Chayeew taq rusuqkiil ruk'ux weh i qahermano Urbano, i quch kamanoom chuq'orariik i ruq'oral i Jesucristo. Eh chayeew wo' taq rusuqkiil ruk'ux weh i qahermano Estaquis, i re' naah wamigo. 10Chayeew taq rusuqkiil ruk'ux weh i qahermano Apeles, ruye'em ruk'ux chunimjiik i Jesucristo. Eh chayeew wo' taq rusuqkiil kik'ux taqe i awach reh i qahermano Aristóbulo. 11Chayeew taq rusuqkiil ruk'ux weh i qahermano Herodión, wuch aj Judío. Eh chayeew wo' taq rusuqkiil kik'ux taqe i awach reh i qahermano Narciso, re' i xkiyeew kik'ux chunimjiik i Jesucristo. 12Chayeew taq rusuqkiil ruk'ux weh i qahermana Trifena, i qahermana Trifosa, raj kamanoom taqe i Jesucristo. Eh chayeew wo' taq rusuqkiil ruk'ux weh i qahermana, Pérsida, i ruyeew ruk'ux chub'anariik i rukamaj i Jesucristo. 13Chayeew taq rusuqkiil ruk'ux weh i qahermano Rufo, i loq'laj aj nimaneel parub'ihnaal Jesucristo. Eh chayeew wo' taq rusuqkiil ruk'ux weh i rutuut i Rufo, re' je' wo' nutuut i hin noq wilik. 14Chayeew taq rusuqkiil ruk'ux weh i Asíncrito, i Flegonte, i Hermes, i Patrobas, i Hermas, eh je' wo' taqe i hermano inkimol kiib' kuuk' noq inkiloq'ej i Dios. 15Chayeew taq rusuqkiil ruk'ux weh i Filólogo, i Julia, i Nereo, haa' ranaab', ruch'ihil i Olimpas. Eh chayeew wo' taq rusuqkiil kik'ux weh chu'nchel i hermano inkimol kiib' kuuk' chi looq'jiik i Dios. 16Re' taq hat hermano, k'ul taq chayeew rusuqkiil ak'ux chawach ruuk' santo laj tz'ub'uuj. Eh chu'nchel i kinimanik ree Jesucristo wilkeeb' ayu' inkitaq'aaj taq reje rusuqkiil ak'ux. 17Hermano, re' hin i nupahqaaj taq otob'il aweh chi chakoj taq kehtaal awach kib'anik reh i yojoj k'uxliis, eh inkitoq'aa' taqchi' taq chaxilak. Re' taqe re' inkixowaaj wach i ak' k'uhb'aal hat taq tijimaj cho wii', ma' ruk'ul ta taq cha weh chi nee taq inamin awiib' kuuk'. 18Ruum re' taqe re' ma' nkian taj iraaj i QaJaaw Jesucristo. Re' la' inki a'n i rootwaaj i kiti'jolal i keh. Eh ruuk' tii chik holohaq q'orik noq i nib'irjik, inkijot' i kikapeb'aal taqe komajaa' kow kik'ux chunimjiik i Jesucristo. 19Chu'nchel kieht'alinik reh chi re' taq i hat xanimaj taq chik i Dios. Ruum i re', q'e' insuuqb'ik nuk'ux taq chawiij. Eh re' hin inwaaj chi nee taq inak'uhtaaj chi wilik taq ana'ojb'al chub'aan otob'il, ma' re' ta chub'aan i yeb'ee wach na'ojb'al. 20Eh re' Dios inye'wik reh i suq kiil k'uxliis, naa rusacham wach chi jumehq'iil i rajaawriik i aj Yahm, je' naa naa ayeq'em taq panawooq i hat, ruum re' chik taq i hat naa ruye'em awajaawriik i Dios. Re' ta naq i QaJaaw Jesucristo toob'inoq taq chaaweh. 21Eh i rutaq'aaj wo' reje rusuqkiil taq ak'ux i Timoteo, i wuch kamanoom parukamaj i Dios. Eh re' taqe i wuch aj Judío, re' Lucio, re' Jason, eh re' Sosípater, inkitaq'aaj wo' reje rusuqkiil taq ak'ux i keh. 22Re' hin, Tercio k'ahchi' nutz'ihb'aniik ree huuj wili i naa rutaq'aam taq reje aweh i Pablo, i nutaq'aaj wo' taq reje rusuqkiil ak'ux i hin parub'ihnaal i QaJaaw Jesucristo. 23Eh i rutaq'aaj taq reje rusuqkiil ak'ux i Gayo, re' i nupatal. Eh i ruyeew i rupaat chi molb'al kiib' i aj nimaneel. Irutaq'aaj wo' taq rusuqkiil ak'ux i Erasto, re' i molwik reh i rutumiin i kumitaat pan tinamit ayu'. Irutaq'aaj wo' taq rusuqkiil ak'ux i hermano, Cuarto rub'ihnaal. 24Re' ta naq i rotob'il i QaJaaw Jesucristo wih-oq taq awuuk' chawunchelaal. Je' ta wo' naq re'. 25Eh qayeew taq ruloq'il i Dios, i wilik rajaawriik chuye'ariik taq rukowiil ak'ux, je' rukab' i ruq'or i ak' k'uhb'aal xnuq'or taq aweh, re' wo' i xatnuk'uhb'alej taq wii' nik' wach runimjiik i Jesucristo. Re' wili jinaj wach i ruq'or ruuk' i ruk'uhtaam chaloq i Dios najtir q'iij chi riij i ma' eht'alimaj ta naq ruyejaam cho wach noq komajaa' chii wilik. 26Eh xye'arik chik chi naab'jik xa ruum i kitz'ihb'aam chaloq taqe jalal ruq'oral i Dios, je' rukab' i xq'orarik keh ruum i Dios wilik chi juneliik. Re' i wili, ke'lik naq chaloq, eh xye'arik chik keh chi naab'jik chu'nchel i nimaq taq tinamit, reh chi neenkinimaj i Jesucristo. 27Xa re' wo' jinaj chi Dios, i xti wilik runa'ojb'al, i ruk'ul chi neenye'arik ruloq'il chi juneliik parub'ihnaal i Jesucristo. Je' ta wo' naq re'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\