ม้ะทู 2

1กแช่ เยซู กึ ทาง ลู่ง เฌง เบเลเฮง ลู่ง ยูเด้ง อ ค่าง พ้า. ท อ แค๊ ล ว๊าง แย๊ จ๊าวแพเดง เฮรุ้ ยู่แคว่ เท่อ. พี่ กแช่ เยซู กึ ทาง ฌ้อง เย้า นอ โพล้ง เก โม แคว่ แซย ซี ล มู๊ง นอ โอ ลู่ง มืง ทาง ล โค๊ เฌ๊ ลู่ง เว่ง เยรูซเลง พ้า 2อางจ้ะ เท่อ ไจ้ะ เว๊ แด      "พืงแซ พี่ อ กึ ทาง ม เก โพล้ง ยู อ จ๊าวแพเดง โคะ ล แฌ้ นอ โอ พี่ จอง เล้. ก แด อ เว๊ อ แซย เนโพล ทาง อ ซ้ะ. ก เว๊ ก ม เฌ๊ โบง ทาง แบ้ ทาง-อ้ะ นอ ล้อ". 3ท่อง จ๊าวแพเดง เฮรุ้ แน่ฌ๊า เว๊ บี่ นอ ท อึ้เซิง ก้ะซ้ะ แบ-อ้ะ. กเย่ โพล้ง โอ เว่ง เยรูซเลง ล แพ นอ แอ ลู่ง ท อึ้เซิง ก้ะซ้ะ โพะ เว๊ อ ไค๊ โย๊ ปะ. 4อ เว๊ กุ้ ซยอง กแช่ แยว้ อ คู ดู ซีง ดี๊ คู ซีง ซอง เท่อ เซ๊งพ้า ท้างพ้า ล แพ นอ กุ้ อ แฌ้ ฌ้อง อางจ้ะ เว๊      "โพล้ง เก คริ้ นอ ม กึ ทาง พี่ จอง เล้". 5อ ซื๊ง เว๊ ซีง ล แพ นอ ไคล้ ช๊า เว๊ บี่ อี้ง ไจ้ะ เว๊ แด      "ลู่ง เฌง เบเลเฮง ยูเด้ง อ ค่าง พ้า. โม ไคล้ คิ้ กแช่ แยว้ ล แฌ้ กวิ้ เว้ เว๊ บี่ อี้ง 6'เบเลเฮง ลู่ง ยูเด้ง อ ค่าง พ้า-เอ้อ น เก เฌง ล้างเปิ่ง ดู ลู่ง โพล้ง ดู โพล้ง แซย่ กเย่ อ โอ ยูเด้ง อ ค่าง พ้า ล แพ นอ อ เมะแซ พ้า อ ไฌ่ บี่ อี้ง โพล้ง เก ท อ ดู อ แซย่ ล แฌ้ ม กึ ทาง ลู่ง น พ้า. อ เว๊ ม ยู่แคว่ กแช่ แยว้ อ พู อ ลี้ง อี้งซลาเอง พู ล มู๊ง นอ ล้อ' ". 7ท่อง อ ช๊าง เฮรุ้ กุ้ นี่ คุ้ซูง โพล้ง เก โม ล แพ นอ อางจ้ะ เว๊ อ เท่อ แบฆ้ะ ดี๊ ท อ แค๊ ลู่ง แซย โพล ทาง อ ไฌ่ นอ เมา~ๆ น่าง~ๆ. 8ฌ้อง อ เว๊ ดึ้ เกม๊า โพล้ง เก โม ล แพ นอ ลี้ ลู่ง เบเลเฮง ไจ้ะ เว๊ แด      "ลี้ อางฆื๊ง แคว่ แฆว่ พืงแซ ล แฌ้ นอ แด เทา. น เมะ แด-อ้ะ ฌ้อง เย้า นอ เฌ๊ ไท้ โล้ เอะ แย้ ไช้ะ. แย้ จ ม ลี้ โบง ทาง แบ้ ทาง-อ้ะ ปะ ล้อ". 9จ๊าวแพเดง โล้ เท่อ บี่ นอ ฌ้อง อ ซื๊ง เว๊ ซีง ล แพ นอ แค๊ ล้าง ทาง อ คาง ลี้ เว๊. แซย พี่ อ ซื๊ง เว๊ แด เว๊ อ เท่อ เนโพล ทาง อ ซ้ะ ดี๊-อ้ะ เด้าะ นอ อ เท่อ ลี้ วี่ง-อ้ะ ท่อง ท๊อง อ ลี้ โอ โท๊ ฆ้าง ดี๊ พืงแซ อ ล่าง โอ. 10พี่ อ แด แบ แซย นอ อ ซื๊ง เว๊ ซ้ะอวีง ซ้ะโทะ เว๊ ดู มะ ล้อ. 11อ ซื๊ง เว๊ ซีง ลี้ ท้อง นึ ฆ้าง เด้า พ้า      แด แบ พืงแซ ดี๊ อ มู่ เมะ เว๊ น่าง มารียา. อ ซื๊ง เว๊ ไคล้ะ ล้าง อ คาง แบ้ ทาง พืงแซ      แม้ นี่ อ ท๊อง ดี๊ เตียงเทา ดี๊ ท น๊าม๊า ลู่ง อ ฆวี้ แค้~ๆ นอ      เทว๊ เอะ พืงแซ นอ ล้อ. 12ท่อง อ ช๊าง โม ล แพ นอ มี๊ง อางมี๊งม่าง เท่อ. กแช่ แยว้ โล้ แบ-อ้ะ ลู่ง อ ท อางมี๊งม่าง พ้า นอ ไจ้ะ เว๊ แด      "ไท้ ฌู เฮรุ้ ล้า ล ฌี้". อ ซื๊ง เว๊ ซีง ไท้~ๆ อ กแช่ อ ค่าง ลู่ง เกล้ อ แฌ้แพ ล บ้อง นอ ล้อ. 13ท่อง โม ล แพ ไท้ เย้า นอ กแช่ แยว้ อ มุ้คู พู ล แฌ้ เฌ๊ ล้าง เนโพล ทาง อ ซ้ะ ดี๊ โยซิ้ ลู่ง อ ท อางมี๊งม่าง พ้า      โล้ เอะ เว๊ อ เท่อ ไจ้ะ เว๊ แด      "เฮรุ้ เฌาโละ อางฆื๊ง พืงแซ ม แม้ ซี๊ง ไฆวะ เว๊. นี๊ แด เฌ้เทิง ทาง ลี้ ฌ้า ไฆวะ พืงแซ ดี๊ อ มู่ ลู่ง อี้งไย้ะ อ ค่าง พ้า อู้. โอ คุ้แท๊ พี่ นอ ท้อง จ โล้ แบ แน้ โคะ". 14ท่อง อ ช๊าง นอ ลู่ง มแน้ แค๊ ล แน้ แย๊ นอ โยซิ้ เฌ้เทิง ทาง ลี้ ฌ้า ไฆวะ พืงแซ ดี๊ อ มู่ ลู่ง อี้งไย้ะ อ ค่าง พ้า ไวะ. 15ฌ้อง โอ เว๊ พี่ พ นอ ท้อง เฮรุ้ ซี๊ง ไฆวะ. ท แม้ อ ซ้ะ บี่ อี้ง บี่ ซุ้ แม้ ชิ้เทา ไฆวะ กแช่ แยว้ อ ท ไคล้ พี่ โม ไคล้ คิ้ กแช่ แยว้ ล แฌ้ นอ ไจ้ะ เว้ เว๊       % "จ กุ้ นี่ ไท้ จ พูแคว๊ ลู่ง อี้งไย้ะ อ ค่าง พ้า". 16ท่อง เฮรุ้ ซีงแฌ๊ เว๊ โม ล แพ นอ อางโล๊-อ้ะ อ เว๊ อ ซ้ะทาง พ้ะดู ดี๊ เจ่ ทาง โพล้ง เกม๊า เว๊ อ ลี้ แม้ ซี๊ง พืงแซ กเย่ อ แคว๊ ล แพ นอ ลู่ง เฌง เบเลเฮง ดี๊ เฌง ฆู เฌง ฆ้อง ล แพ นอ กุ้ อ แฌ้ เมาะ เว๊ อ โนยะ ล แอ นี่ คี๊ง เนง แบ      อ นอ ล ว๊าง ฆ่าง ดี๊ โม โล้ แบ-อ้ะ แซย โพล ทาง อ แค๊ อู้ นอ ล้อ. 17ล พ๊า แย๊ นอ เยเรมี โม ไคล้ คิ้ กแช่ แยว้ ล แฌ้ นอ อ ท ไคล้ ชิ้เทา ไฆวะ เว๊ พี่ อ ไจ้ะ เว้ เว๊ แด 18"แน่ฌ๊า โพล้ง อ ลู่ง ฌางล้าง ย้าล้าง น้ะ มะ ลู่ง เฌง รามา พ้า เมะ เว๊ แด น่าง ราเฆง ฌางล้าง ย้าล้าง ลู่ง อ พู อ กย้อง. โพล้ง ไคล้ ชอง ทาง อ ซ้ะ ฌี้      อ เว๊ ช๊องแน เว๊ ล้า เอะ อ ไฌ่ บี่ อี้ง อ พู อ ลี้ง ซีง นอ ล โอ น่าง แฌ้ ล้า แบ". 19ท่อง เฮรุ้ ซี๊ง ไฆวะ ฌ้อง เย้า นอ โยซิ้ โอ ลู่ง อี้งไย้ะ อ ค่าง พ้า ได้ะ. ฌ้อง กแช่ แยว้ อ มุ้คู พู ล แฌ้ เฌ๊ ล้าง เนโพล ทาง อ ซ้ะ ดี๊ โยซิ้ ลู่ง อ ท อางมี๊งม่าง พ้า ไจ้ะ เว๊ แด 20"เฌ้เทิง ทาง ไท้ ฌ้า ไท้ พืงแซ ดี๊ อ มู่ นอ ลู่ง อี้งซลาเอง อ ค่าง พ้า แด เทา      อ ไฌ่ บี่ อี้ง โพล้ง พี่ อ เฌาโละ แม้ ซี๊ง พืงแซ ล แฌ้ นอ ซี๊ง ไฆวะ ลี่ง". 21โยซิ้ เฌ้เทิง ทาง ไท้ ฌ้า ไท้ พืงแซ ดี๊ อ มู่ นอ ลู่ง อี้งซลาเอง อ ค่าง พ้า ไวะ. 22แบ เด้าะ โยซิ้ แน่ฌ๊า แบ เว๊ อาเฆโล ยู่แคว่ ก้ะ เท่อ ยูเด้ง อ ค่าง พ้า ลู่ง อ แพ่ เฮรุ้ อ ล่าง      ม ไท้ พี่ นอ ซ้ะเม ชี่. ฌ้อง นอ อ เว๊ ซีงแฌ๊ แบ ท อางแม้เลา ลู่ง อ ท อางมี๊งม่าง พ้า. อ เว๊ ลี้ โย๊ เว๊ ลู่ง กาเลลี้ อ ค่าง พ้า ไวะ 23ลี้ โอ ก้ะ ลู่ง เฌง ล โพลง อ เม้ง นาซาริ้ บี่ ซุ้ อ ชิ้เทา ไฆวะ เว๊ พี่ โม ไคล้ คิ้ กแช่ แยว้ ล แพ นอ โล้ เว้ เว๊ บี่ อี้ง      "โพล้ง ม กุ้ เว๊ อ เม้ง โพล้ง นาซาริ้ นอ ล้อ".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\