1 CORINTIOS 7

1Canan tantyasiyäshayqui cartacamur tapucayämashgayquipita. Say cartachöga gamcuna niyämashcanqui majanwan punorga jusalicuycäyashgantami. 2Sayno niyaptiquipis manami saynösu caycan. Majayog cagcunaga majanwan punucusun. Majayquiwan mana punuptiquega capascher chïnäcunmanpis o waynäcuyanmanpis. 3Runantaga warmin cuerpunta ama michäsunsu. Saynöla warmintaga runan cuerpunta ama michäsunsu. Saypa trucanga warminta runan jimasisun y warmipis runanta jimasisun. 5Sayno caycaptenga gamcunaga amana cuerpuyquita michänacuynasu. Majayquiwan wilanacurcurmi isanga wilanacuyashgayqui junagyag awantacuyanquiman. Waquenga sayno wilanacuyan ayunar Tayta Diosta lapan shongunwan manacuyänanpämi. Sayno captinpis manami michaycäsu ayunagcuna majanwan punucunanta. Gamcunapitanacher sayga caycan. Isanga say wilanacuyashgayqui junag cumplisquiptin majayquiwan punucuyanqui. Sayno mana punuyaptiquega jucwanpis Satanás jusalicaycasiyäshunquimanmi. 7Nogapa yarpaynëpitaga lapayquipis nogano majaynagla cacuyaptiqui alimi canman. Imano captinpis Tayta Diosninsimi camamashcansi majayog o majaynag canansipäpis. 8Viüdacunatawan viüducunataga noga yäsë nogano majaynag täcuyänanpämi. 9Sayno niptëpis majaynag täcuyta mana camäpacur majayog caylapä yarparaycäyänanpa trucanga majanta ashicuyäsun. Majanta asherga manami jusalicuycäyansu. 10Majayogcunaga majanpita ama raquicäsunsu. Pipis majanpita mana raquicäyänanpämi Señorninsi Jesucristupis nergan. 11Sayno captinpis runanpita raquicar imarga mana yapapacuylapa täcusun. Japalan cacuyta mana camäpacorga jucwan mana taptenga runanwan amistacusun. Saynöla runa cagpis warminpita ama raquicäsunsu. 12Jesucristuta warmiqui mana chasquicushganpita waquinniquicuna musyayta munaycäyanqui paypita raquicänayquipä o mana raquicänayquipäpis. Saypitaga Jesucristo manami imatapis nergansu. Sayno captinpis Santu Espíritu tantyasimaptinmi në: Jesucristuta warmiqui mana chasquicuptinpis gamwan tayta munaptenga paypita ama raquicaysu. 13Saynöla Jesucristuta runayqui mana chasquicuptinpis paypita ama raquicaysu. 14Jesucristuta chasquicog warmiwan targa runan tantyacur capascher Jesucristuta chasquicunmanpis. Warmi cagpis Jesucristuta chasquicog runawan taycarga tantyacur capascher Jesucristuta chasquicunmanpis. Saynöla wamrancunapis taytan o maman Jesucristo munashganno cawagta ricar capascher payta chasquicuyanmanpis. 15Sayno captinpis Jesucristuta majan chasquicushgan achäqui warmi cag o runa cag cachariyta munaptin imaptinmi isanga raquicäcunman. Tayta Diosninsega manami munansu majayogcuna mala vïdata päsayänanta. 16Capascher mana raquicaptenga runa cagpis o warmi cagpis Jesucristuta chasquicuycunman salvash cananpä. 17Imano carpis Jesucristuta chasquicushgana caycarga ama yarpäyaysu Jesucristuta majayqui mana chasquicuptin raquicänayquipä cashganta. Saypa trucanga majayquiwan cuyanacur ali cawayay Jesucristuta chasquicush captinpis o mana chasquicush captinpis. Sayno cawayänayquipä gamcunata tantyasishgänölami may-saychöpis waugui-panicunata tantyaycäsë. 18Cuerpuyqui mana señalash caycar Jesucristuta chasquicorga ama yarpachacuyaysu cuerpuyquita señalacunayquipä cashganta. Saynöpis cuerpuyqui señalash caycar Jesucristuta chasquicorga ama pengacuyaysu cuerpuyqui señalash cashganpita. 19Señalash cashgayqui y mana señalash cashgayquipis iwal-lami caycan Tayta Diosninsipäga. Isanga payga munan señalash o mana señalash carpis payta cäsucur cawayänayquitami. 20Jesucristuta chasquicushgana caycarga ama laquicuyaysu señalash o mana señalash cayashgayquipita. 21Saynöpis ashmay caycäyashpayqui Jesucristuta chasquicorga ama laquicuyaysu ashmay cayashgayquipita. Sayno captinpis ashmay caycäyashgayquipita pilapis jorgushuptiquega alimi canman yargucuptiqui. 22Ashmay carpis o mana ashmay carpis Jesucristuta chasquicorga paypa maquinchönami caycäyanqui. 23Tayta Diosninsi gamcunata Jesucristupa yawarninwanmi rantiyäshushcanqui. Sayno caycaptenga mana jusalicuypa cawayay. 24Majayog carpis majaynag carpis, señalash carpis mana señalash carpis, ashmay carpis mana ashmay carpis gamcunaga Tayta Dios munashgannöla imaypis cawayay. 25Japala cagcuna majayog cananpä o mana majayog cananpä cashganpitaga Señorninsi Jesucristo manami imatapis parlacushgasu. Sayno captinpis apostolnin canäpä acramash captinmi canan yäsiyäshayqui. 26Musyayashgayquinöpis Jesucristuta chasquicushgansipita yupami nacaycansi. Sayno caycaptenga nogapa tantyaynëpitaga majaynag cagcunaga japala täcusun. Majayog carmi isanga majanpita raquicäyanmansu. 28Majanta ashicorga manami pipis jusalicuycansu. Saynölami jipashpis tänanpä runata auniparga mana jusalicuycansu. Isanga majayog ricacur imapis aptarcunanpä mana captin nacangapämi. Saymi noga yarpä sayno nacananpa trucanga japala täcunanpä. 29Waugui-panicuna, yupash watalami cay pasacho cawashunpä. Sayno caycaptenga majayog carpis majaynag carpis Jesucristo munashganno cawayay. 30Saynöla laquish carpis o cushish carpis pay munashganno cawayay. Imata rantirpis saylapäga ama yarparäyaysu. 31Cay pasacho imaycapis ushacagla cananpä caycaptenga riquëzalayquipäga ama yarparäyaysu. 32Warmiyog wauguicunaga más yarpachacuyan warminwan ali cawayänanpä y wamrancunata ali ashmayänanpämi. Warmiynag cag wauguicunami isanga Tayta Dios munashganta rurayänanpä más yarpachacuyan. Sayno caycaptenga más alimi canman warmiynagla täcuyaptiqui. 34Saynölami jipashcunapis japala car Tayta Dios munashganta rurayänanpä yarpachacuyan. Majayog cag warmicunami isanga runanwan ali cawananpä más yarpachacuyan. 35Sayta në manami majayog canayquita micharsu, sinöga majayog canayquipä o majaynag canayquipäpis shumag yarpachacuyänayquipämi. Imano carpis Tayta Dios munashganno cawayay. 36Sayno captinpis pï jipashta warmin cananpä parlaparcur jorguyta munarga warminpä jorgusun. Sayno majasacarga manami jusalicuycansu. 37Saynöpis pï jipashta warminpä jorguyta mana munarga ama parlapäsunsu. 38Sayno captenga warminpä jorgurpis alitami ruraycan. Isanga más alimi canman japala täcuptin. 39Runan cawashganyäga warmi manami librisu caycan juc runawan majasacänanpä. Runan wanuptinmi isanga librina caycan jucwan majasacänanpä. Sayno captinpis Jesucristuta mana chasquicog runawanga ama majasacäsunsu. 40Sayno captinpis nogapa yarpaynëpitaga viüda mananami yapapacunmannasu. Sayno nicä nogapis Santu Espirituta chasquicush carmi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\