1 PEDRO 3

1Warmicuna, Jesucristuta runayqui mana chasquicush car Jesucristupa wilacuyninta parlapänayquita mana munaptinpis cäsucur imaypis paywan ali cawayay. Sayno ali cawashgayquita ricarga Jesucristupa wilacuyninta mana parlapaptiquipis capascher tantyacur Jesucristuta chasquiconga. 3Ama aläpa yarpachacuyaysu agsayquicunata alsacuyänalayquipä, adornacuyänalayquipä, ni chanin mödanacunata jaticuyänalayquipäpis. 4Saypa trucanga yarpachacuyay pï-maywanpis ali cawayänayquipä. Sayno cawayashgayquimi Tayta Diospäga más välin shumag adornacushgayquipitapis. 5Tayta Diosninsi munashganno cawag unay warmicunapis adornacuyänalanpäga manami yarpachacuyagsu, sinöga Tayta Diosman yäracuyashpan runanta respitar cawayänanpämi yarpachacuyag. 6Saynömi Sarapis runan Abrahamta cäsucushpan shumag respëtuwan ricargan. Gamcunapis Tayta Dios munashganno cawaycarga runayquita respëtuwan ricayay. Respitaycaptiquipis jurapäshuptiqui ama contestaysu. Sayno cawarga Sara cawashgannömi gamcunapis Tayta Dios munashganno cawaycäyanqui. 7Runacuna, gamcunapis warmiquiwan shumag cuyanacur cawayay. Ama gongäyaysu warmiquitapis y gamtapis Tayta Diosninsi cuyashushpayqui salvayäshushgayquita. Sayno caycaptenga warmiqui gamno calpayog mana captinpis payta respitay. Warmiquiwan mana ali cawayaptiquega manacuyashgayquitapis Tayta Diosninsi manami wiyashunquisu. 8Saynöla lapayquipis juc shongula cuyapänacur yanapänacur cawayay. 9Runa mayiqui chiquiyäshuptiquipis gamcunaga ama chiquiyaysu. Ashliyäshuptiquipis ama ashliyaysu. Saypa trucanga Tayta Diosninsi cuyapäshushgayquinöla gamcunapis chiquishogniquicunapä Tayta Diosninsita manacuyay. 10Tayta Diosninsipa palabranchöpis caynömi nican: “Pipis ali cawayta munarga lutancunata mana parlaypa mana lulacuypa cawasun. 11Lutancunata rurananpa trucanga alilata rurasun. Saynöla pï-maywanpis ali cawasun. 12Pay munashganno cawagcunataga Tayta Diosninsi yanapanmi. Manacuyashgantapis wiyanmi. Lutan ruragcunatami isanga wiyaytapis munansu.” 13Alilata rurayaptiquega pï-maypis respitayäshunquipämi. 14Alita ruraycaptiqui runacuna contrayqui sharcuyaptinpis Tayta Diosninsimi yanapäshunquipä cushish cawayänayquipä. Sayno caycaptenga ama laquicuyaysu. 15Laquicuyänayquipa trucanga Señorninsi Jesucristuman yäracur paypa maquinman cachaycuyay. Imaypis camaricushla caycäyay pipis tapuyäshuptiqui Jesucristuman imanir yäracuyashgayquitapis tantyasiyänayquipä. 16Tantyaserga ali shimilayquipa parlapäyanqui. Saynöpis runa mayiquiwan imaypis ali cawayay. Sayno cawayaptiquega washayquita rimagcuna lutanta parlaycäyashganta tantyacur pengacuyangapämi. 17Tayta Dios munaptenga alimi canman alita rurayashgayquipita nacayaptiquipis. Lutanta rurayashgayquipita nacarga quiquiquimi jusayog caycanqui nacanayquipä. 18Jesucristupis jusaynag caycarmi nogansi jusalicushgansipita cruzcho wanorgan Tayta Diosninsi perdonamänansipä. Sayno wanurpis cawarimorgan Tayta Diosninsipa naupanman pushamänansipämi. 19Cawarircamurmi supaycuna täcunanmanpis aywargan paycuna vincishgana cashganta wilananpä. 20Say supaycunami Tayta Diosta mana cäsucur Noé cawashgan wisanpis may-saycho tag runacunata jusalicasergan. Runacuna jusalicushganpita Tayta Diosninsi castigananpä caycarpis manami juclaga castigargansu, sinöga shuyarargan arca rurayta Noé ushashganyagmi. Arca rurayta ushasquiptinnami sayman yaycog puwag (8) runacunalata diluviupita salvargan. 21Tayta Diosninsi arcacho caycag runacunata salvashgannömi nogansitapis salvamansi Jesucristuta chasquicurcur bautizacushga. Bautizacushgansega manami cuerpunsi limpio cananpäsu caycan, sinöga jusalicuycunata cacharir Tayta Diosninsi munashganno cawanansipämi. Saymi bautizacur salvashgana caycansi Jesucristo wanushganpita cawarimush captin. 22Cawarircamur ciëluman cuticushgana carmi cananga Tayta Diosninsipa derëcha cag naupanchöna Jesucristo caycan. Saychömi lapan angilcunapis Jesucristupa puntanman gongurpacuycur payta adoraycäyan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\