2 TESALONICENSES 2

1Waugui-panicuna, Señorninsi Jesucristo cutimur shuntacamänansipä cashganta shumag tantyacuyänayquitami munä. 2Gamcunaga ama cäsupäyaysu: “Jesucristo cutimunanpä cag tiempo cumplishganami” nir pipis lutanta yachasishuptiqui. Saynöpis ama criyiyaysu: “Quiquin Diosninsimi tantyasimash cutimunanpäna caycashganta” nir yachasishuptiqui. Saynöpis ama criyiyaysu: “Pablo apasimushgan cartachöpis saynölami nican” nir yachasishuptiquipis. 3Jesucristo cutimunanpäga anticristurämi puntata shamonga. Saynöpis Jesucristo cutimunanpäga payta chasquicogcunapa contran asca runacunami sharcuyanga. Saycuna päsarcuptinrämi Señorninsi Jesucristo cutimonga. 4Anticristo shamorga manami munangasu ni Diosninsita ni imatapis runacuna adorayänanta, sinöga quiquilantana adorayänantami munanga. Saynöpis Dios-tucushpanmi Jerusalén templuman yaycur jamanga lapanta mandananpä. 5Sayno cananpä cashgantaga gamcunata maynami wilapäyashcä. 6Saynöpis tantyasishcänami anticristuta ima saparaycashgantapis. Say saparaycagta Tayta Diosninsi jorguriptinnami anticristo yurimongapä. Anticristo manarä shamuptinpis Satanasga maynami runacunata lutanta yarpaycäsin Tayta Diosninsita mana cäsucuyänanpä. 8Anticristo shamuptinnami Señorninsi Jesucristo chipipiycar cutimur in ernuman gaycongapä. 9Jesucristo manarä cutimuptinmi Satanaspa munayninwan anticristoga tucuy-nirag milagrucunata rurangapä. 10Milagrucunata rurarmi Jesucristupa wilacuyninta mana chasquicogcunata criyisenga Tayta Diosta adorananpa trucanga paylatana adorayänanpä. Saymi ali runa cashganta yarpar cushish chasquicuyangapä. 12Saynöpami Tayta Diosta mana cäsucur jusalicogcuna lapanpis in ernucho nacayangapä. 13Waugui-panicuna, manarä yuriyaptiquimi Tayta Diosninsi acrayäshushcanqui salvash cayänayquipä. Saypitami payta imaypis agradëcicuyä. Sayno acrash cayaptiqui Santu Espiritumi yanapaycäyäshunqui Jesucristuta chasquicur Tayta Diosninsi munashganno cawayänayquipä. 14Jesucristuta chasquicur salvash cayänayquipäga paypa ali wilacuynintami gamcunata wilapäyashcä. Saymi Jesucristo chipipiycar cutimur gloriaman pushayäshunqui saycho cushishla imayyagpis cawayänayquipä. 15Waugui-panicuna, sayno cananpä caycaptenga Jesucristuman imaypis yäracuyashpayqui ama gongäyaysu cartapapis y shimilapapis yäsiyashgäcunata. 16Salvamagninsi Señorninsi Jesucristo y cuyamagninsi Tayta Diosninsi yanapaycuyäläshunqui mana laquicuyänayquipä, pï-maytapis ali shimilayquipa parlapäyänayquipä y pay munashgannöla cawayänayquipäpis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\