HEBREOS 3

1Waugui-panicuna, perdonashgana carmi musyansi apostolninsi y yanapäcog mandag cüransi Jesucristo gloriaman pushamänansipä cashganta. Sayno caycaptenga tantyacushun Jesucristo Moisespitapis más munayyog cashganta. Moisespita Jesucristoga más munayyog caycan Tayta Diosninsi lapanpitapis más munayyog cashgannömi. Jesucristupis Moisespis Tayta Dios nishgancunata cumpleg captinpis Moisesga wayi sharcaseg albañilnölami cargan. 6Jesucristumi isanga Tayta Diospa surin car wayipa duëñun caycan. Payga nogansipapis duëñunsimi caycan payman yäracur nishgancunata imaypis cumplishgaga. 7Saymi Tayta Diosninsipa palabranchöpis Santu Espíritu nican: 8“Shonguyquicunata chucruyäsiyänayquipa trucanga nishgäcunata canan junag jucla wiyacuyay. Ama cayaysu sunyag jircacho Israel runacuna mana cäsucog cayashgannöga. 9Saychömi descontento car paycuna rabianäsiyämargan chuscu chunca (40) watantin milagrucunata rurashgäta ricaycarpis. 10Saymi pasaypa rabianar nergä: ‘Cay runacunaga nishgäcunata manami cäsucayämansu. Saymi paycunaga jusalicular puricuyan.’ 11Mana wiyacog cayaptinmi nergä: ‘Paycunaga promitishgä jamayta manami imaypis tariyangasu. 12Waugui-panicuna, Tayta Diospa palabrancho Santu Espíritu sayno nicaptenga gamcunapis shumag tantyacuyay. Cuidä munayyog Tayta Dios nishgancunata mana wiyacog cayanquiman. 13Sayno captenga cawayashgayquiyag lapayquipis waran waran shacyäsinacuyay Tayta Dios munashganno cawayänayquipä. Saynöpami shonguyquicuna chucruyangapäsu. 14Wanunansiyag Jesucristuman yäracur pay munashganno cawashpansimi paypa naupanman chäshunpä. Saychömi Jesucristo herenciata chasquishganno nogansipis herenciata chasquishunpä. 15Sayno cananpä caycaptenga ama gongäshunsu Tayta Diosninsipa palabrancho cayno nishganta: “Shonguyquicunata chucruyäsiyänayquipa trucanga Tayta Dios nishushgayquita canan junag jucla wiyacuyay. Ama cayaysu unay Israel runacuna Tayta Diosta mana cäsucog cayashgannöga.” 16Say mana cäsucog runacunaga Moisés jorgamushgan Israel runacunami cayargan. 17Egiptupita jorgamurpis mana cäsucog cayashganpitami chuscu chunca (40) watantin Tayta Diosninsi paycunawan rabiash cargan. Sayno rabiashpanmi say mana cäsucog runacunata sunyag jircacho ushacäsergan. 18Canaán nacionman yaycasinanpä promitirpis mana cäsucog Israel runacunataga manami yaycasishgasu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\