SAN JUAN 17

1Saypitanami junagpa nuquircur Tayta Diosta Jesús manacorgan: “Wanunäpä cag hörä chaycämunnami, papá. Wanuptëpis cawariycasilämay munayyog cashgayquita runacuna tantyayänanpä. 2Gammi lapan runacunapäpis munayyog canäpä churamashcanqui. Saynöpis churamashcanqui acrashgayqui cagcunata perdonar salvanäpämi. 3Salvashgana car gloriaman charmi reguishushpayqui gam japalayqui Dios cashgayquita musyayangapä, papá. Saynölami naupayquicho caycagta ricamashpan cay pasaman cachamashgayquitapis musyayangapä. 4“Lapan shongöwanmi nimashgayquicunata cay pasacho cumplishcä. 5Cay pasata manarä camar naupayquicho munayyog cashgäno cananpis munayyog canäpä pushacalämayna, papá. 6“Saynölami discïpulöcunapäpis gamta manacamö, papá. Paycunataga acrashcanqui maquëcho cawayänanpämi. Saymi paycunaga wilacuyniquita yachasiptë chasquicuyash. 7Sayno chasquicurmi cananga musyayanna lapan yachasishgäcuna gam munashgayquinöla cashganta. Saynöpis yachasishgäta chasquicurmi tantyayash gam cachamashgayquita. 9Discïpulöcunapä manacamur manami lapan runacunapäsu manacamö, sinöga maquëman churamushgayqui cagcunalapämi. 10Nogapa maquëcho carga gampa maquiquichöpis caycanmi, papá. Paycunaga tantyacuyashmi gam cachamashgayquita. 11“Nogaga gampa naupayquimanna shacamur manami cay pasacho cashäpänasu. Paycunami isanga cay pasacho caycangarä. Saymi paycunapä gamta manacamö imaypis yachasishgänöla cawayänanpä. Saynöpami nogansi say yarpayla cashgansino paycunapis cuyanacur say yarpayla cayangapä. 12Cay pasacho cashpä maquëman churamushgayqui cagcunataga lapantami shumag ricashcä. Sayno ricaptëmi mayganpis nogaman yäracamashganpita witicushgasu. Jucmi isanga Satanás munashganta rurar witicush. Pay witicunanpäga palabrayquicho maynami guelgaraycash. 13“Gampa naupayquiman cutimunäpä captinmi cushish caycä, papá. Saymi discïpulöcunapä gamta manacamö noga cushish cashgäno paycunapis cushish cawayänanpä. 14Gampa wilacuyniquita paycunata maynami wilapashcä. Sayta cäsucur manami waquin runacunanönasu cawaycäyan, sinöga noga cawashgänönami cawaycäyan. Sayno cawayaptinmi runacuna paycunata chiquiyan. 15Runacuna chiquiyaptinpis manami cay pasapita jucla pushacunayquipäsu gamta manacamö, sinöga cay pasacho cayashganyag Satanaspita sapaycunayquipämi. 16Imano captinpis naupayquicho cawanäpä cashgannömi paycunapis naupayquicho cawayänanpä caycäyan. 17“Wilacuyniquita wilapashgäta paycunata shumag yarpaycasilay, papá. Wilacuyniquita yarpäyashpanmi gam munashgayquino shumag cawayangapä. 18Wilacunäpä cachamashgayquinölami paycunatapis noga cachaycä ali wilacuyniquita wilacuyänanpä. 19Munashgayquino paycuna cawayänanpämi nogapis wilacuyniqui nishgannöla cawaycä. 20“Manami paycunalapäsu gamta manacamö, sinöga paycuna wilacuyashganta chasquicogcunapäpis manacamömi. 21Nogansi juc yarpayla cashgansino paycunapis juc yarpayla cayänanpämi gamta manacamö, papá. Sayno cawayashganta ricacurmi cachamashgayquita tantyar waquin runacunapis chasquicayämangapä. 22Nogansi cuyanacur cawashgansino paycunapis cuyanacur cawayänanpämi wilacuyniquita yachasishcä. 23Cuyanacur cawayänanpämi paycunawan imaypis caycäshä. Saynölami gampis nogawan caycanqui. Cuyanacur cawayashganta ricarmi cachamashgayquita tantyashpan waquin runacunapis chasquicayämangapä. Saynöpis tantyayanga nogata cuyamashgayquino paycunatapis cuyashgayquita. 24“Lapan acrashgayqui cagcuna gloriacho nogawan canantami munä. Gloriacho carnami ricayämanga segaypa chipipiycar munayyog cashgäta. Saynömi cargä cay pasata manarä camashgapis. Sayno munayyog caycagta ricayämänantami munä, papá. 25“Gam imata munashgayquitapis runacuna manami tantyayansu. Nogami isanga tantyä, gampa naupayquipita shamush car. Chasquicamagcunapis munashgayquita tantyananpämi paycunata yachasishcä. Wanushgäpita cawarircamur mastapis munashgayquita yachasishärämi. Saynöpami cuyanacushgansino paycunapis cuyanacur cawayangapä. Saycunatami gamta manacamö, papá.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\