SAN MARCOS 1:4

4Isaías unay guelgashgannölami sunyag jircacho Juan Bautista puriptin Judea provinciapita y Jerusalenpita asca runacuna pay cashgan cagman aywayargan wilacushganta wiyayänanpä. Chäyaptinmi paycunata nergan: “Tayta Diosninsi perdonayäshunayquipä jusalicuyashgayquita cacharir bautizacuyay.” Juan Bautista wilacushganta chasquicurmi runacuna tantyacuyargan jusayog cayashganta. Saymi Tayta Diosta perdonta manacuyaptin Jordán mayucho paycunata Juan bautizargan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More