APOCALIPSIS 21

1Intipis, quilapis, goyllarcunapis, cay pasapis y lamarpis elagashgana captinmi ricargä mushog pasatawan mushog ciëluta. 2Saynölami ricargä mushog Jerusalén marcatapis Tayta Diospa naupanpita uraycämogta. Say marcami cuyaylapä caycargan casarananpä mushog mödanan jatish jipashno. 3Saychömi wiyargä jamaraycashgan trönunpita Tayta Dios fuertipa cayno nimogta: “¡Cananpitaga nogapa naupächömi salvashgä runacuna cayangapä! Paycunaga nogalatami adorayämangapä. Saynöpis paycunapa Diosnin car imayyagpis paycunawanmi cashäpä. 4Naupächo carnami imaypis manana wagayanganasu. Wanuypis, laquicuypis y nacaycunapis manami canganasu.” 5Mastapis Tayta Dios nimorgan: “Lapantapis nogaga mushogmanmi ticrasë. Lapan nishgäcunaga rasun cagmi caycan. Saymi cay nishgäcunata guelganayqui.” 6Nircurnami nimargan: “Lapanpis cumplishnami caycan. Cay pasata manarä camarpis maynami caycargä. Saynölami cay pasa ushacaptinpis noga caycäshäpä. Yacunaypanörä naupächo cawayta munagcunaga naupächömi imayyagpis cawayangapä. Naupächo cawayänanpäga manami imatapis pägayangasu. 7Wanuyashganyagpis munashgäno cawagcunami say cawayta chasquiyangapä. Paycunapa Diosninmi noga cashäpä. Y paycunaga nogapa wamräcunanami cayangapä. 8Nogapita pengacogcuna, mana yäracamagcuna, chiquicogcuna, wanusicogcuna, chïnäcur waynäcur puricogcuna, brüjucuna, ïdulucunata adoragcuna y lulacogcunapis lapanmi bunyaypa bunyar rupaycag in ernuman gaycush cayangapä. Saychömi imayyagpis nacayangapä.” 9Nircurnami juc ángil nogaman shamorgan. Say angelga tacsha tazuncunawan castïgucunata apamog ganchis angilcunapita jucninmi cargan. Chaycamurmi say ángil nimargan: “Acu aywashun Jesucristuta chasquicogcunata ricasinäpä. Paycunaga Jesuswan casarananpä cag jipashnömi caycäyan.” 10Saymi say ángil pushamargan jatun punta jananman. Say puntapitami Santu Espíritu ricasimargan mushog Jerusalén marca Tayta Diospa naupanpita uraycämogta. 11Say marcami Tayta Diospa chipipiyninwan cuyaylapä jaspe rumino chipipergan. Saynöpis vidriunömi ricacargan. 12Say marcatami tumaypa jatuncaray altu murälla saparargan. Say murällami cargan chunca ishcay (12) puncuyog. Cada puncuchömi juc ángil cargan. Saynöpis cada puncuchömi juc juti guelgarargan. Say juticuna cayargan Jacobpa surincunapa jutincunami. 13Say chunca ishcay puncucunaga manami juc lädulachösu cargan, sinöga chuscun läducho quimsa quimsami cargan. 14Say marcacho caycag murällapa cimientunchömi cargan chunca ishcay rumicuna. Cada rumicunachömi juc juti guelgaraycargan. Say juticuna cayargan Jesucristupa chunca ishcay apostolnincunapa jutincunami. 15Nogawan caycag angilmi goripita rurash värata aptacurcur aywargan say marcapa puncuncunata y murällantapis tupumunanpä. 16Say marcapaga altunpis, anchunpis y largunpis iwal-lami cargan. Sayta ángil tupuptin say marca cargan chunca ishcay waranga (12,000) estadiumi. 17Nircurna tuporgan murällanpa anchunta. Tupuptinmi anchun cargan pachac chuscu chunca chuscu (144) cucush. 18Say murällaga jaspe rumicunawan pergashmi cargan. Marcaga goripitami vidriuno luchuc cargan. 19Say murällapa cimientonga chunca ishcay (12) cuyaylapä rumicunawan pergashmi cargan. Punta cagmi cargan jaspe rumi, ishcay cagmi cargan za ro rumi, quimsa cagmi cargan ágata rumi, chuscu cagmi cargan esmeralda rumi, 20pisga cagmi cargan ónice rumi, sogta cagmi cargan cornalina rumi, ganchis cagmi cargan crisólito rumi, puwag cagmi cargan berilo rumi, isgun cagmi cargan topacio rumi, chunca cagmi cargan crisoprasa rumi, chunca juc cagmi cargan jacinto rumi y chunca ishcay cagnami cargan amatista rumi. 21Say murällapa puncuncunami cayargan cada ünun juc perlaspita rurash. Say marcapa jatun cag cällinmi cargan chipipiycag goripita rurash. 22Say marcachöga templuta manami ricargäsu. Templo cananpa trucanga munayyog Tayta Dios y surin Jesucristumi templo caycan. 23Say marcata quiquin Tayta Dios y Jesucristo asicyapaptinmi intipis ni quilapis canganasu. 24Say acsilami lapan salvash runacunata may-saymanpis asicyapanga. Tayta Diospa maquincho car cushicuyashpanmi lapan reycunapis cuyaylapä riquëzancunata sayman apayangapä. 25Say marcacho pasa mana sacaptinmi imaypis puncuncunata wichgayangasu. 26May-saypitapis runacuna say marcamanmi apayanga riquëzancunata. 27Saymanga imaypis manami yaycuyangasu jusasapacuna, pengacuypä lutanta ruragcuna ni lulacogcunapis. Saymanga yaycuyanga libro de la vïdacho jutincuna apuntash cagcunalami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\