ROMANOS 12

1Waugui-panicuna, Tayta Diosninsi cuyapaycämashgaga: “Maquiqui chaquiquichömi caycä” niyashpayqui pay munashganno imaypis cawayay. Sayno cawayänayquipämi Tayta Diosninsi salvayäshushcanqui. 2Waquin runacuna jusalicur cawayaptinpis gamcunaga ama jusalicuyaysu. Saypa trucanga lutan yarpaycunata y jusalicuycunata cacharir yarpachacuyay Tayta Diosninsi munashganno cawayänayquipä. Sayno cawarmi tantyayanquipä Tayta Diosninsi munashganno cawayga maypis cawacuypä cashganta. 3Wilacognin canäpä Tayta Diosninsi churamash captinmi gamcunata në: Yäracog mayinsitaga manacagman ama churayaysu. Saypa trucanga tantyacuyay lapayquitapis payman yäracuyaptiqui Tayta Diosninsi yanapaycäshushgayquita. 4Maquinsi, chaquinsi, umansi y pachansi cuerpunsicho captinpis juc cuerpulami caycansi. 5Saynölami Jesucristuta chasquicogcuna ascag carpis juc cuerpunöla caycansi. 6Juc cuerpunöla cashgami Tayta Diosninsega jucninsita jucninsitapis habilidäta gomansi pay munashganta ruranansipä. Saymi ali wilacuyninta wilacunayquipä habilidäta goshuptiquega Tayta Diosninsiman yäracushpayqui wilacuyninta wilacuy. 7Waquintapis yanapänayquipä habilidäta goshuptiquega cushishla pitapis yanapay. Saynöpis wilacuyninta yachasinayquipä habilidäta goshuptiquega shumag yachasiy Tayta Diosninsi munashganno. 8Pitapis shacyäsinayquipä habilidäta goshuptiquega mana guelanaypa shacyäsiy Tayta Diosninsi munashganno cawananpä. Mana engañaypa shacya shacyala arunayquipä habilidäta goshuptiquega Tayta Diosninsipita bendicionta chasquishgayquiwan muchuycho cagcunata cushishla yanapay. Mayor waugui canayquipä habilidäta goshuptiquega shumag yarpachacushpayqui cumpliy. Cuyapäcog canayquipä habilidäta goshuptiquega cushishla pitapis yanapay. 9Janan shongula cuyanacuyänayquipa trucanga lapan shonguyquiwan jucniqui jucniquipis cuyanacuyay. Lutancunata rurayänayquipäga ama yarpaylapis yarpäyaysu. Saypa trucanga lutan ruraycunata cacharir alilata rurar cawayay. 10Cuyanacur lapayquipis shumag cawayay. Saynöpis jucniqui jucniqui respitanacuyay. Alabacuyänayquipa trucanga alita rurashganpita waquin cagta alabayay. 11Mana guelanaypa cushishla Tayta Diosninsi munashganta rurayay. 12Saynöpis cushi cushila cawayay Tayta Diospa naupanman chäyänayquipä cashganta musyar. Imano nacarpis Tayta Diosninsiman yäracuyay. Saynöla imaypis payta manacuyay. 13Jesucristuman yäracog mayinsi nisidächo caycaptenga cuyapar yanapäyanqui. Mana reguish captinpis yäracog mayinsitaga cushishla wayiquiman posädasiyanqui. 14Chiquishogniquipa washanta ama rimayaysu. Saypa trucanga Tayta Diosninsita manacuyay chiquishogniquitapis yanapänanpä. 15Cushish cagcunawan cushicuyay. Wagagcunawan wagayay. 16Nanaparänacuyänayquipa trucanga shumag cuyanacur cawayay. Saynöpis yachag-tucur runa-tucuyänayquipa trucanga mana yachag cagcunawanpis cuyanacur cawayay. 17Pipis chiquishuptiquega ama chiquiyaysu. Saypa trucanga pï-maypis ricacunanpä alilata rurar cawayay. 18Washayquita rimayaptinpis ama resienticuyaysu. Saypa trucanga paycunawan ali cawanayquipä imaypis yarpachacuyanqui. 19Waugui-panicuna, chiquishogniquicunata ama vengayaysu. Saypa trucanga Tayta Diosninsipa maquinman churaycuyay pay juzgananpä. Sayno cananpämi Tayta Diosninsipa palabranchöpis nican: “Nogami juzgashä lutan ruragcunataga.” 20Mastapis caynömi nican: “Chiquishogniqui micanaptenga pachanta garaycunqui. Yacunaptenga yacutapis macyanqui upunanpä. Sayno rurayaptiquega lutanta rurashganta tantyacur segaypami pengacongapä.” 21Runacuna chiquiyäshuptiqui gampis chiquerga paycunanölami mana alita ruraycäyanqui. Chiquinacur cawayänayquipa trucanga cuyanacur cawayanqui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\