ROMANOS 7

1Waugui-panicuna, Jesucristuta chasquicushgana caycarga manami Moisés guelgashgan leycunapa munayninchönasu caycansi. Musyayashgayquinöpis runan cawaycaptenga warmi manami juc runawan tanmansu. Runan cawaycaptin jucwan targa adulteriuchömi caycan. Runan wanuptinmi isanga warmi librina caycan juc runawan täcunanpä. Saymi juc runawan täcurpis adulteriuchönasu caycan. 4Waugui-panicuna, runan wanuptin warmi jucwan tänanpä libri cashgannömi nogansipis Moisés guelgashgan leycunapa munaynincho cashgansipita librina caycansi. Sayno libri caycansi Jesucristo nogansi-raycu cruzcho wanushganpitami. Sayno captenga manami Moisés guelgashgan leycunapa munayninchönasu cawansi, sinöga Tayta Diosninsi munashganno cawanansipä wanushganpita cawarimog Jesucristupa maquinchönami. 5Moisés guelgashgan leycunapa munaynincho carga mana munaycarpis jusalicushcansimi. Say leycuna prohibiyashganta musyaycarpis masrämi jusalicushcansi. Saymi in ernuman gaycush canansipä cargansi. 6Cananga say leycunapa munaynincho cawanansipa trucan Santu Espiritupa maquinchönami cawaycansi. Paymi mushog cawayta gomashcansi Tayta Diosninsi munashgannöna cawanansipä. 7Moisés guelgashgan leycunapa munaynincho mana cawarpis ama yarpäshunsu say leycuna mana ali cashganta. Say leycuna mana tantyasimashgaga manami musyashwansu cargan jusa ima cashgantapis. Say leycunacho “Ama wachacash canquisu” nishganta mana musyarga manami musyashwansu cargan wachacash cay jusa cashganta. Jusa ima cashganta tantyasimashgami musyansi say leycuna ali cashganta. 8Say leycunata yachacurmi nogapis tantyacushcä wachacash cay jusa cashganta. Sayta tantyacurpis say wachacash yarpaycuna manami shongöpita yargushgasu. Saypa trucanga quiquëpa caycaptinpis mastarämi munashcä. Saymi say leycunata yachacur jusa ima cashganta tantyarpis avëcis masrä jusalicunsi. 9Saynölami Moisés guelgashgan leycunata shumag manarä tantyar runacuna aläpa yarpansu jusayog cayashganta, sinöga ali runa cayashgalantami yarpäyan. Say leycunata yachacurnami isanga tantyayan jusayog cayashganta. 10Say leycunata yachacur cumpliyta camäpacuyänanpä cayashgantami runacuna yarpäyan. Sayno yarparpis manami cumpliyta camäpacuyansu. Sayno captinmi say leycunata yachacurpis runacuna salvacuyansu, sinöga mana cumplishganpitami in ernuman gaycush cayangapä. 12Sayno captinpis ama yarpäshunsu Moisés guelgashgan leycuna mana ali cashganta. Say leycuna Tayta Diosninsipa mandamientuncuna car alimi caycan. 13Jusalicuymi isanga mana ali caycan. Sayno caycaptenga manami Moisés guelgashgan leycunata yachacuyashganpitasu runacuna in ernuman gaycush cayanga, sinöga jusalicuyashganpitami. 14Say leycuna ali captinpis runacuna jusayog carmi cumpliyta camäpacuyansu. 15Nogapis say leycunata cumpliyta mayjina munarpis manami camäpacorgäsu. Cumplinäpa trucanga jusalicorgämi. Manami tantyargäsu imanir jusalicushgätapis. 16Sayno captinpis Tayta Diosninsipa leynincuna captin ali cashgantami tantyacö. 17Ali cashganta tantyarpis jusalicuylapä shongö yarparaptinmi cumpliyta camäpacushcäsu. Sayno carmi alita rurayta munarpis mana alita rurargä. “Cananpitaga mananami jusalicushänasu” nicarpis yapaymi jusalicog cä. 21Sayno carmi Tayta Diosninsita lapan shongöwan cäsucuyta munarpis cäsucushcäsu. Saynölami jusalicuypa munaynincho caycashgäpitaga yarguytapis camäpacushcäsu. 24Saymi yupa laquipaypä caycashcä. Jusalicuylaman churacash caycashgäpita quiquilä yarguyta mana camäpacuptëpis Jesucristo noga-raycu wanushganpitami jusalicuypita Santu Espíritu jorgamash. Saymi yupa cushicur Tayta Diosninsita lapan shongöwan agradëcicö.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\