1 Corintios 2

1Piru kriyiq masiykuna, Taytanchik Dyus imanumi washamayninchikta munan nir yach'achishuqllapa shamurqa, manami imanutaq uk kusala yach'aq runa riman chaynu rimarchu yach'achishurayllapa. 2Ashwan qamkunawan karqami Jesucristo uchanchikmanta washamanallapapaq wanuran nir yach'ashaylata yach'achishunayllapapaq nisha karay. 3Piru qamkunaman shamurqa ch'amuray kusa litalla yupay kusata manchakur ima, imanupiqach'i mana allita yach'achikutiy mana kriyinqallapachu nir. 4Chayrayku Jesucristumi washamanchik nir yach'achishurllapaqa, manami nuqallamanta kusala yach'ayniyjun karchu yach'achishurayllapa. Ashwan Santu Ispiritu pudirninwan yanapamatin yach'achikutiymi, kwintata qukar kriyiraykillapa. 5Chaynu kriyirqami kwintata qukaraykillapa Dyus pudirninwan yanapamashalami washakayta puytinchik, mana runakunapa yach'ayninpi kriyirlachu nir. 6Piru chay allitana kriyiqkunataqami, Dyuspaqqa allitana yach'achinillapa, Dyuspaq kusa intrakaqkunana kananllapapaq. Chaqa chay yach'achikushayllapaqa, manami yanqa runakunapa yach'ayninchu. Chaynulla manami kay pachapi mantakuqkuna maydiyaqa tukukayanqa chaykunapa yach'aynin imachu. 7Ashwanmi chay washakanaykillapapaq yach'achikushaykunaqa, mana mayqanpis yach'atin, Tayta Dyus payla yarpushankuna. Chaqa payqami manaraq kay pachamatapis rurayaraqchu yarpushana karan, maydiyaqa washakar paywan pulla kayashunllapa nir. 8Dyus tukuyta washamanallapapaq yarpushankunataqami, kay pachapi mantakuqkunaqa mana mayqanninpis intrakaranllapachu. Chaqa paykuna chay washakananllapapaq chayta intrakashallapa karqami, kusala shumaq allinla Amitunchik Jesucristutaqa mana wanuchinanllapatachu kruspi klabarqa. 9Chayraykumi Dyus nitin iskribikashakunapiqa nin: "Tayta Dyusqami, payta munaq wamrankunapaqqa, kamkachishana uk kusala shumaq lugarta, washakaqkunaqa chaypi kananllapapaq. Piru chaytaqami mana mayqanpis rikashachu, uyapashallapalamapischu. Chaynulla manami intrakashallapalamapischu" nir. 10Piru unay tukuy chay mana intrakayashanchikkunataqami, Tayta Dyusqa, Santu Ispiritunwan intrachimashanchikllapana. Chaqa Santu Ispirituqami tukuy imata yach'an, chaynullami yach'anpis Dyus imata yarpuyashanta, ruranayashanta ima tukuyta. 11¡Ma, tapushaykillapa! ¿Uk runachu, uk runa masin ima yarpuyashanta yach'ayta puytinman? ¡Manami! Uk runaqami yarpuyashantaqa paylla yach'an imatami yarpuyan nirmapis. Chaynulla Tayta Dyuspapis Ispiritunlami yach'an imatami payqa yarpun nirmapis. 12Chaymi Taytanchikllapa Dyusqa, Santu Ispiritunta qumashanchikllapa, allita intrakanallapapaq imanutaq payqa kusalata llakipar tukuyta dibaldila washamanchikllapa nir. Chaynu Ispiritunta qumashanchikraykumi, nuqanchikkunaqa manana yarpuyta puytinchiknachu chay mana kriyiqkuna yarpuyan chaynuqa. 13Tukuy kaykunatami yach'achikunillapa, Dyuspa Santu Ispiritun yach'achimashanllaparayku. Manami nuqakuna munashayllapanulla yach'akushayllapatachu yach'achikunillapa. Ashwanmi Santu Ispiritu, Tayta Dyuspaq intrachimashanllapata, intrachikunillapa chay allita kriyir, Santu Ispirituwan kaqkunataqa. 14Piru Santu Ispiritu intrachikunashantaqa, mana Santu Ispirituwan kaqkunaqa mana kriyinanllapachu. Chaqa paykunataqami yarpuchinllapa yanqa uk yaruyasha rimayanman yupay. Ashwanmi Santu Ispiritu intrachikushantaqa, paywan kaqkunala intrakayta puytin. 15Chaymi Santu Ispirituwan kaqkunaqa, imatapis allita rikar yach'ayta puytin. Piru mana Santu Ispirituwan kaqqa mana imatapis rikar yach'amayninchikta puytinllapachu, allinpichu kanchik manaqachu mana nir. 16Chaqa Dyus nitin iskribikashakunapiqami nin: "Manami mayqanpis, Dyus yarpuyashantaqa yach'ayta puytinchikllapachu. Chaymi mayqanpis paytaqa mana imatapis kaynu kaynu ruray nir yach'achiytaqa puytinchikllapachu" Piru ashwan nuqanchikkunaqami Santu Ispiriturayku, Amitunchik Jesucristo imanutaq yarpun, chaynu yarpur intrakayta puytinchik Taytanchik Dyuspaqqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\