1 Corintios 3

1Kriyiq masiykuna, Jesucristupi allita kriyinaykillapapaq nuqa yach'achishurllapaqa, manami Jesucristupi kriyiqta yupaychu willashurayllapa. Ashwanmi imanutaq taksha wamritumataqa kusa shumaqlata willar ima intrachinchik, chaynumi yach'achishurayllapa Jesucristupaq allita intrakanaykillapapaqqa. 2Chaynumi qamkunataqa kusa shumaqlata yach'achishurayllapa, imanutaq uk ñuñuq wamritumataqa, lichilata upyachir mana jwirti mikuyta qaranchikchu chaynu. Chaqa qamkunaqari, jwirti mikuyta mana mikuyta puytiq yupay, manaraq allita intrakaytaqa puytiraykillapachu. ¡Chaynullami kananmapis manaraq puytinkillapachu! 3¡Chaqa qamkunaqa imanutaq chay mana kriyiq runakuna kawsan, chaynullaraq kawsankillapa! Chaymi qamkunapura inbidyanakur, ukmanta willanakur ima tarqa ¿manachu unay kashaykillapanulla kawsayankillapa? 4Chaymi kaynu ninakunkillapa: "Nuqaqami Pablo yach'achikushanpi kriyini" nir. Nataq uknikillapaqa nin: "Nuqa-shuypaqa Apolos yach'achikushanpi kriyini" nir. Chaynu ninakur kawsarqami, imanutaq unay kawsayashaykillapanulla kawsayankillapa. 5Ma tapushaykillapa: ¿Apoloswan, nuqa Pabluqa imataq kanillapa kusalata ukniyllapapi ukniyllapapi yarpupakunaykillapapaqqa? Chaqa nuqakunaqami Dyuspa sirbikuqninkunala kar, Jesucristupaq yach'achishunillapa paypi kriyinaykillapapaq. Chaymi Amitunchik imatami ruranayllapapaq nimashanllapanullami ruranillapa. 6Chaymi Tayta Dyusqa qamkunaman puntata kach'amaran yach'achishunayllapapaq. Chaynuqami, uk simillitata tarpukuq yupayna karay. Nataq Apolosta-shuypaqa Tayta Dyusqa niran, chay yach'achishushayllapata mas allita yach'achishunanllapapaq. Chaynu mas yach'achikurqami Apolosqa chay tarpushay simillitata parquq yupayna karan. Piru chay simillitata winachiq chay-shuypaqami Tayta Dyus karan. 7Chaynu katinmi, tarpuq chay, chaynulla parqukuq chaymapis yanqa rikar ima ruranayllapalapaq kanillapa. Piru tukuyta rikar winachiq chayqami Taytanchik Dyus payla. 8Chaymi chay tarpukuq yupay yach'achikuq chay, chaynulla chay parqukuq yupay yach'achikuqmapis, chaylla kanillapa Tayta Dyuspaqqa. Piru chaynu katinmapis Tayta Dyusmi maydiyaqa imata rurashayllapanulla, allinta rurasha katiyllapaqa, allintami rurashaykillapa nimanqallapa. Piru mana allinta rurasha katiyllapaqami, mana allintachu rurashaykillapa nimanqallapa. 9Piru nuqakunaqami Dyuspaqqa chaylla sirbikuqninla kanillapa. Chaymi qamkunapis Dyusllapaq kar, chay ch'akra tarpukasha chay yupay, chaynulla chay wasi llutakaq qallarisha chay yupay kankillapa. 10Nuqatami, Tayta Dyusqa uk kusa allita llutakuqta yupay akrar kach'amaran, Jesucristupaq puntata yach'achishunayllapapaq. Chaymi nuqaqa imanutaq wasita shachinapaqqa puntataqa simintuta itanchik, chaynumi simintuta itaq yupay Jesucristupaq yach'achishurayllapa. Chaymi chay simintu itashaypa ananpina ukkunaqa llutakuyan. Piru chaynu llutakurqami, allita yarpur llutakunqa, allintachu llutakuyan manaqachu mana nir. 11Chaqa uk llutakuq karmapismi, llutakunanpaqqa manana kambyayta puytinnachu chay simintu itakashataqa. Chaqa chay simintu itakasha chayqami, Jesucristo. 12Chaymi kay llutakuq qallarishanpa ananpiqa, allinta yach'achikuqkunaqa llutakuyta puytinqa uruwan, platawan, kusala shumaq rumikunawan ima. Chaynullami chay mana allinta yach'achikuqkunaqa rurayta puytinqa qirulawan, shukchalawan, pajakunalawan ima. 13Piru chay tukuy imanu yach'achikushanchikkunatami Dyus, jwisyu diyapiqa rikar yach'anqa ninawan. Chaymi chay ninaqa chay allinta yach'achikusha chaytaqa mana imanachinqapischu. Piru chay mana allinta yach'achikusha chayta-shuypaqa limpu rupachir chinqachinqa. 14Chaymi chay mayqan kusa allinta yach'achikusha katin, ninamapis mana imanachitinqa, Tayta Dyusqa allintami rurashayki ninqa. 15Piru mayqanpis mana allinta yach'achikusha katin, chay yach'achikushanta limpu nina rupachitin-shuypaqa, tukuy chay yach'achikushankunaqa limpu tukukanqa. Ashwan chay yach'achikuq chaylami kriyishanraykula washakanqa nina rurimanta alsakaq yupaylana. 16¿Manachu qamkunaqa yach'ankillapa Dyuspa wasin yupay kankillapa nirqa? Chaynulla ¿manachu yach'ankillapa Tayta Dyuspa Santu Ispiritun qamkunapi kawsan nirqa? 17Dyuspa wasin kaqkunaqami, kusala shumaq, kusala allin ima. Piru chaynu, Dyuspa wasin yupay katkillapa, mayqan mana allita kriyiq shamur, kriyishaykillapamanta chiqanchashutinllapaqami, chayta rurashanllaparayku Tayta Dyusqa kusala mana allinta rurar tukchinqa. Chaqa Dyuspaqqami qamkunaqa kusala shumaq allinla wasin kankillapa. 18Amami qamkunalla yach'ayashaykipi kunfyakar ingañakankillapachu. Qamkunamanta mayqannikillapa chay runakuna yach'ayashanta yach'akusha karqa, ama chay yach'ayashaykipi kunfyakarchu, Tayta Dyuslapaq yarpunkimanllapa. Chaynu karqami Tayta Dyus yanapashutinllapa chiqap yach'aqpaqna tikrakankillapa. 19Chaqa mayqanpis runa yach'ayashanta yach'akusha kaqqami Dyuspaqqa mana kanman yupay. Chayraykumi Dyus nitin iskribikashakunapiqa nin: "Kusata yach'aq kar, mas imakunatapis rurayta puytini niqkunatami, Dyusqa mana chay yarpuyashannu rurananpaqqa dijanchu". 20Chaynullami ninpis: "Amitunchikmi yach'an, chay kusa yach'aq kani niqkunapa yarpuyninqa yanqa mana kanman yupay" nir. 21Chayraykumi, qamkuna runapa yach'ayninta yach'akurqa, ama ninkillapachu, paywan kar kusala yach'aq ima kani nirqa. Chaqa Tayta Dyus tukuy imapa amunwanna karqa, ¿imapaqta yanqa runakunapi yarpupakunkillapa? 22Chaqa yach'ashanchikllapanu nuqa Pabluta, Apolosta, chaynulla Pedrutapismi Tayta Dyus kach'amaranllapa qamkunata yach'achishunayllapapaq. Chaymi sirbishuqnikillapa kanillapa. Chaynullami tukuy kay pachapi kaqta, kawsayta, wanuyta, kanan diyata, maydiyatapis pay qumashanchikllapa. Chaymi Cristuwanna karqa ama mas imakunapaq yarpupakurnachu kawsashunllapa. 23Chaqa qamkunaqami Cristupana kankillapa. Nataq Cristo-shuypaqa Tayta Dyuspana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\