1 Tesalonicenses 2

1Kriyiq masiykuna, qamkunallami yach'ankillapa watukushushayllapaqa mana yanqallachu karan nirmapis. 2Chaynullami yach'ankillapapis, imanumi Filipos pwiblupiqa unayqa kusalata musyar ima qischamaranllapa nirmapis. Chaymanta qamkunaman shamutiypis, wakinnikillapaqa kusalata ch'iqnir qischamaranllapa. Piru chaynumapismi Tayta Dyus kusalata yanapamaranllapa qamkunata paypa shumaq rimayninta yach'achishunayllapapaq. 3Chaqa manami pantar imachu karanta yach'achishurayllapa. Chaynulla manami ima mana allinta yarpur, ingañashuyllapata yarpur imachu yach'achishurayllapa. 4Ashwanmi Dyus nuqakunataqa shumaqta rikar akrar kach'amaranllapa, shumaq rimayninta yach'achikunayllapapaqqa. Chaymi imatapis karanlata rimar ima, manami runakuna alabamananllapata munar imachu yach'achikunillapa. Ashwanmi tukuy ima yarpuyashanchikmatapis allita yach'aq Dyusninchik alabakasha kananpaq yach'achikunillapa. 5Chaqa qamkunami allita yach'ankillapa, manami kusala shumaq imakunata willar alabashurayllapa imachu, imanullapis qillayta qumanaykillapapaq nirqa. Ashwanmi imatapis karanta yach'achishushayllapapaqqa, Dyus uk tistigu yupay allita yach'ayan. 6Chaynulla manami munashachu kanillapa mayqanpis kusa runapaq riqsir alabamananllapataqa qamkuna kar, manaqa ukkuna karmapis. Piru Jesucristupa apustulnin kashayllaparayku, munarqa nishunayllapata kusa runapaq riqsir ima ministishayllapapipis yanapamanaykillapapaq nir. 7Chayta rurachishunayllapamantaqami ashwan kusalata llakipar ima yach'achishurayllapa, imanutaq uk warmimaqa wamritunta kusalata munar kuytan ima chaynu. 8Chaynu kusalata munashushayllaparayku, manami Dyuspa shumaq rimayninta yach'achishunayllapalapaqchu karayllapa, ashwanmi qamkunarayku wanunayllapapaqmapis listu karayllapa. ¡Chiqaptami, qamkunataqa kusalata munashunillapa! 9Kriyiq masiyllapakuna, qamkunami allita yach'ankillapa Dyuspa shumaq rimayninta yach'achishurllapaqa, imanumi tuta, unaqmapis kusalata shachinakur trabajar ima ministishayllapatapis tarir kawsarayllapa nir. Chaynuqami rurarayllapa ama qamkunata ima ministishayllapapaq qillakachishunayllapapaqchu. 10Qamkuna, chaynulla Dyusninchikpismi uk tistigu yupay allita yach'an, imanu qamkuna kriyiqkunawan karqa, Dyus munashannula imatapis karanlata ruraray nir. Chaymi ima mana allinta rurashayki nimaymatapis mana puytinkillapachu. 11Chaynullami yach'ankillapapis, imanumi kusalata kunsular, animachir ima intrachishurayllapa, imanuch'i uk runa wamrankunata intrachin chaynu. 12Chaymi willashurayllapa imuraspis kusa shumaqta kawsanaykillapapaq, imanutaq Dyuspa kaqninkuna kawsan chaynu. Chaqa Dyusmi kusalata llakipar akrashushallapa, kusa llipyalla mantakuyninpina kawsanaykillapapaq. 13Qamkunata Dyuspa shumaq rimayninta yach'achishutiyllapaqa, manami ukmanta yarpur, kayqa runakunapa rimaynin kanqa niraykillapachu. Ashwanmi Dyuspa rimaynin nir, kusa shumaqta yarpur kriyiraykillapa. Chaqa chiqapta Dyuspa shumaq rimaynin kar, yanapashutinllapa kananqa kusa shumaqtana kawsankillapa. Chayraykumi nuqakunaqa imuraspis mana shaykuq, Taytanchik Dyusman payji nir ima mañakunillapa. 14Kriyiq masiykuna, imanutaq qamkunata pwibluykillamanta kaqkuna kusalata qischashuranllapa, chaynulla Judea pwiblukunapi, Jesucristupi kriyir, Dyuspa kaqninkunatapis pasaran. Chaqa paykunatapismi chay pwiblunmanta kaqkunalla kusalata qischaranllapa. 15Paykunallami Amitunchik Jesucristutapis wanuchiranllapa, imanuch'i unay rukunkunapis Dyuspa rimaqninkunata wanuchiranllapa chaynulla. Chaymi paykunalla nuqakunatapis mana munar kusalata qischar qatich'amaranllapa. Chaynu karmi, Dyuswan kayta mana munar, tukuylata ch'iqninllapa ima. 16Chaqa mana Israel kaqkuna washakananllapaq parlanayllapapaqpis, mana dijamanllapachu. Chaynumi waran waran ashwan kusalatana uchakushallapa. Piru paykunataqami Dyusqa kusala saqra manchaypaqta kastigar tukchinanpaqna nisha. 17Kriyiq masiykuna, uk tyimputa mana pullaykillapa kasha karmapismi, shunquyllapapiqa mana qunqashurayllapachu. Chaymi shamur watukushuyllapata kusalata munarayllapa. 18Ashwanmi nuqa Pablumaqa kutir kutir shamur kusalata watukushuyllapata yarpuray. Piru Satanasmi imanullapis arkamaranllapa. 19Chaqa Amitunchik Jesucristo tikrakamutinqami, qamkunarayku kusa shumaq allinpaq riqsikar aligriyashaqllapa paypa naypanpiqa nir kunfyakanillapa. Chayraykumi imanupis kusalata watukushuyllapata munanillapa. 20Chiqaptamiri, qamkunarayku kusa shumaq allinpaq riqsikar, aligriyashaqllapamapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\