2 Corintios 11

1Yaru yupay nuqa willashutiyllapamapis, icharaq uyakumankimanllapa. Imanu katiypis uyakumayllapari. 2Dyusqami mana munanchu qamkuna chay llullakuqkunata kasunaykillapapaqqa. Chaynumi nuqapis mana munanichu chay llullakuqkunata kasunaykillapataqa. Chaqa nuqami, Dyuswan uk tratuta rurashana kani qamkunapaq, imanuch'i uk runamaqa warmi wamranta mayqanwan kasarachinanpaq tratuta rurashana katinqa, manana ukwan kayta puytinnachu, chaynu Jesucristulawanna kanaykillapapaq. 3Piru manchakunimi, imanutaq dyablumaqa kusala bibu kar largu kurupaq tikrakar, Evamataqa llullachir ingañaran, chaynulla qamkunatapis imanupiqa ingañashunmanllapa nir. Chaynu katinqa, Jesucristupi kusata kriyinaykillapamantaqa, ashwanmi manana munarnachu purinkimanllapa. 4Qamkunami, chiqapta Jesuspaq yach'achishushayllapamanta, ukkuna ukmanta Jesuspaq yach'achishutinllapapis, kriyiyta puytiyankillapa kanqa. Chaynulla ukman ispiritu kaqwanpis kayta puytinkillapa chay shumaq Ispirituwan kashaykillapamatapis dijarna. Chaynullami ukman yach'achishushanllapakunapi kriyiyta puytinkillapa kanqa nuqakuna willashushayllapataqa qunqarna. 5Chaynu katinmapis Dyuspa apustulnin tukuqkunamantaqa nuqaqa masta yach'ani. 6Rimanaypaqch'i imanupiqa mana shumaqtachu rimayta puytini. Piru yach'aytaqami yach'ani. Nuqakunami rikachishusha kanillapa imakunatapis rurar ima, yach'anaykillapapaq chiqapta yach'ani nir. 7Imanutaq yarpunkillapa. ¿Manachu allinta tukusha kashaq yach'achishurllapa, nuqalla trabajar ministishaykunata tarikur, mana imalatapis mañakushurllapaqa? Nuqami yach'achishushallapa kani, Jesucristupi chiqapta kriyir kawsanaykillapapaq nir. Icharaq kwintata qukankimanllapa mana kubrar imachu yanqala yach'achishushayllapaqa kusa allin qamkunapaqqa nir. 8Nuqach'i wakin kriyiq masinchikkunapa qillayninta kitasha yupay kani, yach'achishutiyllapa qillayta qumatinllapa ayparqa. 9Qamkunawan kar imay faltamatin ministirmapis, manami qamkunataqa imatapis mañakushurayllapachu. Ashwanmi Macedoniamanta wakin kriyiq masinchikkuna ch'amur yanapamaran ministishaykunapiqa. Manami qamkunata mañakushuyllapataqa munaraychu. Chaynullami maydiyapis kashaq. 10Chiqaptami nishaykillapa: Jesucristupaq tukuy yach'achishushayllapaqami, chiqap nir. Chaymi kusa aligrila Acaya lugarpi, mana imatapis mañakurchu yach'achikutiyqa, mana imanimaytapis puytinqallapachu. 11Qamkunach'i chaynu rimatiyqa nuqapaqqa ninkillapa: Mana munamarninchikchu chaynuqa tukuyan nir. ¡Piru Dyusmi yach'an chiqapta munashuyanillapa nirqa! 12Nuqaqami maydiyapis mana qamkunamanta imakunatapis aypashaqchu. Chayna, Dyuspaq yach'achikunillapa nir alabakar puriqkunataqa riqsinanllapapaq, llullakurla purinllapa nir. 13Chay paykunaqami, Jesucristupa apustulninkuna yupay tikrakar ingañakur purinllapa. 14Yach'ashanchikllapanu, paykunaqami chaynuna purinllapa. Chaqa Satanasmaqa, Dyuspa kusa shumaq angelnin yupay tikrakar purin-ari. 15Chaynu katin-ari, chay paypa kaqninkunamaqa llallinllana kusa allin runakuna yupay tukur purinllapa. Piru paykunaqa chay rurashanllaparayku, ¡imanu tukukaq kanqallapa! 16Qashan willashaykillapa, ama mayqanpis nuqapaqqa yarpunqachu yaruyasha nirqa. Imanuch'i apustulkuna yupay tukur alabakar yach'achishutinllapa uyakunkillapa, chaynulla nuqatapis uyakumayllapa yach'achishurllapa nuqa alabakar willashutiyllapamapis. 17Nuqalla alabakarqami yaru kayman. Chaqa Amitunchikqa manami nuqalla alabakanaypaqchu nimasha. 18Chaynu katinmapis, imanuch'i wakin runakuna alabakar purinllapa, chaynulla nuqapis alabakashaq. 19Qamkunami kusata yach'ankillapa. Piru, kusa shumaqta uyakunkillapa chay yaruyasha yupay chaykuna yach'achishutinllapaqa. 20Paykunami sirbikuchishunllapa, imaykillapata aypanllapa, ingañashunllapa, chaynulla imata yupay musyashunllapamapis. 21Nataq nuqa, qamkunawan mana chaynu kashayrayku, "Wakqa kusalata manchakun" nimatinllapamapis, kusala aligri kani chay nishayrayku, mana paykuna yupay llullakusha ima karchu. Piru ukkuna alabakanatinqa, nuqapis alabakaq qallarishaq, yaruyasha nimatkillapamapis. 22¿Paykunachu hebreo runakuna? Nuqapismi hebreo runa kani. ¿Paykunachu Israel runakuna? Nuqapismi Israel runa kani. ¿Paykunachu Abrahampa ayllunmanta? Nuqapismi Abrampa ayllunmanta kani. 23¿Paykunachu Jesucristupa sirbikuqninkuna? Nuqaqami ashwan paykunamantaqa Jesucristupaqa mas sirbikuqnin kani. Kaynu nitiych'i nimankillapa, "Wakqa yaruyasha" nir. Chaynumapis, nuqaqami paykunamantaqa masta yach'achikur trabajasha kani. Nuqatami prisumashallapa paykunamantaqa masta. Paykunamantaqami masta maqamashallapa. Chaynulla yaqqami wanuchimashallapamapis. 24Sinku kutimi Israel runakunamanta karguyjunkunaqa, trintay-nwibi (39) kuti wipyarlla kastigamashallapa. 25Kimsa kutimi qirullawan maqamashallapa. Uk kutiqami rumillawan sitamashallapa. Kimsa kutimi nuqa riyatiyqa yaku karrupis mar yakuman chinqaran. Chaymi ch'uqanaymanta washakar, uk unaqta uk tutata yurqaray mar yakupa ch'aypinpi, tarimananllapakaman. 26Kusatami purisha kani. Chaymi riyukunamapis yaqqa apamaran, suwakuqkunamapis yaqqa suwamaran. Chaynulla pwiblu masiykuna, uklawmanta runakunamapis yaqqa imanachimaranllapa. Pwiblupimapismi yaqqa imapis pasamaran. Chunllaq lugarkunapi, mar yakukunapi, chaynulla chay mana chiqapta kriyiqkunapa rurinpi katiypis, yaqqa ima mana allinkunapis pasamaran. 27Kusatami trabajasha kani. Chaynulla riqchaq imakunata pasasha kani mana yach'aypaqkunata. Kusa achka kutimi mana punushachu kani, mana mikushachu kani, chaynulla yakunarmapis alliplata qischakasha kani. Mana rach'pay katinmapis, qasaykunapi kusalata qischakasha kani. 28Kay willashushayllapanu qischakasha karmapis, ashwanmi masta nuqaqa yarpukuni wakin kriyiq masinchikkunapaq. 29Mayqan uchapi ishkitinqa, nuqaqa llakir mañakuni uchanmanta washakananpaq. Mayqan uk kriyiq masinchikta uchakuchitinqa, nuqaqa kusalata piñakuni, chay uchakuchikuqpaqqa. 30Nuqami chay qischakashaykunapaq alabakani, mana chay llullakur rimaqkuna nubliru tukurla alabakanllapa chaykuna yupaychu. 31Tayta Dyus, chaynulla Amitunchik Jesuspis, paykuna chiqap allinla kar tukuy tyimpu alabakan chay paykunami yach'an imatapis chiqapta rimani nir. 32Damasco pwiblupi nuqa katiymi, gubyirnu Aretaspa ikillan kaq chayqa, kach'akuran gwardyakuna kuytakunanllapapaq chay pwiblumanta lluqshina punkukunapi. Chayna yarqushaq nitiyqa aypar prisumananllapapaq. 33Piru, ukkunami nuqata kanastapa rurinlapi, pwiblupa atun patan llutakashanpa bintanalata waqtalawman yarquchimatin, paykunamantaqa washakaray.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\