2 Corintios 3

1Kaykunata nirqachu, ¿yarpuchishunillapa, qashan nuqakunalla alabakayanillapa nir? ¿Manaqachu wakinkuna yupay nuqakunapis kartayllapataraq rikachishaykillapa, maymantami shamunillapa nir yach'anaykillapapaqqa? ¡Manami! Chaqa qamkuna, chaynulla wakinkunaqami yach'ankillapa nuqakunaqa, Dyusmanta shamunillapa nir. 2Qamkunallami kartayllapa yupayqa kankillapa. Chaymi mayqanpis qamkunata, Dyus munashankunata ruraqta rikashurllapaqa, yach'anqallapa allinkunalata qamkunapiqa rurasha kanillapa nir. 3Allipla shutillami qamkunaqa Jesucristupa kartan yupay kankillapa. Chaqa qamkunaqa Jesucristupi kriyishaykillaparayku pay yanapashutinllapa munashanta rurankillapa. Chaymi chay rurashaykillaparayku intrakanllapa Jesucristuwanna kankillapa nir. Qamkunaqa manami lapisiruwan iskribikasha kartachu kankillapa. Chaynulla manami rumipi iskribikasha yupaychu kankillapa. Ashwanmi, qamkunawanna chiqap kawsaq Dyuspa Santu Ispiritun katin, Dyus munashankunata rurankillapa. Chaynami ninqallapa, yach'achishushayllaparayku unay kashaykillapamantaqa ukmanna kankillapa nir. 4Jesucristo pullakumashanchikrayku, Dyuspi kunfyakanillapa chaykunapaqqa. 5Manami nuqakunalla kusa yach'aq kashayllaparaykuchu chaykunataqa ninillapa. Ashwan tukuy imata rurayta puytishayllapaqami, Dyusmanta shamun. 6Chaqa pay mana yach'achimashallapa katinqa, mana mayqantapis willayaymanllapachu chay mushuq tratupaqqa. Chay mushuq tratuqami mana iskribikashachu. Ashwan Santu Ispiritu shunqunchikpi ratakusha katinmi yach'anchik, Dyuswan kar mushuq tratuta rurashanchikna nir. Nishaykillapa: Mayqanpis Dyus mantakushankunata munayninlamanta kumplishaq nirqa, ashwan tukuy tyimpupaq Dyusmantaqa chiqanchakanqallapa. Chaqa Dyuspa Santu Ispiritunlamiri kawsachikun tukuy tyimpupaqqa. 7Rumipi iskribir Moisesta, Dyus qushanqa, mana mayqantapis washayta puytiranchu, runakuna mana tukuyta kumpliyta puytishanllaparayku. Chaynu katinmapis, tukuy chaykunata Moise's Dyusmanta aypatinqa, Dyusqa Moisespa qaqllantaqa kusala llipya intirupaq tikraran. Chaymi Israel runakunamapis mana rikayta puytiranchu qaqllantaqa. Piru allmanta allmantaqa, chay llipyarayashanqa chinqaran. 8¡Ashwan kananqa Dyuspa Santu Ispiritun yanapamaqninchikllapa chayqa, kusala mas shumaq washamanallapapaqqa! 9Chay mantakuykuna kusa llipyalla karmapis payllaqa mana washamayninchikta puytiranchu. Piru kanan-shuypaqa Dyusninchikpi kriyishanchikrayku Santu Ispiritunwan yanapamarninchik washamanchik. Chaynu katin ashwan chayqa kusala mas shumaq kanqa Moise's mantakushanmantaqa. 10Chaqa Moisespa qaqllan llipyaratin kusa shumaqta mantakusha katinmapis, manami shumaqnachu, Santu Ispiritunwan Dyus kusala shumaqta yanapamashanchikmantaqa. 11Chaynu Moisespa qaqllan llipyaratinmapis, yach'achikushankunaqa mana tukuy tyimpupaqchu kawsachikuran. Ashwan Dyuspa Santu Ispiritunmi kanan yanapamashanchik chaymi, llipyaraq yupay kusala mas shumaq kar, kawsachikun tukuy tyimpupaq. 12Kaykunapaq yach'armi nuqakuna-shuypaqa, mana imatapis mancharchu yach'achikunillapa, chay yach'achikushayllapaqa tukuy tyimpupaq mana chinqanchu nir. 13Manami Moise's yupaychu yach'achikunillapa. Moisesqami qaqllanta pañuwan pampaqnula yach'achikuq, Israel runakuna ama kwintachakananpaq qaqllan llipyarayashanqa limpuna allmanta allmantaqa chinqayan nir. 14Piru Moise's yach'achikutinqa chiqapta runakunaqa mana intrakaranllapachu. Kanankaman chay unay tratuta liyirqa, mana intrakanllapachu Jesu's, Dyuspa Cristun nirqa, yarpuyninqa pañuwan pampakasha yupay katin. Chaynulla chay pampakashan yupay chayqa manaraq ashuchikashachu. Ashwanmi chay pampakashan yupay chayqa, ashuchikayanqa Jesu's, Dyuspa Cristun nir chiqapta kriyitinllapana. 15Kanankaman Moisespa librunkunata liyirmapis, wakin Israel runakunaqa mana intrakanllapachu, yarpuyninllapa uk pañuwan pampakasha yupay katin. 16Piru uk runa, Amitunchik Jesuspina kriyitinqa, chay pañu pampaq yupay chayqa ashuchikaq yupayna kidan. 17Chaymi Amitunchik Jesuspi kriyishaqa, payqa Santu Ispiritunta qumanchik. Chaqa Amitunchikqami paylla Santu Ispiritupis. Chaymi chay maypich'i Amitunchikpa Ispiritun katinqa, chaypiqa washakayta puytinchik. 18Chayrayku tukuy nuqanchikkunaqa, chay pañu qaqllanchikta pampaq yupay kaq chay manana katinqa, ispiju yupay kasha, runakunaqa rikamarninchikllapa yach'an kusa puytiqmi Amitunchikqa nir. Chaymi maydiyapis Amitunchik Jesusqa mas allinpaqna tikramayashunllapa, pay yupay kusala shumaqna kanapaq Ispiritunrayku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\