2 Corintios 6

1Kananqami, Dyus nishankunata yach'achikuq kar, rugashunillapa Dyus yanapashushanllapapaq yach'achishutinllapaqa, allita intrakar kasunaykillapapaq. 2Chaqa Dyus nitin iskribikashakunapimi nin: "Kusa allin tyimpupi mañakutki uyapashuray. Chaymi washakanaykillapapaq tyimpupi yanapashuray" nir. Chaynulla qamkunapaqqa kananllami kusa allin tyimpuqa. ¡Chaymi kananqa Dyus washashur yanapashunqallapa! 3Nuqakunaqami mana, mana allinkunataqa ruranillapachu. Chaqa manami munanillapachu chay mana allin rurayniyllaparayku, Dyus mana washashunanllapataqa. 4Ashwanmi michka qischakar, imata ministirmapis, shachinakur imatapis Dyus munashanlata ruranillapa. Chayrayku runakuna yach'ananllapapaq, nuqakunaqa chiqapta Dyusta sirbinillapa nir. 5Chaynulla wipyakar, prisukar, qaryapamatinllapa, kusata trabajar, michka mana punur, mallaqnarmapis, alliplata shachinakusha kanillapa, Dyus munashanlata rurar. 6Chaynumi Dyus munashanlataqa ruranillapa: Kusa allinlata kawsaq kar, Dyuspa rimayninta yach'aq kar, tantyakar mana imatapis das ruraq kar, Dyuspa Santu Ispiritun nuqakunapi katin chiqapta mayqantapis munaq kar, 7chiqapta yach'achikuq kar, Tayta Dyuspa pudirnin nuqakunapi katin ima. Chaynumi allin ruraykunalata rurar kawsanillapa. Chaymi musyamaqkuna, mana musyamaqkunapis nuqakunapaq ninqallapa, Dyus munashanlata rurar yach'achikunllapa nir. 8Imanupiqa kasumanllapa. Imanupi-shuypaqa mana. Imanullapiqa kusa shumaqta rimanllapa nuqakunapaqqa. Imanupi-shuypaqa musyamarllapa mana allintachu rimanllapa. Llullakuqkunata yupaymi ruramanllapa, michka mana llullakur, chiqapta rimasha katiyllapamapis. 9Dyuspaq mana yach'achikuqninta yupaymi ruramanllapa, kusata riqsimaqllapa karmapis. Yaqqa wanusha yupaymi kanillapa, piru kawsayanillaparaq. Kusatami qischamanllapa, piru manami wanuchimanllapachu. 10Llakisha yupay kanillapa, piru aligrilami kanillapa. Pubri yupay kanillapa, piru ukkunatami Dyuspaqqa imayjun kaqpaq yupayna tikranillapa. Chaynumi pubri yupay kanillapa, piru Dyuspaqqa kusa imayjun kanillapa. Imanu katinpismi, Tayta Dyus munashanlata ruranillapa. 11Corinto pwiblupi kriyiq masiykuna, kusa allitami willashushallapa kar, tukuy shunquywan munashunillapa. 12Tukuytami imatapis manyaq willashusha karllapa kusalata munashunillaparaq. Ashwan qamkunami nuqakunataqa mana chiqapta munamaq yupaychu kankillapa. 13Chayraykumi qamkunataqa rugashunillapa, imanutaq uk runa wamranta willan chaynu, qamkunaqa chiqapta munamanaykillapapaq, imanutaq qamkunata tukuy shunquywan munashunillapa chaynulla. 14Kriyiq masiykuna, chay mana kriyiqkunawanqa amami kasaranaykillapapaq imalamapis tratuta rurankillapachu. Chaynuqami manana paykunawan yuntakaq yupaynaqa kayankillapachu kanqa. Chaqa manari allinchu, allinta ruraqkunawan, chay mana allinta ruraqkunaqa pich'unakur chayllata yarpunanllapapaqqa. Chaynulla manami achkirachikuqwan tutaparaqpis pich'unakuyta puytinllapachu. 15Chaynumi Jesucristuwan, dyablupis mana chayllata yarpuyta puytinchu. Dyuspi kriyiqpis, mana chayllata yarpuyta puytinchu, uk mana kriyiqwanqa. 16Manami allinchu kawsaq Dyuspa lugarnin, uk runa rurashanta amituy nir aduranapaqqa. Chaqa kawsaq Dyusqami maypi kashapis, nuqanchik kriyishanchikrayku pullanchik. Chayraykumi paypa wasin yupay kanchikllapa. Paymi tukuy kaykunapaqpis iskribishankunapiqa kaynu niran: "Nuqaqa paykunapi kawsar purishaq paykunawan pulla. Nuqami paykunapa Dyusnin kashaq. Paykuna-shuypaqa wamraykuna kar, nuqalata kasumar munashayta ruranqa. 17Chay mana allinta tukuqkunamanta lluqshir wakaq tukuyllapa, ama mana allin rurayninllapata ruranaykillapapaq. Chaymi shumaqta rikashurllapa, 18Taytaykillapa kashaq qamkunapaqqa. Nataq qamkunaqa ullqu wamray, warmi wamray kankillapa. Chaynu nirmi arnishunillapa tukuy imata puytiq Dyusnikillapaqa" nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\