2 Juan 1

1Kriyiq masiykuna, nuqa Juanmi kriyiqkunapa rikaqnin kar, qamkunata Dyus akrar paypana kanaykillapapaq nishushallapa katinmi iskribishunillapa. Chaqa Jesucristupi allita kriyishaykillaparayku mana qunqashurllapa, kusalata qamkunapaq yarpukuni. Piru manami nuqalachu chaynuqa yarpushuni, ashwanmi tukuyla chiqap kaq Amitunchikpi kriyiqkunaqa qamkunapaqqa kusalata yarpunllapa. 2Chaymi nishaykillapa: Qamkunapaqqami kusalata yarpuni chiqap kaq, Jesucristuta kay shunquyllapapi purichiq kar. Chaqa chay chiqap kaqqami, mana uk ratulapaqchu nuqanchikkunawanqa, ashwanmi tukuy tyimpupaqna. 3Chaymi kananqa maƱakuni qamkunapaq Taytanchik Dyus, Wamran Jesucristuwan pulla kusalata yanapar, llakipar ima kusala shumaqta kawsachishunanllapapaq. Chaynuqami chay chiqap kaqlapina kar, llakipanakur imana kawsanaykillapapaq. 4Piru kananqami nuqaqa kusalata aligriyani. Chaqa qamkunamanta kriyiq masikikunatami tarisha kani, qamkuna yupaylla Dyus munashannulla, chiqap kaqta rurar kawsaqllapata. 5Chaymi munashay kriyiq masiykuna, kananqa rugashunillapa ukninchikllapa ukninchikllapa kusalata llakipanakur ima kawsanallapapaq. Piru kaynu nishurllapaqa, manami uk mushuq mantakuyta imachu iskribishuyanillapa. Ashwanmi kay willashuyashayllapataqa unaymanta-pacha Jesucristuqa nimashanchikllapallana karan. 6Chaqa Taytanchik Dyus mantakushankunaqami intrachimanchikllapa llakipanakur ima kawsanallapapaq nir. Chaymi chay mantakuykunata puntamanta-pacha intrakashaykillapanulla uknikillapa uknikillapa llakipanakur ima kawsanaykillapapaqna kankillapa. 7Kriyiq masiykuna, allitami intrakayllapa, kananmi achka mana allinta yach'achikuqkuna rikarimushallapa. Chaymi paykunaqa kaynu yach'achikunllapa: "Jesucristuqami Dyusmantaqa mana nuqanchikkuna yupay kwirpuyjunchu shamusha" nir llullachikur yach'achikunllapa. Chaymi nishaykillapa: Mayqanpis chaynu nir yach'achikutinqa yach'ankillapana wakqa mana chiqap yach'achikuq kar Jesucristupaqa kuntran nir. 8Chayraykumi allita kuytakankillapa. Chaqa imanupiqakish chay mana allin yach'achikuqkunata kasur, Jesucristumanta imata karanlata aypanaykillapapaq karan chayta mana aypatkillapachu. Ashwanmi ima rurayashaykillapapiqa Jesucristupi yarpur rurayllapa. 9Chaqa mayqanpis Jesucristo yach'achikushanmanta ukmanta yach'achikuqqami mana Dyusmantachu yach'achikuyan, chaynulla Dyuswan kaytapis mana puytiyanchu. Piru mayqanpis Jesucristupaq yach'achikuqqami, Taytanchik Dyuswan pulla kar, Wamran Jesucristuwanpis pulla kawsayta puytin. 10Chaymi nishaykillapa: Mayqan wasikillapaman ch'ar Jesucristupa kuntran kar, mana Dyus nishannu yach'achishuqllapa qallaritinqa amami samachinkillapalamapischu wasikillapapiqa. 11Chaqa mayqanpis chay mana allinta yach'achikuqta wasinpi samachiqqami, ashwan chay mana allin yach'achikuyashanpi yanapaq yupayna. 12Kriyiq masiykuna, kanmi masraq willar ima animachishunayllapapaq. Piru manami munanichu kay kartayllapi iskribir ima willashunayllapapaqqa. Ashwanmi Dyus munatinqa mana tardarchu rikashuqllapa shamuyta yarpuni. Chaymi chaypi tantanakur ukninchikllapa ukninchikllapa kusalata aligriyanallapapaq. 13Chaynullami kaymantapis chay qamkunata yupay, Tayta Dyus akrashan kriyiqkunapis, qamkunapaq saluduta kach'amun. Chaynumi kanqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\