2 Timoteo 2

1Nataq qam wamray Timoteo, Jesucristumi kusala allin kar tukuy imapi yanapashuyan. Chaymi ashwan qamqa kusalata shachinakur imatapis payllapaq ruray. 2Chaqa qam pullay kashaykiraykumi yach'anki, imanumi achka runakunata Jesucristupaq yach'achiray nirmapis. Chaymi paykunaqa nuqapaqqa tistigukuna yupayna, chiqaptami yach'achikuray nir. Chay-ari qampis, chay yach'achishushaytaqa kaynu kaq runakunata yach'achiy: Karanlata ruraqkunata, yach'achikuyta puytiqkunata ima. Chaynami paykunapis ukkunatana yach'achinanllapapaq. 3Chaynullami nishaykipis: Jesucristupi kriyishaykirayku qischashutinllapaqa shachinakuy uk kusala allin suldadu yupay, ama kwashayar imachu. 4Chaqa yach'ashanchiknu, uk suldadu sirbikuqqami, chay mantaqnin nishanlata ruran, manami yanqa wakin mana sirbikuq runakuna munashantachu ruran. 5Chaynullami pasan uk pukllaqwanpis. Chaqa uk pukllaqqami imanu imanu pukllananpaq kaqkunata allita kasur pukllayta ministin. Nataq mana kasur sunsunulla pukllarqami, mana imatapis ganayta puytinchu. 6Chaynullami uk tarpukuqpis puntataqa kusalata trabajaytaraq ministin. Chaymantaraqmi kusa aligrila kusichakuytaqa puytin. 7Chaymi kay kumparasyunkunapaq imanutaq kanqa nir yarpupakur intrakanatkiqa, Amitunchik Jesucristumi allita intrachishunqa tukuy kaykunapaqqa. 8Allita yarpuyllapa: Imanutaq nuqa yach'achikushaynu Jesucristo wanur kawsamusha chayqami, unay gubyirnu Davidpa ayllunmanta karan. 9Chaymi chaynu nir ima Jesucristupaq yach'achikushayrayku, kusalata qischamatinllapamapis shachinakuni. Chaynulla uk wanuchikuqta yupay kadinakunawan ima watar qischamanllapa. Piru chaynumapismi, Taytanchik Dyuspa rimayninta-shuypaqa mana imanu wataymatapis puytinllapachu. 10Chayraykumi nuqaqa kusalata qischakarmapis shachinakuni, Taytanchik Dyus akrashankunata animachinaypaq. Chaynuqami Jesucristupi masta kriyir, washakarna rir paywan tukuy tyimpupaqna kawsananllapapaq chay kusa shumaq mantakuyninlapina. 11Chaymi allita intrakayllapa kay chiqap kaqpaq nishanllapakunata. Chaqa ninmi: Jesucristurayku wanurqashi, payllapaq kawsamuyashunllapa. 12Chaynulla qischakar shachinakurqashi, maydiyaqa Amitunchikwanna mantakuyashunllapa. Piru nuqanchikkuna, payta mana riqsinichu nishaqa, paypis mana riqsishunichu nimashun. 13Chaynulla nuqanchikkuna payta sirbiyar, imanupi disanimakushamapis, payqa mana dijamayninchikta puytinchu. Chaqa pay kusalata munamanchikllapa nir arnimashanchikllapana karqa, manami qashan niyta puytinchu mananami munashunillapachu niytaqa. 14Kriyiq masiy Timoteo, wakin kriyiq masinchikkunapaq yarpur, Tayta Dyuspa shutinlapi kutir kutir willay amana paykunapura willanakur imanachu kawsananllapapaq. Chaqa chaynu willanakur ima kawsayqami mana allinchu. Ashwanmi chaynu saqrata willanakur imaqa chay uyakumaqninchikkunata animachinamantaqa limpu pantachinchikllapa. 15Chaymi ashwan imanullapis Dyusninchik munashannula chiqap nishanlata yach'achikuy. Chaynuqami Dyusninchikpa naypanmanqa qimikanki kusa allinla trabajadur yupayna, mana imapaq pinqakur imanachu. Chaymi ashwan Dyusninchikqa nishunqa: "Kusa allintami rurashayki" nir. 16Chaynulla amami kay pachapi yanqalla mana allinkunata rimanllapa chaykunataqa rimankichu. Chaqa chaynuta rimaqkunaqami waran waranqa, kusa mana allin kaqkunata ruraqna ch'urakanllapa. 17Chaymi chay rimar yach'achikushankunaqa wakta kayta shikwakan imanutaq uk qiri qishaymaqa wakta, kayta inkunar ismur rin chay yupay. Chaymi ashwan chay Himeneuwan, Filetutapis chaynulla pasasha. 18Chaqa paykunaqami Dyusninchik nishanmanta kusala ukman mana allinta yach'achikur ninllapa: "Michka wakinkuna kawsamusha katinmapis, kananqa manana kawsamunqallapanachu" nir. Chaynu nir yach'achikurmi wakinninchikkunataqa, kriyishanmantaqa limpu pantachishallapa. 19Piru chaynu katinmapis nuqanchikkunaqa kriyishanchikllapanulla shachinakushunllapa. Chaqa payqami chay kriyishanchikllapapiqa uk simintu allita ch'urakasha yupay. Chaymi chay simintullapi iskribikashaqa nin: "Amitunchikqami tukuyla paypa kaqninkunataqa allita riqsin" Chaynullami ninpis: "Tukuy paylapi kriyir aduraqkunaqashi, chay mana allin kaqkunamantaqa chiqanchakashunllapa" nir. 20Yach'ashanchikllapanu, chay kusa imayjun runakunapa wasinpiqa matinkunamapis manami urulamanta, platalamantachu kan. Ashwanmi qirumanta, napa allpamanta rurakasha ima kan. Piru tukuy kaykunaqa manami chay kutillaqa sirbiyta puytinchu. Ashwanmi chay kusa ch'aniyjun chaykunaqa, wasinllapaman kusa runa nishakuna ch'atin sirbir qarananlapaq sirbin. Nataq chay mana yaqqa ch'aniyjun kaqkuna-shuypaqami mana. 21Chaymi nishayki: Mayqanpis chay kriyishannulla maydiyapis shachinakur, manana mana allinkunata ruraqkunaqami, uk kusala shumaq kupa urumanta rurakasha yupayna kanqa nir. Chaynu karqami, Amitunchikpaqqa kusala sirbiqnin karna, tukuy imatapis allinkunalata ruraqkunana kanqallapa. 22Kriyiq masiy Timoteo, yach'ashanchiknumi musu karllaraqqa das imakunata yarpur rurar das uchakushana rikarinchik. Chaymi qamtapis musu kashaykirayku chaynu pasashuyanman nir yarpur nishuni, amana chaynu tukunaykipaq nir. Ashwanmi kriyishaykirayku, imatapis karanlata rurar, llakipanakur ima shumaqlata kawsayllapa tukuy shunqunwan Amitunchikpi allita kriyir paylata aduraqkunawan pulla. 23Chayraykumi chay illaqmanta imalapaq willanakuqkunamanqa, ama imalapaqpis yakapakankilamapischu. Chaqa allita yach'ashaykinu, mayqanpis chaynu willanakuyarqami, piñachinakur maqanakunllapana. 24Chaqa Amitunchik Jesucristupa sirbiqninkunaqami, mana imapaq willanakur ima kawsananpaqnachu. Ashwanmi mayqanwan willanakunamantaqa kaynu kanqallapa: Tukuywan kusala allin, listuna wakinkunata yach'achinanpaq, chaynulla amami das piñakuq imachu kanqallapapis. 25Piru chaynu yach'achikurqami chay mana intrakaqkunataqa yach'achishun llakipar ima, ama kusa kani ima nirchu. Chaynuqami rurashun Dyus munatinqa tukuy uchankunata dijar chay chiqap kaqlata kasur kawsanman nir yarpur. 26Chaynuqami paykunapis kwintata qukanqallapa: Dyablupa makinpi kar munashanta rurayasha kanillapa nir. Chaynami imanullapis alsakar chay dyablu prisu purichir imuraspis pay munashanta rurachiyashanmantaqa washakanqallapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\