Hechos 1

1Tayta Teo'filo, punta iskribishushay libruypimi nishuray Jesu's imata rurashanpaq, yach'achikushanpaq ima, qallarishan diyamanta-pacha, 2syiluman rishankaman. Manaraq syiluman riyarqami, Santu Ispiritunlawan yach'achiran, tukuy akrashan apustulninkunataqa, imatami ruranqallapa nirmapis. 3Chaymantaqami, wanusha karmapis kawsamurqa rikariran apustulninkunapa naypanman. Chaqa, chaynumi paykunataqa intrachiran "Chiqapta kawsayan" nir. Chaymi, kwarinta diyakunata pullanllapa kar, yach'achiyaran Taytanchik Dyuspa mantakuyninpaq. 4Apustulninkunawan pulla karllaraqmi, Jesusqa allita willaran, kaynu nir: --Amaraqmi maytapis rinkillapachu Jerusale'n pwiblumantaqa. Ashwan yarayllapa Taytay tukuy chay arnishushanllapata kumplishunanllapakaman. Manachu nishurayllapa Santu Ispiritunwan shutichishuyanqallapa nir. 5Chiqaptamiri Shutichikuq Juanqa yakulawan shutichikuran. Nataq allaqkamanqa Santu Ispirituwanna shutikunkillapa. 6Chaynu nitin Jesuswan pulla kaqkunaqa kaynu nir, tapuranllapa: --Taytituy, ¿qamchu, chay romano runakuna mantamananllapamantaqa washar, kay Israel pwiblumanta kaqkunataqa kananlla mantamanaykillapapaq kanki? nir. 7Chaymi Jesusqa niran: --Manami qamkunaqa yach'anaykillapapaq allinchu, maydiyami, ima urasmi Tayta Dyus imata rurayanqa nirmapis. Chaytaqami payla yach'an, tukuypa amun kar, maydiyami, ima urasmi imata rurayanqa nirmapis. 8Chaynu katinmapis, Taytanchik Dyuspa Santu Ispiritunmi qamkunaman shamutin, paypa pudirninwanna kankillapa. Chaymantanami rinkillapa nuqapaq yach'achikuq kay Jerusale'n pwiblupi, tukuy Judeapa pwiblunkunapi, Samariapa pwiblunkunapi, chaynulla tukuy pacha intiruta ima. 9Chaynu nirmi, tukuy chaypi kaqkuna rikayatin, Jesusqa apakaq qallariran syiluman. Chaymantaqa unaqpina katin, puktay rikarimur limpu pampatin, mana rikaranllapanachu. 10Chaymanta chay runakuna, syiluman iqaqta rikakuyatinllapaqa, ishkay runakuna yuraq mudanayjun rikariran paykunamanqa. 11Chaymi niranllapa: --Galilea pwiblumanta runakuna, ¿imapaqtaq qamkunaqa chapakuyankillapa syilumanqa? Jesu's, qamkunawan karan chayqami rishana syiluman. Chaymantaqami imanutaq qamkuna rikayatkillapa riran, chaynulla qashan shamunqa maydiyaqa. 12Olivos shutiq sirkamanta-pachami apustulkunaqa tikrakaranllapa Jerusale'n pwiblukaman, shipcha kashanrayku. Chaqa samana diyapiqami chaynulata purinanllapapaq karan. 13Chaynu Jerusalenman ch'arllapaqa, chay samashanllapa wasipa mas unaq altuman iqaranllapa. Paykunaqami kaykuna karanllapa: Pedro, Juan, Santiago, Andre's, Felipe, Toma's, Bartolome', Mateo, Alfeupa wamran Santiago, Simo'n (paymi Celote shutiranpis), chaynulla Santiagupa uknin Judas ima. 14Paykunaqami tukuyninllapa waran waran Jesuspa ukninkunawan, maman Mariawan, wakin warmikunawan ima tantakaqllapa Dyusman pulla mañakunanllapapaq. 15Chay diyakunapimi syintu binti (120) yupay kriyiqkunaqa tantakaranllapa. Chaymi Pedruqa ch'aypinllapapi shar, kaynu nir rimaq ch'urakaran: 16- 17"Ukniykuna, Davidmi Santu Ispiritu yanapatin iskribiran Judaspaq. Chaymi tukuy iskribishanqa kumplikaranna. Chaqa Judasqami nuqanchikkunapa ukninchikllapa kar, imata rurashallapapis ruraq. Piru chaynu karmapis Jesuspa kuntrankunata apatin, ayparanllapa. 18Chaynu Jesusta kuntrankunaman qukur mana allinta rurashanpaqqami pagraranllapa. Chaymi chay qillaywanqa rir uk pachata rantiran. Chaymantami umap ratar pach'yatin, limpu chunchulinmapis qutukamutin wanuran. 19Chayta Jerusale'n pwiblupi taqkuna yach'armi, chay pachataqa 'Ace'ldama' shutichiranllapa. Rimayninllapapi-shuypaqa munan niyta 'Yawar Pacha' nir. 20Chaqa Judaspaq David, Salmos librupi iskribishanqami chiqapta kumplikaran. Chaqa niqmi: 'Wasinqami chunllaq lugarpaq tikrakanqa. Chaymi manana mayqanpis chaypiqa tanqanachu' nir. Chaynullami niqpis: 'Uknami paypa lugarninqa kanqa' nir. 21"Chayraykumi, allin kanqa tukuy kriyiqkunamanta, uk runata akrasha yanapamanallapapaq. Chaqa kay nuqanchikkunapimi kanllapa Amitunchik Jesucristo nuqanchikkunawan katin, maydiyapis pullanchikllapa kasha kaqkunaqa. 22Paykunaqami Shutichikuq Juan, Jesusta shutichishanmanta-pacha, syiluman rinankaman, pullanchikllapa kasha. Chaymi paykunamanta uknin allin kanqa, pullanchikllapana kar intrachikunanpaq, Jesusqami wanushanmantaqa kawsamuran nir ima". 23Chaynu nirqami ishkay runakunata akraranllapa: Ukninqami shutiq Jose'. Paytami niqllapapis: Barsaba's, Justo ima nir. Nataq, uk-shuypaqa Mati'as karan. 24Chaymantami Dyusman kaynu nir mañakuranllapa: "Taytituy, qammi tukuypa yarpuyninta yach'anki. Chaymi rikachimayllapa, kay ishkaykunamantaqa mayqannintataq akrashayki. 25Chaynuqami payna chay Judas uchanrayku chinqaran chaypa lugarninqa apustul kananpaqqa. Chaqa Judasqami rishana maymanch'i rinanpaq karan chaymanqa" nir. 26Chaynu nir mañakutinllapami swirtikunaqa Matiaspaq ishkiran. Chaymi chaymanta-pachaqa chay unsi apustulkuna, Matiaswan tantakarqa dusina qashan karanllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\