Hechos 10

1Nataq Cesarea pwiblupimi taq uk runa Cornelio shutiq. Paymi uk kwartil Italiano shutiqmanta suldadukunapa uk mantaqnin karan. 2Payqami mana Israel runa karmapis tukuy chay wasinpi ayllun taqkunawan Dyusta allipta kasur, aduraqllapa. Chaynu karmi, qillaynin kaqkunamatapis, Israel runa ministiqkunata qur yanapaq. Chaynulla waran waran Taytanchik Dyusman mañakuq. 3Chaymi uk diyaqa tardi, alas tris yupayna katin, Corneliuqa rikapakuyninpi Dyuspa angelninta rikaran. Chaymi Dyuspa angelninqa pay kashanman yaykur, kaynu niqta uyaparan: "¡Cornelio!" nir. 4Chaymi, Corneliuqa angelta kusata chapar manchakur, tapuran: "¿Imatataq munanki, Taytituy?" nir. Angelqa niran: "Tayta Dyusmi uyashusha, payman mañakutki. Chaynulla, mana imayjunkunata yanapatkipis, shumaqta rikashusha. 5Kananlla Jope pwibluman kach'akuy apamunanllapapaq uk runa Simo'n shutiqta. Paytami ninllapapis Pedro nir. 6Payqami tukayun Simo'n, qarata blanduchar trabajan chaypa wasin, mar yakupa manyanlapi, chaypi tayan. [Chaymi shamurqa imata ruranaykipaqpis willashunqa]". 7Chaynu a'ngel parlar ritinnaqa, Corneliuqa uk suldadunta, chaynulla ishkay sirbikuqninta qayamuran. Chay suldadunqami Dyuspi kusata kriyiq. Chaynulla pay Corneliutapis kusata kasuq. Chaynu katinmi Corneliuqa chay suldadunpaq kusata yarpuq. 8Qayamur paykunata chay rikashanta manyaqla parlarqa, kach'aran Jope pwibluman. 9Allaqninqa yaqqana Jopiman ch'ayatinllapa, alas dusi yupaynaqa Pedruqa iqaran wasipa ananman, Dyusman mañakunanpaq. 10Payqari kusata mallaqnar, mikunayaran. Chaymanta mikunanta kamakachinanllapakamanqa, rikapakuyninpi rikaran syilu kich'akaqta. 11Chaynu syilu kich'akatinqa unaqmanta ishkimuyaran uk atun pullu kada manyankunamanta watakasha. 12Chay pullu watakashapa rurinpiqa karan tukuy riqchaq mana mikuypaq animalkuna, kwatru ch'akiyjun animalkuna, largu kurukuna, pariq kurukuna ima. 13Chay rikapakuyninpi uyaparanpis syilumanta kaynu niqta: "Pedro, sharir wanuchir, mikuy" nir. 14Piru Pedruqa niran: "Mana Taytituy. Chaqa chay riqchaq mana mikuypaq animalkunataqa mana mikushachu kani maydiyapis" nir. 15Chaynu nitinqa, qashan chay rimaqqa niran: "Tayta Dyus tukuy imatapis 'Allin' nishantaqa, ama 'Mana allin' niychu qamqa" nir. 16Chaynullamiri kimsa kuti willaran. Chaymantaqa qashan tikrakaranna syiluman chay pulluqa. 17Pedruqa kusata yach'ayta munaran chay riqchaq rikapakushanpaq, ¿imataq kanqa chayqa? nir. Chaypaq kusata yarpupakunankaman, Cornelio kach'ashan runakunaqa ch'aranna Simonpa wasinmanqa, Pedrupaq tapukur. 18Chay wasiman ch'arnaqa kusa jwirtita rimar tapukuranllapa: --¿Kaypichu Pedro ninllapa Simo'n shutiq runa tan? nir. 19Pedruqari chay riqchaq rikapakuyninpaq yarpuyatinlla, Dyuspa Santu Ispiritunqa niran: "Chapay. Kimsa runakuna maskashuyan. 20Sharir, ishkir paykunawan riy ama imapaqpis yarpupakurchu. Nuqami chay runakunataqa kach'amusha kani qamman shamunanllapapaq" nir. 21Chaymi Pedruqa wasipa ananmanta ishkimur, Cornelio kach'ashan runakunataqa niran: --Nuqami kani Simo'n Pedruqa. ¿Imalapaqtaq shamushaykillapa? nir. 22Paykunaqa niranllapa: --Nuqakunami shamunillapa suldadukunapa kapitannin Cornelio kach'amatinllapa. Paymi allipta Dyuspi kriyin. Chaymi Israel runakunapis paytaqa kusata rispitanllapa, munanllapa ima. Pay Corneliumi kach'amashallapa paypa wasinman rir willatki uyakushunanpaq. Chaqa payqa nimaranllapa Dyuspa angelninshi willasha, qam rir wasinpi willatki uyakushunanpaq nir. 23Chaynu nitinllapaqami, Pedruqa samachiran wasin ruriman. Chaypimi pullana chay tutaqa kidaranllapa. Chaymanta allaqninqa paykunawan pullalla riranllapa. Chaynulla wakin chay Jope pwiblupi, Dyuspi kriyiqkunapis pullan yapar riran Pedrutaqa. 24Jope pwiblumanta lluqshirqa, allaqninraq Cesarea pwiblumanqa ch'aranllapa. Ch'atinllapaqa, Corneliuqa ayllunkunawan amigunkunawan tantakasha, Pedrutaqa yarayasha karanllapa. 25Pedro ch'atinqa, Corneliuqa lluqshiran tariq, naypanpi qunqurikur adurananpaq. 26Piru mana chayta munarchu kaynu nir sharichiran: --Shariy taytituy. Nuqapismi qam yupay runala kani nir. 27Chaynu paywan parlaqnu riyar wasinman yaykurqa, chay wasi ruripiqa achka runa tantakashata tariran. 28Chaymantami Pedruqa tukuyta chaypi kaqkunataqa niran: --Qamkunaqami yach'ankillapa nuqakunapa kustumriyllapata. Israel runakuna katiyllapa kustumriyllapaqami intrachimanllapa: Ama uklawmanta runakunawanqa tantakanayllapapaqchu, ama wasinmanmapis yaykunayllapapaq imachu. Piru Tayta Dyusmi yach'achimasha amashi pitapis nishaqchu: 'Mana watukuypaqchu, mana allinchu ima' nirqa. 29Chayraykumi qayachimatkillapaqa, utqaylla shamusha kani, mana imapaqpis ukmanta yarpur imachu. Chaymi yach'ayta munanina ¿imalapaqtaq qayachimashaykillapa kanqa? nirmapis. 30Chaymi Corneliuqa niran: --Kananwanqa kwatru diyana, kay uras yupay nuqaqa kay wasiypi ayunar, Dyusman mañakuyaray. Chaykamanmi, naypaypi uk runa allipla yuraq intiru rach'payjun rikariran. Chaymi nimaran: 31'Cornelio, Dyusman mañakutkimi, payqa uyapashusha. Chaynulla, mana imayjunkunata yanapatkipis payqa shumaqta rikashusha. 32Kach'ay runakunata Jope pwibluman Simonta, Pedro ninllapa chayta apamunanllapapaq. Mar yakupa manyanpimi chay tukayun qarata blanduchar trabajaqpa wasinpi tayan' nir. 33"Chaynu nimatinmi, utqaylla kach'akuray shamunaykipaq. Qamqami mana ima mana allinkunataqa yarpurchu, ashwan utqaylla shamushayki. Kanan-shuypaqari tukuyla, kaypi kanchikllapa, Dyuspa naypanpi. Chaymi kusata uyakushuyta munanillapa, tukuy imata Amitunchik willashusha nuqakunata willamanaykillapapaq chayta rimatki" nir. 34Chaymantami Pedruqa paykunata niran: --Kananqami allita intrakanina, chiqaptami Dyusqa mana ukmanta ukmantachu rikamanchik maylawmanta kashamapis nir. 35Ashwanmi maylaw nasyunmanta, ima ayllumanta karmapis payta kasusha, allinkunata rurashaqa, kusa munashan wamranpaqna riqsimanchik. 36Nuqakuna Israel runakunatami willamashallapa, tukuypa Amun Jesusrayku, imanumi Dyuswanqa shumaqta kawsanayllapapaq nir. 37"Qamkunaqami allita yach'ankillapa Israel pwiblupi pasashantaqa. Naypaqtaqami Dyusninchikqa akraran Shutichikuq Juanta, Amitunchik Jesuspaq allita yach'achikunanpaq. 38Chaynulla yach'ankillapapis, Taytanchik Dyus Nazaretmanta Jesusta Santu Ispiritunta, pudirninta qushanpaqmapis. Chaynu karmi Jesusqa allinkunalata rurar, runakunata dyablu qischatinmapis washaran, Dyus pullan katin nir imami yach'ankillapa. 39Chaqa nuqakunami rikasha kanillapa Jesu's tukuy imata Jerusalenpi, Judeapa pwiblunkunapi ima rurashanta, chaynulla kruspi klabar wanuchishanllapamatapis. Chaymi nuqakunaqa tukuy chaykunapaqqa tistigu kanillapa. 40Piru Dyus, kimsa diyamanta kawsachimutinmi, nuqakunaman rikariran. 41Manami tukuyla runakunamanchu rikarimuran. Ashwanmi Dyus nuqakunata tistigukuna kanayllapapaq akramashanllapakunalaman rikariran. Chaqa kawsamutinqami, paywan mikurayllapa, upyarayllapa ima. 42"Chaymantami payqa kach'amaranllapa, rir tukuyta intrachinayllapapaq: 'Dyusmi, Jesustaqa kach'amusha wanuqkunata, kawsaqkunata allita rikar yach'ananpaq' nir. 43Chaqa Dyuspa tukuy rimaqninkunami Jesuspaq kaynu nisha kayaq: 'Tukuy paypi kriyitinllapashi tukuy uchankunamanta payqa pirdunayanqa' nir". 44Pedro chaynu yach'achikuyatinmi, tukuy chay uyakuqkunamanqa Dyuspa Santu Ispiritun shamuran. 45- 46Chaymi Santu Ispiritu uyakuqkunaman shamutinqa, Israelmanta kriyiq runakuna Pedruwan ch'asha karan chaykunaqa, alliplata dispantakaranllapa. Chaqa chay uyakuqkunaqa ukman rimaykunapi Dyusta alabaqta uyaparanllapa. Chaymi yarpuranllapa: ¿Imanutaq Dyusninchikqa mana Israel runakunatapis Santu Ispiritunta qun? nir. 47Chaymi Pedruqa niran: --Nuqanchikkunata yupaylla kay runakunatapis Dyusninchik Santu Ispiritunta qusha katinqa, ¿ama shutikuychu niytachu puytinchik? nir. 48Chaynu nirnaqa kach'akuran Amitunchik Jesuspa shutinpina shutikunanllapapaq. Chaymanta shutikurnaqa, Pedruta kusata rugaranllapa ayka diyallataqa paykunawan kidananllapapaq nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\