Hechos 11

1Apustulkuna, chaynulla Judea pwiblukunapi Jesuspi kriyiq runakunapis uyaparanllapana, "Chay mana Israel runa kaqkunapis, Dyusninchikpa shumaq rimayninpi kriyishallapana" nir. 2Chaymi Jerusale'n pwibluman qashan Pedro ch'atinnaqa wakin Israelmanta kriyiqkunaqa, paywan willanakuranllapa. Chaqa paykunaqa yarpuqllapa, mayqanpis Jesuspi kriyiq karmapis, paykunapa kustumrintapis rurananllapapaq nir. 3Chaymi Pedrutaqa tapuranllapa kaynu nir: --¿Imapaqtaq rirayki chay kustumrinchikta mana ruranllapachu chaykunapa wasinmanqa? Chaynulla ¿imapaqtaq paykunawan pulla mikushayki ima? nir. 4Chaynu taputinllapami, Pedruqa manyaqmanta parlaran tukuy ima pasashankunata, kaynu nir: 5--Nuqaqa Jope pwiblupi karay. Chaypi kar Dyusman mañakuyarmi, rikapakuyniypi rikaray syilumanta uk atun pullu kada manyankunamanta watakasha nuqaman ishkimuqta. 6Chaymi, chaypa rurinman chapakurqa rikaray mana mikuypaq kwatru ch'akiyjun animalkunata, utiq kurukunata, largu kurukunata, pariq kurukunata ima. 7Chaynullami uyaparaypis syilumanta kaynu nimaqta: 'Pedro sharir wanuchir mikuy' nir. 8"Chaynu nimatinqa nuqaqa niray: 'Mana Taytituy. Chaqa chay riqchaq mana mikuypaq animalkunataqa mana mikushachu kani maydiyapis' nir. 9"Chaynu nitiyqa, chay syilumanta willamaqqa qashan nimaran: 'Tayta Dyus tukuy imatapis "Allin" nishantaqa, ama "Mana allin" niychu qamqa' nir. 10Chaynullamiri kimsa kuti willamaran. Chaymantaqa chay pulluqa qashan tikrakaranna syiluman. 11"Chay kutillami, chay wasi kayashaymanqa ch'aran kimsa mana Israel runakuna. Paykunataqami, Cesarea pwiblumanta kach'asha karanllapa nuqata apamananllapapaq. 12Chaymi, Dyusninchikpa Santu Ispiritun nimaran paykunawan rinaypaq, ama ukmanta yarpurlamapischu. Pullaymi riran kay saysi ukninchikkunapis. Tukuy paykunawanmi yaykurayllapa chay runapa wasinmanqa. 13Chaymi chay runaqa parlamaranllapa imanushi uk a'ngel wasinman yaykur kaynu willaran nir: 'Jope pwibluman kach'akuy apamunanpaq uk runa Simo'n shutiqta, chay Pedro ninllapa chayta. 14Pay shamurmi willashunqa, imanumi qam, chaynulla tukuy aylluykikunamapis washakankillapa' nir. 15"Chaymi, paykunata yach'achiyatiyqa, Dyuspa Santu Ispiritunqa paykunaman shamuran, imanutaq uk kuti shamuran nuqanchikkunaman chaynulla. 16Chaymi chaymantaqa yarpuray Amitunchik nishanta. Chaqa niqmi: 'Chiqaptami Shutichikuq Juanqa yakulawan shutichikuran. Piru Dyusqami qamkunataqa Santu Ispiritunwan shutichishunqallapa' nir. 17Chaymi paykunatapis, Amitunchik Jesucristupi kriyishanrayku, Taytanchik Dyus nuqanchikkunata yupay, Santu Ispiritunta qutinqa, ¿pitaq nuqaqa kani Dyusninchikta willanaypaq 'Ama paykunataqa Santu Ispirituykitaqa quychu' nirqa?" 18Chaynu Pedro nitin, Jerusalenmanta kriyiqkuna uyaparqa uyarala kidar, ashwan Dyusninchikta alabaran kaynu nir: "Dyusninchikqami chay mana Israel runakunatapis yanapashana, uchankunata dijar paymanna tikrakananllapapaq. ¡Chaynuqami paykunapis tukuy tyimpupaqna kawsanqallapa!" 19Estebanta wanuchishallapana karqa, wakin kriyiqkunapa ikinpi puriran qischananpaq chay kuntraqninkunaqa. Chaymi wakin kriyiqkunaqa alsakar riranllapa, Fenicia, Chipre pwiblukunaman, chaynulla Antioqui'a pwiblumanpis. Chay pwiblukunapiqa Amitunchik Jesuspaq yach'achiqllapa Israel runa masinkunalata. Nataq, wakinkunata-shuypaqa mana yach'achiranllapachu. 20Chaymantaqa ashwan, Chiprimanta, Cirene pwiblumanta shamuranllapa Antioqui'a pwibluman. Chaypiqami paykunaqa Jesuspa shumaq rimayninta yach'achiran tukuy chay wakin mana Israel runakunatapis. 21Amitunchik paykunata yanapatinmi yach'achikutinllapaqa, achka runakuna unay mana allin rurayninkunata dijar, Amitunchikpina kriyiranllapa. 22Jerusalenpi kriyiqkuna "Antioquiapi mana Israel runakuna kusata kriyinllapa" nir uyaparqa, Bernabita kach'aranllapa, rir rikananpaq. 23Chaymi, Bernabe' ch'arqa rikaran, Dyusninchik imanu bindisir paykunata yanapashanmatapis. Chaymi payqa alliplata aligriyaran. Chaynulla paykunataqa kusata kunsijaran, ama imatapis yarpurchu, tukuy shunqunwan shumaqta Amitunchikta kasunanllapapaq. 24Chaqa payqami kusala bwinu, chaynulla Amitunchikpi kusalata kriyiq karmi, Dyuspa Santu Ispiritunwan karanpis. Chaymi yach'achikutinqa, achka runakuna Amitunchikpi kriyir masna achkayaranllapa. 25Chaymantami Bernabiqa riran Tarso shutiq pwibluman, Sauluta maskaq. 26Chaymi tarirqa, aparan Antioquiaman. Chaypiqami paykunaqa uk añuta, Jesucristupi kriyiqkunawan taran, achka runakunata yach'achir. Chay Antioquiapi yach'achikushanmanta-pachami Jesucristupi kriyiqkunataqa cristianukuna nir riqsiranllapa. 27Chay tyimpukunapimi Dyuspa wakin rimaqninkuna, Jerusalenmanta riran Antioquiaman. 28Paykunapa ukninmi shutiran Agabo. Paymi kriyiq masinkunapa ch'aypinpi shar, Santu Ispiritu rimachitin, niran: "Tukuy intirupimi mallaq tyimpu kanqa" nir. Chay nishanqami chiqapta karan, chay Romapa gubyirnun Claudio mantakuyashan tyimpunpi. 29- 30Chaynu mallaq tyimpu katinmi, Antioquiamanta kriyiqkunaqa, puytishanllapata qillayta tantar kach'aranllapa chay Judea pwiblukunapi kriyiqkunamanqa. Chay tantashanllapataqa Bernabiwan Saulo aparanllapa chay Judeapi kriyiqkunapa rikaqninkunata qutin, chay paykunana qunanllapapaq chay ministiqkunataqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\