Hechos 12

1Chay tyimpukunapi gubyirnu Herodesqa, qallariran Jesucristupi wakin kriyiqkunataqa kusata qischaq. 2Chaymi kach'akuran Juanpa uknin Santiaguta ispadawan wanuchinanllapapaq. 3Chaynu Santiaguta wanuchishanpaqmi Israel runakunaqa kusa shumaqta yarpuranllapa. Chayraykumi Herodesqa kach'akuran Pedrutapis aypar karsilananllapapaq. Chaykunataqami Herodesqa ruraran Pascua fyistapi tantakunata mana libadurayjuntachu mikunchik chay diyakunapi. 4Chaqa payqari yarpuran, Pascua fyista pasatin, Pedrutaqa tukuy runakunapa naypanman apatin, rikar yach'atinllapa wanuchinanpaq nir. Pedro karsilpi katinqami kuytayaranllapa dyisi-saysi (16) suldadukuna, kwatru kwatru turnanakur ima. 5Chaynumiri Pedrutaqa karsilpiqa suldadukuna allita kuytayaranllapa ama lluqshinanpaq. Piru kriyiq masinkunaqami mana shaykuq mañakuyaranllapa Dyusman, Pedrupaqqa. 6Herodes, runakunapa naypanman apananpaq diya quyapachanqa, Pedruqa punuyaran ishkay suldadukunapa ch'aypinpi, ishkay kadinakunawan alli watakasha. Nataq wakin suldadukuna-shuypaqa karsilpa punkunpi kuytakuyaranllapa. 7Chaymantami illaqmanta Amitunchikpa uk angelnin chaypi rikaritin, kusa llipya intiru karsilqa tikrakaran. Chaymi angelqa Pedrutaqa qichqanmanta kumsar rikch'achir kaynu niran: --Utqar shariy, kananlla nir. Chaynu nitinqa chay kutilla, Pedrupa makinmanta kadinakunaqa rataran pachaman. 8Chaymi angelqa Pedrutaqa niran: --Allita wach'kakur, llanqikita llanqikuy nir. Chaynumiri Pedruqa ruraran. Chaymi angelqa qashan niran: --Qataykita qatakur, nuqapa ikiyta shamuy nir. 9Chaynu nitinqami Pedruqa angelpa ikinta riran, a'ngel rurayashanqachu chiqap kanqa, manaqachu mana nirmapis, mana yach'archu. Ashwan paytaqa yarpuchiyaran yanqa musquyninlapi rikaq yupay. 10Chaynu yarpuyarmapis Pedruqa angelwanqa naypaq kuytakuq suldadukunapa ch'aypinta pasaran. Chaynulla mas riyarqa uk suldadukunatapis pasaranna. Chaymanta mas naypaqman riyarllapaqa ashwan ch'aranllapana karsilpa waqta lluqshina jyirru punkunmanpis. Chaymi chay punkuqa paylla kich'akaran. Chaynami, lluqshir ishkantin riyatinllapaqa, wakaqpina karqa, angelqa paylatana dijaran Pedrutaqa. 11Chaymi Pedruqa chaypiraq kwintata qukar niran: "Kanan-shuypaqa Amituyqa chiqapta, angelninta kach'amusha washamananpaq Herodesmanta, chaynulla Israel runakuna tukuy imata ruramananpaq kashanmanmatapis" nir. 12Chaynu kwintata qukarnaqa, Pedruqa riran Juanpa maman Mariapa wasinman. Kay Juantami Marcos niqllapapis. Chaypimi kusa achka kriyiq masinkuna tantakasha, Dyusman mañakuyaranllapa. 13Chay wasiman ch'arnaqami, waqta yaykuna punkumanta takakur qayakuran. Chaymi, uk warmi wamra Rode shutiq, punkumanta qayakuqta uyaparqa kallparan rikaq. 14Chaymanta, rimayninmanta Pedrutaqa riqsiran. Chaymi chay warmi wamraqa kusata aligriyar, punkuta mana kich'archu ruriman kallparan wakinkunata willaq, Pedrumi chay punkupi qayakuyan nir. 15Chaymi paykunaqa niranllapa: --Yaruyashayki kanqa nir. Chaynu nitinllapamapis, wamraqa niran: --Chiqaptami pay nir. Chaynu nitinmapis, paykunaqa niranllapa: --Manami Pedruchu kanqa. Ashwanmi angelnin kanqa nir. 16Chaynu ninanllapakamanqa, qayakuyaran Pedruqa. Chaymi rir punkuta kich'ar, Pedruta rikarqa alliplata dispantakaranllapa. 17Piru, Pedruqa makinlawan willaran uyarananllapapaq. Chayna paykunataqa parlaran imanushi, Tayta Dyusqa karsilmanta urquran nirmapis. Chaynullami niranpis: --Kay nishushayllapatami, parlankillapa Santiaguta, chaynulla kriyiq ukninchikkunatapis nir. Chaynu nirqa, chay kayashanmanta yarqur riran uklawtana. 18Achkiyatinnaqa, chay suldadukuna-shuypaqa mana imanu tukushaq nirpis yach'aranllapachu. Chaqa paykunaqari mana yach'aranchu maytataq Pedruqa risha nirmapis. 19Chaymanta, Herodesqa kach'akuran Pedruta maskananllapapaq. Piru mana tariyta puytitinllapanaqa, chay kuytakuqkunata uchachar, Herodesqa mantakuran wanuchinanllapapaq. Chaymantami Herodesqa Judeamanta lluqshir, riran Cesareamanna taq. 20Chaypi katinmi Tiro, Sido'n pwiblukunapi taqkunaqa Herodesmanqa rinanpaq yarpuranllapa: Herodesqa, alliplata piñakusha nuqanchikkunawanqa. Rir shumaqchanakushunllapa paywan. Chaqa paypa pwiblunmanta mikunanchikta rantimunchik nir. Chaynu rinanllapapaqqa, naypaqtaqa amiguta ayparanllapa, Herodespa uk kusa yanapaqnin Blasto shutiq runawan. Payraykumi, Herodeswanqa shumaqchanakuranllapa. 21Chaymi, Herodesqa uk diyapi paywan pulla tantakar parlananllapapaq niran. Chay diya ch'amutinqa, payqa kusa shumaqta mudakur mantakunan samananpi tar, kusa shumaqta rimaran. 22Chaymantami chay uyakuqkunaqa, kusa jwirtita rimar, niqllapa: --¡Kay rimaqqami dyus, mana yanqa runalachu! nir. 23Chayta nitinllapaqa, Herodesqa Dyusta mana alabarchu, ashwan payna dyusnu kusa puytiq tukuran. Chaymi Amitunchikpa angelninqa kusa saqra nanayta Herodesman kach'amutin, limpu kurur tukukar wanuran. 24Piru ashwan kriyiqkuna-shuypaqa Amitunchikpaq rimatinllapa, shikwakaran chay rimashankunaqa. Chaymi, tukuy uklaw pachakunapipis yach'aranllapana Amitunchikpa rimayninpaqqa. 25Chaymanta Bernabiwan Saulo Jerusalenpi qillayta apustulkunata qushana karqa tikrakamuranllapana Antioquiaman. Piru Marcos ninllapa chay Juanta aparmi shamuranllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\