Hechos 13

1Antioqui'a pwiblupi kriyiqkunamantaqami karan Dyuspa rimaqninkuna, chaynulla yach'achikuqkuna ima. Paykunaqami karan Bernabe', Simo'n, Lucio, Manae'n, Saulo ima. Chay Simontami niqllapapis, "Yana Runa" nir. Lucio-shuypaqa Cirene pwiblumanta karan. Nataq Manae'n-shuypaqa, Galileapa gubyirnun Herodespa pullan kriyakasha karan. 2Uk diyapimi paykunaqa ayunupi kar Dyusta adurayatinllapaqa, Dyuspa Santu Ispiritun kaynu niran: "Bernabiwan Sauluta, akrayllapa. Chaqa nuqami paykunataqa akrasha kani yach'achikunanpaq" nir. 3Chaymi chaypi kaqkunaqa ayunar, Dyusman mañakushana karqa, Bernabipa, Saulupa ananman makinllapata ch'urar, kach'aranllapana. 4Bernabiwan Sauluta, Dyuspa Santu Ispiritun apatinmi, riranllapa Seleucia pwibluman. Chaymantaqa, yaku karrupina riranllapa uk lugar yaku ch'aypilapi Chipre shutiq chayman. 5Chay Chipre lugarllapi Salamina shutiq pwibluman ch'arqa, Israel runakunapa tantakananllapa wasikunapi, yach'achikuranllapa Dyuspa shumaq rimaynintaqa. Juanpis paykunata yanapar pullanllapa riyaran. 6Chay Chipripa tukuy pwiblunkunapimi puriranllapa yach'achikurqa. Chaynu rirmi Pafos shutiq pwiblukaman ch'aranllapa. Chay pwiblupimi tariranllapa Israelmanta uk bruju Barjesu's shutiqta. Chay brujuqami Dyusninchikpaq rimaq tukuqla. 7Chay brujuqami, Sergio Paulo shutiq gubirnadurwan amigu karan. Chaqa chay gubirnadurmi kusala yach'aq runa kaq. Chaymantaqa kach'akuran Bernabiwan Sauluta qayamunanllapapaq. Chaqa paymi kusata uyakunaran Dyuspa shumaq rimaynintaqa. 8Piru chay bruju Barjesu's, griego rimaypi Elimas shutiqqami, apustulkunapa kuntran ch'urakaran, gubirnadurqa ama kriyinanpaq Dyuspaq yach'achikutinllapaqa. 9Chaymi Saulo, griego rimaypi Pablo shutiqqa, Dyuspa Santu Ispiritunwan kar, chay brujutaqa kusata chapar niran: 10--¡Kusa llulla, mana allinkunata yarpuq runa, dyablupa wamran, tukuy allin kaqkunapa kuntran! ¿Imapaqtaq Dyus yach'achikushanta dañayta munanki? 11Chayta ruranashaykiraykumi Dyusqa kananqa kastigashuyan. Chaymi kananmanta-pacha syigu kidarna, ayka diyallataqa rupay achkirachikuqlamatapis mana rikankinachu nir. Chaynu nitinlami chay brujupa nawinqa tutaparaq intiruna kidaran. Chaymi manana rikakuyta puytir, uk runata maskayaran aysakur purichinanpaq. 12Tukuy chayta rikar, chaynulla Saulo yach'achikushanta uyakur kusalata dispantakarmi gubirnadurqa Amitunchikpa shumaq rimayninpi kriyiranna. 13Pafos pwiblumantami Pabluqa, pullan puriqkunawan riranllapa uk yaku karrupi Perge pwibluman. Chay pwiblumi, Panfilia shutiq lugarpi kaq. Piru Juanqami chaypi wakinninkunata dijar, Jerusalenman tikrakamuran. 14Nataq wakinninkuna-shuypaqa, chay Pergimanta lluqshir, riranllapa Pisidiapa yatan Antioqui'a pwibluman. Chaypimi samana diyapi Israel runakunapa tantakananllapa wasiman yaykur, samaranllapa. 15Chaymanta, Dyus nitin Moise's iskribishanta, chaynulla Dyuspa rimaqninkuna iskribishanta liyitinllapa imaqa, chay wasipa mantakuqninkunaqa kaynu niran: --Ukniy masiykuna, runakunata animachinaykillapapaq imata rimanayarllapaqa, kananlla rimayllapa nir. 16Chaynu nitinllapami, Pablo sharir makinlawan runakunataqa upallachir, kaynu niran: --Pwibluymanta runa masiykuna, chaynulla uklawmanta qamkuna, Dyusta manchar kasuqkunapis, uyakumayllapa kayta willashutiyllapa: 17Dyusninchikllapami, unay rukunchikkunata akraran paypaqna kananllapapaq. Chay rukunchikkunapaqqa kaynu karan: Egipto pwiblupi furastiru yupay tayarllapamapis, alliplata achkayaranllapa Dyusninchik akrashan katin. Piru chaymantami chay pwiblumantaqa lluqshichimuran paypa pudirninwan. 18Chaynu lluqshichimurmi, chunllaq lugarkunaman apar kwarinta añuta kuytaran imanu tukur tatinllapamapis. 19Chaynulla, Canaa'n shutiq lugarpi, syiti atun pwiblupi taqkunata limpu wanuchir tukchiran, chay wanushapa pachankunataqa rukunchikkunatana qunanpaq. 20Tukuy kay pasashankunaqa kwatru-syintus sinkwinta (450) añumata kaq kasha kanqa. "Chaymantami, rukunchikkunataqa quranllapa puytiq runakuna rikananllapapaq, Dyusninchikpa rimaqnin Samuelpa tyimpunkaman. 21Piru rukunchikkunaqami Dyusta mañaranllapa gubyirnunllapata numrananpaq. Chaymi Dyusqa munashanllapata rurar, numraran Sau'l mantakunanpaq. Saulqami, Benjaminpa ayllunmanta, Cispa wamran karan. "Chaymantami kwarinta añuta yupay mantakushana katinqa, 22Dyusqa, Saulta kargunmanta urqur, Davidtana numraran, gubyirnu kananpaqqa. Paypaqmi Dyusqa niran: Uk allipla allin runatami tarisha kani. Paymi imata ruray nitiypis, ruran. Payqami Isaipa wamran David. 23Chaqa Davidpa ayllunllamantami karan Jesuspis. Paytami Tayta Dyusqa kach'amuran washamanallapapaq, imanutaq arnimashanchikllapa karan chay kumplikananpaqqa. 24Chaymi manaraq Jesu's shamuyatinqa, Shutichikuq Juanqa tukuy Israel runakunataqa kaynu niq: Uchaykillapata dijar, Dyusmanna tikrakar shutikuyllapa nir. 25Chaymanta Juanpa wanunan tyimpu shipchamuyatinnaqa, kaynu niran: 'Nuqaqa manami Dyus arnishushanllapa runapaq yarpuyankillapa chay paychu kani. Payqami chaymantaraq shamunqa. Chaymi paypaqqa nuqaqa mana sirbinichu uk sirbikuq yupay llanqinpa watunta kach'anaylapaqmapis' nir". 26Chaynullami Pabluqa niranpis: "Abrahampa ayllunmanta ukniykuna, qamkuna uklaw nasyunkunamanta Dyusta kasuqkunatapis nishunillapa: Dyuspa shumaq rimaynin washamanallapapaq chayqami tukuy nuqanchikkunapaq. 27Chaqa, Jerusalenpi taqkuna, chay mantakuqkuna imaqa, Jesusta mana riqsir, mana kwintacharanllapachu. Chaynullami Dyuspa rimaqninkuna Jesuspaq iskribishanllapata, samana diyakunapi liyirmapis, mana intrakaranllapachu. Chaymi ashwan Jesustaqa kuntrar qukuranllapa wanuchinanllapapaq. Chayta rurarmi Dyuspa rimaqnin iskribishannulla kumpliranllapa. 28Chaqa mana ima uchayjun katinmapis wanuchinanllapapaq, Pilatuta mañaranllapa. 29Chaynumiri Dyus nitin iskribikashannulla rurarllapanaqa, Jesustaqa krusmanta ishkichimur pamparanllapana. 30Piru Dyusqami Jesustaqa kawsachimuran. 31Chaymi Jesusqa, achka diyakunata pullanllapa karan, Galileamanta Jerusalenman yapar pullan riranllapa chaykunawanqa. Chaymi kananqa paykunaqa tukuypaq uk tistigu yupayna chay pasashankunapaqqa. 32- 33"Chaymi Bernabiwan nuqaqa willashunillapa Dyuspa shumaq rimaynintaqa: Taytanchik Dyusmi kawsachimuran Jesustaqa kusa munashan Wamran kashanrayku. Chayta rurarmi rukunchikkunata arnishantaqa kumpliran, nuqanchikkunawan, imanuch'i Salmospi nishannulla. Chaqa niqmi: 'Qammi Wamray kanki. Nuqami kananqa Taytaykipaq riqsikani' nir. 34Dyusqami rimashallana karan, Jesu's wanushanmanta kawsamuyanqa kwirpun ama ismunanpaq nir. Kaynutami, iskribishanpipis nin: 'Qushaqmi kusa allinkunata Davidta arnishaytaqa' nir. 35Chaymi Salmosllapi ninpis: 'Ama kusa munashayki Wamraykipa kwirpuntaqa dijankichu ismunanpaqqa' nir. 36"Piru Davidmi, paypa tyimpun runakunataqa Dyus munashannulla yanaparmapis, wanurqa rukunkunawan pulla pampakaran. Chaypimi kwirpunpis ismur tukukaran. 37Nataq, Dyus kawsachimushan Cristupa kwirpunqa mana ismuranchu. 38- 39"Chayraykumi ukniykuna allita intrakayllapa, kaynu nirmi yach'achikunillapa: Jesusraykulami uchanchikmanta pirdunakanchikllapa, mana Moise's mantakushanta kasushanchikllaparaykuchu. Chaymi ashwan Dyusqa, Jesuspi kriyiqkunataqa tukuylata pirdunar, mana uchayjunpaqnachu riqsin nir. 40"Chaymi kuytakankillapa Dyuspa rimaqninkuna iskribishankuna nishannulla, ama mana kriyiqkuna yupay pasashunanllapapaq. Chaqa chay iskribishankunapiqa nin: 41'¡Qamkuna mana kriyinaqkuna, dispantakar chinqayllapa! Chaqa qamkunapa tyimpuykikunapimi rurashaq ukman shumaq ruraykunata. Chaymi mayqan parlashutinllapamapis, mana kriyinkimanllapachu' nir". 42Chaynu Pabluwan Bernabe' yach'achikur tukchirnaqa, lluqshimuranna Israel runakunapa tantakananllapa wasimantaqa. Chaymi chay mana Israel runakunaqa, paykunataqa rugaranllapa qashan uk samana diyapipis chayllapaq mas intrachinanllapapaq. 43Piru Pabluwan Bernabe', tukuymanta dispidikur, ritinllapanaqa, kusa achka Israel runakuna, chaynulla Israel runakunapa kriyinanpi kriyiqkuna ima paykunawan riranllapa. Chaymi Pabluwan Bernabiqa, chay tantakaqkunataqa kaynu nir willaran: "Ama ukmanta yarpur imachu Dyuslapi allita kriyiyllapa, Dyus llakipar akrashushanllaparayku" nir. 44Chaymanta uk simanapina, samana diyapiqa yaqqa tukuyla chay pwiblumanta runakunaqa tantakaranllapa, Dyuspa shumaq rimayninta uyakunanllapapaqqa. 45Chaymi Israelmanta kaq karguyjunkunaqa, achka runakuna tantakaqta rikarqa, kusata inbidyakaranllapa. Chayraykumi Pablutaqa kuntrar allipla saqrata willaranllapa. 46Chaymi Pabluwan Bernabiqa mana imatapis mancharchu kaynu niranllapa: --Nuqakunaqami naypaqtaqa qamkunataraq Dyuspa shumaq rimayninkunataqa yach'achishunayllapapaq karayllapa. Piru qamkunaqa chayta mana munashaykillapachu. Chaynu mana yach'achishunayllapata munarqami, mana tukuy tyimpu kawsayta munankillapachu. Chaymi kananqa mana Israel runakunatana yach'achiq rishaqllapa, 47imanuch'i Amitunchikllapa nir kach'amaranllapa chaynulla: 'Nuqami qamtaqa ch'urashusha kani mana Israel kaq runakunapa uk achkirachikuqnin yupay kanaykipaq. Chayna qamqa nuqapa shumaq rimayniyta yach'achikunki tukuy pachapi washakananllapapaq' nir. 48Chayta uyaparllapami, chay mana Israel kaq runakunaqa, kusata aligriyar, niranllapa: "Amitunchik nishanqami kusala allin" nir. Chaymi ashwan Dyuspi kriyir tukuy tyimpupaqna kawsananllapapaq kaqkunaqa, tukuyla kriyiranllapa. 49Chaynumiri Dyuspa rimaynintaqa tukuy chay lugarkunapiqa yach'achikuranllapa. 50Piru chay Israelmanta kaq karguyjunkunaqa Dyuspi kriyini niq wakin warmikunawan, tukuy puytiq runakunawan ima parlar animachiranllapa, Pabluwan Bernabitaqa aypar chay lugarmantaqa lluqshichinanllapapaq. 51Chaynu ruratinllapaqa Pabluwan Bernabiqa llanqinllapata ch'aspichikuranllapa, kay pwiblupi runakunaqa mana kriyiyta munanllapachu nishaq nir. Chayta rurarllapanaqa riranllapana Iconio pwiblumanna. 52Piru Cristupi kriyiqkuna-shuypaqa, Dyuspa Santu Ispiritunwan kar, allipla aligrina karanllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\