Hechos 15

1Chay tyimpukunapimi wakin Judeamanta runakunaqa Antioquiaman riran, Jesucristupi kriyiqkunata yach'achiq. Chaymi kaynu niranllapa: "Moise's mantakushannulla chay siñal kustumrita mana rurarqashi, mana washakashunllapachu" nir. 2Chaymi, Pabluwan Bernabiqa alliplata paykunawanqa, uknin uknin willanakuranllapa: "Manami chaynuchu washakanapaqqa" nir ima. Chaynu willanakuyatinllapaqa, Pabluta, Bernabita, ayka wakin kriyiqkunatapis, Antioquiamanta kriyiqkunaqa numraranllapa Jerusalenman rinanllapapaq. Chayna chay parlayashanllapapaq, Amitunchikpa apustulninkunawan, chaynulla wakin kriyiqkunapa rikaqninkunawanpis parlananllapapaq. 3Chaynu kach'atinllapami, paykunaqa riranllapa Jerusalenmanqa. Chayman riqnuqa, Feniciapa, Samariapa pwiblunkunapi kriyiqkunataqa parlaranllapa tukuy mana Israel runakunapaq: "Unay kriyinanllapataqa dijar ashwan kananqa, Dyuspina kriyinllapa" nir. Chaynu parlakutinmi, chaypi kriyiqkunaqa alliplata aligriyaranllapa. 4Chaynu yach'achikur riyarqa Pabluwan Bernabe' Jerusalenman ch'aranllapana. Chaypiqa samachiranllapa Jesuspi kriyiqkuna, wakin apustulkuna, chaynulla kriyiqkunata rikar yach'achiqkuna ima. Samachitinllapaqa, Dyus tukuy imata paykunawan rurashanllapataqa parlakuranllapa. 5Piru Jesuspi wakin kriyiq fariseo runakunaqa das sharir, kaynu niranllapa: "Kriyiq mana Israel runakunaqa, chay siñal kustumrita, chaynulla Moise's tukuy mantakushakunatapis rurananllapapaq" niqllapa. 6Chaynu nitinllapaqa, apustulkuna, Jesuspi kriyiqkunata rikar yach'achiqkuna ima tantakaranllapa chay fariseukuna nishanpaq parlananllapapaqqa. 7Chaynu kusata uknin uknin unaytana parlayatinllapaqami, Pedruqa sharir paykunataqa niran: "Kriyiq masiykuna, qamkunaqami yach'ayankillapa, pulla kashallapa Dyusninchikqa nuqata akramaran chay mana Israel runakunata, Dyusninchikpa shumaq rimayninkunata yach'achitiy, paykunapis kriyirna washakananllapapaq. 8Dyusninchikmi tukuypa yarpuyninchikllapata riqsin chay paymi, mana Israel runakunatapis allita riqsir wamranpaqna nisha. Chaymi Santu Ispirituntapis qusha, imanuch'i nuqanchikkunata qumaranchikllapa chaynulla. 9Nuqanchikkunatami paykunawanqa mana ukmanta ukmantaqa rikamaranchikllapachu. Chaqa paykunatapis yarpuyninllapataqa shumaqchasha, paypi kriyishanllaparayku. 10Chaynu katinqa kanan-shuypaqa ¿imapaqtaq Dyusta mana munaq yupaychu tukunkillapa, kay mana Israel runakunata, Moise's mantakushanta rurachirqa? Moise's mantakushankunaqami kusala llashaq karga yupay, mana puytiypaqchu. Chaykunataqa manami chiqapta rurashanchikllapachu nuqanchikkuna, unay rukunchikkunamapis. 11Ashwan nuqanchikkunaqami yach'anchikllapa Amitunchik Jesu's llakipamarninchikllapa uchanchikllapamanta washamashanchikllapa dibaldila, nir. Chaynumiri mana Israel runakunatapis washasha nuqanchikkunata yupaylla". 12Pedro parlakutinnaqa, Pabluwan Bernabipis parlakuq qallariranllapa. Paykunaqa parlakuranllapa Tayta Dyus yanapatin, mana Israel kaq runakunapi tukuy milagrukunata mana ruraypaq shumaq imakunata rurashanllapata. Chaynu parlakuyatinllapami tukuy chaypi kaqkunaqa uyarala uyakuranllapa. 13Chaynu parlakur tukchitinnaqa, Santiaguqa niran: "Kriyiq masiykuna uyakumayllapa. 14Simonqami willamayanchikllapa, imanutaq kananqa Tayta Dyus, mana Israel runakunatapis yanapar, paypa wamrankunana kananpaq nisha nir ima. 15Kayqa Dyuspa rimaqnin nishannu, allip chaynu kasha. Chaqa chay iskribikashapiqami kaynu nin: 16'Davidpa ayllunkunaqami wasi limpu ratasha yupay unayna mana mantakunnachu. Chaymi nuqa shamur qashan mushuqmanta alli shachir kamkachishaq, amana qashanqa ratananpaqnachu. 17Chaynu ruratiymi mana Israelmanta kaqkunata akrashaykunapis maskamanqallapa. 18Kaytaqami nuqa Tayta Dyus nini. Chaqa unaymanta-pacha chaynu kananpaq nishallana karay' nir. 19"Tayta Dyus nisha katinmi nuqapis nini: Chay mana Israel kaq runakuna unay kriyinanllapakunata dijar, Dyuspina kriyisha katinqa, ama piñachishunllapachu 'Moise's tukuy mantakushankunata ruray' nirqa. 20Ashwan paykunamanqa iskribishunllapa kaykunalata rurananpaq: Chay runa rurashan yanqa dyusman ufrindakunata ch'urashanllapataqa ama mikunanllapapaq. Chaynulla nishunllapapis runa kar, warmi karmapis ama ukwan ukwan pununanpaqchu. Nishunllapapis, animalpa yawarninta, animal ratar manaqa ch'uqar wanushapa aychantaqa ama mikunanllapapaqchu. 21Chaqa Moise's mantakushanllata unaymanta-pacha tukuy pwiblukunapi yach'achikunllapa. Chaymi tukuy samana diyapi Israel runakunapa tantakananllapa wasinkunapiqa liyir yach'achikunllapa". 22Santiago chaynu nitinqa, Jesuspa apustulninkuna, Dyuspi kriyiqkunapa rikaqninkuna, tukuy kriyiqkunawan yarpuranllapa: Nuqanchikkunamanta akrar kach'ashunllapa rinanllapapaq Pabluwan Bernabiwan pulla Antioquiaman nir. Chay akrashanllapaqa karan Judas Barsaba's ninllapa chaywan Silas. Paykunaqami kusa rispitakasha runakuna karanllapa kriyiqkunapaqqa. 23Chaymi, paykunawan kach'aran chay kartataqa, kaynu nir: Mana Israelmanta kriyiq masiykuna, qamkuna Antioquiapi, Siriapi, Ciliciapi taqkunata saludashunillapa nuqakuna apustulkuna, kriyiqkunata rikar yach'achiqkunawan, chaynulla tukuy kriyiqkunawan ima. 24Chaqa yach'ashami kanillapa, kay Jerusalenmanta wakin kriyiqkunashi, nuqakuna mana kach'amutiyllapachu shamur, Moise's mantakushanta ukmanta yach'achishushallapa, nir. Chayshi alliplata piñachir ukmanta yarpuchishushallapa ima. 25Chayraykumi nuqakunaqa tukuyniyllapa yarpur parlasha kanillapa, nuqakunamanta runakunata akrar kach'amutiyllapa rikashunanllapapaq. Chay kach'amuyanillapa chaykunaqami kusa munashayllapa Bernabiwan Pabluwan pulla shamuyanllapa. 26Bernabiwan Pabluqami wanuchinatinllapamapis mana manchakurchu Amitunchik Jesucristupa shumaq rimayninta yach'achikur purinllapa. 27Chay ishkay qamkunaman shamuqqami Judaswan Silas. Paykunanami manyaqmanta parlashunqallapa kay iskribishunillapa chaypaqqa. 28Chaqa Dyuspa Santu Ispiritunmi mana munanchu, Moise's tukuy mantakushanta rurar mas qischakanaykillapataqa. Chaynulla nuqakunapis mana munanillapachu kay nishuyanillapa chaymanta mas qischakanaykillapataqa. Chaymi nishunillapa kaylata ruranaykillapapaq: 29Ama mikuyllapachu runakuna rurashan yanqa dyuskunapaq ufrindata ch'urashanllapata. Chaynulla ama mikuyllapapischu animalpa yawarninta, animal ratar manaqa ch'uqar wanushapa aychantapis. Chaynulla runa kar manaqa warmi karpis ama ukwan ukwanqa pununkillapachu. Chiqapta kay nishushayllapata kasurqami, Dyus munashanta kumpliyankillapa. Chaylatanami willashunillapa. 30Chaymanta chay kartata qutin, paykunaqa dispidikur riranllapana Antioquiamanqa. Chayman ch'arqa Jesuspi tukuy kriyiq runakunataqa tantamur, chaypi quranllapa kartataqa. 31Chaymanta chay kartata Dyuspi kriyiqkuna liyirqa allipta aligriyaranllapa, chay kartapi paykunapaq uk kunswilu kashanrayku. 32Chaynulla Judaswan Silaspis Dyuspa rimaqninkuna kar, paykunata kusata kunsular ima, animachiranllapa, Amitunchikta allita kasunanllapapaq. 33Chaymanta uk diyapinaqa, Judaswan Silastaqa kach'aranna chaypi, Jesuspi kriyiqkunaqa "Kusa allin rinkillapa" nir. "Chaynulla chay kach'amushushallapa chaykunatapis shumaqta saluduta qupamankillapa" nir ima. [ 34Piru Silasqami Antioquialapi kidanar, chaylapina kidaran.] 35Chaynulla Pabluwan Bernabipis Antioquiallapi kidaranllapa. Chaypiqami wakinkunawan pulla yach'achikuranllaparaq Amitunchikpa shumaq rimaynintaqa. 36Chaymanta uk tyimpu pasatinnaqa, Pabluqa niran Bernabitaqa: --Rishun qashan kriyiq masinchikkunata watukuq, chay mayqan pwiblukunapich'i Amitunchikpa shumaq rimayninta yach'achikushanchik karan chaykunaman, imanushi paykunaqa puriyan nir. 37Piru Bernabiqa, Juan Marcos niqllapa chayta pullanllapaqa apanaran. 38Piru Pablutaqa mana allintachu chayqa yarpuchiran. Chaqa Juan Marcosqa Panfilia pwiblupi paykunalatana dijar mana pullanllapa yach'achikurnachu puriran. Chaymi Pabluqa mana munaranchu pullanllapa rinantaqa. 39Chaypaqmi Pabluwan Bernabiqa allipta uknin uknin willanakuyarqa, chiqanchanakuranllapa. Chaymi Bernabiqa Marcosta apar riran Chipriman. 40Nataq Pablo-shuypaqa Silasta akraran pullan apananpaqqa. Chaymanta Pablo rinanpaqna katinqa, tukuy chaypi kriyiqkunaqa Dyusman mañakuranllapa paykunata yanapananllapapaq. 41Chaymi riqnuqa pasaranllapa Cilicia, Siria pwiblukunapi kriyiqkunata kusata animachir ima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\