Hechos 16

1Pabluqami ch'aran Derbe shutiq pwibluman, chaynulla Listra pwiblumanpis. Listrapiqa tarinakuran Jesuspi kriyiq Timoteo shutiqwan. Paypa mamanmi unaymanta-pacha Jesuspi kriyiq. Payqami, Israel warmi kaq. Nataq taytan-shuypaqa griego runa karan. 2Chay Listra, Iconio pwiblukunapi kriyiqkunaqami Timoteupaqqa kusa allinta rimaqllapa. 3Chaymi Pabluqa munaran Timoteuqa yapananta. Piru naypaqtaqa siñal kustumrita rurachiran. Chaytaqami ruraran Israel runakuna chay lugarpi taqkuna ama piñakunanllapapaq, chay kustumrinta mana rurashanrayku. Chaqa tukuy runakuna yach'ayaqllapa Timoteupa taytanqa griego runa nir. 4Tukuy pwiblukunata pasashanllapapiqa, kriyiqkunata intrachir riranllapa, chay apustulkuna, Jerusalenpi kriyiqkunata rikar yach'achiqkunapa kartanpi iskribishanta ima. 5Chaymi chay pwiblupi kaqkunaqa kriyishanllapapi masta animakur, kusatana waran waranqa achkayaranllapa. 6Pabluqami, Silaswan Timoteuwan riyta yarpuran prubinsya Asiaman yach'achikuq. Piru Dyuspa Santu Ispiritun "Ama wakmanqa riychu" nitinmi, manana Asiaman rirchu, pasaranllapa prubinsya Frigiata, prubinsya Galaciata, Misia pwiblupa lindirunman ch'anankaman. 7Chay pwiblumantaqa paykunaqa, riyta yarpuranllapa Bitiniapa lugarninkunaman. Piru Amitunchik Jesuspa Ispiritun "Ama riychu" nitinmi, mana riranllapachu chay lugarkunamanqa. 8Chaymi paykunaqa chay prubinsya Misiataqa pasashannu riranllapa Troas pwibluman. 9Chaypimi Pabluqa musquyninpi, Macedoniamanta uk runata rikaran. Chayshi chay runaqa shasha rugakuyaran kaynu nir: "Shamuy-ari kay chimpa Macedonia pwibluman yanapamanaykillapapaq" nir. 10Chaynu Pablo musqupakutinqa, chay kutilla Macedoniamanqa rinayllapapaq listakarayllapa, Dyusninchik qayamayanchikllapa, shumaq rimayninta rimanallapapaq nir yach'ar. 11Troas pwiblumantaqa yaku karrupina mar yakuta pasarayllapa Samotracia shutiq pachakaman. Nataq, allaqnin diyaqa yaku karrupi ch'arayllapa Nea'polis pwiblukaman. 12Chaymantaqa rirayllapa Filiposman. Chayqami romano runakunapa pwiblun. Chay pwibluqami kusa mas mantakuq kaq, tukuy chay Macedonia pwiblupa pwiblunkunamanmatapis. Chaymi, chay pwiblupi ayka diyakunata tarayllapa. 13Uk diyapimi, samana diya katin, chay pwiblumanta lluqshir, rirayllapa uk riyupa yatankaqman, chaypi Israel runakuna Tayta Dyusman mañakunanpaq lugar kanqa nir yarpur. Piru chaypiqa warmikunalata tantakashata tarir, nuqakunaqa chaylapi tar, Jesucristupaq yach'achirayllapa paykunataqa. 14Chay warmikunamanta ukninmi shutiran Lidia. Payqami Tiatira shutiq pwiblumanta karan. Rantikuqmi chupika murada seda rach'pakunata. Chay Lidiaqami aduraq Taytanchik Dyuslata. Pay Dyusninchik intrachitin uyakur intrakaran Pablo yach'achikutinqa. 15Chaymi chaymantaqa nuqakunaqa shutichirayllapa tukuy aylluntinta "Jesusna washamayan" nir kriyitinllapa. Shutichishana katiyllapaqa, kaynu nir rugamaranllapa: --Qamkuna, alliptana Dyusta kasunki nir yarpuyatkillapaqa, rishunllapari wasiypi samanaykillapapaq. Chaynu kutir kutir "Rishunllapa wasiyman" nimayatinllapaqa, rir chay wasinpina samarayllapa. 16Chaymanta qashan, Dyusman mañakunanllapa lugarman riyatiyllapanaqa, uk surtyakuq shipash tarimaranllapa. Chaymi qillayta tarisha apamuyaran mantaqninkunaman. Chay shipashpa rurinpimi dyablupa yarpuynin katin, payqa chaynu surtyakuq ima kaq. Chaynu karmi chay mantakuqninkunataqa, surtyakurla kusa achka qillayta quq. 17Chay shipashqa Pablupa, nuqapa ikiyllapata shamuq qallariran kaynu nir jwirtita rimar: --Kay runakunaqami unaq syilumanta Dyuspa sirbikuqninkuna. Paykunami qamkunata yach'achishunllapa imanu washakankillapa nir. 18Chaynu rimarlla puriran ayka diyatana. Chaymi Pablutaqa kusata piñachitin, kaynu nir yarpuran, wakqami Dyuspi mana kriyiq kar yanqa illaqta chaynu niyan, nir. Chaymantami chay shipashpi dyablupa yarpuynin kaqtaqa kaynu niran: --Jesucristupa shutinwan mantashuni: ¡Lluqshiy kay shipashmantaqa! nir. Chaynu nitinmi, das dyablupa yarpuyninqa lluqshiranna. 19Piru chay shipashpa mantaqninkunaqa "Manana qillayta tariyta puytishunnachu" nirqa, Pabluwan Silastaqa aypar aparanllapa tukuy karguyjunkunapa naypanman. 20Kaynu nirmi jwiskunapa naypanmanqa ch'achiran: --Kay Israel runakunami pwiblunchikmanta runakunata pantachiyan. 21Kusa ukman saqra kustumrikunata yach'achiyan. Chay kustumrikunataqa nuqanchikkunaqa mana rurayta puytinchikllapalamapischu, Roma pwiblumanta kashanchikllaparayku nir. 22Chaypi wakin runakuna kayaq chaykunaqa Pabluwan Silastaqa musyaq qallariranllapa. Chaymi jwiskunaqa kach'akuran rach'panta amalas lluqshichir barakunawan wipyananllapapaq. 23Chaynu wipyarllapanaqa, karsilman itar, chay punkupi kuytakuqtaqa mantaran, allita kuytar ama safachinanllapapaq nir. 24Chaynu nir willatinllapami, chay kuytakuqqa, chay karsilpa mas ruri kaqman itaran. Chaymi chaypiqa uch'kuyjun qiruman ch'akinta itar apirtar dijaranllapa. 25Piru ch'aypi tuta yupaynaqa, Pabluwan Silas Dyusman mañakur himnukunata takitinllapa imaqa, wakin prisu kaqkunaqa uyakuyaranllapa. 26Chaymantami illaqmanta kusa jwirtita pacha kuyuran. Chaymi wasipa patankunamapis kusata kuyutin, chay kutilla punkukunamapis kich'akaran. Chaynulla kadinakunawan wakin prisu wataraqkunapis, kach'akaranllapana. 27Chaymanta chay kuytakuq rikch'akur, punkukunata kich'allata rikarqa, ispadanta lluqshichir paylla wanuchikanaran, prisukunaqa safashallapa kanqa nir yarpur. 28Piru Pabluqa jwirtita kaynu niran: --¡Ama imatapis rurakaychu, tukuyniyllapami kaypi kanillapa! nir. 29Chaymi, chay kuytakuqqa Pabluta uyarqa, "Bilata apamuyllapa" nir, kallpaqlla yaykuran kusalata manchakur chukchukyaqnulla. Chaymi Pablupa, Silaspa ch'akinllapaman qimikar pukch'iraran. 30Chayna paykunataqa ruri karsilmanta waqtaman urqur, tapuran kaynu nir: --Taytituykuna, ¿imatataq rurashaq washakanaypaqqa? nir. 31Paykunaqa niran: --Amitunchik Jesucristupi kriyiy, washakanaykipaq tukuy aylluykikunawanna nir. 32Chaymantaqa willaranllapa Amitunchik Jesuspa shumaq rimayninta, tukuy chay wasinpi kaqkunatapis. 33Chaymi chay tutalla chay kuytakuqqa, Pablupa, Silaspa chuqrikashankunata paqashana karqa, tukuy ayllunkunawan tantakar shutikuranllapana. 34Chaymantaqa Silaswan Pabluta wasinman apar, qararan. Piru payqa tukuy aylluntin kusala aligri karanllapa, Taytanchik Dyuspi kriyishanllaparayku. 35Allaqmanta achkiyatinnaqa, jwiskunaqa kach'aran suldadukunata, chay kuytakuqta willatin, Pabluwan Silasta kach'ar lluqshichinanllapapaq. 36Chaymi chay kuytakuqqa, Pabluta niran: --Jwiskunami kach'akamusha, qamkunata lluqshichishunayllapapaqna. Chaymi, shumaqna rikunkillapa nir. 37Piru Pabluqa chay suldadukunata niran: --Nuqakunatami tukuypa naypanllapapi alliplata llibachir karsilman itamaranllapa romano runakuna katiyllapamapis. Chaqa paykunaqa mana allita tapukur yach'archu, chay mana allinkunataqa ruramaranllapa. Nuqakunapismi alli yach'aymantaqa romanukuna kanillapa. ¿Kananqachu kach'amanayanllapana mana mayqanpis yach'atinchu? ¡Manami lluqshishaqllapachu kaymantaqa! Paykunalla shamur, lluqshichimanqallapa nir. 38Chaynu nitin, chay suldadukunaqa rir Pablo nishanllata jwiskunata willatinllapaqa, kusata manchakuranllapa, paykunaqa romano kashallapa nir. 39Chaymi jwiskunaqa karsilman rir, Pabluwan Silastaqa kusata rugaranllapa: "Pirdunamayllapari" nir. Chayna, karsilmanta urqur, shumaqta willar, rugaranllapa chay pwiblumanta lluqshir rinanllapapaq. 40Chaymi Pabluwan Silasqa, karsilmanta lluqshirqa, Lidiapa wasinmanraq riranllapa. Chaymanta, Jesucristupi kriyiq masinkunata watukur, animachirllapa imanaqa, chay pwiblumantaqa riranllapana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\