Hechos 17

1Pabluwan Silasqa, Anfi'polis Apolonia pwiblukunata pasar rir, ch'aranllapa Tesalo'nica pwibluman. Chaypiqami, Israel runakunapa tantakananllapa wasi kaq. 2Chaymi Pabluqa, kustumrin katin, Israel runakunapa tantakananllapa wasiman rir, kimsa simanata kada samana diyakunapi chay runakunawanqa parlaranllapa. 3Pabluqami, Dyuspa rimananmanta paykunataqa kaynu parlaran: "Dyus Akrashan Cristunqashi qischakar wanunqa. Chaymanta, qashan kawsamuyanqa" nir. Chaynulla niqpis: "Jesuspaq parlashuyanillapa chaymi, Dyuspa Akrashan Cristunqa" nir ima. 4Chaynu Pablo nitinqami Israel wakin runakunaqa kriyiranllapa. Chaynulla Dyuspi kriyiq achka griego runakuna, achka yach'aq warmikunapis Pablo nishannu Amitunchik Jesuspiqa kriyir pullachanakuranllapa Pabluwan, Silaswanqa. 5Piru chaynu kriyitinllapami, wakin mana kriyiq Israel runakunaqa alliplata piñakuranllapa "Jesuspi kriyiqkunaqashi paykunapa yarpuyninmantaqa mana allintachu tukuyan" nir. Chaymi kallikunamanta mana allin qilla runakunawan tantanakur, yarpuranllapa Jesuspi kriyiqkunataqa qatich'ashunllapa nir. Chaymi kusa ukmanta tukur, laqyar ima rir, ashwan Jaso'n shutiq runapa wasinman ch'ar maskaranllapa Silaswan Pablutaqa, chaypi tarirqa wakinninllapaman qukunanllapapaq. 6Piru Pabluwan Silasta mana tarirnaqa, chay wasipa amun Jasonta, chaynulla wakin kriyiqkunatapis aysach'akuypimapis aparanllapa karguyjunkunaman. Chayman ch'achirnaqa kaynu jwirtita rimar qukuranllapa: --¡Pabluwan Silasmi tukuy intirupi runakunata kusa ukmanta yach'achisha! Chaynullami kaymanpis shamushallapana chayllata yach'achikuq. 7¡Piru chaynu katinmapis, kay Jaso'n samachisha paykunataqa! ¡Chaymi tukuy paykunaqa, mantakuqninchik Ce'sar nishantaqa mana kasuyanllapachu! Ashwan paykunapa mantaqninllapaqashi kan uk. Payqashi shutin Jesu's nir. 8Chayta uyaparllapami tukuy runakuna, karguyjun runakunamapis kusa ukmanta tukuranllapa. 9Chaymi chay karguyjunkunaqa, Jasonta wakin kriyiqkunatapis pagrakuchir dijatin, riranllapa. 10Chay diyalla tutanaqa, chay Tesalonicamanta Dyuspi wakin kriyiqkunaqa Pabluwan Silastaqa kach'aranllapa Berea pwibluman. Chaymanta paykuna chayman ch'arnaqa, riranllapa Israel runakunapa tantakananllapa wasiman. 11Chay Berea pwiblupi taq Israel runakunaqa, Tesalonicapi Israel runakunamantaqa mas das intrakar kasukuq runakuna karanllapa. Chaynu karmi Pabluwan Silas, Jesuspaq yach'achikutinqa, kusata uyakuqllapa. Chaymi Dyus nitin iskribikashakunataqa waran waran kusata liyiqllapa, chiqapchu kanqa chay yach'achikuyashanllapaqa nir. 12Chaynu Pabluwan Silas yach'achikutinllapaqa, chaypi Israel runakunaqa kusa achka kriyiranllapa. Chaynulla griego runakuna, kusa nisha warmikunamapis, kusata kriyiranllapa. 13Piru chaymanta, Jesuspi mana kriyiq Israel runakuna Tesalonicapi taqkunaqa, Pabluqa Berea pwiblupipis yach'achikuyan nir uyaparqa, chaymanpis riranllapa. Chaymi runakunataqa kusa ukmanta willaran, amami Pabluwan Silastaqa kasunkillapachu nir. 14Piru chaynu nitinllapamapis, Jesuspi kriyiqkunaqa utqaylla Pablutaqa chay pwiblumantaqa kach'aranllapa marlawman. Nataq Silaswan Timoteo-shuypaqa Bereallapi kidaranllapa. 15Pablupa pullan riqkunaqa, Atenas pwiblukaman riranllapa yaparqa. Chaymantami Pabluqa paykunataqa kach'aran kaynu nir: "Rir willapamayllapa Silaswan Timoteo utqar shamutin, kaypi tarinakunayllapapaq" nir. 16- 17Chaynu nir Pabluqa Atenas pwiblupi Silaswan Timoteupaq yarakur tayaran. Chaynu yarakuyarqa riran Israel runakunapa tantakananllapa wasiman. Chayman rirmi Israel runakunawan, wakin griego runakuna Dyuspi kriyiqkunawanpis kusata Jesuspaq parlaranllapa. Chaynu parlakur puriyarqa chay pwiblupi runakuna rurashan kusa achka yanqa dyuskunata rikar mana allintachu yarpuran. Chaynuta rikarmi tukuy diya plasapi tantakaq runakunawanpis parlaqllapa Jesuspaqqa. 18Chaynu parlakuyarmi Pabluqa tarinakuran wakin kusa yach'aq runakunawan. Paykunaqami shutiran Epicureukuna Estoicukuna. Chaymantaqa paykunapis Pabluwan willanakuq qallariranllapa. Chaymi Pablo, "Jesu's nuqanchikrayku wanur, piru qashan kawsamuran" nitin, paykunamanta wakinqa niyaqllapa: --¿Mayqanpaqtaq rimayan, kay yanqa illaqta rimar alabakaqqa? nir. Ukkuna-shuypaqa niqllapa: --Kay runaqa riqchaq dyuskunapaq willamayanchik nir. 19Chayraykumi, Pablutaqa aparanllapa uk lugar Areo'pago shutiqman. Chaypiqami allipla yach'aq runakuna tantakaqllapa. Chaymi, chayman ch'atinnaqa kaynu niranllapa: --Willamayllapa taytituy imatataq yach'achikuyanki. 20Chaqa qamqa mana riqsishayllapakunapaq willamankillapa. Chaymi nuqakunaqa yach'ayta munanillapa, ima niyanmi chay rimashaykiqa nirmapis. 21Chaynuqa tapukuyaranllapa yanqa illaqta, chaynulla mushuq rimaykunalata uyakur parlakur ima taq karllapa. 22Chaynu nitinqa, chay Areo'pago lugarpiqa Pabluqa tukuy paykunapa ch'aypinpi shar, kaynu niran: "Atenasmanta runakuna, nuqapa rikayniymantaqami qamkunaqa chay dyusnikillapapiqa kusata kriyinkillapa. 23Rikashami kani achka lugarkunapi dyuskunata aduranaykillapata. Piru puriyarqami tarisha kani uk lugarpi kaynu iskribikashata: |sc'KAY ALTARMI UK DYUSTA MANARAQ RIQSIYANCHIKCHU CHAYPAQ'|d niqta. Nishaykillapa: Nuqami Dyusta mana riqsinillapachu niyashaykillapapaq yach'achishuyanillapa. 24"Chay Dyusmi, kay pachata, tukuy ima kaqkunatapis rurasha. Chaymi pay, unaq syilupa, kay pachapa Amun. Manami runakuna wasita shachishanpichu tan. 25Chaynulla payqa mana mayqantapis ministinchu imata rurar yanapananllapamatapis. Chaqa pay, ashwan tukuyta kawsachimanchik, amayninchikta qumanchik, chaynulla tukuy imakunatapis qumanchik. 26- 27Paymi uk runalamanta tukuy intirupi runakunata ruraran, tukuy pachapi kawsananllapapaq. Chaynulla paymi nisha runakuna maypi tar ima tyimpukaman kawsananllapapaqmapis. Chaqa munanmi runakuna paypi chiqapta kriyir, munashanlata rurananllapata. Piru alli yach'aymantaqami mana kriyinashamapis, Dyusqa nuqanchikkunapaqa pullanchikllapa. 28Payraykumi kanchikllapa, kawsanchikllapa, purinchikllapa, imamapis. Kaynullatami wakin qamkunamanta unay yach'aq runakunapis niqllapa: 'Tukuy runakuna Dyusmanta kanchikllapa' nir. 29"Chaynu Dyusmanta tukuyla karqa, ama chay urumanta, platamanta, rumimanta yanqa rurakashakunataqa dyusniy nishunllapachu. Chaqa chaykunataqami runakuna yarpuyninllamanta rurasha. 30Piru unaynari mana yach'ar pantasha kar michkata uchakusha kashallapamapis Dyusninchikqa chay uchakushanchikpaqqa mana kwintachakaranchu. Piru kanan-shuypaqa chay mana allin rurayninchikkunata amana rurarchu, paylatana kasunallapapaq nisha. 31Chaqa uk diyatami jwisyu diyapaq akrashana. Chay diyapiqami tukuyta rikar yach'amashunllapa 'Allin mana allin kanchikllapa' nirmapis. Chay diyapaq rikamanallapapaqqa uk runata akrashanrayku wanushanmanmatapis kawsachimuran. Chayna rikar kwintata qukanallapapaq chay paymi rikamaqninchikqa nir". 32Chaynu "Dyus chay runata wanushanmanta kawsachimuran" nir Pablo parlakutinmi, wakinkunaqa kusata asiparanllapa. Piru ukkunaqa kaynu niranllapa: --Qashan kaykunata parlamatkillapapis uyakushaykillapa nir. 33Chaynu nitinllapami, Pabluqa paykunata chaypi dijar riranna. 34Chaymantami wakinkunaqa kriyir Pabluwanqa pullachanakuranllapa. Chay kriyiqkunaqami ukqa karan Dionisio. Paymi Areopagupa uk mantaqnin kaq. Chaynulla uk warmi Da'maris shutiqpis wakinkunawanpis pullachanakuranllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\