Hechos 18

1Chaymantami Pabluqa chay Atenas pwiblumantaqa lluqshir, riran Corinto pwiblumanna. 2Chaypiqa tarinakuran uk Israel runa Aquila shutiqwan. Payqa Ponto lugarmanta karan. Chay tyimpumi, payqa warmin Priscilawan pulla chayraq ch'amusha karan Italia nasyunmanta. Paykunaqa Italiamantaqa ch'amusha karanllapa, chay nasyunpa mantakuqnin Claudio, Romamanta tukuy Israel runakuna lluqshinqa nisha katin. Chaymi Pabluqa paykunata watukuq rir, 3chaypina kidaran, pulla trabajananllapapaq. Chaqa paykunapismi Pablo yupay tulduta siraypi trabajaqllapa. 4Samana diyakunapi-shuypaqami Pabluqa Israel runakunapa tantakananllapa wasiman riq. Chaypiqa tukuy Israel runakunata, mana Israel runakunamatapis, kusata willaq intrakananllapapaq, Jesu's tukuypa Washakuqnin nir. 5Chaymanta chay diyakunapi Silaswan Timoteo Macedoniamanta ch'amuran. Chaymi Pabluqa chaypiraq kusa masta yach'achiq qallariran Israel runakunata "Jesusmi Dyusninchik Akrashan Cristunqa" nir ima. 6Piru ashwan Israel runakunaqa, Pablupaqa kuntran tikrakar kusata qaryaparanllapa. Chaymi Pabluqa rach'panta ch'aspir kaynu niran: --Dyusninchikpa Cristunpaq willashutiyllapa, mana kriyishaykillapapaqqa qamkunana kulpayjunqa kankillapa, mana nuqachu. Ashwanmi kananmantaqa riyani chay mana Israel runakunatana Jesuspaq yach'achiq. 7Chaynu nir, Israel runakunapa tantakananllapa wasimanta lluqshir, Pabluqa riran uk runa Justo shutiqpa wasinman. Payqami tantakananllapa wasipa qichqanlapi taq. Paypismi Dyusta aduraq. 8Chaynulla chaypi uk runa Crispo shutiqpis, tukuy aylluntin kriyiq Amitunchik Jesuspi. Payqa Israel runakunapa chay tantakananllapa wasipaqa mantakuqnin kaq. Chaynulla Corintumanta kusa achka runakunapis Dyuspa shumaq rimayninta uyakurllapaqa, kriyirna rir shutikuranllapa. 9Chaymanta uk tutaqa, Amitunchik Jesusqa Pabluta musquyninpi niran: "Ama manchakurchu, ama upallala kidar imachu ashwan nuqallapaq yach'achikuskiy. 10Chaqa kay pwiblupiqa kusa achka runakuna nuqapi kriyinaqkunaqa. Nuqaqami qamwanqa pulla kani, manami mayqanpis ima mana allinkunataqa rurashuyta puytinqachu" nir. 11Chaynu nitinmi, Pabluqa uk añu-y-midyuta chay Corintupiqa taran, Dyuspa shumaq rimayninta yach'achikur. 12Piru uk tyimpupi, Acaya prubinsyapa gubirnadurnin Galio'n katinqa, Israel runakunaqa Pablupa kuntran tikrakar, aparanllapa gubirnadurman. 13Ch'achirqa gubirnadurtaqa, kaynu niranllapa: --Kay runami Dyusta kasunanllapapaq yach'achikur puriyan. Piru chay yach'achikushanqami mana liyninchik nishannullachu nir. 14Chaynu nitinllapami Pabluqa rimananlapaqna katin, Galionqa chay Israel runakunataqa niran: --Ima kusa mana allinkunata rurasha katin, manaqa wanuchikusha ima katinqa, nuqaqa rikar yach'ayman imanu katinpis. 15Piru yanqa illaq qamkunapa liynikillapalapaq katinqa imapaqnari chaymanqa nuqaqa yakapakashaq. Chaytaqa qamkunalla imanupis parlayllapa nir. 16Chaynu nirmi chay dispachunmantaqa lluqshichiran, Israel runakunataqa. 17Chaynu lluqshichitinqa, chay piñakuq runakunaqa waqtapiqa ashwan So'stenes shutiq runatana ayparanllapa. Payqami Israel runakunapaqa uk mantakuqnin karan. Ayparllapaqa chaylata kusata wipyaranllapa, chay gubirnadurpa naypanpi. Piru wipyatinllapamapis Galionqa, mana chaypaqqa kwintachakaranchu. 18Pabluqami Corintupiqa achka diyataraq taran. Chaymantaqa Jesuspi kriyiqkunata dispidir, payqa Priscilawan, Aquilawan pulla riq qallariranllapa Siriapa uk lugarninman. Chayman riqnuqa, ashwan Cencrea pwibluman ch'arqa aqchanta rutukaran, runakuna yach'ananpaq, Dyusta arnishanta kumpliyan nir. 19- 21Chay Siriaman riqnullami yaku karrupina rir ch'aranllapa E'feso pwibluman. Chaypi karnaqa, Pabluqa riran Israel runakuna tantakananllapa wasiman. Chaypiqami Pabluqa, Jesuspaq parlaran Israel runakunataqa. Chaynu yach'achikutinqa kusata rugaranllapa mas diyakunata kidananpaq. Piru payqa, ["Imanupis Jerusale'n fyistapi kanaypaq karay" nir] "Mana puytinichu" niran. Chaymi "Dyus munatinqa may diyalapis, qashan shamushaq watukushuqllapaqa" nir dispidikurmi, Priscilawan Aquilataqa Efesupi dijar paylana riran yaku karrupi. 22Chaymanta Cesarea pwibluman ch'arqa wichan riran Jerusalenman tukuy kriyiqkunata saludaq. Chaypi saludakurnaqa, chaymanta riranna ura Antioqui'a pwibluman. 23Chaymantami uk tyimpumantaqa, unay purishankunaman qashan lluqshiran puriq pwiblun pwiblun, Galaciapa, Frigiapa pwiblitunkunapi Jesuspi kriyiqkunata animachiqnu ima. 24Chay tyimpumi Priscilawan Aquila Efesupi taqllapa. Chaymanmi, Alejandriamanta uk Israel runa Apolos shutiq ch'aran. Paymi Dyus nitin iskribikashakunata kusa allita intrakaq kar, runakunatapis alliplata intrachiq. 25Chaynulla kusa allitami yach'akusha karan Shutichikuq Juan, Amitunchik Jesuspaq yach'achikushanmatapis. Chaymiri Amitunchikpaq yach'ashantaqa, kusa aligrila allita yach'achikuq. 26Chayraykumi, Apolosqa mana manchakur imachu, tantakananllapa wasipi yach'achikuq qallariran. Chaynu yach'achikuqta uyaparmi, Priscilawan Aquilaqa, Apolostaqa wakaqla apar kusa masta intrachiranllapa Dyuspaqqa, imanumi washamanchik nir ima. 27Chaymanta Apolos uk lugar Acaya shutiqman rinatinqa, Jesuspi kriyiqkunaqa, kusata animachir uk kartata rurar kach'aranllapa Acayapi kriyiqkunaman, Apolos ch'atinqa shumaqta samachinanllapapaq. Chaymi Apolos ch'arqa, Dyus akrashan kriyiqkunataqa, kusata yanaparan. 28Chaqa tukuy Israel runakunataqa intrachiran Jesuspaq, payqa Dyuspa Akrashan Cristun nir. Chaynulla Dyus nitin iskribikashakunata liyir chaypaq intrachikutinmi, mana mayqanpis mana chaynuchu niytaqa puytiranllapachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\