Hechos 20

1Chaynu kusa ukmanta tukuyar qasillatinllapanaqami, Pabluqa Jesuspi kriyiqkunata qayamur, kusata animachir abrasar ima dispidirnaqa riran Macedonia lugarman. 2Chaymi, chaypa lugarninkunapiqa tukuy kriyiqkunata watukur animachir shumaqta willar imanaqa, riran prubinsya Greciaman. 3Chaypiqami kimsa misista tayar, Siria lugarman riyta yarpuran. Chaymanta, Siria lugarman rinanpaq yaqqana yaku karruman iqayarqa, Pabluqa yach'aran, Israel runakunashi wanuchinanpaq yarpusha nir. Chaymi payqa yarpuran qashan ch'akpala Macedonia lugarllata tikrakar riyta. 4Chaymanta Pablo ritinqa, yapar riranllapa Berea pwiblumanta Pirro shutiq runapa wamran So'pater, chaynulla Aristarcuwan Segundo ima. Paykunaqami ishkantin Tesalo'nica pwiblumanta kaqllapa. Chaynulla riranllapapis Derbe pwiblumanta Gayuwan Timoteo. Wakin riqkunaqami prubinsya Asiamanta Ti'quico, Tro'fimo ima kaqllapa. 5Tukuy kay ukninchikkunami naypaqta rir, Troas pwiblupi yaramaranllapa. 6Nataq, nuqakunaqa Pascua fyista pasatinna, Filipos pwiblumantaqa rirayllapa yaku karrupi. Chaymantami, sinku diyamanta ch'arayllapa Troas pwibluman. Chayna, wakpiqa syiti diyata karayllapa. 7Piru chay simanapa punta diya qallarinanpiqa, tantakarayllapa Santa Mikunata mikunayllapapaq. Nataq Pabluqa allaqnin rinanpaqna kar, mana shaykuqchu ch'aypi tutakaman yach'achiyaran kriyiq masinkunataqa. 8Tukuymi uk wasipa unaq kimsa altunpi tantakasha karayllapa. Chaynulla chaypiqami achka bilakuna achkirachikuyaran. 9Chaypi Pablo yach'achikuyatinqa, uk musu wamra Eutico shutiq bintanalapi uyakur tayaq. Chaynu kusa unaytana uyakur tayatinqa chay musutaqa punuy binsiran. Chaymi wasipa unaq kimsa altunmanta ratamuran pachaman. Chaynu ratamutinqa, wanushatana tariranllapa. 10Piru Pabluqa pachaman ishkimur, chay wanushataqa piratar abrasar chaypi kaqkunataqa niran: --Ama manchakuyllapachu. Kawsayanmi kay musuqa nir. 11Chayna, Pabluwan tukuy chaypi kaqkunaqa qashan chay wasipa unaq altun kayashanllapaman iqar, Santa Mikunata tantakar mikutinllapanaqa, yach'achikuran achkiyanankaman. Chaymantaqami riranna. 12Nataq chay Euticutaqa kawsaqtana aparanllapa wasinmanqa. Chaymi chay llakiqkunaqa kusalata aligriyaranllapa. 13Riyatiyllapanaqa, nimaranllapa: "Qamkunaqa yaku karrupi naypaskiyllapa Aso'n pwibluman. Nataq nuqami ch'akpala shamushaq" nir. Chaynu Pablo nimatinllapami, rirayllapa yaku karrupi naypaqta payta wakpi yaraq. 14Yarakuyatiyllapa ch'atinnaqa, yaku karrupina rirayllapa Mitilene shutiq pwibluman. 15Chaynulla chay pwiblumantapis lluqshir, allaqninraq pasarayllapa mar yakupa ch'aypinlapi uk pachita kaq chaypa naypanlawta. Chay pachitaqami shutiq Qui'o. Nataq allaqninraqmi ch'arayllapa Samos pwiblumanqa. Chaymanta chay pwiblumanta rirna, allaqnin [Trogiliuman ch'ar pasar] ch'arayllapa Mileto shutiq pwiblumanqa. 16Chaqa Pabluqari mana yaykunaranchu chay E'feso shutiq pwiblumanqa, chay prubinsya Asiapi mana kidanar. Chaqa payqami daskaqlla ch'anaran Jerusale'n pwiblumanqa, ashwan chay Pentecoste's fyista Jerusalenpi kaq chaypi kayta munar. 17Piru Miletupina karqa, Pabluqa kach'akuran E'feso pwibluman, kriyiqkunata rikar yach'achiqkunata willatin, pay kayashanman shamunanllapapaq. 18- 19Chaymi, ch'amutinllapanaqa paykunataqa niran: "Qamkunaqami yach'ankillapa imanu nuqa qamkunawan karay naypaqta chay prubinsya Asiaman shamushaymanta-pacha nirmapis. Chaqa, tukuy tyimpumi qamkunawan kar, Amitunchikta sirbisha kani. Manami kusala puytiqkuna yupayqa tukuraychu. Ashwanmi qamkunapaq waqasha, qischakasha imamapis kani, Israel runakuna imanachimayta munatinllapamapis. 20Chaynu qischakarpis, manami uyararchu ashwan yanapashunayllapapaq tukuy imatapis yach'achishushallapa kani tukuypa naypanpi, chaynulla wasikillapapi ima. 21Chaynulla Israel runakunata, mana Israel runakunamatapis willashana kani, chay uchakushankunata dijarna kriyinanllapapaq Taytanchik Dyuspi, chaynulla Amitunchik Jesucristupipis. 22"Nataq, kananqami Jerusale'n pwibluman riyani, Dyuspa Santu Ispiritun apamatin. Chaypiqa ima pasamayanqa nirmapis manami yach'anichu. 23Piru kaylata yach'ani, kada pwibluman rishaypi Dyuspa Santu Ispiritun willamayan, karsilman itamar qischamayanqallapa Jerusalenpi nir. 24Chaykunata yach'armapis, manami llakir manchakunichu wanunaypaqqa. Chaqa kay bidayqa mana imachu nuqapaqqa. Chaymi aligriyar, allita Amitunchik Jesu's munashanta ruranani wanunaykaman. Chaqa paymi akramasha runakunata yach'achinaypaq: 'Dyus llakipamarninchik nuqanchikkunata washamayninchikta munan' nir. 25"Kanan-shuypaqa qamkunata nishunillapa: Manami kananmantaqa rikamankillapanachu mayqannikillapapis, Amitunchik mantamaqninchikpaq yach'achishurayllapa chay qamkunaqa. 26- 27Chaymi kananqa willashunillapa: Dyusninchik tukuy munashanlata willashushallapa kani mana imalatapis pakarchu. Chaymi kananqa manana mayqannikillapapaqpis uchayjun yupaynachu yarpuni. Chayqa qamkunapinari kanqa. 28Chayna qamkunana kuytakar, Dyuspi tukuy kriyiqkunataqa shumaqta rikar kuytayllapa. Dyuspa Santu Ispiritunqa, uk michikuqkunata yupay akrashushallapa rikanaykillapapaq paypi kriyiqkunataqa. Chaqa paypi kriyiqkunaraykumi Amitunchik Jesusqa kruspi wanur yawarninwan rantishana. 29"Chaymi nini: Maydiya nuqa ritiynaqami rikarimunqa uk saqra yach'achikuqkuna. Paykunami, atun surrukuna uyshata mikuqkuna yupay kanqallapa. Chaymi kriyiqkunataqa ukmanta yach'achitin manana Dyuspiqa kriyinqallapanachu. 30Chaynulla qamkunamanta wakinnikillapami Dyuspa kuntran tikrakar, ukmanta yach'achikutin Dyuspi wakin kriyiqkunaqa chaypina kriyinqallapa. 31Chaymi qamkunaqa kusata kuytakar alamirala kawsankillapa. Yarpunkillapa kimsa añutami, tuta, unaq katinmapis, waqaypi ima, mana shaykuq tukuynikillapata yach'achishurayllapa. 32"Kanan-shuypaqa kriyiq masiykuna, Dyusninchikman mañakusha kani payna qamkunata llakipashurllapa kusa shumaqtana kuytashunanllapapaq. Ashwan payna kananqa qamkunata yanapashurllapa kusa yach'aqpaqna tikrashunqallapa. Chayna chay arnishushannu washashunqallapa tukuy kriyiqkunataqa. 33Manami nuqallapaqqa rach'pata, uruta, qillaymatapis munashachu kani, mayqanpatapis. 34Ashwan allitami yach'ankillapa, makiywan trabajaray, nuqapaq chaynulla wakin pullay kaqkunapaqpis. 35Chaqa Amitunchik Jesusmi nisha: 'Mas allinmi kanqa ministiqkunata qunallapapaq, ashwan paykuna qumanallapamantaqa' nir. Chaynu pullaykillapa karqami, nuqaqa yach'achishuyaqllapa kani 'Trabajar ministiq runakunata yanapankillapa' nir". 36Chaymanta chaynu nirqa Pabluqa tukuy paykunawan qunqurikur Dyusman mañakuranllapa. 37Chaymi tukuyninllapa waqar Pablutaqa abrasar mucharanllapa ima. 38Chaqa paykunaqami alliplata llakisha karanllapa, Pablo "Mananami rikamankillapachu" nisha karan chayrayku. Chaymantami Pablutaqa yapar aparanllapa yaku karru kayashankaman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\