Hechos 21

1Chaymanta Jesuspi kriyiq masiyllapata dijarna rirayllapa yaku karrupi uk pwiblu Cos shutiqman. Chaymanta allaqninqa, rirayllapa Rodas pwibluman. Chaymantami rirayllapa Pa'tara pwiblumanpis. 2Chay Patarapimi, tarirayllapa uk yaku karruta. Chayqami riyaran uk pwiblu Fenicia shutiqman. Chaymi, chayman iqar rirayllapa wakmanqa. 3Chayna chay yakupa ananta riqnuqa, rikarayllapa yakupa ch'aypinlapi uk pwiblu Chipre shutiqta. Chay pwiblumi, ichuqlawniyllapapi karan. Chayta pasarmi rirayllapa uk prubinsya Siria shutiqkaman. Piru chay yaku karrumanta kargakunata chay Tiro pwiblupi ishkichinanpaq katinmi, nuqakunapis chay yaku karrumanta ishkir chay pwiblumanqa yaykurayllaparaq. 4Chayman yaykurqa, Jesuspi kriyiqkunata tarir chaypi paykunawan kidarayllapa syiti diyata. Piru paykunatami, Dyuspa Santu Ispiritun willasha katin, Pablutaqa willaranllapa ama rinanpaqchu Jerusalenmanqa. 5Chaynu niyatinllapamapis, syiti diya pasatinnaqa Pabluwan rirayllapana. Chayna tukuy runakuna, warmikuna wamrituntin ima yapamaranllapa pwiblumanta lluqshinayllapakaman. Chaymi, mar yakupa manyanlapi qunqurikur Dyusman mañakurayllapa. 6Chaymanta dispidikur yaku karruman iqatiyllapanaqa, paykunapis tikrakaranllapa wasinllapamanna. 7Chaynu Tiro pwiblumanta rirmi, Tolemaida pwibluman ch'arayllapa. Chayman ch'armi, Jesuspi kriyiq masiyllapata tarir saludarayllapa. Chayna chaypi kidarayllapa paykunawanqa uk diyataraq. 8Chaymanta allaqnin chay pwiblumanta rirqa, ch'arayllapa Cesarea pwibluman. Chayman ch'arnaqa, rirayllapa kriyiq masiyllapa Felipipa wasinman samaq. Paymi apustulkunapa syiti akrashanmanta uknin kaq. Paymi mana kriyiqkunata intrachiq Jesuspi kriyir washakananllapapaq. 9Kay Felipipami, kwatru shipash wamrankuna mana runayjunchu kaq. Paykunaqami Dyuspaq rimaqninkuna karanllapa. 10Chayna, chay paykunapa wasinpi ayka diyatana kayatiyllapaqa, Judea pwiblumanta Dyuspaq rimaqnin uk runa Agabo shutiq ch'aran. 11Paymi, Pablo wach'kakushan wach'kunta lluqshichir ch'akinta, makinta watakur niran: --Dyuspa Santu Ispiritunmi nin, Jerusalenpiqa Israel runakunaqashi kay wach'kupa amuntaqa, kaynu watar uklawmanta jwira kaq runakunata quyanqa nir. 12Chayta uyarmi, nuqakuna, chaynulla Cesarea pwiblumanta kaqkunapis, Pablutaqa rugarayllapa ama Jerusalenmanqa rinanpaq. 13Piru Pabluqa nimaranllapa: --¿Imapaqtaq waqankillapa? Kusataraq llakichimankillapa. Nuqaqami listuna kani mana watakanaylapaqchu. Ashwanmi Amitunchik Jesucristurayku Jerusalenpi wanuypaq karmapis, wanushaq. 14Chayna mana imanupis kidanatinmi, mana imatapis willarllapanachu, "Amitunchik Jesu's munashanmi kanqa" nirayllapa. 15Chaymantaqa nuqakunapis alli kamkachikur imanaqa, rirayllapana Jerusalenmanqa. 16Pullayllapaqami Cesarea pwiblumanta ayka kriyiq masiyllapakuna riranllapa. Paykunami apamaranllapa Chiprimanta uk runa Mnaso'n shutiqpa wasinman. Chaymi payqa Jesuspi unaymanta-pacha kriyiq kar samachimaranllapa. 17Chayna, Jerusale'n pwibluman ch'atiyllapaqa, Jesuspi kriyiqkunaqa kusa aligrila samachimaranllapa. 18Chaymanta allaqninqa, Pabluwan nuqakunaqa rirayllapa chay punta yach'achiqninllapa Santiaguta watukuq. Chayman ch'atiyllapaqa chaypi kasha karanllapa tukuy kriyiqkunata rikar yach'achiqninkuna ima. 19Chaymi, Pabluqa tukuyninta saludar manyaqmanta parlaq qallariran, Tayta Dyus pudirninwan yanapatin chay jwira mana Israel runakunawan rurashanta ima. 20Chaynu parlatinmi, Dyusta kusata alabaranllapa. Chayna, Pablutaqa niranllapa: "Allitami ninki kriyiq masiy. Qam rikashaykinumi tukuy Israel runakunamanta, Jesucristupi kusala achkana kriyinllapa. Piru ninllapami Moise's mantakushanllatashi rurashaqllapa nir. 21Chaynulla nishapismi, qamshi Israel runakuna uklaw pachakunapi taqtaqa ninki: 'Moise's mantakushantaqa ama kasunkichu' nir. Chaynullashi ninkipis: 'Chay siñal kustumrita, chay wakin kustumrikillapatapis ama kasunkillapachu' nir. 22¿Imanutaq tukushaqllapa? Chaqa runakunaqami yach'anqallapa qam kaypi kanki nir. 23Kaytami ruranaykipaq allin kanqa: Kay nuqakunamantami kan kwatru runakuna. Paykunami kumpliyanqallapa Dyusta arnishanllapataqa. 24Paykunawan pulla rir, rurayllapa chay paqakuna kustumritaqa. Chaymanta, chay gastashanllapata pagray, paykunapis aqchanta rutunanllapapaq. Chaynuqami tukuy yach'anqallapa qampaqqa 'Yanqalla rimapakuyashanchikllapa' nir. Ashwan nishunqallapa 'Payqa Moise's mantakushantaqa chiqapta kasun' nir. 25"Piru chay jwira mana Israel runakuna kriyiqkunatami, mana kay nuqakuna rurani chaytaraq ruray ima ninillapachu. Ashwan kaykunalata rurananpaq iskribir willasha kanillapa kaynu nir: 'Ama mikuyllapachu runakuna rurashan yanqa dyuskunapaq ufrindata ch'urashanllapakunata. Chaynulla ama mikuyllapapischu animalpa yawarninta, animal ratar, manaqa ch'uqar wanushapa aychantapis. Chaynulla runa kar, manaqa warmi karpis, ama ukwan ukwanqa pununkillapachu' nir". 26Chaynu willatinllapami, allaqmantaqa Pabluqa chay kwatru runakunawan riran, chay paqakuna kustumritaqa pulla rurananllapapaq. Chaymanta chay kustumrita rurar tukchinanllapapaqnaqa, Pabluqa Dyusta aduranan wasiman rir yaykur, willaran ima diyami chay ufrinditanllapata ch'urayanqallapa nir. 27Chayna chay willashan syiti diya kumplikayatinnaqa, Asiamanta shamuq Israel runakunaqa, Dyusta aduranan wasipi Pablutaqa rikaranllapa. Chaymi runakunata willatin, kusa ukmanta piñakur, Pabluta kuntrar ayparanllapa. 28Chaynu ayparllapami, kusa jwirtita kaynu niranllapa: "Israel pwibluymanta kaq runakuna, ¡yanapamayllapa! Kay runami, tukuy pachapi runakunata yach'achir purin. Chaynuqami nuqanchikkunata, Moise's mantakushanta, chaynulla Dyusta adurananchikllapa wasimatapis kuntrar purin. Chaynu kuntramayarninchikllapamapis, ashwan kananqa Dyuspa kusa allin adurana wasimanpis, apamusha yanqa jwira mana kriyiq runakunata. Chayta rurarmi mana allintachu rurayan" nir. 29Chaynuqami niyaqllapa, Tro'fimo shutiq runawan pulla pwiblupi puriqta rikashanllaparayku. Chay Trofimuqami Efesumanta, mana Israel runachu kaq. Chaymi yarpuqllapa, Pabluqa chay Trofimutapis apamusha kanqa Dyusta adurananllapa wasiman nir. 30Chaymi chay pwiblumanta tukuyla runakuna kusala ukmanta piñakur, kallpar rir ch'aranllapa Dyusta adurananllapa wasimanqa. Chaymantami Pablutaqa aypar aysach'akur urqumur, punkukunamatapis chay kutilla kirparanllapa. 31Chaynumi Pabluta limpu wanuchinanllapapaqna katinqa, Romamanta suldadukunapa mantaqninta kunachiranllapa, kay pwiblumanta runakuna kusa ukmanta tukuq qallarishallapa nir. 32Chaymi payqa suldadunkunata, suldadukunapa mantaqninkunata ima tantar, kallpar riranllapa chay runakuna kayashanmanqa. Chayna paykunata rikarqa, Pablutaqa dijaranllapana chay qischayashanllapamantaqa. 33Chaymi chay suldadukunapa mantaqninqa qimikar, Pabluta aypar kach'akuran alli watananllapapaq ishkay kadinakunawan. Chaymanta chay runakunataqa tapuran: "¿Pitaq payqa, imatataq rurasha?" nir. 34Chaynu taputinllapami wakinqa ukmanta niyaq. Nataq ukkunaqami ukmanta niyaqllapa, mana chayllatachu. Chayraykumi mana imapaq rimayanllapa nirpis intrakaranchu. Chaymi, kach'akuran kwartilman apananllapapaq Pablutaqa. 35Chaymanta chay kwartilman ch'arnaqa, alsar Pablutaqa ruriman yaykuchiq qallariranllapa, chay achka runakuna qillakachir ikinta riyashanllaparayku. 36Chaqa tukuy runakunamiri ikinta riyaranllapa, kusa jwirtita kaynu nir: "¡Wanuchiyllapa!" 37Chaymanta, chay kwartilman itananllapapaqna katinqa, Pabluqa kaynu nir tapuran chay mantakuqtaqa: --¿Qamwanchu uk ratituta parlayta puytini? nir. Chaymi, chay mantakuqqa niran: --¿Griego rimaytachu yach'anki? 38¿Manachu qamqa kayanki kanqa Egiptumanta runa uk kuti kusata tukuq qallarir, chunllaq lugarman kwatru mil wanuchikuq runakunawan riran chay? nir. 39Chaymi, Pabluqa niran: --Manami. Nuqaqami Israel runa kani, Ciliciapa pwiblun Tarsumanta. Chay pwiblumi kusala riqsikasha pwiblu. Piru uk ratituta yaray, tukuy runakunawan parlanaypaq. 40Chaymi, chay suldadukunapa mantaqninqa uk ratituta dijaran rimananpaq. Chaynu dijatinqa Pabluqa chay iqayashanllapalapi shar, makinlawan runakunata willar uyarachirqa, hebreo rimaypi kaynu nir willaran chay runakunataqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\