Hechos 22

1"Pwibluymanta taytituykuna uyakuyllapa, kaytami willashaykillapa intrakanaykillapapaq". 2Chaynu nir hebreo rimaypi rimaqta uyaparllapa, ashwan masta uyakuranllapa. Chaymi, Pabluqa rimaran kaynu nir: 3"Nuqaqami chiqap Israel runa kani. Ciliciapa pwiblun Tarsupimi nasisha kani. Piru kay Jerusale'n pwiblupimi kriyakasha kani. Chaynulla Gamaliel shutiq runami yach'achimaran, unay rukunchikkunapa kustumrinllawan. Nuqaqami maydiyapis allita Dyuslata sirbiyani nir yarpuq kani, imanutaq qamkuna Dyuslata sirbiyani nir yarpunkillapa chaynulla. 4Yarpuqpismi kani Jesuspi kriyiqkunapa ikinpi wanuchinaypaq purirqa, allinta rurayashaq nir. Chaymi apar itaq kani karsilman ullqutaraq warmitaraq. 5Chaykunapaqqami yach'an kurakunapa mantaqnin, chaynulla ruku mantakuqkunapis. Chaqa paykunami urdinta qumaran, chay Damascupi Israel masinchikllapata qunaypaq. Wakman chay urdinwan riray maskanaypaq Jesuspi tukuy kriyiqkunata kay Jerusalenman apamur qischachikunaypaq. 6"Damascuman nanta riyar yaqqana chay pwibluman ch'ayatiyllapanaqa, alas dusi yupayqa, unaq syilumanta kusa llipya intiru nuqa kayashayman achkirachikamuran. 7Chaynu achkirachimatinqa, rataray pachaman. Chaymi syilumanta uk rimayta uyaparay, kaynu niqta: 'Saulo, Saulo. ¿Imapaqtaq ikiypi puriyanki qischamanaykipaq?' nir. 8Chaynu niqta uyaparmi nuqaqa tapuray: '¿Mayqantaq kanki taytituy?' nir. Chaymi chay rimaqqa nimaran: 'Nuqaqami Nazaretmanta Jesu's kani, chay mayqanpa ikinpich'i qischanaykipaq puriyanki chay' nir. 9"Chaymi nuqawan riyaq chaykunaqa, chay llipyaraq chaytaqa rikaranllapa. Nataq chay rimayta-shuypaqa mana intrakaranllapachu. 10Chaymi nuqaqa qashan tapuray: '¿Imatataq rurashaq, Taytituy?' nir. Chaymi payqa nimaran: 'Sharir, riy chay riyashayki Damascuman. Chayman ch'atkimi willashunqallapa imatami ruranki' nirmapis. 11Piru chay achkirachikamuqpa llipyayninmi syigu dijamasha katin, chay pullay riqkunana aysakur apamaranllapa Damascumanqa. 12"Chay Damascupiqami uk runa Anani'as shutiq shamuran rikamaq. Chay paymi kusa llakipakuq runa kaq. Chaynulla allitami kumpliq Moise's mantakushankunataqa. Chaymi tukuy Israel runakuna chaypi taqkunaqa kusala allinta rimaq paypaqqa. 13Chaynu rikamaq ch'amurnaqa nimaq: 'Kriyiq masiy Saulo, qashan allitana chapakuy' nir. Chaynu nir willamatinqa, paytaqa chay kutilla rikarayna. 14Chaynulla nimaranpis: 'Unay rukunchikkunapa Dyusninmi akrashusha pay munashanta riqsinaykipaq. Chayna kusala allin Amitunchikta rikar, pay willashutin uyanaykipaq. 15Chaqa qammi tukuy kay rikashaykipaq, uyapashaykipaq uk tistigu karna, tukuy intirupi parlakunki. 16Chayraykumi, ama yararchu ashwan chay uchaykikunamanta shumaqna kanaykipaq, Amitunchik washamaqninchik nir kriyir sharir kananlla shutikuy' nir. 17"Chaymanta Jerusalenman tikrakaray. Chaymi chaypiqa Dyusta adurananllapa wasiman rir mañakuyarqa, rikapakuray 18Amitunchik kaynu nimaqta: 'Kay Jerusalenpimi nuqapaq rimar parlakutkiqa, mana kriyishunqallapachu. Chayrayku kaymantaqa utqar lluqshir riy' nir. 19"Chaynu nimatinqa nuqaqa niray: 'Piru Taytituy, paykunami yach'an nuqaqa tukuy tantakananllapa wasikunaman ch'ar, qampi kriyiqkunata prisur qischaq kani nirmapis. 20Chaynulla qampaq rimaq Estebanta yawarninta ich'achir wanuchiyatinllapamapis, nuqami chaypi kar allinmi wanuchiyllapa niq kani. Chaynullami rach'panmantapis kuytaq kani chay wanuchikuqkunapataqa' nir. 21Piru Amitunchikqa nimaran: 'Utqar riyna. Chaqa kach'ashuyanimi jwira mana Israel runakunaman nuqapaq yach'achikunaykipaq' nir". 22Tukuy chaykunata rimatinmi kaykamanqa Pablutaqa uyakuranllaparaq. Piru "Jwira mana Israel runakunaman Dyus kach'amasha" nitin-shuypaqa, kusa jwirtita kaynu niranllapa: "Wak runaqami mana allinchu kawsananpaqqa, ¡wanuchiy!" nir. 23Chaynu kusa jwirtita rimar rach'panllapamatapis ch'aspir, allpata unaqman ima itakuyatinllapaqa, 24suldadukunapa mantaqninqa kach'akuran Pabluta kwartilman itananllapapaq. Kach'akuranpismi wipyatin rimananpaq, imapaqshi chay runakunaqa paypaq chaynu rimapakunllapa nir. 25Piru wipyananllapapaq watashallapana katinqa, Pabluqa tapuran chay suldadukunapa kapitanninta kaynu nir: --¿Qamkunataqachu mantashushallapa romano runata wipyanaykipaq, mana imanu kasha nir allita yach'armapis? nir. 26Chaynu nitin, uyaparqami chay suldadukunapa kapitanninqa rir kaynu nir willaran chay suldadukunapa mantaqnintaqa: --¿Imatataq rurayanki kanqa kay runawanqa? Chaqa payqami romano runa nir. 27Chaynu nitinqa, chay suldadukunapa mantaqninqa Pabluman qimikar kaynu nir tapuran: --¿Chiqaptachu qamqa romano kanki? nir. Pabluqa niran: --Ari'. Romanumi kani nir. 28Chaymi chay suldadukunapa mantaqninqa Pablutaqa niran: --Nuqaqami achka qillaykunata gastaray romano kanaypaqqa nir. Nataq Pabluqa niran: --Nuqaqami romano kani taytayrayku. 29Chaynu Pablo nitinmi chay wipyar rimachinanpaq karan chaykunaqa paymanta wakaq tukuranllapa. Chaynulla chay suldadukunapa mantaqninmapis romano nir kwintata qukarqa, kusata manchakuran kadinakunawan watashanpaqqa. 30Chaymanta allaqninqa, chay suldadukunapa mantaqninqa, ¿imapaqtaq Israel runakunaqa Pablutaqa uchachayanllapa? nir chiqapta yach'anaran. Chaymi kadinakunawan watashanta kach'ar, kach'akuran tantakamunanllapapaq chay kurakunapa mantaqninkuna, chaynulla kusa mas karguyjunkunapis. Chaymanta Pabluta urqur paykunapa naypanman qimiran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\