Hechos 23

1Chaymi Pabluqa tukuy chay tantakasha kusa mas karguyjunkunata chapar kaynu niran: --Ukniykuna, nuqaqami kanankaman Dyuspa naypanpiqa tasha kani allinkunata yarpur, rurar ima. 2Chaynu nitinmi, kurakunapa mantaqnin Ananiasqa willaran, chay yatankaqlapi kaq runakunata, Pabluta shiminpi maqananllapapaq. 3Chaymi Pabluqa niran: --¡Allin tukuq runa, Dyusmi qamtapis maqashunqa! Chaqa qam, liy nishannullata nuqawan ruranaykipaq chaypi tayarqa, ¿imapaqtaq liyta mana kasurqa maqachimanki? nir. 4Chaynu nitinqa, chaypi kaqkunaqa niranllapa: --¿Waknuchu Dyus akrashan kurakunapa mantaqnintaqa musyanki? nir. 5Pabluqa niran: --Ukniykuna, manami nuqaqa yach'araychu kurakunapa mantaqnin kanqa nirqa. Chaqa Dyus nitin iskribikashakunapimi nin: 'Amami pwibluykipi mantakuqtaqa mana allinta willankichu' nir. 6Chaymantami Pabluqa chaypi tantakashakunaqa fariseo, saduceo runakuna nir kwintata qukaran. Chaymi jwirtita rimar niran: --Ukniykuna, nuqaqami fariseo runa kani, fariseukunapa ayllun. Chayraykumi, wanushakunaqa qashan kawsamun nir kriyiq katiy, allita tapumar yach'amanayanllapa. 7Chaynu Pablo nitinmi, chay fariseukuna, chaynulla saduceo runakunapis, paynin paynin willanakur, chiqanchanakuranllapa. Chaqa fariseo runakuna yupayllami Pablupis kriyiq. 8Piru saduceo runakunaqa ninllapa, wanuqkunaqashi mana kawsamunnachu nir. Chaynulla ninpis, angelkuna, ispiritupis, mana kanchu nir. Nataq fariseo runakuna-shuypaqa kriyinllapa chay saduceukuna mana kriyishankunapiqa. 9Chaynu piñachinakurmi, paynin paynin anyanakuranllapa. Chayna, yach'ar yach'achikuqkuna fariseukuna kar, sharir kaynu niranllapa Pablupaqqa: --Kay runaqa mana ima mana allintapis rurashachu. Imanupiqach'i uk ispiritu, manaqachu uk a'ngel willatin rimasha kanqa nir. 10Piru chaynu mana qasillaq anyanakuyatinllapaqa, chay suldadukunapa mantaqninqa yarpuran: Wak Pablutach'i aypar piti piti tukchinqallapa nir. Chaymi ayka suldadukunata kach'aran Pabluta dasla apananpaq chay kwartil kayashanllaman. 11Chaymanta chay tuta yurqaypimi Amitunchikqa Pabluman rikarir niran: "Shachinakuy Pablo. Chaqa nuqapaq kay Jerusalenpi rimashaykinumi, Romapipis rimanki" nir. 12Chaymanta achkiyatinnaqa, wakin Israel runakunaqa parlaranllapa imanu Pabluta wanuchinanllapapaq nirmapis. Chaymi juraranllapamapis, manashi mikuyanqallapachu, chaynulla manashi upyayanqalamapischu Pabluta manaraq wanuchisha karqa nir. 13Chaynu tratuta rurasha chaykunaqami, kwarintamantapis mas runakuna karanllapa. 14Chaymi kurakunapa mantaqninkunaman, chaynulla ruku mantakuqkunaman rir kaynu niran: --Nuqakunaqami jurasha kanillapa ama mikunayllapapaqchu, manaraq Pabluta wanuchiyarqa. 15Kananqami qamkuna chay wakin kusa mas karguyjunkunawan mañayllapa chay suldadukunapa mantaqninta qamkunaman allaqmanta Pabluta apamunanllapapaq, 'Imanullapis allita tapushaqllapa' nirla. Chaypaqqami, nuqakunaqa listuna yarakuyashaqllapa, manaraq ch'amuyatin wanuchinayllapapaq. 16Piru chaynu parlashanllapapaqmi, Pablupa irmananpa wamran yach'aran. Chayta yach'arqa, riran chay suldadukunapa kwartilninman Pabluta willaq. 17Chaymi, Pabluqa suldadukunapa uk kapitanninta qayar niran: --Kay wamrata apay mantaqnikiman. Paymi imalataqa willanayan nir. 18Chaymi, chay kapitanqa mantaqninman apar niran: --Chay prisu kaq Pablumi qayamar nimasha, kay wamrata qamman apamunaypaq. Chaqa payqashi imalataqa willashunayan nir. 19Chaymi, chay suldadukunapa mantaqninqa, makinmanta aysakur wakaqla apar chay wamrataqa kaynuta tapuran: --¿Imatataq willamanayanki? nir. 20Chaynu nitinmi, chay wamraqa niran: --Israel runakunami parlasha, qamta willashutinllapa allaqmanta apanaykipaq Pabluta chay kusa mas karguyjunkunaman, 'Imalataqa tapushaqllapa' niqnula. 21Piru amami kriyinkichu. Chaqa, paykunamanta kwarintamantapis mas runakuna yarakuyanqallapa pakakusha wanuchinanpaq. Chaqa paykunami jurashallapa manashi mikuyanqallapachu, chaynulla manashi upyayanqallapapischu Pabluta wanuchinankaman nir. Kananqami, paykunaqa 'Apashaq' ninaykilatana yarayanllapa. 22Chaymi, chay suldadukunapa mantaqninqa chay wamrata kach'aran kaynu nir: --Amami mayqantapis willankichu chay parlamashaykitaqa. 23Chayna chay suldadukunapa mantaqninqa, ishkay kapitanta qayamur willaran: --Suldadukunata willay listakanqallapa kanan tuta tukuynin, a las nwibi rinanllapapaq Cesarea pwibluman. Kaynumi listakanqallapa: Dusyintus suldadukuna ch'akpa rinanpaq, sitintaqa bistyapi rinanpaq, nataq dusyintus-shuypaqa lansawan rinanllapapaq. 24Chaynulla Pablupaqpis listankillapa uk bistyata chaypa anan ritin, allilanta ch'achinaykillapapaq gubirnadur Felixpa naypanmanqa. 25Chay paykunawanqa uk kartata kach'aran kaynu niqta: 26Nuqa Claudio Lisiasmi, qam kusa mantakuq gubirnadur Felixta saludashuni. 27Nishunimi: Israel runakunami, kay runataqa aypashallapa kasha wanuchinanllapapaq. Chaymi "Nuqa romano runa" nir yach'ar, suldaduykunawan rir washasha kanillapa. 28Chaypaq allita yach'anarmi, aparay Israel runakunapa kusa mas karguyjunkunaman. 29Chayman apatiymi, paykunapa kustumrinkunaraykula ch'iqnisha kasha karanllapa. Chaynu katinmi, wanuchinanllapapaq, karsilman itananllapapaqmapis mana allinchu. 30Chaymi, Pabluta qamman kach'amuni Israel runakunashi parlashallapa wanuchinanllapapaq nir yach'ar. Chaynulla gubirnadur Fe'lix, Israel runakunatapismi willasha kani qampa naypaykiman shamur parlashutin yach'anaykipaq, imapaqmi uchachayan nirmapis. Kaylatami willashunaray. 31Chay suldadukunaqami, chay mantaqnin nishannulla Pablutaqa tuta aparanllapa. Chaynu tukuy tuta rirllapami, ch'aranllapa Anti'patris shutiq kwartilkaman. 32Chaymanta achkiyatinnaqa, chay ch'akpa risha suldadukunaqa tikrakamuranllapana chay kwartilninllapaman. Nataq chay bistyapi risha chaykuna-shuypaqa, riranllaparaq chay Cesarea pwibluman ch'anankaman. 33Chaymanta Cesarea pwibluman ch'arnaqa, chay kartata apashanllapataqa gubirnadurta quranllapa. Chaynulla Pablutapis qukuranllapa. 34Chay kartata qutinllapa liyirqa, chay gubirnadurqa Pablutaqa tapuran: --¿Maymantataq kanki? nir. Chaymanta Pabluqashi prubinsya Ciliciamanta nir yach'arqa, 35niran: --Chay uchachashuqkuna shamutinmi yach'ashaq nir. Chaymantami, kach'akuran allita rikananllapapaq Pablutaqa, gubyirnu Herodespa mantakuna wasinpi tatin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\