Hechos 24

1Chaymanta sinku diyamantaqa, chay kurakunapa mantaqnin Ananiasqa Cesareaman ch'aran wakin ruku runakunawan, chaynulla paykunapa uk abugadun Te'rtulo shutiqwan. Tukuy kaykunami, chay gubirnadurpa naypanpi taranllapa Pablupaq willananllapapaq. 2- 3Chaymanta, Pabluta apamutinllapanaqa, washaqninllapa Tertuluqa willaq qallariran chay gubirnadur Felixtaqa kaynu nir: --Kusa allin tayta gubirnadur Fe'lix, qamrayku kusa shumaqta tanchikllapa. Qampa yach'aynikiwan kusa shumaqkunata rurashanchikllapa kay nasyunninchikpiqa. Tukuy chaykunapaqqami maydiyapis, maypipis yach'ar tukuy shunquyllapawan payji nir agradisishunillapa. 4Piru ama masyadu tardachishunaypaqmi, qamta rugashunillapa uk ratulataqa rimatiyllapa uyakunaykipaq. 5Kay runatami, lanch'a yupay mana allinta tukuqta tarisha kanillapa. Chaqa tukuy pachapimi, ukmanta yach'achikutin Israel runakunaqa manana pullanachu kar, piñachinakur kawsanllapa. Chaynulla payqa Nazaretmanta Jesu's ninllapa chay paypi kriyiqkunapa mantaqnin. 6Payqami, Dyusta adurananchikllapa wasipipis ukmanta tukunaran. [Chayraykumi, runakunawan ayparayllapa nuqakunapa liyniyllapawan rikar kastiganayllapapaq. 7Chaypi aypasha katiyllapa, chay suldadukunapa mantaqnin Lisiasmi suldadunkunawan shamur binsimarllapa aparan. 8Chaynu aparnaqa ashwan kach'amaranllapa qamman.] Chaymi kananqa qamlla tapukur yach'anki tukuy kay uchachayashayllapapaqqa. 9Chaynu nitinmi, wakin Israel runakunapis chaynullata nir kaynu niqllapa: "Chiqaptami chaynu tukusha" nir. 10Chaymanta chay gubirnadurqa, makinwan siñalta ruraran Pablo rimananpaq. Chaymi Pabluqa niran: --Tayta gubirnadur. Nuqaqami rimashaq kaynuta qampa naypaykipi washakanaypaq. Chaqa yach'animi qamqa kay pachapa rikaqnin kanki unaymanta-pacha nir. Chaymi yach'anki imami allin, mana allin nirmapis. 11Qamllami allita tapukuyta puytinki, nuqaqami Jerusalenmanqa ch'amusha kani chayraq Dyusninchikta aduraqqa. Chayraq dusi diyaraqmi kayman ch'amushayqa. 12Piru nuqataqami, mana mayqanwan anyanakuqlamatapis tarimashallapachu. Chaynulla Dyusta adurananllapa wasipipis runakunataqa mana imanishalamapischu kani. Chay wakin tantakananllapa wasikunapimapis, chaynulla kay pwiblupa lugarninkunapiqa mana imatapis rurashachu kani. 13Kay runakunaqami, mana imanupis uchachamayta puytinllapachu, chay rimashankunaqa mana chiqap kashanrayku. 14"Piru nuqaqami allita willashaykillapa: Paykuna yupaymi tukuy unay rukunchikkunapa Dyusninta sirbini, Moise's mantakushankunata rurani, Dyuspaq unay rimaqninkuna iskribishankunapi kriyini ima. Chaynulla Amitunchik Jesuspipis kriyini. Piru Amitunchik Jesuspi kriyiqkunaqashi, chay uchachamaqkunapaqqa mana allinchu nin. 15Nishushayllapanulla nuqapis, Dyus nishanta kriyiq kar, paykuna yupay yarakuyani wanuqkunaqa qashanpis kawsamun, allin kar, mana allin kasha karmapis nir yach'ar. 16Chayta yach'armi Tayta Dyuspa naypanpi, chaynulla runakunapa naypanpipis, kusa allinlata rurayta yarpuni tukuy tyimpu mana shaykuq. 17"Unaytana uklaw pachakunapi yach'achikur puriyarqa, tikrakamuray pwibluy Jerusalenman qillaysitukunata tantar ima, chay mana imayjunkunata yanapanaypaq. Chaynulla riraypis ufrindakunata ch'uraq Tayta Dyuspaqpis. 18- 19Kayllatami rurayaray, chay paqakuna kustumrita rurashana kar, mana mayqantapis qillakachirchu. Chaypi chaynu kayatiy, piru Asia pwiblumantami, Israel runakuna shamur tarimaranllapa Dyusta adurananllapa wasipi. Chay paykunami kay naypaykiman shamur willashunmanllapa, imanu nuqa mana allinta tukusha katiymapis. 20Imatataq kay uchachamaq runakunaqa yarayanllapa. Willashunmannari chay kusa mas karguyjunkunapa naypanpi nuqapa uchayta tarisha karqa. 21Manaqachu nuqataqa uchachamayanllapa chay kusa mas karguyjunkunapa naypanpi jwirtita rimar kaynu nisha kayaq kani chaypaq: 'Qamkunami wanushakunaqa qashan kawsamun nir kriyiq katiy, rikar yach'amanayankillapa' nishayrayku". 22Chay Felixqa allita, Jesuspi kriyiqkunapaq yach'aq kar, Pablo rimatin uyakurmi chaylapi qasillaran, "Chay suldadukunapa mantaqnin Lisias Jerusalenmanta ch'amutinmi allitaqa yach'ashaq, kay runata uchachayashaykillapapaq" nir. 23Chaymi Felixqa, chay kapitanta niran: --Pablutaqa apar chay kwartil kayashanman itar kuytayllapa. Piru mayqan amigunkuna ayllunkuna ima ministiyashanwan rikaq ch'atinmaqa, dijatkillapa lluqshir parlanqa. 24Chaymanta ayka diyamantanaqa, qashan Felixqa ch'aran warmin Drusilawan pulla. Chay warminqami Israel warmi kaq. Chaymantami Felixqa kach'akuran Pabluta qayamunanllapapaq. Chaymi Amitunchik Jesuspi chiqapta kriyishanpaq parlatin, payqa uyakuran. 25Pabluqami niran: "Allinkunata rurar, imakunamantapis tantyakar ima tashunllapa. Maydiya jwisyu diya ch'amutinmi Tayta Dyus tukuyta rikamarninchikllapa yach'amashunllapa". Chaynu nitin uyaparqami, kusata manchakur niran: --Riy kananqa. Qashan yanqalla karmi qayashayki nir. 26Piru Felixqami yarpuyaran: Pabluqami lluqshichinaypaqqa qillayta qumayanqa nir. Chayraykumi kutir, kutir qayayaranlla Pablutaqa, paywan parlananpaq. 27Chaynuqami ishkay añuta karanllapa. Chaymanta Felixqa gubirnadur kashanmanta yarqunanpaqna karqa, Israel runakunawan allinpi kidanar, Pablutaqa prisu dijaran. Felixpa lugarninqa, uk runa Porcio Festo shutiqna kidaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\