Hechos 25

1Chaymantami, Cesarea pwiblupi Festuqa gubirnadur kargunta ayparna, kimsa diyamantaqa Jerusale'n pwibluman riran. 2Chaypimi, kurakunapa mantaqninkuna, Israel runakunapa wakin karguyjunkunawan tantakar, Pabluta kuntrar chay uchachayaqllapa chaypaq willaranllapa. 3Chaynullami kusalata mañaranllapapis Pablutaqa, Jerusalenman apamunanllapapaq. Chaynuqami munaranllapa nanllapi wanuchiyta yarpur. 4Piru Festuqami niran: --Pabluqami Cesarea pwiblupi prisu. Ayka diyamantami nuqa riyani wakman. 5Qamkunamanta kay karguyjunkuna nuqawan pulla Cesareaman rinayarllapaqa riyllapa. Chayna wakpi chay runa ima mana allinta rurasha katinqa, naypaypi willatkillapa yach'ashaq nir. 6- 7Chay Festuqami, uchu diya manaqa dyis diyataraq kasha kanqa Jerusalenpiqa. Chaymantaraqmi Cesareamanqa tikrakaran. Allaqnin Cesareaman ch'ashana katinqa, chay Israel karguyjunkuna ch'atinnaqa, Festuqa chay mantakunan samananpi tar kach'akuran Pabluta apamunanllapapaq. Chayna Pabluta yaykuchitinllapanaqa, Israel runakuna Jerusalenmanta ch'asha chaykunaqa qimikar, kusa mana allin ukmankunata willar uchacharan. Piru chay rimashanllapaqa, mana chiqapchu karan. 8Chaynu nitinllapanaqa Pablupis washakananpaqqa, kaynu niran: --Nuqaqa manami paykunapa liyninmanta, Dyusta adurananllapa wasimanta, chaynulla Romapa mantakuqnin Cesarpaqpis ukman mana allintaqa tukushachu kani nir. 9Chaynu nitinmi, Festuqa Israel runakunawan allinpi kidanar qashan Pablutaqa tapuran: --¿Rinayankichu Jerusalenman, wakpi nuqaqa rikar yach'anaypaq? 10Pabluqa niran: --Nuqaqami qampa naypaykipi kani romano kashayrayku chay punta mantashuqniki Romamanta numrashusha katin. Chaymi qam rikar yach'amanaykipaq kanki imanu kani nirmapis. Qamqami allita yach'anki, nuqaqami mana ima mana allinkunataqa tukushachu kani, Israel runakunawanqa nirmapis. 11Mana allinta tukusha katiyqa, kastigar wanuchimanqallapa. Wanunaypaqqa manami manchakunichu. Piru mana imanu tukusha katiyqa, manami mayqanpis paykunaman qukumaytaqa puytinllapachu. Chaynu paykunaman kach'amanatkiqa, ashwan mañashaq chay Romapa punta mantakuqnin Cesarta, payna rikar yach'amananpaq nir. 12Chaymi Festuqa wakinnin karguyjun kaqkunawan parlar niran: --Qamllami mañamanki, chay mantakuq Ce'sar rikar yach'ashunanpaq nir. Chaynami paymanna rinki nir. 13Ayka diya pasatinnaqa, gubyirnu Agripaqa irmanan Berniciwan riranllapa Cesarea pwibluman Festuta watukuq. 14Chayman ch'ar ayka diyatana katinmi, Festuqa parlaran Agripata kaynu nir: --Kaypimi dijasha chay gubirnadur Fe'lix uk prisuta. Paymi shutin Pablo. 15Jerusalenpi katiymi, kurakunapa mantaqnin, Israel runakunapa ruku mantakuqninkunawan payta uchachar wanuchichinaypaq nimaran. 16Piru nuqaqa niray: 'Romamanta karguyjunkunaqami mana wanuchikuyta puytinchikchu, manaraq chay uchachakuq chaywan, chay uchachakaq chayta allita tapur yach'arqa' nir. 17Chayraykumi paykunawan Jerusalenmanta kay Cesareaman shamurayllapa. Ch'amurnaqa, manami tardarchu allaqnin chay mantakunay samanaypi tar, kach'akuray chay runata naypayman apamunanllapapaq. 18Piru chay naypayman shamur uchachaqkuna qimikarqa, mana ukman imata rurashankunapaq uchachayanqa nir yarpuyashaynutachu willaranllapa. 19Chay uchachaqkunaqami, uchachayanllapa uk runa, Jesu's shutiq wanusha katinshi, Pabluqa chay runaqa kawsayan nir kriyishanlapaq. Chay paykunamanta ukmanta kriyiq katin, chaylapaqmi ch'iqnir uchachayanllapa. 20Chayna nuqaqa mana imatapis chaykunapaq rurashaq nir yach'arna, tapuray Pablutaqa rinayanqallachu Jerusalenman chaypi tapur yach'anayllapapaq kaykunapaqqa nir. 21Piru payqami mañamaran: 'Romapa mantaqnin Ce'sar rikar yach'amananpaq' nir. Chaymi nuqaqa prisullaraq dijasha kani, payman kach'anaykaman nir. 22Chaymi Agripaqa niran Festutaqa: --Nuqapismi chay runataqa uyakuyta munani nir. Chayna Festuqa niran: --Allaqmantami uyakunki nir. 23Chayna allaqmantaqa Agripawan Berniciqa kusata mudakusha ch'ar, chay wasipi tantakasha karanllapa chayman yaykuran. Pullanqami yaykuran suldadukunapa mantaqninkuna, chaynulla chay pwiblumanta kusa runa nishakunapis. Chaymi Festuqa kach'akuran apamunanllapapaq Pablutaqa. 24Ch'achitinllapanaqa niran: --Gubyirnu Agripa, wakin kaypi kaqkuna, chaypimi wak runaqa. Tukuy Israel runakunami Jerusalenpi chaynulla kay Cesareapipis, nuqaman shamur payta uchachar, mana uyaraq '¡Wanuchiy, wanuchiy!' nimaranllapa. 25Piru nuqapaqqa manami imatapis mana allintaqa rurasha yupaychu wanuchinapaqqa. Chaynu katinmapismi paylla mañamasha, chay Romapa mantaqnin Ce'sar ninllapa pay tapunanpaq. Chaymi nuqaqa payman kach'ashaq nisha kani. 26- 27Piru paypaq mana imatapis allita yach'armi, mana imatapis iskribiyta puytinichu chay mantaqninchik Cesarmanqa. Chaqa manami allintachu yarpuchiman, uk prisuta kach'anaypaq payman ima uchayjun nir mana iskribirqa. Chaymi apamuni qamkunapa naypaykillapaman qam gubyirnu Agripa taputki, uyakurna iskribinaypaq.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\