Hechos 26

1Chaymantami Agripaqa niran Pablutaqa: --Kananqa rimayta puytinki yach'anaypaq imanu purinki nirmapis. Chaymi, Pabluqa makinta alsar kaynu niran: 2--Gubyirnu Agripa, kusala aligrimi kani, qampa naypaykipi rimanaypaq kashayrayku. Nuqami Israel runakuna uchachamashanllapapaq rimashaq yach'anaykipaq. 3Qamqami chiqapta yach'anki kay Israel runakunapa kustumriyllapataqa. Chaynulla yach'ankipismi chay willanakushayllapapaq. Chayraykumi mañashuni allita uyakumanaykipaq. 4"Tukuy Israel runakunami yach'anllapa, takshaymanta-pacha chay pachaypi, Jerusalenpimapis, imanumi paykunawan tasha kani nirmapis. 5Yach'anllapapismi, rimayta munarqa rimanqallapa, nuqaqa fariseo runa kasha kani nir. Chaqa chay fariseo runakunaqami tukuy Israel runakuna kriyishanchikllapataqa kusa allita rurar kumplinllapa. 6Nuqaqami kriyini unay rukunchikkunata, Dyus 'Uk washakuqta kach'amushaq' nir arnishanpi. Chaypi kriyishayraykumi uchachamarllapa kanan-shuypaqa kayman apamashallapa tapumananllapapaq. 7Chaynu kay Israel dusi ayllukunamanta, Dyus chay arnishanta rikayta yarpur, unaqpis tutapis Dyusta allita kasur sirbir ima kawsanllapa. Gubyirnu Agripa, nuqapis chaynu paykuna yupay katiymi, yanqa illaqta uchachamayanllapa. 8¿Manachu qamkunaqa kriyinkillapa, Tayta Dyusqa wanushakunata qashan kawsachimun nirqa? 9"Paykuna yupay nuqapis unayqa Nazaretmanta Jesuspa shutinta ch'iqnir, kusa saqra ukmanta rurayta yarpuq kani. 10Chay yarpushaynumi ruraray Jerusalenpiqa, chay kurakunapa mantaqninkuna urdinta qumatinllapa. Chaymi Jesuspi kriyiqkunataqa prisuq kani. Chaynulla wanuchitinllapapis nuqapis chay yarpuylla kar 'Wanuchiyllapa' niq kani. 11Kutir kutirmi qischaq kani, 'Jesuspiqa manana kriyishaqnachu' ninankaman. Chaynullatami ruraq kani tukuy tantakananllapa wasikunapi. Paykuna kusata piñachimatinmi, uklaw pwiblukunapi katinmapis ikinta riq kani. 12"Chaynu chay kriyiqkunapa ikinllapapi puriq karmi, riyaray Damasco pwibluman, chay kurakunapa mantaqninkuna urdinta qumasha katin. 13Piru, gubyirnu Agripa, alas dusi yupayna nanpi karqami, rikaray unaq syilumanta kusa llipya intiru, rupaymanmatapis masta achkirachikamuqta. Chayqami tukuy nuqawan riqkunamanpis achkiramuran. 14Chaynu achkirachimatinllapami tukuyniyllapa pachaman ratarayllapa. Chaymanta uk hebreo rimaypi, kaynu nimaqta uyaparay: 'Saulo Saulo ¿imapaqtaq ikiypi purinki qischamanaykipaq? Chaynu purirqami qamlla mana allintachu rurakayanki, imanuch'i turumaqa yapukuyar, ikiman matqakur, rijapi ch'achikarqa paylla nanachikun chay yupay'. 15"Chaymantaqa niray: '¿Mayqantaq kanki, Taytituy?' "Chaynu nitiymi Amitunchikqa nimaran: 'Nuqami kani Jesu's, chay mayqanpa ikinpich'i qischanaykipaq puriyanki chay. 16Sharir shay. Chaqa nuqaqami qamman rikarisha kani nuqatana sirbimar, kay kanan rikashaykikunapaq uk tistigu yupay parlakunaykipaq. Chaynullami kaymanta naypaqman rikachishuyani, chaykunapaqpis qam parlakunki nuqapaqqa. 17Chaynu parlakutki, Israel pwibluykimanta kaqkuna, chaynulla chay jwira mana Israel runakuna ch'iqnishutinpis nuqami washashayki. Chaqa mana Israel runakunamannami kananqa kach'ashuni. 18Chaynu yach'achikutki paykunaqa intrakar manana tutaparaqpi yupay dyabluwannachu purinqallapa. Ashwan nuqapi kriyirna, achkiraqlapina kusa shumaqta kawsanqallapa. Chaynuqami uchankunamanta pirdunar wamraypaqna riqsishaq, chay wakinkuna nuqapi kriyishakunata yupayna' nir. 19"Chaymi gubyirnu Agripa, syilumanta willamashanta, kasurmi kriyirayna. 20Chayraykumi ashwan naypaqtaqa Dyus rimashankunata Damasco pwiblupi rimar yach'achikuray. Chaymantami yach'achikuray Jerusalenpi, chaynulla Judea pwiblukunapi, mana Israel runakunata, Dyuspina kriyir, paymanna tikrakar kusa allinkunatana rurar kawsananllapapaq. 21Chayta rurashayraykumi Israel runakunaqa Dyusta adurananllapa wasipi aypamar wanuchimanaranllapa. 22Piru Tayta Dyus yanapamatinmi, kanankaman mana manchakur imachu payllapaq yach'achikur purini, tukuy runakunata --- taksha kaqkunata, chaynulla atun kaqkunamatapis. Manami Dyuspa rimaqninkuna, chaynulla Moise's rimashanmanta ukmantachu rimasha kani. Chaqa paykunata Dyus rimachitin, imami pasayanqa nir kaynu niqllapa: 23'Dyus Akrashan Cristunshi wanuyanqa. Piru wanushana karmapisshi, qashan tukuymanta naypaqta kawsamuyanqa. Chaynullashi pay wanur kawsamushanwanqa, intrachimanchik paypi kriyisha kar wanurmapis washakayashun, kay pwiblunchikpi taqkuna, chaynulla uklaw pwiblukunapi kaqkunamapis' nir". 24Pablo, Jesu's wanur qashan kawsamusha nir rimatinmi, Festuqa jwirtita rimar kaynu niran: --¡Pablo kusa yarumi kanki! ¡Kusata istudyasha karmi yaruyashayki! nir. 25Piru Pabluqa niran: --Manami yaruyashachu kani. Kusa allin tayta Festo, ashwan kay rimashaykunami chiqap mana llullachu intrakaqkunapaqqa. 26Mana kriyimatkillapapismi, kay tayta gubyirnu Agripa, pay yach'an Jesuspaqqa tukuyta. Chaymi nuqaqa paypa naypanpimapis mana manchakurchu rimani. Chaqa nuqaqa yarpuni payqami chiqapta intrakasha kaykunapaqqa nir. Chaqa kaykunapaqqami tukuy runakuna yach'an. 27¿Kriyinkichu gubyirnu Agripa, Dyuspa unay rimaqninkuna nishantaqa? Nuqaqami yach'ani, qamqa kriyinki nir. 28Chaynu nitinqa, chay gubyirnu Agripaqa niran: --¿Kananllachu Jesucristupi dasla kriyiq tikrakanayta munayanki? nir. 29Chaymi Pabluqa niran: --Tayta Dyus munatinqami kanan, manaqa maydiyapis kanman. Piru mana qamlachu, ashwanmi tukuy kaypi uyamaqkunaqa kriyinmanllapa. Maydiyaqach'i nuqa yupay kanmanllapa, mana prisukasha karllapa imamapis. 30Chaymantaqa, chay gubyirnu sharir chaynulla gubirnadurpis, Berniciwan pulla, wakin chaypi taqkunawanpis, 31riranllapa wakaqla parlaq, Pablo nishankunapaq. Chaymi paykunapura ninakuyaqllapa: "Kay runaqa manami ima mana allintapis rurashachu wanuchinallapapaqqa. Chaynulla manami karsilpi kananlapaqmapis allinchu". 32Chaymi chay gubyirnu Agripaqa, Festuta niran: --Mana pay, chay mantakuq Ce'sar rikar yach'amanqa nimasha kashallapaqa, kay runataqa kach'ashana kachuwanllapa nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\