Hechos 28

1Chaymanta tukuyniyllapa washakashana karqa, yach'arayllapana chay maypich'i karayllapa chay pachaqa Malta shutin nir. 2Chaymi chay pachapi taqkunaqa, tukuyniyllapata kusata kuytamaranllapa. Chayna kusalata tamya ishkiyatin kusata qasatin, ninata ratachir qayamaranllapa qimikar quñukunayllapapaq. 3Pablupismi shapshu yamtata tantakusha kar, chay ninamanqa itayaran. Chaymi, kusata nina miratin chay shapshuta ninaman itayashanmanta uk largu kuru lluqshimur Pabluta makinpi kanir warkurakuran. 4Chayna, chaypi taq runakunaqa chay largu kuruta, Pablupa makinpi warkuraqta rikarqa paykunapura ninakuranllapa: "Kay runaqami uk wanuchikuq kanqa. Chaymi mar yakumanta michka washakasha karmapis, kastigakar wanuyanqa" nir. 5Piru Pabluqa chay largu kurutaqa ninaman ch'aspitin mana imapis pasaranchu. 6Chaymi tukuy chaypi kaqkuna chayta rikar yarpuyaranllapa: Saksarchu wanunqa, manaqachu das wanunqa nir. Chaynu nirmi kusata chapayaranllapa. Unaytana chapayatinllapaqa mana imapis pasaq yupay katinqa, ukmantana yarpur ninakuqllapa: "Pabluqami uk amitu" nir. 7Chay kayashayllapamanta yatayllapakaqlapi karan ch'akrakuna. Chayqami chay lugarmanta uk runa punta mantakuq Publio shutiqpa kaq. Paymi samachir kuytamaranllapa kimsa diyata. 8Chaymi chay Publiupa taytan kusala qishaq mantalapi kayaq. Allipla rupapi chaynulla kusata waqtallata apaq. Chaymi Pabluqa riran watukuq. Chayman ch'arnaqa, Dyusman mañakur chay qishaqpa ananman makinkunata ch'uratinla, alliyaran. 9Chayta rikarllapami, ukkunapis qishaqninkunata apamuqllapa. Chaymi chaykunatapis Pabluqa allicharan tukuyta. 10Chayraykumi, ashwan kusa masta kuytamaranllapa. Chaymi rinayllapapaqqa tukuy ima ministishayllapata qumaranllapa. 11Piru kimsa misismantaraqmi rirayllapa, Alejandriamanta uk yaku karru tamya tyimputa chaypi pasasha kayaq chaypi. Chay yaku karruqami dyusninkuna Castorwan Po'lux niqllapa chaykunapa ritratunta naypaqlawunpi ch'urakusha kayaq. Chayman iqarmi rirayllapa. 12Chaynu rirllapaqami, yakupa manyanlapi uk lugar Siracusa shutiq chayman ch'ar, chaypina kidaq kanillapa kimsa diyata. 13Chaymantaqa rirayllapa yakullata, Regio shutiq pwibluman ch'anayllapakaman. Nataq allaqninqami, wayra surlawmanta shamuyatin, uk diyapi tardilana ch'aq kanillapa uk pwiblu Puteoli shutiqman. 14Chaypiqami tarirayllapa, Jesuspi ayka kriyiqkunata. Chaymi paykuna chaypi kidachimatinllapa kidarayllapa uk simanata. Chaymantaqa rirayllapana Roma pwibluman. 15Chaynu rir largullaraq ch'anayllapapaq faltayatinqa Romamanta wakin kriyiq masiyllapakunaqa yach'ayaqllapana nuqakuna riyanillapa nir. Chaymi shamur tarimaqllapa uk pwiblu Foro Apio shutiqpi. Chaynulla wakinkuna-shuypaqa tarimaranllapa chay uk lugar "Tres Tabernas" niqllapa chaypi. Chaymi paykunata rikarqa, Pabluqa kusata aligriyar Dyusta payji niran. 16Chaymanta Roma pwibluman ch'atiyllapanaqami Pablutaqa karsilmanqa mana itaranllapachu. Ashwanmi kach'akuranllapa paylana uk wasipi tatin uk suldaduna rikar kuytananpaq. 17Pabluqa Romaman ch'ashana kar kimsa diyamantaqa, kach'akuran Israel runakunapa wakin mantaqninkunata qayamunanllapapaq. Chaymi tantakashana katinllapaqa, Pabluqa niran: --Ukniykuna manami ima mana allintapis rurashachu kani chay Israel runakunataqa. Chaynulla chay unay rukunchikkunapa kustumrinkunamatapis mana ukmantaqa rurashachu kani. Piru chaynu katiymapis, Jerusalenpimi, Romamanta karguyjunkunaman qukumaranllapa. 18Paykunaqami limpu tapumarllapanaqa dijamanaranllapa. Chaqa manari ima uchaytaqa tariranllapachu wanuchimananllapapaqqa. 19Piru Israel runakunaqa mana dijamayta munatinllapa, nuqalla mañaray kaypi Romapa punta mantaqnin tapumar allita yach'ananpaq. Nataq chay uchachamaqkunamataqa, nuqa-shuypaqa mana ima mana allinta rurayta yarpusha imachu kani. Chaqa paykunaqa pwibluyllamantari. 20Chayraykumi qamkunaman qayachimusha kani shumaqta parlanallapapaq tantakar. Chaqa tukuy nuqanchikkuna Israel runakunaqami kriyinchikllapa Dyusmanta washamaqninchikqa shamun nir. Chaynu kriyiq kar yach'achikur puritiymi, nuqataqa kadinakunawan watar imamapis prisumashallapa. 21Chaynu nitinmi paykunaqa niranllapa: --Nuqakunamanqami, Judea pwiblumantaqa mana ima kartalamatapis ch'achimushallapachu qampaqqa. Manami chay pwiblunchikmanta runa masinchikkuna wakmanta ch'amuqkunamapis willamashallapachu qampaqqa imanu mana allinta tukushayki nirmapis. 22Piru nuqakunami qamta uyakushunayanillapa imatataq yarpunki chay kriyishaykipaq nir. Chaqa kay mushuq kriyishanllapapaqmi, tukuy pwiblupi ukmanta rimanllapa. 23Chaymi uk diyapi parlashunllapa nitin, chay diya paykunaqa achka runakunawan ch'aranllapa chay maypich'i Pablo samasha karan chay wasimanqa. Chaymi Pabluqa allaqmanta-pacha tardikaman parlaran tukuy runakunata, Dyus imanumi mantakun nir. Chaynulla Dyuspa rimaqnin Moise's, wakin rimaqninkuna iskribishankunata liyir Jesuspaq intrachiyta kamaran. 24Chaymi Pablo chaynu rimatinqa, wakin runakunaqa kriyiranllapa. Nataq wakinkuna-shuypaqa mana kriyiranllapachu. 25Chayna paynin paynin mana intrachinakuyta puytirqa, riq qallariranllapa chay runakunaqa. Chaymi Pabluqa niran: --Santu Ispiritu Dyuspa rimaqnin Isaiaswan kar unay rukunchikkunata willashanqami chiqap kasha kaynu nirqa: 26'Rir willay kay runakunata: Qamkunaqami michka kusata uyakurmapis, mana intrakankillapachu. Chaynulla michka chapakurmapis, mana rikakunkillapachu. 27Chaqa kay pwiblumanta runakunapa yarpuyninqami mana intrakaqpaq tikrakasha. Chaymi rinrinllapamapis limpu kirpakasha amana uyakunanllapapaq. Chaynulla nawinllapamapis limpu kirpakasha amana rikakunanllapapaqnachu. Chaynuqami tukushallapa ama nuqapi kriyinanllapapaq. Mana nuqapaq intrakar kriyitinllapaqami, mana allichashaqmapischu nir'. 28Imanuch'i unay rukunchikkuna yupay, Dyus nishanta mana intrakasha karqa, qamkuna Israel kaqkunaqa manana intrakankillapachu. Chaynu katin kananqa Dyus washashunanllapapaq willashushayllapaqa chay jwira mana Israel runakunapaqna kanqa. Chaqa paykunaqami uyakur intrakanqallapa kay nishaytaqa. [ 29Chaymi kaykunata Pablo nitinqa, Israel runakunaqa riranllapana paykunapura willanakur.] 30Chaymanta Pabluqa, ishkay añuta kidaran chay pwiblullapi chay wasita alkilashanllapi. Chaynulla chaypimi tukuyta samachiq payta watukuq ch'aqkunataqa. 31Manami mayqantapis manchar, mana mayqanpis willatin imachu, Pabluqa Dyuspa mantakuyninpaq, chaynulla Amitunchik Jesucristupaqpis yach'achikuq.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\