Hechos 3

1Uk diyami, alas tris di la tardina, Pedruwan Juanqa Dyusta adurananllapa wasiman riran. Chay urasmi tantakar Dyusman mañakuqllapa. 2Piru Dyusta adurananllapa wasipiqami, nasishanmanta-pacha uk kuju runitu karan. Paytami waran waran apar dijaqllapa chay wasipa punkun "Shumaq Punku" shutiqpi. Chayna chay wasiman tukuy yaykuqkunata limusnata mañakunanpaq. 3Chaymanta chay kujuqa, Pedruwan Juanta Dyusta adurananllapa wasiman yaykuqta rikarqa, limusnata mañakuran. 4Chaymi Pedruwan Juanqa kusata chaparan. Chaynu chaparllapami, Pedruqa kaynu niran chay kujitutaqa: --Allita chapamayllapa nir. 5Chaymi chay runituqa kusata chaparan, imalataqa qumayanqallapa nir yarpur. 6Ashwanmi, Pedruqa niran: --Manami qillayniyjun, uruyjunpischu kani. Piru kaytami qushuyta puytini, Nazaretmanta Jesucristupa shutinpi nishuni: Sharir puriy nir. 7Chaynu nirqami Pedruqa allilaw makinmanta chutar sharichitin, chay kujupa ch'akinkuna, muqunkunamapis jwirtina tikrakaran. 8Chaymi, chay kujuqa das piryar sharir puriqna qallariran. Chaymantaqa paykunawan pullana, Dyusta adurananllapa wasiman yaykuran, piryar piryar Dyusta alabaqnuna. 9Chaymi tukuy chaypi kaqkuna, Dyusta alabar puriqta rikarqa, 10kusalata manchakur dispantakaranllapa. Chaqa payqa mananari kujunachu karan. Chaymi dispantakaranllapa, chay kujitu unaymanta-pacha limusnata, Dyusta adurananllapa wasipa punkun "Shumaq Punku" shutiqpi, mañakur taqta rikashanllaparayku. 11Chay kuju alliyashaqami, Pedruwan Juanmantaqa mana chiqanchakarannachu. Chaymi tukuy runakuna kusata dispantakar kallpar riranllapa, Dyusta adurananllapa wasipi, "Salomonpa Kurridurnin" shutiqpi kayashanllapaman. 12Chaymanta, Pedruqa chayta rikarmi, runakunataqa kaynu niran: "Israel pwiblumanta runakuna, ¿imaraykutaq kusata dispantakar, chapamankillapa? ¿Qamkunachu yarpunkillapa, nuqakunalla pudirniyjun kar, chaynulla kusa allin kashayllaparayku allichatiyllapa purisha chay runaqa? nir. ¡Manami chaynuchu! 13Unay rukunchik Abrahampa, Isaacpa, Jacobupa Dyusninmi, Wamran Jesucristuta, munashankunata qusha. Piru chaynu katinmapis qamkunaqa karguyjunkunaman qukuraykillapa. Chaymanta chay gubyirnu Pilato kach'ashaq nitinmapis, qamkunaqa mana munaraykillapachu. 14Ashwanmi washanaykillapamantaqa, allin mana uchayjun katinmapis, qamkunaqa mañaraykillapa uk wanuchikuq runata kach'ananpaq, allinla Amitunchikta-shuypaqa mana. 15Chaynumi qamkunaqa wanuchiraykillapa bidanchikta qumanchik chaytaqa. Chaynu katinmapis, Dyusmi kawsachimuran. Chaytaqami nuqakuna rikasha kar, yach'anillapa. 16Chaymi, Jesuspa shutinpi allita kriyitiyllapa, Amitunchik allichasha kay runitutaqa. Qamkuna kay runituta riqsinkillapa, paypismi allita Jesuspi kriyir alliyasha. Chaytami tukuy qamkuna rikankillapa. 17"Yach'aninami ukniykuna, qamkuna mantaqnikikunawan ima Jesusta wanuchiraykillapa mana allita yach'archu, imatami rurayanchikllapa kaynu tukurqa nirmapis. 18Chayta ruratkillapaqami kumplikasha Dyus unay nishanqa, imanuch'i paypa rimaqninkuna nisha kayaq, 'Paypa Cristunqashi qischakar wanuyanqa' nir, chaynulla. 19Chayraykumi qamkunaqa uchaykillapata dijar, Dyusman tikrakar pay munashannu kawsayllapa. Chaynuqami payqa, tukuy uchaykillapamanta shumaqchashunqallapana. 20Chaynullami Tayta Dyusqa qashan Jesusta kach'amunqa, washamanallapapaq. Imanutaq unaymanta-pacha arnikusha chaynulla. 21Kananllaqami manaraq shamunqachu. Syilullapiraqmi kanqa, kay pachapi shumaqchakunan tyimpu ch'amunankaman. Chay tyimpu ch'amutinraqmi, Taytanchik Dyusqa kach'amunqa Wamranta kay pachapi tukuy imata shumaqchananpaq, imanuch'i unay rimaqninkuna nisha karan chaynulla. 22Chaqa rimaqnin Moisesmi niran rukunchikkunata: 'Dyus Amitunchikmi akranqa qamkunamanta uk rimaqninta nuqa yupaylla kananpaq. Chayrayku tukuy imata pay nishushanllapataqa, kasur rurayllapa. 23Chaqa tukuy payta mana kasuqkunataqa, Dyusqa kriyiqninkunamantaqa akrar chinqachinqa' nir. 24"Chaynumi Samuelmanta-pacha, Dyuspa tukuy rimaqninkunaqa, Jesu's shamunan tyimpullapaq rimaranllapa. 25Chaymi Dyusninchik rimaqninkunata arnishanqa, qamkunapaqna kasha. Chaynulla, chay tratuta Dyus Amitunchikqa rukunchikkunawan ruraran, chaypis qamkunapaq kasha. Chay tratuta rurarmi Amitunchikqa, Abrahamtaqa niran: 'Aylluykimanta uk runawanmi tukuy kay pachapi kaqkunata shumaqchashaq' nir. 26Tayta Dyusmi, Wamran Jesucristuta wanushanmanta kawsachimurqa, naypaqtaqa qamkunamanraq kach'amuran bindisishunanllapapaq. Chaynuqa Dyusmanna tikrakanaykillapapaq, tukuy mana allin ruranaykillapataqa dijarna".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\